22:41 - 10/11/2022

2η απάντηση στον πούστη Χαράρι. «Πρωΐας δε επανάγων εις την πόλιν επείνασε∙ και ιδών συκήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ  αὐτήν, και ουδέν εύρεν εν αυτή ει μη φύλλα μόνον, και λέγει αυτή ∙  μηκέτι εκ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα. και εξηράνθη πραχρήμα η συκή» και Αποκάλυψη….

Διαφημίσεις

2η απάντηση στον πούστη Χαράρι. «Πρωΐας δε επανάγων εις την πόλιν επείνασε∙ και ιδών συκήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ  ατήν, και ουδέν εύρεν εν αυτή ει μη φύλλα μόνον, και λέγει αυτή   μηκέτι εκ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα. και εξηράνθη πραχρήμα η συκή» και Αποκάλυψη….

[2η απάντηση στον πούστη Δ+Ιαβάλ+λών Νώε Χαράρι.]

Εστιάζουμε εις την εικόνα όπου έφτειαξαν διά να περιγράψουν τον άνθρωπον ως άβουλον ζώον [κάτι το οποίον δεν είναι εφικτόν χωρίς την παρέμβαση Του Θεού, ακόμη και το φυτόν είναι εύβουλον ζώον/ον/ζωή]. Μετά την συκέα της Βηθανίας η εξήγηση της εικόνας εξωφύλλου….

«καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν [βηθός/βυθός ανίας/ανοίας/ανοησίας;] καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. Πρωΐας δε επανάγων εις την πόλιν επείνασε∙ και ιδών συκήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ  αὐτήν, και ουδέν εύρεν εν αυτή ει μη φύλλα μόνον, και λέγει αυτή ∙  μηκέτι εκ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα. και εξηράνθη πραχρήμα η συκή». (Ματθ. 21, 17-19)…

Όπως βλέπετε Ο Ιησούς Χριστός γνώρισε και γνώριζε ότι η συκέα Τον αναγνώρισε αλλά δεν Τον καλώς όρισε με σύκα, παράκαιρα. Δεύτερον, δεν είχε πίστη η συκέα διά να κάμει ευθύς αμέσως σύκα. Τρίτον, γνώριζε η συκέα ότι θα περάσει από εκεί Ο Χριστός Άκτιστος Κύριος μετά από ευδομάδες/εβδομάδες και όμως δεν προετοιμάστηκε, όπως δεν προετοιμάστηκαν με έλαιον οι 5 από τις 10 παρθένες και μέχρι να επιστρέψουν να πάρουν έλαιον, το πουλλίν επέτασεν όπως λέμε εις την Κύπρον, ήτοι άνοιξε ο νυμφώνας, εισήλθαν μέσα οι 5 προετοιμασμένες παρθένες και έκλεισε η θύρα [αυτόν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αγαθοί εν επιγνώσει και όχι ασυνείδητα και ασυναίσθητα, αλλά συναισθητά και συνειδητά και να το επιλέγουμε με ελευθέραν βούλησιν]. Τέταρτον συκέα ήταν κακή, παρότι της έστειλε μήνυμα ή και ηλεκτρονικόν μήνυμα εκ των προτέρων, καθώς την ήλεγξε Ο Χριστός δεν κάρπισε σύκα!… Μία Τετραπιθανότητα, μελετήστε καλώς και εξυχνιαστικώς εις το κάθε τι….

Συμπεράσματα Μεγαλοευφυϊας, τεκμήριον ότι τα φυτά έχουν ελεύθερην βούλησιν!!!! [χαχαχαχα]…. Ποίον θα πιστεύουμεν, τον Χαράρι τον ψευδοπροφύτην ή Τον Σωτήραν Ιησούν Χριστόν, η επιλογή ιδική σας δι’ ελευθέρας βουλήσεως: α) τον Χάράρι β) Τον Χριστόν γ) κανέναν δ) αμφότερους [χαχαχαχα]…. Τετραπιθανότητος νοοκλείδωμαν των χαραρικών σατανιστών [χαχαχα]….

Διατί εξηράνθην η συκέα; Αφού της είπεν ότι δεν θα κάνει ξανά σύκα εις τον αιώναν όχι ότι θα εξηρανθεί; Συν+περάσματα: α) ταυτόχρονη ροή κατάρας και εις την ζωήν της άρα εξηράνθην β) εξηράνθην από το μαράζιν της και έσκιν της να μην ξανά τεκνοποιήσει γ) ένεκα προσβολής της λόγω της ασέβειας της προς Τον Θεόν δ) στείρα συκέα σημαίνει στείρωση ζωής, ήτοι η στείρωση της συκέας ισοδυναμεί ή και ισχύει μόνον όταν δεν ζη, άρα εξηράνθην. Της αφαιρέθηκε η ευλογία να τεκνοποιεί σύκα άρα τε και η ζωή.

Συνάμα συμβολίζει τους Ιουδαίους όπου γνώριζαν Τον Χριστόν από προφυτείες ότι θα έρθη και από ειδοποιήσεις ότι έρχεται να τους επισκεφθεί ολίγον καιρόν πριν και παρότι γνώριζαν ότι είναι Ο Υιός Του Θεού, δεν Τον καλώς όρισαν με υπακοή αλλά θέλησαν και Τον σκότωσαν με την θέλησιν τους ενώ γνώριζαν ότι είναι Υιός Θεού!….

Η συκέα με ελεύθερην βούλησιν αρνήθηκε Τον Θεάνθρωπον Χριστόν, και τούτον, διότι φυτεύθηκε από διαβολάνθρωπον και έλαβε συχνότητες από διαβολάνθρωπους και διαβόλους όπου είναι την δεδομένη στιγμή περίοικοι της συκέας….

Ματθ. 24,32       Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

Ματθ. 24,32            Από την συκήν δε μάθετε την παρομοίωσιν· όταν πλέον ο κλάδος της γίνη μαλακός και αναβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος.

Ματθ. 24,33       οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

Ματθ. 24,33            Ετσι και σεις, όταν ίδετε όλα αυτά, μάθετε ότι έφθασε ο καιρός της κρίσεως του Θεού, που θα τιμωρήση τους Ιουδαίους με καταστροφήν.

Ματθ. 24,34       ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

Ματθ. 24,34            Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, έως ότου γίνουν όλα όσα σας προείπα δια την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ.

Ματθ. 24,35       ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

Αυτά θα κάνει ο ψευδοπροφύτης διά το ηλεκτρονικόν θηρίον [Αποκάλυψη Ιωάννου]:

13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

13-12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

13-13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 13-14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.

Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 13-2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 13-3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου, 13-4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ; 13-5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 13-6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 13-7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

Ματθ. 24,32       Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· [γίνεται απαλός τον Φεβρουάριον/Μάρτιον, ασπούμε Άνοιξη = όπως και άνοιξη πυλών όπως σε παραβολήν σε ακόλουθα περί παρθένων λέγει και αλλού εις το κεφ. 24. Όταν τα φύλλα εκφυή γνωρίζετε ότι εγγύς το θέρος των κακών και των καλών αναλόγως. Από τον Μάρτιον έως τον Αύγουστον 6 μήνες, το 6 = ήμισυ του έτος ή και 180ο ή και 6Χ30=180 = ημικύκλιον και καμπύλη/κάμψη και κάμψη ισχύος κόσμου. Συνάμα ήμισυ του ιερού 7 και των 7 ετών τα οποία θα κολοβοθούν εις 42 μήνας ήτοι 3,5 έτη ή 1260 ημέρας. Σας είπα ότι αριθμοί με ίδια ψηφία έστω και με διαφορετική σειρά λένε ίδια πράγματα ή αναφέροντε σε ίδια ροή. Ο κύβος έχει 2160ο ήτοι 24 γωνίες επί 90ο = 2160ο και οι ημέρες δοκιμασίες αναγραμματισμός του 2160 σε 1260 όπου σε κάθε περίπτωση = 9 και 2160+1260=3420/2=6840 όπου είναι αναγραμματισμός του 8640 ημέρες το έτος των 360 ημέρων ή μοιρών και η ημέρα 24 ώρες. Όλα αυτά εις το 24,32 = 56+65 αναγραμματιστί = 121 [σημαντικός αριθμός] + 11 = ξανά 132… = /2 = 66…. κ.τ.λ….

Ματθ. 24,24       ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. [24+24=48 και αντίστροφα 42+42=84+48=132, αριθμός σημαντικός διά τον οποίον αναφερθήκαμε, 132/2=66, ήτοι 24,24 = 6+6=12=3 και 66!=12=3]… Εδώ είναι οι Χαράριδες, ψευδοπροφήται και ψευδόχριστοι, αντιλαβού, είμαστε ήδη εδώ και το κεφ. 24 του Ματθαίου αποκαλυπτικότατον…

Ματθ. 24,33       οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

Ματθ. 24,33            Ετσι και σεις, όταν ίδετε όλα αυτά, μάθετε ότι έφθασε ο καιρός της κρίσεως του Θεού, που θα τιμωρήση τους Ιουδαίους με καταστροφήν.

Ματθ. 24,34       ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

Ματθ. 24,34            Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, έως ότου γίνουν όλα όσα σας προείπα δια την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ.

Ματθ. 24,35       ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

Αυτά διά τα ερχόμενα νυν διά ταύτα συνεχώς. Ιδική σας επιλογή και ελευθέρα βούλησις να πιστεύετε σε χαρραμοφάγηδες Χαράριδες ψευδοπροφύτες και ψευδόχριστοι όπου σας το λένε ότι θα σας κάνουν μη ανθρώπους ήτοι μετανθρώπους δηλοί παραμορφωμένους παράνθρωπους διαβόλους ή εις Τον Ιησού Χριστόν αχρί τέλους διά να σωθείτε και δικαιωθείτε…. Μάλιστα σας λένε ότι δεν έχετε ελεύθερη βούληση άρα τε γρηγορείτε να απελπισθείτε και συνάμα με ελεύθερη βούληση άβουλα ασυνείδητα υπνωτισμένα ασυναίσθητα ζώα να υποταχθείτε υπό υπνωτιστών αντίχριστων και ψευδοπροφύτων, έχετε επιλογές έχετε και ελεύθερες βουλήσεις και ο διάβολος σας λέγει δεν έχετε διά να νοιώθετε ότι είναι δικαιολογία εν ώρα Κρίσεως, αλλά δεν είναι ψεύδος….

Ματθ. 24,31       καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. [Οι εκλεκτοί δεν θα κριθούν, θα αρπαχθούν εις τους ουρανούς, άξιον απορίας και απορείας, εάν θα συνεχίσει η τεκνοποιΐα ανθρώπων με όσους παραμένουν, με νεοδημιουργημένους ή με αρπαγμένους εκλεκτούς, και δη σε σχέση με το συμβολικόν ή κυριολεκτικόν 1000 έτη της Αποκάλυψης,]

Ματθ. 24,31             Και θα στείλη τους αγγέλους του, οι οποίοι με φωνήν μεγάλην, σαν από ισχυράν σάλπιγγα, θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, από την μίαν άκρην του ουρανού έως την άλλην.

Ματθ. 24,32       Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· [Παρατήρηση, τι θα είναι εκφυή τότες και και ποίος κλάδος απαλός; Μήπως ότι άμα αρχίσουν τα γεγονότα θα τελειώσουν εις την ίδιαν γενεάν η οποία δεν θα παρέλθη πριν συμβούν όλα όσα λέγει εις το κεφ. 24 του Ματθαίου, πριν και μετά από αυτόν; Συνάμα εννοεί την συκήν αυτήν Άνοιξη διδαχής ευαγγελίου σε όλον τον κόσμον εκ Εξαδάκτυλου και αυτόν θα βαστάξει 36 έτη ήτοι έναν κύκλον τινός λογαριασμού. 36Χ360 ημέρες και μοίρες = 12.960 = 108 = αριθμός σημαντικότατος. Συνάμα 12=3, 6 και 9 = 18 = 9. Συνάμα 36Χ12 μήνες = 432 = αριθμός όπου συναντήσαμε μόλις ανωτέρω αναγραμματιστί ως 3420 = 342 και 432Χ2=864 ήτοι και αυτόν το συναντήσαμε προηγουμένως εις τα ίδια και αυτόν είναι το κεφαλαιδάφιον/κεφαλεδάφιον 24,32 = 2432 = 2Χ432=864 = 9 και 432 ή 342 = 9… όσον διά το 12.960 = 960/12=8 και 108 = 9, 18 και έναν/1 οκτώ/8, 12,960/108=120=3+8=11 και 24,32 ή 2Χ432= 11.

Ματθ. 24,24       ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. [24,24=48, 36Χ12=48, 48+48=96. Αναγραμματιστί 84+48=132, 84+84=168+48+48=264 διά 3 = 88, διά 8 = 33+88=121. 264/4=66, /6=44+66=110=11. Διά /2 = 132. 33+66=99, 44+88=132+99=231+132=363 = 36Χ3=108= 99 και 3χ63=189 = 99+9=999….]. Ένας από τους ψευδόχριστους ήτοι ψεύτικους χριστούς και χρηστούς και ψευδοσωτήρες και ψευδοπροφύται ότι δαμάζουν το Σύμπαν μέσα και έξω μας είναι ο Χαράρι. Ήτοι Ιαβάλ ή Ιού βαλ = υιού Βαάλ και Διαβάλ = Διάβολος ήτοι Διαβαάλ = Διαβαάλος ή Διαβάλανος Νώε Χαράρι. Ο Νώε ήταν πούστης; Υπέμενε Θεόν; Ναι. Όπως και οι σύγχρονοι καιροί όμοιοι του Νώε ημέραι λέγει εις το 24ον κεφ. ο Ματθαίος. Άρα τε ο Χαράρι είναι ιόβολος ή ιάβολος = δ+ιάβολος και δ+ίβολος διάβόλου βαάλ και μη Νώε ήτοι ψευδονώε δηλοί ψευδοπροφύτης και συνάμα χαρά μη = χαράμη = χαράρι =Χάρου ροή σοδομιστής και σοδομιζόμενος μισητός εκ Θεού εκ Μαρτυρίας Αυραάμ, Λώτ και Σάρρα….

Κύριος Απειροτρισκύριος Παγκύριος Ακτιστοκύριος ειμοί Βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει δαίμων και δαιμονάνθρωπος και ου φοβηθήσομαι κακά!

[φυλάξετε το να θυμάστε και να παρηγορείτε, τα δεινά έρχοντε με δριμύα ταχύτητα]

Απάντηση στον Δ+Ιαβάλ[λει] Νώε Χαράρι. Πόσες σημασίες έχει ο όρος ψευδοπροφύτης…. Τι είναι ελεύθερον;….

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (4)

 1. ΣΥΚΉ
  ΚΥΣΗ
  ΚΎΗΣΗ

 2. ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΝΝΟΣ(ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΝΝΗ),ΔΕΝ ΞΕΡΩ,ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.
  ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΓΜΑ,ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΜΑ.ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ,ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ.ΔΛΔ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.

 3. ΠάνοςΓέριμου 11/13/2022 @ 9:47 ΜΜ

  {/) η συκή κύηση του τι; και εν παραδείσω με ραμμένα φύλλα συκής καλύφθηκαν, και ο καρπός της με πονηρόν σχήμα. μπορεί και να ήταν και ο απαγορευμένος καρπός εάν απλά η πτώση ήταν λόγω ανυπακοής…., αλλά μπορεί και να ήταν και το έναν το σπάνιον μαζύν με το άλλον το δένδρον της ζωής το ακόμη περισσότερον μυστήριον…

 4. ΠάνοςΓέριμου 11/13/2022 @ 9:48 ΜΜ

  croif, εύγε, τουτέστιν η Ευεκτίμηση σε όποιον και ό,τι αγαθώς αγαθά μας προσφέρει!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*