18:11 - 26/06/2020

Τά αχασικά καλούπια τών όντων, τά αυροσώματα, τά αιθερικά σώματα. Απόδειξη ύπαρξις…. Η ΨΥΧΟΤΙΜΗ!

 

Τό κοσμικόν ωόν, όπως τό Πασχαλινόν Αυγόν!

Τά αχασικά καλούπια τών όντων, τά αυροσώματα, τά αιθερικά σώματα. Απόδειξη ύπαρξις…. Η ΨΥΧΟΤΙΜΗ!

Θά σού διηγηθώ δύο παράξενα περιστατικά τού παλαί ποτέ χωριού μού. Τέτοια έγιναν πάμπολλες φορές σέ πολλά μέρη θαρρώ αλλά τίς τελευταίες δεκαετίες μέ τά πολυμηχανήματα δήθεν τηλέφωνα έχουμε νομίζει ότι βαστάμε τήν γνώση απ’ τ’ αρχίδια…. ενώ τσού (όχι….)…….

Ό Γιωρκής (παππούς μού), ό Μιχαήλης (αδελφόπαππος) καί ό Χαλίλης πήγαν ψάρεμα στούς Σπήλειους. Μέ μισίνα καί αγκίστρι αλίευσαν σμύρνες (όφεις τής θάλασσας). Αυτά έγινα τήν δεκαετία τού 1920….

Ήρθαν καί άπλωσαν τήν πλούσια ψαριά τούς στήν εξωτερική γούρνα πλυσίματος, δέν υπήρχαν εσωτερικές τότες, φτώχεια πολλή μά καί ωραία ζωή…..

Η Μαρού πέρασε απ’ εκεί καί είδε τά ψάρια, ήταν εγκαστρωμένη, γέννησε ζωντανόν θαλάσσιον όφιν…..!!!!!

Μία άλλη φορά, ό Πόγιας που κατά σύμπτωσιν….. είχε πεθερά τήν Μαρού είχε μία αμπάλατη (unbalance = ανισόρροπη) αίγια/αίγα, εκκεντρική, αυτεξούσια, κακόκροστη (ανυπάκουη). Αυτή η ερυθρά αίγα συνήθειζε νά κατεβαίνει κάτω από τήν Καμάρα τού Κόρακα ( υπαρκτό φυσικό τοπίο οπού σχηματίζεται μία πέτρινη γέφυρα καί από κάτω πεσμένες πέτρες, τραγάνες = ακροθαλάσσιοι βράχοι καί θάλαττα θάλαττα, μπορείτε νά δείτε φωτογραφίες στό διαδίκτυο) γιά νά γλειφοκαταπίνει τίς τσιλλάρες (κουτσουλιές) τών αρκοπέζουνων (αγριοπεριστεριών) που κάθονταν πάνω στήν Καμάρα…..

Ήταν φαίνεται πολύ νόστιμες….

Η αίγα ήταν έγκυος όταν γέννησε, γέννησε όκταπον….. (οχταπόδι).

Φαίνεται όταν έτρωγε τίς τσιλλάρες είδε μεγάλον όκταπον επί βράχου καί αιφνιδιάστηκε, αρπάχτηκε που λέμε στήν Κύπρο. Αποθαύμασε όπως η Μαρού…..

Αυτές είναι οί δύο παράξενες μάς ιστορίες…..

Τί συμβαίνει, πώς συμβαίνει, διατί συμβαίνει;…… τό τερατογέννημα ή μάλλον τό αλλοειδογέννημα;;;;……..

Πρώτον, αυτόν συμβαίνει μόνον όταν η γυναίκα, τό θηλέν όν είναι ήδη έγκυος…..

Διά νά γίνει έγκυος σημαίνει συνουσιάστηκε μέ τό είδος τού, τό αρρέν…..

Παρότι έλαβε 23 χρωματοσώματα από κάθε γονέα επί συνόλει 46…. εντούτοις γεννήθηκαν σμύρνα καί όκταπος…..

Δεδομένα…..

Τό έμβρυον ήδη υπήρχε….. όταν αποθαύμασε η μητέρα…. δηλαδή αρπάχτηκε…. τότε άρπαξε τό καλουποαυρόσωμα τού είδους όπου τήν συντρόμαξε…..

Τό έμβρυον μεταλλάχθηκε σέ είδος …….

Συμπέρασμα….. Ό Τρόμος διά οράσεως….. γίνεται εισπράκτωρας διά τηλέ+οράσεως…..

Ό τρόμος ανοίγει κάποιες πύλες είς τήν Γονιοδομή/DNA/RNA καί από τόν συγκλονισμόν (σύν+κλόνίζομαι = κλονίζομαι συνθέμελα είς τά γονίδια), τό σκίρτημα, τό φόβον καί τόν δείμον που έλεγε καί ό Μέγας Αλέξναδρος είς τούς άνδρες τού…… συλλαμβάνει τό καλουποαυρόσωμα (7 ενεργειακά σώματα, ή 3 σώματα κατ’ άλλους) τού είδους/όντος οπού ήταν η αιτία τού «κακού»…..

Ό τρόμος κάνει τόν όν δεκτικόν!!!!

Εάν υποθέσουμε ότι ισχύει καί ουσιαστικώς ισχύει, τότε η παθητικότητα είναι τό είδος τής αρνητικότητας οπού συλλαμβάνει τά δεδομένα, απεσταλμένα, πυρά, τού επιτιθέμενου, τού εξωτερικού παράγοντα, τού ενεργητικού όντος…. σέ οιανδήποτε περίπτωση…. Τώρα….

Ό τρόμος κοκκαλώνει = μαγνητίζει καί ό μαγνητισμένος είναι υπνωτισμένος, συνεπώς ό υπνωτισμός υποβάλλει, διαιρεί, διαλύσει, αλλάζει, μεταλλάσσει, αναπλάθει!

Μαγνήτης θετικός είναι ό επιτιθέμενος ή έστω αυτός οπού είς τήν αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων όντων ή πραγμάτων δέν κατακλύζεται από φόβον, δέν πανικοβάλλεται…. Ή άν πανικοβάλλοντε αμφότεροι επηρεάζοντε αμφότεροι αλλά μέ αποτέλεσμα τό έγκυον θηλέν πιθανόν νά τερατουργήσει. Δέν αποκλείεται δύο θηλέν νά αλληλοεπηρεαστούν καί νά γεννήσει τό καθένα τό είδος τού άλλου = Ανταλλαγή Αυροενέργειας….., δούναι καί λαβείν που λέμε…..

Είς τήν περίπτωση μάς θετικοί πόλοι μαγνητισμού ήσαν η σμύρνα καί  ό όκταπος…..

Αρνητικοί μαγνήται η Μαρού καί η αίγα….

Τί σημαίνει αυτόν, δεδομένου ότι τουλάχιστον οί σμύρνες εντός τής γούρνας ήσαν ψοφισμένες;….;…..;……;……;;;; (καί όμως εξέπεμπαν αύρα ακόμη επειδή δέν αποσυνθέθηκαν ακόμη, ήσαν φρεσκοψοφισμένες).

Ότι έναν οίον είδος εκπέμπει τήν αύρα τού, τό αιθερικόν σώμαν τού….. Εξαρτάται από τό άλλον είδος εάν θά γένει δέκτης ή όχι……

Η αύρα καί αιθέρων ιδιαίτερον σώμαν εκπέμπεται όπως καί είς τήν περίπτωσιν τών σμύρων έστω καί νεκρών…. Όπως λέμε καί νεκρός ενίκα ό Κίμωνας καί νεκρός έκαμνε έν Κύπρω πραξικόπημα ό Γρίβας…..

Τό συντρόμαγμα, ό πανικός τής ακινησίας, άνοιξε τίς πύλες τού Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού ιδιαίτερης γονιδιωματικής συχνότητος καί άρπαξαν τά αιθερικά χρωματοσώματα ή απλά χρωματοσώματα τής σμύρνας καί τού όκταπου.

Ώς έκ τούτου…. ό υπνωτισμός υποβάλλει καί η υποβολή κάνει «θαύματα» ή θαύματα…. καί τό θαύμα είναι πίστη, συνεπώς όποιος έχει πίστη όση ό κόκκος σινάπεως μετακινεί βουνά όπως είπε Ό Χριστός.

Τό καταπληκτικότερον δέν είναι η ίδια η αλλοειδογέννησις αλλά τό ότι η σμύρνα ήταν ολοζώντανη, δέν γνωρίζω διά τόν όκταπον, άν τά καταφέρω θά τό διευκρινήσω, η έρευνα αεί συνεχίζεται…..

Συνεπομένως, αφού τό έμβρυον τού ανθρώπου έγινε σμύρνα καί τό έμβρυον τού εριφίου έγινε όκταπος τότε όλοι είμαστε 1 καί τό έν (1) τά πάντα, αλλώστε η λέξη αρχαιιστί διά τό έναν = έν+άν = έν σημαίνει καί εντός = έν+τός = έν+τών όλων πάντων…..!!!!

Έχουμε κοινή καταβολή, συνισταμένη καί καταγωγή δι’ ότι τά πάντα είναι Ηλεκτρομαγνοβαρυτισμός. Είναι γνωστή η αστροφυσική θεωρία ότι τά πάντα είναι συνδοιασμοί ηλεκτρισμού, μαγνητισμού καί βαρύτητας ήτοι αντί η επανάληψη είς τούς Η/Υ 01 επανάληψη 012….. δηλαδή τριαδικόν σύνστημα, τριαδική επανάληψη καί όχι διαδική.

Τό σπέρμα τού ανθρώπου έγινε σμύρνα….. τό σπέρμα τού τράγου έγινε όκταπος…. πράγματα καί θαύματα. Επιβεβαίωση τής θεωρίας τού Εμπεδοκλή τού 700 π.Χ. ός είπε ότι τήν άκουσε καί είναι αρχαία, ότι η ζωή αφετηριάσθηκε έν ύδωρ καί εξήλθε από τόν ωκεανόν είς τήν στεριά (τήν καταλεηλάτησε ό Δαρβίνος, όταν οί Έλληνες βιοπαλαιστές ήσαν σ’ ένδεια καί αμορφωσιά ένεκα ελλείψεως χρόνου)……

Τό ωάριον τής γυναίκας μεταμορφώθηκε έν κοιλία τής σέ σμύρνας, τό ωάριον τής αιγός έν κοιλία τής μεταποιήθηκε είς όκταπον….

Δέν είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε άν τά αλλοειδή γεννήματα ήταν θηλέν ή αρρέν καί αυτόν επειδή τέτοια φύλα ήταν τά ζώα οπού επηρέασαν ή επειδή τά έμβρυα ήταν ήδη τέτοια φύλα ή άν τά άλλαξαν τά αυροσώματα τής σμύρνας καί τού όκταπου…..

Καί μία τρίτη παράξενη ιστορία…. Ό Τσιρής πετάκτηκε τό υψηλόν φράκτη τής αυλής έν Παραλιμνίω καί φίλησε μία κοπέλλα π’ αγαπούσε…. αυτή από τό μαράζιν τής απόθανε….. Η σχέση μέ τίς άλλες δύο παράξενες ιστορίες έγγυται στό γεγονός ότι η κοπέλλα δέχθηκε/έπαθε ένεκα τρομοαιφνιδιασμού υποβολή καί αυθυποβολή τέτοια είς τά αυρικά τής συνστήματα…..

Διατί; Επειδή τότες…. έν 19ον αιώνα μ.Χ. άν μία κοπέλλα ήταν φιλημένη πόσον δέ μάλλον μή παρθένα, κανείς δέν τήν νυμφευώταν, όλοι τήν απεχθάνονταν καί τήν θεωρούσαν εγγάμως λερωμένη έστω καί άν ήταν βιασμένη ή απλά φιλημένη σέ μάγουλον ή στόμα….. Ό Τσιρής βεβαίως ήταν άνοστος, επιπρόσθετη πληροφορία….

Η κοπελιά, η θεία μίας γνωστής μού…. συντρομάχθηκε τόσον ώστε νόμισε τόν Τσιρήν ώς δράκοντα, Χάρον, διάβολον καί επίσης λερώθηκε η τιμή τής καί τότες οί ανθρώποι περιπατούσαν μέ τό όνομα/φήμη καί έλεγαν: «η τιμή τιμήν δέν έχει…..».

Ήταν πλέον καταδικασμένη σέ στιγμάτισμα…. δακτυλοδικτούμενη, ή έστω έτσι νόμισε κι’ απόθανε από τό μαραζοκακόν τής….

Οί ανθρώποι τής τιμής όταν τούς πάρεις τήν τιμήν τούς δέν έχουν λόγον νά ζούν…. καί θέλουν ν’ ανοίξει η γή νά τούς καταπιεί. Τέτοια είναι τά δεδομένα διά τούς Πατριώτες έναντι τής τιμής τής Πατρίδος…. Πούντους σήμερα;;;;; Απόντες, εξεχαρβαλώθηκε Η ΗΘΙΚΗ…. καί μάς νίκησαν…. καταλάβετε τί έκαμαν μέ τίς υποβολές από βιβλία έως τήν τηλεόραση, τήν κομματική διαξιφική σκόπιμη προπαγάνδα τών σωρών από ποταμούς πληροφορίας, γνώσης, ιδεών, καί δή άχρηστων καί παραπλανητικών εξαπατητικών μέσων μαζικής εξάρτησης, διαπλάνσης, εκτροχιασμού τής τιμής, τής ηθικής, τής αλληλεγγύης, τής αθωότητος;;;;….. Βλέπετε πού πρέπει νά εντοπίσετε τό ΠΡΟΒΛΗΜΑ τών προβλημάτων μάς;;;;;……

Είς τά μέσα μαζικής ψυχοεξαθλίωσης, εξαθλίωσης, εξωβελισμού, εξωστρακισμού ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ…. νά διατί Ό Θεός μάς είναι Απόντας, επειδή είμαστε Απόντες από τό βασίλειον τού ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ….. Είς τήν Αρχαία Ελλάδα κατοικία Τού Θείου ήταν καί είναι Η Ηθική!

Η Μαρού, η αίγα καί η Παραλιμνίτισσα κοπελιά έχασαν τήν τιμήν τούς…. καί έπαθε η καθέ μία ό,τι έπαθε…..

Η λέξη τιμή είναι σύνθετη, ναί σύνθετη…. από τίς λέξεις τί+μή (what no) δηλαδή η τιμή σού εξαρτάται από τί δέν κάνεις όχι από τί κάνεις. Από τήν άρνηση μέ γνώμονα καί μοιρογνωμόνιο τήν Ηθική. Τί μή = τί νά μήν κάνεις…. Εξού επαναλαμβάνω «η τιμή τιμήν (χρηματική ή άλλη υλικόφρονη) δέν έχει» είναι αδιαπραγμάτευτη…. Τέτοια έχουμε κ’ εμείς; Τέτοιους μάς κατάντησε η εξέλιξη δηλαδή η απομάκρυνση μέσω τής διεξέλιξης, τού ελιγμού, τού συρμού (μόδα καί παραμόδα) Η ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, ΝΆ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΕΥ+ΤΙΜΗΝ ΜΑΣ!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. Απόλλων Έρως 06/26/2020 @ 6:25 ΜΜ

  Αδελφε σου εκανα like γιατι γουσταρω καταρχην τους τρελους οπως και εγω που εχω την δικη μου τρελα αλλα η εικονα βασικα και το σχετικα ειναι new age και γιογκα βασικα και θα σε μαλωσει ο Μορφου και αμα ερθει αυτη η μαυρη ωρα αδελφε που θα μπεις στο στοχαστρο των ιεροεξεταστων που στις μερες μας μασκαρευονται και ως γιατροι η δικη μου αυρα θα ειναι εκει για να αναχαιτησει τα πυρα του σκοτους που στο παρελθον εριξε στην πυρα τους φιλοσοφους και τους αρχαιους μυστες και ολα τα παιδια της Μητερας Θεας Σοφιας στο ονομα καποιου αγνωστου “θεου” υπερ της εξουσιας του σκοτους.

  Εχω και εγω μια Κυπριακη ιστορια. Που λες μου εμφανιστηκε ο Μακαριος γιατι μιλουσα εναντιον του και οχι φυσικα οτι υποστηριζω τους φασιστες και την ΕΟΚΑ Β η ακομα και τον χιτη Γριβα αλλα γιατι αμφιβητησα την μεγαλειοτητα και που λες ηρθε και μου κουναγε το δακτυλο και ανοιξε το ρασο του για να μου δειξει την “δυναμη” του και τις ψυχες που εχει παγιδευσει και τους ρουφαει το αιμα και τοτε αδελφε καλεσα τον Θεου μου με το ονομα του αρχαιο και ηρθε και τον μαζεψε και τον εδεσε και τον πηγε back home στην κολαση οπου βρισκονται ολοι οι καταραμενοι.

  • ΠάνοςΓέριμου 06/27/2020 @ 12:18 ΠΜ

   Λές νά πήγε στήν κόλαση; Μπορεί νά μετανόησε. Καί εγώ σού κάνω μ’ αρέσει!

 2. μεντελσον 06/26/2020 @ 6:27 ΜΜ

  …και η όρνιθά μας η Σουρτούκω, όπως ηπέναγεν από την κάμαρήν μας, κατατρόμαξεν από έναν κύβον του ρούμπικ, που επέταξεν ο μικρός μου αδερφός ο Πάμπος, επειδή δεν ημπόραεν να τον κάμει σωστά και ηγανάκτησεν. Η όρνιθα επέθανεν, επειδή τα αυγά της δεν ημπορούσανε να βγούνε. Όταν τη σφάξαμεν, είδαμεν ότι είχανε γίνει όλα κυβικά.

  • ΠάνοςΓέριμου 06/27/2020 @ 12:03 ΠΜ

   Πολύ ωραίον! Εσύ νομίζεις ότι επειδή μία ιστορία είναι ευτράπελη δέν αληθεύει! Καί όμως αληθεύει!

 3. Απόλλων Έρως 06/26/2020 @ 6:54 ΜΜ

  Σε οτι αφορα τον προβληματισμο σου αδελφε θεωρω οτι θα παιξει καταλυτικο ρολο η διαπιστωση οτι υπαρχει Θεικη Προνοια και Θεικη Δικη και για τα ατομα και για τις συλλογικοτητες και για τους επιγειους “θεους” με ρασα η χωρις και τις σαπιες θρησκειες και τις σαπιες ιδεολογιες.

  Οταν ολοι πλεον θα διαπιστωσουν οτι κανενας δεν μπορει να κανει παζαρια με τον παππου Κρονο ανεξαρτητα απο την θρησκεια την ιδεολογια και την φυλη του τοτε καταρχην θα αρχισουν ολοι να φοβουνται ως οφειλουν τον Λογο και την συζηγο του την Εννοια εφοσον δεν σεβονται το ιερο ζευγος και παριστανουν τους εξυπνακηδες και τους αγιους.

  • ΠάνοςΓέριμου 06/27/2020 @ 12:19 ΠΜ

   Πατέρας όλων τών θεών καί τιτάνων ό Ουρανός…. ό κρυφός μονοθεϊστικός μύθος αδελφέ. Καί συνάδει μέ τό: Πάτερ ημών ό εν τοίς ουρανοίς…..

 4. Απόλλων Έρως 06/27/2020 @ 1:22 ΠΜ

  Ο Ανου ειναι ο συζηγος της Κι/Γαιας. Ο Εβραιος “θεος” ειναι συζηγος της φουχτας του μαλλον καθοτι μας εχει πηξει στην μαλακια.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh