12:20 - 19/06/2020

Τό Γλωσσολογικό ελληνικό όνομα Ιεχωαύς, Τώ Αγίω Πνεύματι καί Η Αφή Τού Χριστού!

Πολλοί μισούν τό όνομα Ιεχωαύς = Γεχωβάς καί άλλα παράγωγα καί ακόμη καί Χριστιανοί δέν κατανοούν ότι είναι Ό Πατήρ Τής Αγίας Τριάδος!

Πρίν από δύο καί ήμισυ δεκαετίες ανακάλυψα έναν Νόμον τόν οποίον δέν σάς παρουσίασα εφ’ όλης τής ύλης…. δι’ ευνόητους καί δυσνόητους λόγους….. Τόν ονόμασα Ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος επειδή μέ απλά λόγια τά πάντα είς τήν Ύπαρξιν αποτελούνται από μία τριάδα σύν τώ αναμείκτων αυτών……

Θά σάς δώσω μερικά παραδείγματα…..

α) τό μέν β) τό δέ γ) τό ουδέτερον καί δ) τό ανάμεικτον.

α) τό θετικόν, β) τό αρνητικόν γ) τό ουδέτερον δ) τό ανάμεικτον

α) τό πρωτόνιον β) τό ηλεκτρόνιον γ) τό ουδετερόνιον δ) τό σωματίδιον τού ατόμου ώς ανάμεικτον τών τριών πρώτων…..

Νομίζω πήρατε μία πρώτη γεύση….. περί τίνος….. Πρόκειται…… πολύ ισχυρός, διαθέτω χιλιάδες αποδείξεις……

Λοιπόν, μία ημέρα είπα είς τόν εαυτόν μού ότι εάν δέν αποδείξω ότι οί αισθήσεις είναι τρείς τότε δέν ισχύει ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος, παράτολμον όντως αυτοστοίχημα……

Θά σάς δώσω μόνον έναν μέρος από αυτήν τήν επαλήθευση….. μόνον μία…. υπάρχει καί άλλη…..

Όταν βαπτίζετο = εύαπτίζετο = εύ+άπτω = = εύ+ανάβω = εύ+αφή/άναμμα…. Ό Χριστός από τόν Ιωάννη τόν Πρόδρομον τόν νέον αληθινόν αρχάγγελον Εωσφόρον εντός τού κενού 10ου τάγματος Αγγέλων….

Συνέβη τό εξής συγκλονιστικόν περιστατικόν……

Όταν ό Πρόδρομος έγγιζε Τόν Χριστόν παρουσιάστηκε έν ουρανώ Τώ Αγίω Πνεύματι έν είδει περιστεράς καί αναφώνησε Ό Πατήρ/Ιεχωαύς τούτος είναι ό υιός μού ό αγαπητός μού….. Ώπα….. τί έγινε εδώ;;;;;

Έγινε η Παρουσία Τής Αγίας Τριάδος μέ τρείς αισθήσεις……

Ό Ιωάννης ό Πρόδρομος μέ τήν αφή επί Χριστού καί Ό Χριστός μέ σάρκα καί οστά ήτοι Ό Υιός ώς αφή, Τώ Αγίω Πνεύματι ώς όραση αφού έγινε ορατόν ώς αθώα περιστερά….. καί Ό Πατήρ ώς ιαχή = φωνή = αύδη = ήχος…..

Αλλά καί…. Η Μαρτυρία ότι τά εβραϊκά είναι ελληνικά καί οί Εβραίοι Έλληνες….. όπως υποστηρίζει ό κορυφαίος Ιουδαίος Γλωσσολόγος Ιώσηπος Ιαχούντα: «Joseph Yahunda: Hebrew is Greek»…. είς τό ομώνυμον βιβλίον τού, ενώ συνάμα καί άλλοι γνωστοί καί άγνωστοι Γλωσσολόγοι τό τεκμηριώνουν μέ αδιάσειστα εύ+στοιχεία = ευστοιχεία!….

Λοιπόν, η λέξη Ιεχωαύς = Ιεχωβάς είναι ελληνικότατη από τήν λέξη ιαχή, εξού καί Ό Πατήρ πρίν έρθει Ό Χριστός είς τήν Γήν παρουσιάζετο πάντοτε ώς ιαχή είς τούς προφύτες, θέλετε μεγαλύτερη απόδειξη; Ωμίλησε είς τόν Μωυσή, τόν Αυραάμ, τόν Νώε καί βεβαίως σ’ άλλους ανθρώπους σ’ όλον τόν κόσμον οπού ήσαν Ευενάρετοι……

Η λέξη Ιεχωαύς ή Ιαχωαύας κυριολεκτικά σημαίνει η ιαχή τού φωτός, καθότι η λέξη αύ = αύς = αύ+ρα = αύ+ροή, σημαίνει φώς είναι τής ίδιας ρίζας μέ τό έως, άως, ήως, είιως.

Η ρίζα ιέ, ιά, ιη, ιεί, ιύ, ιοί, ιού, ιό, ιώ, οπού αναλόγως ελληνικής πόλεως είς τήν αρχαιότητα χρησιμοποιείτο άλλη, είναι η αρχική λέξη διά τήν λέξη ιερεύς = ιερέας = ιαρεύς/ιαρέας = Ιάσων = Ίαση = Ιησούς, Ιώσηπος/Ιωσήφ καί ούτω καθεξής… Η λέξη ραββίνος/ραββί παραφθορά τής λέξεως ιερεύς = ιέρηκας = κήρυκας = ιεραββί = ιερόν ράβω = ιερόραβος……

Ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος…..

Πώς αποδεικνύεται ότι οί αισθήσεις είναι μόνον τρείς; Διότι είναι μόνον τρείς συνομοταξίες: α) αφικές, β) ορατικές γ) ακουστικές = ιαχικές….. Όταν βλέπουμε όνειρα, οράματα, διοράσεις….. διαλογίσεις……, έν ύπνω παραδείγματος χάριν, έχουμε εικόνες, ιαχές καί αφές, ποτέ δέν νοιώθουμε οσμές καί γεύσεις…. διότι δέν τίς επεξεργάζεται ό εγκέφαλος!

Αλλά καί νά ήταν διαφορετικώς νά η απάντηση……

Η οσμή καί η γεύση….. γίνονται δι’ αφής τουτέστιν εισίν υποκατηγορίες τής αφής…..!!!!!

Διά νά έχουμε γεύση πρέπει νά γίνει αφή……

Διά νά έχουμε οσμή πρέπει νά γίνει αφή….

Τών σωματιδίων μέ τήν γλώσσα μάς καί μέ τά εσσωτερικά κοιλώματα τών ρουθουνιών μάς…..

Μάλιστα δέ, άν σφήξουμε κατακλείνωντας τά ρουθούνια δέν έχουμε επαρκή ή καθόλου γεύση σ’ άλλες περιπτώσεις…..

Νά διατί λέμε αισθάνομαι πόνο, ηδονή, χαρά, φόβο, ένταση, ευτυχία, διότι αυτά ήτοι τά συναισθήματα είναι χημείες καί χημικές αντιδράσεις τών ορμονικών καί ψυχορμονικών (άλλο τό ένα άλλο τό δεύτερο….) τών συντονιστικών τοπίων συχνοτικών συνειρμών…… τής ψυχοαυροσωματικής μάς επίστασης (καί όχι διάστασης όπως συνηθείζεται νά λέγεται…..).

Π.χ. όταν κάνουμε έρωτα η βάλανος η οποία δέν έχει δέρμα όπως καί η γλώσσα…. Γεύεται!!!!….. Όταν κλαίμε υπάρχει χημική αντίδραση εσσωτερικώς εκεί οπού δέν υπάρχει δέρμα….. Νά διατί είς τήν πρώτη περίπτωση κάθε συνουσία μέ τόν ίδιον ή άλλον σύντροφον διαφέρει από πολύ έως ολίγον καί αδιακρίτως είς τό ελάχιστον.

Μήν νομίζετε ότι η ακοή καί όραση δέν έχουν υποκατηγορίες! Όταν ωμιλεί τό ένστικτον είναι συνδοιασμός έντονης αφής μέ ακοή…..

Η προαίσθηση είναι συνειρμός γνώσης ….. ήτοι εικόνων εντός υποσυνειδήτου καί υποσυναισθήτου μαζύν μέ αφή……

Τό όραμα είναι υποκατηγορία όρασης, ομοίως καί τό όνειρον….. μά ήταν τόσον αληθινόν λέμε άμα αφυπνιστούμε απότομα ή αργότερα…..

Σέ πάμπολλους ανθρώπους έλαχε καί λαγχαίνει ν’ ακούνε ιαχές προειδοποιητικές, προφυτικές….. καί λέμε: «ωσάν νά υπήρχε κάποιος εντός τού μυαλού μού καί αγόρευε…., παράξενα πράγματα…..».

Ό Θεός, οί αγγέλοι, οί δαίμονες μέ τούς πειρασμούς τούς….. καί τίς δημαγωγικές μαζικές επιβολές, διαφημίσεις, ενδείξεις διά νέες τάσεις, μόδες, συρμούς, σέ σκέψη, ενδυματολογία, μουσική, πολιτική, επιχειρηματικότητα, πολέμους, πώς νομίζετε ότι μάς έρχονται;;;;

Οί εμπνεύσεις από αγγέλους, αγίους, τούς δαίμονες, Τόν Θεόν, πώς νομίζετε έρχονται……;;;;;

Μέ διάφορες υποκατηγορίες ακοής = ιαχής καί εικόνας…..

Δηλαδή θά μάς τρελλάνουν, μεταδίδει ό ηλεκρομαγνητοβαρυτισμός εικόνες καί ιαχές = ακοές καί δέν μεταδίδουν τά ανώτερα στρώματα ενέργειας όπως τά πνεύματα;;;; Νά η απόδειξη πώς μάς πειράζει ό διάβολος έκ τού πονηρού. Νά διατί δέν θέλει νά γνωρίζουμε εί δυνατόν ότι υπάρχει διά νά μάς υποβάλλει….. όπως καί όποτε θέλει ανενχλήτως χωρίς νά υποψιαζόμαστε ότι είναι αυτός….. Εάν δέν γνωρίζεις ή δέν πιστέυεις είς τήν ύπαρξην τού εχθρού πώς θά τόν νικήσεις…..

Σημειώστε ότι καί ό ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός όπως καί είς τά όνειρα δέν μεταδίδει όσφρυση καί γεύση……!!!!! Μεταβάλλεται σέ εικόνα = όραση καί ηχώ = ιαχή…. αλλά όχι σέ αφή = επαφή/έγγιγμα, γεύση καί οσμή, ακόμη μία απόδειξη! Εξ’ άλλου τό όνειρον είναι ηλεκτρομαγνητοβαρυτική αντίδραση μεταφοράς….. καί όπως είς τήν τεχνολογία μάς έτσι καί είς τήν φυσιολογία μάς δύναται τά ίδια…. ήτοι μεταφορά εικόνας καί ήχου, όχι αφής……

Τώρα τό πώς μεταδίδεται η αφή….. είναι άλλο θέμα…. πειό προχωρημένο…… Ουσιαστικώς η μεταφορά ενός σώματος αλλοιώνει τήν εικόνα καί τήν ιαχή…. Εντούτοις, τίποτε αδύνατον παρά Κυρίου…..

Οί συνομοταξίες Αισθήσεων είναι τρείς καί ό Ιαχωαύς Ένας Ό Γεννήτωρ Πατήρ = «πά» η ρίζα = πάσα = πά+σά διά θηλέν, πάντα = πά+ντά = παόντα = πά+όντα = όλα τά όντα = πάντα, πάς = πά+ς διά αρρέν = πάτήρ = πάτέρας = πά+τέρας = ό πά/πάν τέρας = τό τέρας/τεράστιον τού παντός. Εφομοίως η μητήρ = ματήρ = μά+τήρ, «μά» λέμε είς τά παιδιά = φαγήτόν εξού καί μά+νά = μά/φαγητόν νά/λάβε έξ’ ουρανού…… όπως νά πάρε = έλα πάρε αυτό……

Αλλά καί πάς+τώρ = πάστωρας = πατέρας…. γλώσσα λανθάνουσα λέγει τήν αλήθεια καί είς τήν γλωσσολογία τών βαρβάρων…..

Ένας Πατέρας τρείς αισθήσεις….. όλα τριαδικά…., ό,τι υπάρχει επάνω υπάρχει καί κάτω είπε ό Ερμής ό Τρισμέγιστος….. καί άνω υπάρχει Άκτιστος Τριαδικός Θεός, άρα τέ κάτω υπάρχουν τριαδικές συνθέσεις……

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (16)

 1. Μιχάλης 06/19/2020 @ 2:13 ΜΜ

  Γειά σας πιστεύω λίγο μπερδεμένα μας τα λες φίλε μου ο εοσφωρος αυτός που φέρνει δηλ το φώς είναι ο εκτοπτως άγγελος δηλ ο διάβολος κ των λένε διαβόλου γτι σου διαβαλη την σκέψη άθελά σου όσο για το όνομα Ιησού νομίζω αν δεν κάνω λάθος από το ιασο δηλ θεραπευο γτι μην ξεχνάς ότι κατά κύριο λόγο έκανες θαύματα ιατρικά δηλ λεπρούς τυφλούς παραλητους κ τι αποκορύφωμα θ ανάσταση τού Λαζάρου.. ευχαριστώ..

  • ΠάνοςΓέριμου 06/19/2020 @ 4:58 ΜΜ

   Ακριβώς ό ιάσων = ιησούς = ίηση είναι θεραπευτής = ιερεύς, ό ιερέας ήταν πάντοτε π.Χ. καί μ.Χ. εκείνος οπού θεράπευε ψυχή τέ καί σώματι καί επικεινωνούσε μέ τό θείον. Ό Εωσφόρος ήταν ό άγγελος οπού έφερνε τό φώς τό λέγει τό όνομα τού = έως+φέρω. Ό διάβολος όταν ήταν αγαθός ήταν εώς φέρων τώρα είναι σκότος φέρων = Σκοτοφόρος, συνεπώς ό νέος Εωσφόρος είναι αυτός οπού θά λάβει τήν θέση τού είς τό 10ον κενόν τάγμα αγγέλων μετά τήν έκπτωση τών αγγέλων τού 10ου τάγματος = διαβόλοι. Αυτός ό νέος Εωσφόρος γνωρίζουμε ότι είναι ό Ιωάννης ό Πρόδρομος καί καρτερεί ώς νέους αγγέλους τού τάγματος όσους θά αντέξουν νά μήν υποκλιθούν είς τόν Αντίχριστον.

 2. Απόλλων Έρως 06/19/2020 @ 5:20 ΜΜ

  Αδελφε το προβλημα με αυτο που λες ειναι οτι δεν υπαρχει εκπτωτος αρχαγγελος Εωσφορος καθως το γνωστο εδαφιο του Ησαια αναφερεται σε εναν Βαβυλωνιο βασιλεα και ειναι προφανες οτι μιλαμε για ενα κατασκευασμα του ιερατειου με στοχευση εναντια στους μυημενους στα μυστηρια της Σ-Οφιας που ειναι το Αγιο Πνευμα στην χριστιανικη παραδοση κα δηλαδη ουδετερο και αυτο ειναι και ενα προβλημα με την Χριστιανικη τριαδιολογια καθως μιλαμε για τον Πατερα-Οσιρι την Μητερα-Ισιδα και τον Γιο-Ωρο καθως μλιστα ειναι ξεκαθαρο οτι μιλαμε για την Shekinah που ειναι η Σ-Οφια στην Εβραικη παραδοση. Το προβλημα βασικα ξεκιναει μεσα απο την τεχνητη συγκρουση του ιερατειου με ολες τις υπολοιπες παραδοσεις συμπεριλαμβαομενης και της Ελληνικης και για αυτο το θεμα του Εωσφορου πρεπει να προσεγγιστει μεσα σε αυτα τα πλαισια καθως επισης υπαρχει το προβλημα με τους Σατανιστες που αυτοαποκαλουνται Εωσφοριστες συμφωνα με την ερμηνεια του ιερατειου.

  Ειναι αυτονοητο οτι ο Χριστος ειναι ο Εωσφορος που ειναι αυτος που φερει το Φως και ο Μιθρας-Φανης-ΙΑΩ λεγοταν επισης light bringer και για αυτο σε τελικη αναλυση θα σου κανω like καθως θεωρω οτι εστω και με ανορθοδοξο τροπο πρεπει αυτη εξισωση που λεει Χριστος = Εωσφορος πρεπει να γινει συνειδηση για να σταματησει η τροφοδοτηση του ματριξ των Σατανιστων με την ενεργεια των παγανιστικων μαριξ οπως και το Ελληνικο. Θεωρω οτι ειναι μονοδρομος και οτι αυτοι που λενε το αντιθετο ειναι επικινδυνοι και για αυτο αξιζεις το like για την προσπαθεια.

 3. Απόλλων Έρως 06/19/2020 @ 5:24 ΜΜ

  Τωρα ειδα και το σχολιο. Ναι βασικα Εωσφορος ΗΤΑΝ το ονομα αυτου που λεγεται οτι εξεπεσε και αυτο το σχημα εχει σχεση και με την αναποδογυρισμενη πενταλφα για αυτο και θεωρω την σκεψη σου αρκετα πιο οφελιμη απο το δογμα ασχετα αν δεν συμφωνω σε καποια σημεια.

  • ΠάνοςΓέριμου 06/20/2020 @ 2:31 ΠΜ

   Είναι 2:30 τό πρωίν τώρα ήρθα σπίτι….. πρέπει νά σέ ευχαριστήσω γιά τήν καλή σού προαίρεση έστω καί άν διαφωνούμε άν διαφωνούμε σέ κάποια θέματα…. Αλλά θά τά αναλύσουμε σύν τώ χρόνω. Ό Θεός μαζύν σού!

 4. Μιχάλης 06/19/2020 @ 7:28 ΜΜ

  Καλησπέρα Απόλλων πιστεύω ότι κατά την γνώμη μου τα έχεις μπερδέψει η παλαιά διαθήκη είναι η ιστορία των Εβραίων γτι τι λέω?γτι ούτε το Λουκά κατά ευαγγελίων λέει κάτι ούτε κανένας από τους μαθητές του Χριστού αλλά ούτε η αλήθεια δηλ ο Χριστός είπε κάτι τέτοιο εκτός αν κάνω λάθος αλλά ούτε η παλιότερη δηλ ο Ερμής ο Τρισμέγιστος όπου αν ψάξεις την έκανε ο ιερέας ο μαθενωνης επί Πτολεμαΐου αλλά ούτε θ προφητεία τής συββιλας όπου ήτανε ιερια του ναού Απόλλωνος

 5. ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 06/19/2020 @ 8:02 ΜΜ

  Σταματήστε να κάνετε τους Εβραίους Έλληνες. Δεν ήταν ποτέ, δεν είναι και δεν θα γίνουν ποτέ Έλληνες. Παραθέτω τρεις λέξεις που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ αλλά γνήσιες Εβραϊκές και δεν καμία σχέση με Ελληνική ετυμολογία!!!!!

  1. Γιαχβέ: Το Τετραγράμματο αντιστοιχεί στα Ελληνικά σύμφωνα ΓΧΒΧ και στα Εβραϊκά τα γράμματα είναι: Γιοδ, Χε, Βαβ, Χε. Επειδή η Εβραϊκή γλώσσα δεν έχει φωνήεντα αυτό το τετραγράμματο το προφέρουμε Γιαχβέ! Καμία σχέση με Ελληνική σημασία, έννοια, ετυμολογία! Ούτε οι ίδιοι οι Εβραίοι γνωρίζουν 100% τί σημαίνουν αυτά τα 4 γράμματα.

  2. Ιησούς: Στην Εβραϊκή (Αραμαϊκή στην ουσία) γράφεται שוע και προφέρεται Γέζους με το πρώτο γράμμα να προφέρεται σαν Γ και Χ μαζί. Καμία σχέση με οποιαδήποτε Ελληνική λέξη!!!!! Απλά το Γέζους ή Γχέζους το ελληνοποίησαν και το έκαναν Ιησούς, όπως το Γχιοχάνες το έκαναν Ιωάννης, ή το Άμπραχαμ το έκαναν Αβραάμ.

  3. Χριστός ή Μεσσίας: Στην Εβραϊκή γράφεται משיח, προφέρεται Μεσίαχ και σημαίνει Χρισμένος. Από αυτή την ερμηνεία βγήκε το Χριστός, δηλαδή ο Χρισμένος. Αλήθεια, τί τον έχρισε ο Ιωάννης και έγινε Χριστός;;; Γιατί οι Θεοί δεν χρίζονται, ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΙ.

  Τέλος το θέμα της Τετραπιθανότητος δεν θα το σχολιάσω. Με ξεπερνά!

  • ΠάνοςΓέριμου 06/21/2020 @ 9:44 ΠΜ

   Ό Μεσσάϊχ = η ελληνική λέξη Μεσάζων/Μεσίτης, τό Τετραγράμματον ελληνικότατον. Η Γένεσεις ελληνικότατον, η θυγατέρα τού Ιώβ=Ιώβιου καλείτο Κέρας Αμάλθειας. Ό Ιωάννης σημαίνει Ιών, Ιώνας, Ό Φίλιππος….., Η Μυριάμ = τό Μύρον μού, Ιουδαίος σημαίνει χωμάτινος καί πολλά άλλα οπού θ’ αναλύσουμε. Σέ κάποιους δέν συμφέρει η Γλωσσολογία έστω καί άν κομπάζουν περί Ελληνισμού επειδή εκτός από τίς άλλες γλώσσες δείχνει ότι καί η Εβραϊκή γλώσσα είναι παραφθαρμένη ελληνική γλώσσα….. Η Αραμαϊκή είναι μία ελληνική διάλεκτος. Ό Μωυσής = Μούσος, ό Ηλίας από τό ήλιος……

   • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 06/21/2020 @ 3:53 ΜΜ

    1. Για τον Μεσία ανέλυσα την ετυμολογία του και περιμένω μια απάντηση στο τί τον έχρισε ο Ιωάννης καθώς οι Θεοί ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΙ δεν χρίζονται.

    2. Ιώβ: Το όνομα Ιώβ είναι Αραμαϊκό, την εβραϊκή איוב (ʾiyyōḇ), στην αραβική أَيُّوبٌ, (ʾAyyūb) και σημαίνει αντικείμενο εχθρότητας, καταδίωξης. Καμία σχέση με την Ελληνική γλπωσσα.

    3 Μυριάμ: Το όνομα Μύριαμ ή Μυριάμ, στην εβραϊκή מִרְיָם (Μίριαμ) προέρχεται από το αραβικό όνομα مريم (Μαριάμ), που μεταφράζεται ως θαλασσινή ή το αστέρι της θάλασσας. Από αυτό βγαίνει και το Μάρε=Θάλασσα και το Μαρία. Καμία σχέση με την Ελληνική γλώσσα.

    4. Μωυσής: Στην εβραϊκή מֹשֶׁה‎ (Μοσέ’) σημαίνει “Αυτός που Ανασύρθηκε, που Σώθηκε από το Νερό”. Ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσηπος (τον οποίο παρουσιάζεις σε προηγούμενες αναφορές σου ως έγκριτο ιστορικό) ισχυριζόταν ότι το όνομα αυτό αποτελούσε συνδυασμό δύο αιγυπτιακών λέξεων που σημαίνουν «νερό» και «σωσμένος. Εβραϊκές και χριστιανικές πηγές ισχυρίζονται ότι είναι εξελληνισμένο εβραϊκό όνομα από το ρήμα משה (μασιά), και σημαίνει αυτόν που βγήκε (διασώθηκε) από το νερό. Όμως δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι το όνομα τού δόθηκε από την Αιγύπτια πριγκίπισσα που τον έσωσε, σαν βρέφος, από τα νερά του Νείλου. Οπότε μάλλον προέρχεται από την Αιγυπτιακή λέξη ‘μες, μέσου’ που σημαίνει παιδί, γιος. Καμία σχέση με την Ελληνική γλώσσα.

    Μπορεί η Ελληνική γλώσσα να είναι η μητέρα των γλωσσών, αλλά όχι όλων! Η Κινεζική, η Εβραϊκή όπως και η Αιγυπτιακή, αλλά και η Σουμεριακή και η Μογγολική (ίσως και μια δυό ακόμα, αν και οι Σουμέριοι θεωρούνται συγγενείς των Εβραίων ως μεσοποτάμιοι λαοί) δεν έχουν σχέση με την Ελληνική, ούτε και οι αντίστοιχες ανθρώπινες ράτσες έχουν καμία σχέση με τα Ελληνικά φύλλα, όπως προδίδουν και τα εξωτερικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους.

    • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 06/22/2020 @ 12:56 ΠΜ

     Να συμπληρώσω γιατί το ξέχασα, την κόρη του Ιώβ που λέγεται όπως αναφέρεις Κέρας της Αμάλθειας, που το γράφει στην Βίβλο;;;; Γιατί οι Εβραϊκές Γραφές στο βιβλίο του Ιώβ, γράφουν στα Εβραϊκά το όνομα της τρίτης κόρης קרנאפו που προφέρεται Κερεναππούχ. Με αυτό το όνομα την αναφέρει και η Παλαιά διαθήκη.

     Περιμένω να μου πεις που αναφέρεται η τρίτη κόρη σαν Κέρας της Αμάλθειας. Και μην μου πεις ότι τις άλλες δύο τις έλεγαν, την πρώτη Ημέρα (από το Ιεμιμά που γράφει η Βίβλος) και την δεύτερη Κασία (από το Κεσία που γράφει η βίβλος)!!! Αυτά είναι παραλογισμοί του Ιερατείου για να σώσουν ό,τι σώζεται, αλλά εις μάτην. Καμία μα καμία σχέση με Ελληνικά ονόματα.

     Θα στο πω για άλλη μια φορά: Οι Εβραίοι δεν έχουν καμία φυλετική σχέση με τους Έλληνες, αφού κατάγονται από τον Άβραμ που μετέπειτα έγινε Αβραάμ και προέρχεται από την Μεσοποταμία!!!!! Οι Έλληνες έχουν άλλους γεννήτορες, είναι αυτόχθονες της Ελληνικής Γης και δεν έχουν φτιαχτεί από χώμα!!!!!

 6. Απόλλων Έρως 06/19/2020 @ 11:36 ΜΜ

  Μιχαλης δεν καταλαβα τι λες δεν βλεπω να εχει σχεση με αυτο που λεω. Οι αρχαιοι βασιλεις της Βαβυλωνας ηταν Χρισμενοι απο την Ισταρ που εχει ως συμβολο το περιστερι αναμεσα σε αλλα και τους εδιναν τον τιτλο Μαρδουκ και το ιδιο ακριβως συνεβαινε με τους Αιγυπτιους Φαραω που ηταν Χρισμενοι απο την Αθωρ-Αφροδιτη-Ισταρ και τους εδιναν τον τιτλο του Ωρου. Ο τιτλος του Μεσσια δοθηκε απο τους Εβραιους στον Κυρο τον Μεγα που ειχε και τους προαναφερθεντες τιτλους του Ωρου και του Μαρδουκ απο τα αντιστοιχα ιερατεια. Ο Αλεξανδρος που θεωρηθηκε ως ενσαρκωμενος θεος και δηλαδη αβαταρας ειχε χριστει απο το Αιγυπτιακο ιερατειο ως Ωρος απο οσο γνωριζουμε και ως Μαρδουκ οπως μου εχει πει καθως μαλιστα ειχε ισχυριστει οτι ειναι ο νομιμος βασιλεας της Βαβυλωνας και ειχε δωσει εντολη να ανεγερθει ο ναος του Μαρδουκ.

 7. Μιχάλης 06/20/2020 @ 7:55 ΠΜ

  Καλημέρασας θα ήθελα να απαντήσω αλλά με κάλυψε πλήρως ο αγανακτισμένος ευχαριστώ

  • ΠάνοςΓέριμου 06/21/2020 @ 9:44 ΠΜ

   Ό Μεσσάϊχ = η ελληνική λέξη Μεσάζων/Μεσίτης, τό Τετραγράμματον ελληνικότατον. Η Γένεσεις ελληνικότατον, η θυγατέρα τού Ιώβ=Ιώβιου καλείτο Κέρας Αμάλθειας. Ό Ιωάννης σημαίνει Ιών, Ιώνας, Ό Φίλιππος….., Η Μυριάμ = τό Μύρον μού, Ιουδαίος σημαίνει χωμάτινος καί πολλά άλλα οπού θ’ αναλύσουμε. Σέ κάποιους δέν συμφέρει η Γλωσσολογία έστω καί άν κομπάζουν περί Ελληνισμού επειδή εκτός από τίς άλλες γλώσσες δείχνει ότι καί η Εβραϊκή γλώσσα είναι παραφθαρμένη ελληνική γλώσσα….. Η Αραμαϊκή είναι μία ελληνική διάλεκτος. Ό Μωυσής = Μούσος, ό Ηλίας από τό ήλιος……

   • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 06/22/2020 @ 12:50 ΠΜ

    Για την κόρη του Ιώβ που λέγεται όπως αναφέρεις Κέρας της Αμάλθειας, που το γράφει στην Βίβλο;;;; Γιατί οι Εβραϊκές Γραφές στο βιβλίο του Ιώβ, γράφουν στα Εβραϊκό το όνομα της τρίτης κόρης קרנאפו που προφέρεται Κερεναππούχ. Με αυτό το όνομα την αναφέρει και η Παλαιά διαθήκη.

    Περιμένω να μου πεις που αναφέρεται ξ τρίτη κόρη σαν Κέρας της Αμάλθειας. Και μην μου πεις ότι τις άλλες δύο τις έλεγαν την πρώτη Ημέρα (από το Ιεμιμά που γράφει η Βίβλος) και την δεύτερη Κασία (από το Κεσία που γράφει η βίβλος)!!! Καμία μα καμία σχέση με Ελληνικά ονόματα. Άλλως τε οι Εβραίοι δεν έχουν σχέση με τους Έλληνες αφού κατάγονται από τον Άβραμ που μετέπειτα έγινε Αβραάμ και προέρχεται από την Μεσοποταμία!!!!! Οι Έλληνες έχουν άλλους γεννήτορες και είναι αυτόχθονες της Ελληνικής Γης και δεν έχουν φτιαχτεί από χώμα!!!!!

    • ΠάνοςΓέριμου 06/24/2020 @ 1:14 ΠΜ

     Ιώβ τό Ανάγνωσμα (μβ΄12-17). Αυτόν τό πέρνω από βιβλίον όλης τής Θείας Λειτουργία τού Πάσχατος εκδομένον από τήν Ιεράν Μητρόπολιν Παραλιμνίου Κύπρου σελίδα 506.

     • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 06/25/2020 @ 8:29 ΜΜ

      Έχεις δίκιο για την πηγή που αναφέρεις. Αυτό όμως δείχνει τον βαθμό παραποίησης που υπάρχει στα αρχαία κείμενα (το φαινόμενο είναι γενικό και όχι μόνο στην Βίβλο). Σύμφωνα με το πρωτότυπο της Παλαιάς Διαθήκης (Μασοριτικό κείμενο) η πρώτη κόρη ονομάζεται Ιεμιμά που στην Εβραϊκή γλώσσα σημαίνει Περιστέρα. Η δεύτερη ήταν η Κεσία που στην Εβραϊκή γλώσσα σημαίνει Κανελλολούλουδο. Τέλος η τρίτη ήταν η Κέρεν Αππούχ που στην Εβραϊκή γλώσσα σημαίνει Θήκη Καλλυντικών.

      Αν διαβάσουμε την μετάφραση του Ν. Βάμβα, που είναι από τις εγκυρότερες και παλαιότερες μεταφράσεις, του 1850, που σίγουρα είχε στα χέρια του άλλα πρωτότυπα, βλέπουμε την σωστή εκδοχή:

      14 καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς πρώτης Ἰεμιμά· καὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Κεσιά· καὶ τὸ ὄνομα τῆς τρίτης Κερὲν-ἀππούχ·

      Όπως μπορείς να καταλάβεις δεν υπάρχει καμία σχέση με τα ονόματα που έχουν φτάσει σε μας σήμερα, Ημέρα, Κασία και Κέρας της Αμαλθείας. Έχω μελετήσει (και όχι απλά διαβάσει) την Βίβλο πάρα πολύ και αυτά που γράφω δεν είναι παραπληροφόρηση. Είναι έγκυρα και διασταυρωμένα ώστε να περιορίζω τα όποια λάθη μπορεί να γίνουν.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh