00:08 - 02/12/2020

Επιστολή κατά τού εμβολίου θά λάβουν όλα τά υπεύθυνα σέ αξιώματα σώματα καί παγκοσμίως. Διαβάστε, ενωθείτε, υπογράψετε, αποστείλετε

Όστις θέλει άς συνυπογράψει ή συναποστείλει τήν έν λόγω επιστολή, σέ ολίγες ημέρες θά ευρίσκετε είς τά χέρια όλων αυτών καί σύντομα είς τόν ΠΟΥ, ΟΗΕ, ΕΕ καί αλλού διά νά αναγκαστούν νά εξηγήσουν ή νά έχουμε απτές αποδείξεις περί τής ανευθυνότητος καί τής κοινήσεως αγωγής εναντίον τούς. Ή θΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Ή ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΙΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟΨΗΓΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΕΣΕΙΣ.

Έντιμε κύριε Πρόεδρε τής Κυπριακής Δημοκρατίας
Έντιμε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα
Έντιμε κύριε Γενικέ Ελεγκτή
Έντιμον Σώμα τής Βουλής τών Αντιπροσώπων
Ιατρικού Συλλόγου
Έντιμε κύριε Υπουργέ Υγείας
Έντιμε κύιρε Υπουργέ Οικονομικών
Έντιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών
Καί όλα τά άλλα τμήματα περί Δεοντολογίας, Παρατηρήσεως τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θρησκευτικών Επισκόπων, Κομματαρχών καί άλλων οπού αναγράφονται είς τό κάτω μέρος τής τοιαύτης επιστολής καί η οποία θά αποσταλεί οργανισμούς τού εξωτερικού:

Είστε σέ νά εγγυηθείτε καί αποζημιώσετε δι’ απεριόριστου ποσού, τρόπου καί είδους οιανδήποτε ζημιά τής σωματικής καί ψυχικής υγείας μού από τό εμβόλιον κορωνοϊού;

Δεδομένου ότι οί εταιρείες παρασκευής εμβολίων δηλώνουν ότι δέν εγγύουνται καμμία αποζημίωση, επιτυχία καί υγεία από τά εμβόλια, μπορείτε νά τό κάνετε εσείς δι’ εμένα;

Πρίν μέ αναγκάσετε νά κάνω τό εμβόλιον ή νά μήν συμμετέχω σέ όλες τίς ελευθερίες τού ανθρώπου βάσει τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορείτε νά υπογράψετε εγγράφως απεριόριστη εγγύηση τόσον διά τήν ζημιά οπού λαχόν νά πάθω από τήν χρήση τού εμβολίου όσον καί από τήν ζημιά τής βιοποριστικής καί αναπτυξιακής μού πορείας καί τής ψυχικής μού ωδίνης σέ περίπτωση περιορισμού τών ελευθεριών μού; Δεδομένου ότι οί εταιρείες παρασκευής εμβολίων εναντίον ή καί κατά τού κορωνοϊού δέν υπόσχονται θεραπεία αλλά μόνον πιθανή εξηπιωτική βελτίωση, δεδομένου ότι δέν έχουν πραγματοποιήσει πολύχρονα πειράματα, δεδομένου ότι έχουμε στοιχεία τά οποία μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε είς τό Δικαστήριον ότι τά τέστ δέν είναι περί κορωνοϊού αλλά περί παντός είδους ιών καί συνάμα σέ πολλά απ’ αυτά τουλάχιστον αναγράφεται ό όρος test of virus καί όχι test of coronavirus καί δεδομένου ότι ό κατασκευαστής αυτού τού τέστ δήλωσε ότι δέν μπορεί νά ανευρεθεί ή απομονωθεί από τήν δοκιμασία/τέστ αυτή συγκεκριμμένος ιός ή ό κορωνοϊός ή κάποιος κορωνοϊός, τί Υπεύθυνη Θέση λαμβάνετε περί τούτων εσείς έναντι τής ψυχικής καί σωματικής ΜΑΣ υγείας καί ακεραιότητας; Ζητούμε τήν άμεση απάντηση σάς μέ πάσα λεπτομέρεια έναντι τής ζωής ΜΑΣ, τής ψυχής ΜΑΣ, τής υγείας ΜΑΣ εφ’ όλης τής ύλης καί προέκτασης.

Συνάμα σέ οία περίπτωση μπορείτε νά ΜΑΣ εγγυηθείτε οίαν οικονομική, αναπτυξιακή καί οικογενειακή ζημιά από τήν λαχόν πολιτική ή άλλως πώς απόφαση σάς νά ΜΑΣ αφαιρέσετε τινά ή καί όλα ΜΑΣ τά ανθρώπινα δικαιώματα τά οποία πηγάζουν μέσα από τούς Αγώνες τών ανθρώπων από τήν Αρχαιότητα ώς τήν Γαλλική Επανάσταση καί έως τήν σήμερον μέσω όλων τών οργανισμών οπού συμμετέχετε ή καί συμμετέχουμε όπως ό ΟΗΕ, ΕΕ, τό Σύνταγμα Μάς;

Παρακαλώ ώς Χριστιανός, Έλληνας, άνθρωπος καί πατέρας νά μού ερμηνεύσετε ή καί μού αποδώσετε τήν προσωπική σάς ερμηνεία τού Συντάγματος περί τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί περί τής πάσας ζημίας από μία επιδημία ή αμφιεπιδημία η οποία δέν σκότωσε ούτε εφέτος περισσότερους ανθρώπους εξ’ όσων η κοινή γρίππη καί μέ πολλά στοιχεία ότι πολλοί αποθανόντες από άλλες ασθένειες ή μέ συνδοιασμόν ασθενειών καί γηρατείων αναγράφονται ώς καθαρές αιτίες θανάτου από κορωνοϊόν, ενώ ψιθυρίζονται διάφορα ότι ένας λόγος θανάτου από κορωνοϊον σχετίζεται μέ τήν παροχήν ή καί υπερβολικήν ή καί αντικανονικήν χρήσιν οξυγόνου έν σχέσει μέ τά συμπτώματα καί τά άλλα χαρακτηριστικά τού κορωνοϊού, παρακαλώ όπως τό ερευνήσετε.

Περί τής αμφισβήτησης τού κορωνοϊού όπως αυτός παρουσιάζεται από τά ΜΜΕ καί τίς διάφορες κυβερνήσεις έχουμε χιλιάδες στοιχεία ότι πρόκειται περί υπερβολής, απάτης, προαποφασισμένης ενέργειας τών παγκοσμιοποιητών καί πολλά από αυτά τά στοιχεία έρχονται από επίσημα καί ιθύνοντα στόματα, παρακαλώ όπως τό ερευνήσετε πρίν λάβετε οιανδήποτε απόφαση καί όπως ΜΑΣ εγγυηθείτε εγγράφως καί προσωπικώς διά τήν πάσαν πτυχήν τής ψυχικής, σωματικής καί οικονομικής/επιβιωτικής/αναπτυξιακής ΜΑΣ υγείας καί απρόσκοπτης εξέλιξης. Είμαστε βέβαιοι ότι είσαστε υπεύθυνα άτομα μέ τήν σημασία τής λέξεως καί ότι δύναστε νά πραγματοποιείσετε τό ανθρωπιστικώς σωστόν.

Είς αντίθετη περίπτωσιν δέν υφίσταται Πατρίδα καί κράτος καί δέν έχετε κανένα δικαίωμα νά μάς καλέσετε είς τά ορύγματα τού πολέμου εάν χρειαστεί ούτε είς τίς κάλπες τής δημοκρατίας διότι δέν θά υπάρχει. Προσωπικά σάς λέγω ότι δέν θά δεχθώ κανένα εμβολιασμόν δι’ εμένα καί τά παιδιά μού ούτε εντός ούτε εκτός στρατού, ούτε έχετε τό δικαίωμα νά μάς καλέσετε είς τό στράτευμα εάν πρωτίστως δέν μάς εγγυηθείτε μέ τίς ίδιες σάς τίς υπογραφές ότι δέν κινδυνεύουμε ΕΜΕΙΣ καί τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ από εμβόλια οπού ούτε οί ίδιοι οί κατασκευαστές δέν εγγυούνται ότι είναι ασφαλή. Περιμένουμε νά φανείτε υπεύθυνοι όπως πιστεύουμε ότι είσαστε διότι οί καιροί παγκοσμίως είναι Ύπουλοι, καί νά ΜΑΣ προστατεύσετε. Σέ αντίθετη περίπτωση θά πρέπει νά εμφανίσουμε δημοσίως εκατοντάδες αδιάσειστα στοιχεία τά οποία πρός τό παρόν θά παραμείνουν ασφαλή κρυμμένα μακρυά από τά φώτα τής δημοσιότητος. Η επιστολή αυτή θά αναρτηθεί καί διαδοθεί σέ χιλιάδες προσωπικές καί ομαδικές σελίδες σέ πολλές γλώσσες ανά τώ παγκόσμιω.

Ευχαριστούμε έκ τών προτέρων διά τήν κατανόησιν περί τής υγείας ΜΑΣ! Περιμένουμε τίς απαντήσεις σάς καί τίς εγγυήσεις σάς ώς Πατριώτες Πατριάρχες τού Κράτους, τού Έθνους, τής Θρησκείας καί δι’ όλα όσα υπάρχει έννοια ότι έχουμε τήν υποχρέωση νά πολεμήσουμε άμα τό σαλπίσετε. Ζητούμε καί εμείς τήν υποχρέωση σάς νά μάς εγγυηθείτε μέ πάσα Αγάπη καί Υπευθυνότητα ή νά αναφωνείσετε όπως μεγάλος Ιωάννης Μεταξάς ΟΧΙ! Δέν υπάρχει περίπτωση νά απαντήσετε εσείς ΟΧΙ είς τίς υγείες καί τίς ζωές ΜΑΣ καί νά απαντήσουμε ΕΜΕΙΣ ΝΑΙ είς τά οία καλέσματα καί απαιτήσεις σας ή τού κράτους, εφόσον τό κράτος δέν θά εγγυάτε τίς ζωές ΜΑΣ δέν θά εγγυούμαστε τήν ζωή τού κράτους διότι είς τοιαύτην περίπτωσιν τίθεται θέμα εσχάτης προδοσίας τού κράτους κατά ημών, τών τέκνων ημών καί τής διακληρονομικής ύπαρξης καί συνέχειας ΜΑΣ!

Περιμένουμε τήν πάσα εξήγηση καί εγγύηση σάς Συνταγματικώς καί Ανθρωπιστικώς καί δή βάσει τών όσων αναφέρονται είς τήν έν λόγω επιστολήν!

Μέ αγάπη καί αίσθημα δικαίου άνευ όρων πρός εσάς καί πάσα ψυχή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. ΚΑΡΑΨΕΚΑΣΜΕΝΟΣ 12/02/2020 @ 8:30 ΠΜ

  ΓΛΥΨΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΚΟΛΑΝΕ ΦΙΛΕ ΑΥΤΟ ΤΟ (ΕΝΤΙΜΕ) ΜΟΥ ΕΡΙΞΕ ΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΑΜΩ ΤΟ ΠΟΥΣΤΑΡΙΟ ΜΟΥ.

 2. που υπογράφουμε ??????

 3. Σωστο σε βρισκω σ ολα..

 4. ΠάνοςΓέριμου 12/03/2020 @ 9:37 ΜΜ

  Κάνε τό αντίγραφον καί στείλε τό είς τό panayiotisyerimos@gmail.com

 5. ΠάνοςΓέριμου 12/03/2020 @ 9:37 ΜΜ

  Ευχαριστώ Έλ!

 6. ΠάνοςΓέριμου 12/03/2020 @ 9:38 ΜΜ

  Τό Έντιμε, θά τό κρίνει η συνείδηση τούς εάν τούς αρμόζει… πάρτο καί ώς ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΜΕ ΚΑΓΧΑΝΑ!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh