15:07 - 12/07/2020

Ό Όρισμός τής Βλακείας, Ηλίθιος, Παλλαβός, Η Ιερά Νόσος = Επιληψία, η Έκστασις…… Οί απόψεις διίστανται….

Ό Όρισμός τής Βλακείας, Ηλίθιος, Παλλαβός, Η Ιερά Νόσος = Επιληψία, η Έκστασις…… Οί απόψεις διίστανται….

Εάν ερωτήσεις ποίος είναι βλάξ ή ποίον θεωρούν βλάξ, οί περισσότεροι θά σού αναφέρουν μέ τόν άλφα ή βήτα τρόπον εκείνον ός δέν εξεύρει τό συμφέρον τού…. Κυριολεκτιστί, αυτός είναι ό αρχιβλάξ…..

Διότι βλάξ είναι όστις δέν κόβει τό μυαλόν τού βόλτες είς τήν Διαντίληψη….. Δέν δύναται νά κατανοήσει πράγματα….. ή νά κατασκευάσει….. ή πράξει πράγματα…..

Η βλακεία διαχωρίζεται σέ επίπεδα…. σ’ έναν επίπεδον κάποιος είναι παμπόνηρος αλλά σέ άλλον είναι παμβλάξ καί συνδέοντε ανά μεταξύ τούς τά επίπεδα…. Επειδή είναι παμπόνηρος σέ θέματα κακίας, κατεντρεχειάς, εγωκεντρισμού, πλάνης κ.ο.κ., επικαθιστά μέσα τού κάποιες συνειρμικές συχνότητες κατώτερης Διαντίληψης ούτως ώστε νά μήν υπάρχει χώρος ή νά έχει αποκοπεί από επίπεδα Ανώτερης Διαντίληψης καί δή Διάκρισης, Ευδιάκρισης. Ό Καθαρισμός από ειδωλοκύμβαλα παντός είδους τής ψυχής, μονομιάς αρχίζει την διαδικασία άνωσης καί προβίβασης επιπέδου σέ διάκριση…. Εξού καί επειδή συνήθως αυτός ό καθαρμός γίνεται σέ κάποια μεγάλη ηλικία, όταν ό άνθρωπος προκόψει καί μάθει από τά λάθη τού, τίς εμπειρίες τού, τίς αυταπάτες τού, καθιερώθηκε η παροιμία: «στερνή μού γνώση νά σ’ είχα πρώτη»…. Δηλώνοντας τήν Μετάνοια διά τό χαμένον έδαφος, τόν χαμένον καί επιζημιογόνον καιρόν σέ ενσφλαμένους ατραπούς….

Η Νηστεία, η Προσευχή, η Ειλικρινής Μετάνοια καί Αυτοκριτική μέ ταπεινοφροσύνη, είναι συνήθως οί έν πράξει τακτικές όλων τών λαών έξ’ ανέκαθεν διά τό γνώσθι σεαυτόν καί τήν πορεία μεταλλαγής τού εαυτού καί οργανισμού διά Κάθαρση = κάθε+άρση η οποία οδηγεί σταδιακώς σέ ανώτερα επίπεδα Διαντίληψης καί τήν κατά αξίωσιν Διάκριση/Ευδιάκριση…. περί οιουνδήποτε θέματος καί τών σημαντικότερων θεμάτων ήτοι τής Ψυχοσωτηρίας….

Οιοσδήποτε εί δυνατόν νά αποκαλεσθεί βλάξ από τούς άλλους…. ακόμη καί ό βλάξ αποκαλεί τούς άλλους βλάκες….

Υπάρχουν τόσων ειδών βλάκες όσες οί ελληνικές λέξεις….., δηλαδή ίσως κάποιος είναι πανέξυπνος αλλά κάπου κάποτε ή συχνάκις είναι βλάξ….. Ουδείς αλάνθαστος, ουδείς αναμάρτυτος σημαίνει και:……… ουδείς ανευβλάξ…..

Πρίν βηματίσουμε νά ιδούμε ποίος είναι ό παμβλάξ…. άς ερμηνεύσουμε τήν λέξη ετυμολογικώς….

Είναι από τήν ίδια ορίζα/ρίζα μέ τήν λέξη βλάβη, βλαβερός, βλαπτικός, επιβλαβής, βλαμμένος καί άλλα…. είναι ολοφάνερον!…..

Όμως, εάν τό βήτα = «β» γίνει «εύ» όπως ήσαν πολλές ελληνικές λέξεις είς τήν υπεραρχαιότητα εάν όχι ούλες….., τότε συντάσσεται η προηγούμενη χρωματοσωματική υποδομή τής λέξεως βλάξ ή βλάκας ώς ευλάξ καί ευλάκας…..

Έχουμε δύο γνώμες δηλαδή τόν βλάκα καί τόν ευλάκα…. αληθώς ισχύουν αμφότερες (Νόμος πέραν τής μίας Καταγωγής τών Ελληνικών Λέξεων) καί η τωρυνή προήλθε από τήν παλαιοτέρα….

Είς τήν αρχαιότητα η επιληψία καλείτο Ιερά Νόσος….. Διατί άραγες…..;

Διότι ό επιληπτικός θεωρείτο ότι ελάμβανε πύρ γνώσεως καί ιδιαίτερης καυστικής ευλογίας από Τόν Θεόν….

Οί καθυστερημένοι νοητικώς ανθρώποι πρίν μερικές δεκαετίες ονομάζονταν οί αγαθοί τού χωριού, οί ευλογημένοι τού χωριού…. Οί καθυστερημένοι διακατέχοντε από μία ήπια καί συχνάκις ανεπαίσθητη Ιεράν Νόσον = Επιληψίαν…., εξού καί ό συχνός συνδοιασμός Κρίσης επιληπτικών καί αγαθών…. = καθυστερημένων νοητικώς καί οί πολλές υποκατηγορίες οί οποίες ακόμη δέν έχουν συμπληρωθεί καί δέν θά συμπληρωθούν ποτέ…. οί πολλών ειδών αυτιστικοί ακόμη καί οί δυσλεκτικοί είναι τέτοιοι, αυτοί όπου κάνουν μορφασμούς επίκτητους ή από γεννήσεως τών…. Τόν λόγον οπού ποτέ δέν θά συμπληρωθεί ό κατάλογος τών ειδών έπρεπε ήδη νά τόν είχατε κατανοήσει….. Επειδή ούκ έσται τέλος είς τούς συνδοιασμούς χημικών ορμονικών πρωτεϊνών καί άλλων ενσώματων ορμονολογικών καί ψυχικών Συνθέσεων!!!!

Είς τήν Κύπρον όταν θέλουμε νά πληροφορήσουμε ότι ό τάδε έπαθε Κρίση Ιεράς Νόσου = Επιληψίας λέμε έναν αρχαίον κοπτόν ρήμαν: «έλαβεν»…….

Τί σημαίνει έλαβεν;;;;

Η λέξη έλαβα ή λαμβάνω καί ευλάβεια ή ευλαμβάνω (καί εκλαμβάνω) είναι η ίδια μέ τήν διαφορά ότι είς τήν μία απ’ αυταίς προστίθεται η πρόθεση «εύ»….. Τουτέστιν, αυτός οπού λαμβάνει ή ευ+λαμβάνει…. Ό Επιληπτικός…..

Καί τί σημαίνει επιληπτικός;;;;

Επί+λαμβάνω = επί+έλαβεν = επέλαβεν…..

Οί Επιληπτικοί γνωρίζουμε ότι έχουν συγκεκριμμένες βλάβες καί είναι βλάκες = φρενοβλαβείς, ήτοι τό πνεύμα τούς ιδιαιτέρως όταν λαμβάνουν έξ’ ύψοι, τρέχει μέ τεράστια ταχύτητα, δηλαδή τά εσσωτερικά τούς υποσωματίδια εντός καί υπό ατόμων τούς, ούτως ώστε νά μήν αντέχουν καί νά τούς προξενείται τόσον παροδική όσον καί μόνιμη ζημιά…. Είναι ώς νά πατήσεις τέρμα τό πετάλλιον ανάπτυξης μίας φερράρι καί νά τήν καύσεις από τήν πολλή ταχύτητα καί τήν πολλή ώρα τής πλήρους επιταχύνσεως…. Ύστερα επέρχεται κατάπτωση επειδή καταναλώνεται όλον τό ρευστόν διά τό οποίον μάς ωμιλεί ό Πώλ Ζαγκώ καί αναφερθήκαμε σ’ άλλον άρθρον… ήτοι κατά τήν έρευνα μού η σεροτονίνη…..

Η επιληψία χαρακτηρίζεται από σύγχυση (σύν+χύση) πολλών έν δράσει συχνοτήτων καί ακραίων σχηματισμών τών συχντοτήτων αυτών…..

Ό βλάξ είναι συνάμα ηλίθιος καί ό λαμβάνων «τήν μερίδα τού λέοντος τής υπερταχούς Έκστασις!!!!»…….

Όταν εξεπεράσεις τά συνήθη όρια είς ο,τιδήποτε θά οιδείς κάτι άλλον καί ύψιστον αλλά θά πάθεις ζημία ώς αντίτιμον…. Αυτόν εννοούσε ό Γάλλος ποιητής ός έπαυσε νά γράφει είς τά 17 τού έτη….., Αρτούρος Ρεμπώ όταν έγραφε: «η υπερβολή σέ παίρνει στό παλάτι τής σοφίας…..»…..

Καί τί μάς λέγει Ό Χριστός διά τούς βλάκες καί ηλίθιους;

Μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι…. Διότι αυτοί είναι οί πτωχοί τώ πνεύματι…. αλλά πλούσιοι είς τω λαβείν έν πνεύματι….

Τούς αγαθούς τού χωριού τούς έλεγαν καί Ηλίθιους! Τί σημαίνει Ηλίθιος;

Ό έχων τό ήθος τού Ήλ = Θεού, φωτός, λευκού = καθαρής συνείδησης καί ψυχής…. = ήλ+ήθος = ηλ+ίθος….

Τό λεξικόν λέγει ότι ηλίθιος είναι ό μώρος…. Μώρος είναι τό παιδίον…. Ό Χριστός είπε ότι άν θέλουμε νά εισέλθουμε είς τήν Βασιλεία τών Ουρανών πρέπει νά επαναγίνουμε παιδία = μώροι = ηλίθιοι!!!! Αλλά καί οί αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τούς ηλίθιους Θεία Ευλογία…. τουτέστιν ταύτιση τού τί εστίν αγαθόν Χριστού καί Αρχαίων Ελλήνων….

Καί η τρίτη συνόμοια λέξις…. Ό Παλαβός = πάλλω+βίος από τήν Παλλάδα ή Παλλάς Αθηνά = Ηθονόη = ήθους νόησις+βίος ήτοι αυτός ός πάλλει ό νούς τού διά βίου τήν ηλιθιότητα…. Πάλλω σημαίνει ταλαντεύομαι μέ ζωηράδα, μεγάλη ταχύτητα, δύναμη, αποφασιστικότητα εξού καί Παλμός…. από τήν ίδιαν ορίζαν….. Καί αφού ό Παλμός είναι συνστολή/διαστολή, εκπνοή/εισπνοή, ομοίως καί τό πάλλημα είναι τοιαύτη ταλάντευσις….

Οί Αρχαίοι Έλληνες μάλιστα ερωτούσαν παλλαβούς, ηλίθιους, βλάκες, σημαντικά ερωτήματα τά οποία νοητικώς δέν γνώριζαν αλλά Χρησμοδοτούσαν καί οί ιερείς τά εφάρμοζαν (τά ίδια τηρούν Αμερικανοί καί άλλοι ερευνητές ψυχολόγοι, παραψυχολόγοι καί άλλοι ταυτόσιμων κλάδων). Μήν σάς φαίνεται παράξενον όταν Χρησμούσαν από συμπεριφορές πτηνών, ζώων, συννέφων, ζυναπίων = συγκεκριμμένων οστών τών πτηνών, φυλλοθροϊσματος καί φυλλοκινήσεως όπως είς τήν Δωδώνη, διότι Ό Θεός ή άλλα πνεύματα ευρίσκονται εκεί όπου έναν όν ή πράγμα δέν έχει βούληση…. Όπως καί ό Αγαθός Παλλαβός Βλάξ Ηλίθιος…..

Πώς λέμε ότι ό τυφλός έχει άλλες αναπτυγμένες αισθήσεις; Ομοίως καί ό Αγαθός Παλλαβός Βλάξ Ηλίθιος…. Όταν σού λείπει κάτι έχεις πλεονέκτημα κάπου αλλού…. Όταν δέν σού λείπει τίποτε συχνάκις σού λείπουν τά πάντα καί πώς νά καταλάβεις ότι σού λείπουν τά πάντα όταν φαινομενικώς είσαι «παμπλήρης»; Άγιος Παϊσιος: «όταν όλα πάνε καλά σημαίνει κάτι δέν πάει καλά»…. Η πληρότητα έξ’ αρχής συνήθως είναι ημιπληρότητα καί λειψή πληρότητα σέ όλους τούς τομείς, ενώ άλλοι είναι υπερπλήρεις σέ κάποιους τομείς καί σέ άλλους εμφαντικώς λειψοί. Είναι ώς νά λέμε ότι κάποιος ξέρει λίγα απ’ όλα αλλά τίποτε σέ υπερπληρότητα….

Τώρα θά ιδούμε ποίος είναι ό αληθώς βλάξ!

Είπαμε ό βλάξ δέν γνωρίζει τό συμφέρον τού, ενώ ό έξυπνος τό γνωρίζει. Καί ότι οί γνώμες καί θεάσεις διίστανται…. Πώς γνωρίζει τό συμφέρον τού ό άνθρωπος άπαξ καί δέν γνωρίζει ότι πρωτίστως είναι διηνηκές ψυχή καί παροδικόν σαρκίον, αλλά νομίζει τό αντίστροφον;

Όστις γνωρίζει τό συμφέρον τού γνωρίζει Τί Είναι καί όταν τίς γνωρίζει τί είναι δέν πωλεί καί δέν θυσιάζει ποτέ αυτόν τό είναι οπού είναι διότι δέν έχει τίποτε άλλον καί δέν είναι τίποτε άλλον καί θά τό εξαγόραζε μέ ό,τιδήποτε άλλον….

Εάν γνωρίζεις ότι είσαι ψυχή θά τό εξαγόραζες καί θά θυσίαζες καί τήν ζωήν = σαρκική ζωή διά νά αποσοβήσεις από τόν θάνατον τήν ψυχήν. Εάν γνωρίζεις ότι είσαι σώμα τότε γνωρίζεις ότι δέν είσαι ψυχή καί δέν θά έδινες δεκάρα τσακκιστή διά χάριν τής ανύπαρκτης αυτής….

Μάθε τί είσαι…. Είσαι ό,τι πιστεύεις ότι είσαι….

Εάν έχεις απαλλακτεί από τήν ψυχή δέν είσαι ψυχή…. εάν έχεις απαλλακτεί από τό σώμα δέν είσαι σώμα…. Ποίος είναι ό ηλίθιος, αυτός οπού είναι σωστός ή αυτός οπού είναι λάθος;

Τροφή διά κατάδυση είς τού  «αστρολογικού Ποσειδώνα» τήν γνώση περί ψυχής….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (5)

 1. Artemisia Gogou 07/12/2020 @ 3:22 ΜΜ

  Κυριε Παναγιωτη Γεριμου ..Μπορεις να γραψεις ενα αρθρο για την συνδεση της Αγιας Σοφιας [2020-1453=567…5+1 6 7-1=666 οπως επισης 5+6+7=18=1+8=9[αναποδο 6] και 29[2+9=11..οπως 11η Σεπτεμβριου]/05[5+1=6 οπως 666]/1453[1+4+5+3=13 Σατανιστικος αριθμος οπως Τριτη η Παρασκευη και 13]με το 666 και με την σημασια που εχει με τα εσχατολογικα γεγονοτα που συμβαινουν σημερα????Θελω μια αποψη σε αυτο το θεμα..Ερευνησε το λιγο[γιατι εγω χρονο δεν εχω] ..Ευχαριστω

 2. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 3:24 ΜΜ

  Δεν το διαβασα αλλα συμφωνω σχετικα με τους βλακες. Κοιτα και αυτο https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_paranoia

 3. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 3:32 ΜΜ

  Ασφαλως ειναι ενα θεμα αν υπαρχουν συμπαντικα ορια της βλακειας καθοτι η υπαρξη και μονο του “Ελληνορθοδοξου” που ταιζει τον “Ελληνοκεντρισμο” που επι της ουσιας εκφραζει την πληρη και αδιαπραγματευτη αντιθεση με το δογμα της ορθοδοξιας συνιστα το αντιθετο. Θα μπορουσε για παραδειγμα να ειναι καποιος Ελληνοχριστιανος αλλα απο που και εως που “Ελληνορθοδοξος” και μαλιστα “Ελληνοκεντρικος” και πως μπορει καποιος μεσα σε αυτα τα πλαισια να θεωρησει οτι υπαρχουν συμπαντικα ορια της βλακειας?

 4. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 3:50 ΜΜ

  Ασφαλως ο ορος Ελληνοχριστιανος που θα μπορουσε να ισχυει μεσα στα πλαισια του πνευματος του Διαφωτισμου που αλλωστε ανεστησε το Ελληνικο εθνος και εξω ασφαλως απο τα ορια του δογματος που ηταν προφανως αντιθετο με αυτην την εξελιξη καταρχην δηλωνει αιρεση.

  Η Ελληνικη σκεψη ειναι και ο Νεοπλατωνισμος κλπ ειναι αιρεση συμφωνα με το δογμα που μαλιστα αναθεματιζε επι αιωνες της Νεοπλατωνικη αλλα και γενικοτερα την Ελληνικη σκεψη και το δογμα οχι μονο δεν μετακινειται και προς αυτη την κατευθυνση και δηλαδη του πνευματος του Διαφωτισμου αλλα σε περιμενει μαλιστα στην γωνια να σε καψει στην πυρα.

  Αρα καποιος βασικα μπορει να ειναι Ελληνοχριστιανος αν και εφοσον ξεκαθαρισει οτι δεν δηλωνει υποταγη στο κατεστημενο και στο ΚΕΦΑΛΙ της Ρωμης με το οποιο αλλωστε συγκρουστηκαν οι Διαφωτιστες. Διαφορετικα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.

  Μπορεις να δηλωνεις ισως Ελληνορθοδοξος για πολιτικους λογους αλλα παρακατω δεν παει και ο δογματισμος που τελικα οδηγει στο κεφαλι της θρησκευτικης εξουσιας δεν συνιστα απλα βλακεια αλλα εξελισσεται ξεκαθαρα σε παρανοια. Μιλαμε για μια “αιρεση” που στεγαζεται απο το Ρωμιακο κατεστημενο και για πολιτικους λογους και καλο θα κανει αρχικα η αυτογνωσια.

 5. ΑΛΑΪΑΔΟΥ ΜΙΧ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ 07/19/2020 @ 8:19 ΜΜ

  ΒΛΑΚΑΣ ,ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ,ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ, ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ,ΕΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ,ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΤΑ
  ΕΞΗΓΗΣΕΙ ,ΤΕΛΙΚΑ
  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΣΟ ΧΑΟΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ…

  ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ,ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ :
  -ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ
  -ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh