in

LikeLike ΤέλειοΤέλειο

Αρχαιότερον θυμίαμα ό καπνός τής φωτιάς. Θυμίαμα, θύτης, θύμα, θυμικόν…. Αυτή είναι η αλήθεια!… ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Αρχαιότερον θυμίαμα ό καπνός τής φωτιάς. Θυμίαμα, θύτης, θύμα, θυμικόν…. Αυτή είναι η αλήθεια!… ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ

Αυτή η διορατική εξέλιξη ήρθε μέ συνάρτηση τής ανάπτυξης τής γευσιγνωσίας τού… Ό άνθρωπος δοκίμαζε αρτύματα μπαχαρικών καί άλλων γεύσεων είς τά οπτά κρέατα καί οψάρια αλλά καί τά μαγειρευτά καί ανάμειξη μυρωδιών καί γεύσεων μέ διάφορα βότανα καί τεχνικές. Πώς είναι δυνατόν είπε νά προσφέρω τέτοια ωραία εδέσματα είς τόν εαυτόν μού καί νά μήν τά συμπροσφέρω καί συνθυοπροσφέρω είς Τόν Θεόν;;;; Θά είμαι πολύ αγενής, ανευλαβής, πρόστυχος, ασεβής….

Άναψε τήν πυρά τού καί τοποθέτησε επάνω τό θυμίαμα ή συνθυμίαμα μαζύν μέ τό πρωτόθυμίαμα ήτοι τό πύρ, τό ξύλον καί τόν καπνόν…. Είς τήν αρχήν ήταν έναν άνθος αλλά άμα κάϋκε δέν είχε καί τήν ωραιότερη οσμή, μετά δοκίμασε έναν φύλλον καί τού άρεσε. Τήν επόμενη φορά δοκίμασε μυρωδάτον κρέας! Καί γέμισε ό χώρος μέ τήν κνίσσα = οσμή κρέατος. Η λέξη αυτή παραφθάρηκε καί λέγεται τσίκνα καί από αυτήν Τσικνοπέμπτη όταν τρώμε έσχατη φορά κρέας πρίν τήν Μεγάλη Νηστεία…. Ήτοι Κνισσοπέμπτη….

Τότε εφάρμοσε διάφορες μεθόδους. Πότε άφηνε τό κρέας νά κατακαεί πλήρως = νά γίνει αποζαύλιον = ολοκαύτωμα, άλλες έκαιγε μέρος τού ώς ολοκαύτωμα καί έτρωγε έναν μέρος θεωρώντας μυστικιστικώς ότι συντρώγει μέ Τόν Πατέρα τού Θεόν…. Καί άλλες φορές πρόσφερε τό αίμα καί έτρωγε ψημένον τό κρέας ή έναν μέρος από τό ψημένον οπού δέν άφησε νά γίνει αποζαύλιον…. Σ’ άλλες περιπτώσεις αφαίματτε τό σφαγίον καί έπινε τό αίμα ενώ άφηνε νά γίνει ολοκαύτωμα τό κρέας. Αυτές οί τέσσερεις πρωταρχικές συνταγές κρεατοθυμιάματος οπού σχηματίζουν μία Τετραπιθανότητα, επικράτησαν σέ διάφορα μέρη τού κόσμου καί κάθε λαός ή χωρίον προτίμησε μία ή περισσότερες από τίς τέσσερεις θυμιαματοσυνταγές…..

Ύστερα ό άνθρωπος σκέφθηκε ότι είναι εγωιστής νά προσφέρει αίμα καί σάρκα ζωοσφαγίου αλλά όχι ανθρωποσφαγίου! Πώς είσαι κύριε άνθρωπε ειλικρινής καί όχι υποκριτής όταν προσφέρεις θυσία είς τόν θεόν μόνον κτήνη καί ζώα αλλά όχι άνθρωπον; Έλα ντέ;…. Είχε δίκαιον; Είχε δίκαιον αυτός οπού τού τό ενέμπνευσε; Λέτε νά είναι ό Σατανάς;….

Άρχισε λοιπόν νά θυσιάζει ανθρώπους…. Επέλεγε νεαρούς όπως νήπεια επιλέγουν όσοι πίνουν αίμα διά νά λάβουν τό υπερδιεγερτικόν τού ανδροχρώματος…. Επέλεγε νεαρούς αλλά ποίους νεαρούς; Τούς ευμορφότερους, αρρένες καί θηλένες…. Δέν είναι ν’ απορείς οπού κάποιοι λαοί έχουν ώς επί τώ πλείστον άνοστους ανθρώπους!…..

Όμως αυτοί οπού επέλεγαν δέν επέλεγαν ποτέ τούς εαυτούς τούς. Άλλωστε, ήσαν σέ κάποια προχωρημένη ηλικία καί όταν ήταν νεαροί ίσως φρόντισαν νά δηλώσουν ότι θά γίνουν ιερείς καί τήν σκαπουλάριζαν κανονικώς μέ ατιμία αλλά καί διά νόμου….!!!! Δέν θυσιάζεις ιερείς αλλά οί ιερείς θυσιάζουν…. Καί αυτοί επιλέγουν ποίους θά θυσιάσουν. Υπάρχουν μαρτυρίες διά θυσία τέκνων τούς αλλά καί μαρτυρίες δι’ επιλογήν τέκνων άλλων ανθρώπων….

Τό ν’ αποφασίσεις άν θ’ αποθάνει άλλος είναι ευκολότερον από τό ν’ αποφασίσεις άν θ’ αποθάνεις εσύ ό ίδιος…. Εξαιρούντε οί Αγίοι, οί Ήρωες καί κάποιοι ιδεολόγοι Ήρωες ή καί ιδεολόγοι καί Ήρωες μαζύν μείξ (σουβλάκι σεφταλιά….) όπως ένας κομμουνιστής είς τόν Πειραιά κατά τήν Γερμανική Κατοχή τού 1940 μ.Χ…..

Βεβαίως υπάρχουν καί οί διεστραμμένες αρρωστημένες ή ημιαρρωστημένες ανόμαλες ή παραθρησκοληπτικές εξαιρέσεις. Ένας Γερμανός έβαλε αγγελία είς τό διαδίκτυον εάν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος διά νά φάγει τόν ίδιον τόν αναγγέλτη… Ευρέθηκε ένας άλλος τρελλός….

Η ανθρωποθυσία έχει σχέση μέ τήν ανθρωποφαγία…. Αφού οί θυσιαστές ανθρώπων επέλεγαν μία συνταγή τής Τετραπιθανότητος οπού αναφέραμε ανωτέρω πώς θά διαχειριστούν ώς θύτες τά θύματα τούς…..

Τό ρήμα θύω = Θ Υ Ω εμπεριέχει τό γράμμα «Υ» τό οποίον συμβολίζει έναν προσευχόμενον άνθρωπος μέ χέρια είς γωνική ανάταση, ενώ ώς μικρόν μίαν υδρίαν = «υ» = υ+δρία, ύ+δώρ, ύ+γρον κ.ο.κ., δηλαδή ό,τι είναι υγρόν καί συνάγεται μέ κύπελλόν = κ+ύπελλον = κύπα ή κούπα ή cup εμπεριέχει τό γράμμα ύψιλον = υ+ψιλόν μικρόν ή μεγάλον = «υ ή Υ». Όποτε βλέπετε αυτόν τό γράμμα νά παραξενεύεστε, τί εννοεί κατά υπερβάθος η λέξη, π.χ. υγεία = υ+γεία…. Τροφή διά Γλωσσολογική Πνευματική Διάσκεψη…. Λοιπόν, η λέξη γεία θυμίζει τήν ορίζα τής ήτοι τήν γή ή γαία ή γαϊα ή γέα ή γεία. Συνεπώς η υγεία είναι η προσφορά ύδατος πρωταρχικώς από τήν γήν καί η προσφορά αυτή γίνεται ενόσω καί εφόσον βρέχει τακτικώς καί πώς λέγεται η βροχή αρχαιοελληνιστί; Υετός = υ+ετός δηλαδή ό ετός ή α+ετός = υέτος ή υηετός όπως καί άητος οπού ρέει έξ ύ+ψει…. Αετός καί υετός, αητός καί υητός τρέχουν ή καταφθάνουν έξ’ ύψει… Ύψος γάρ εστίν…. Τό βρέχει είναι από τό βράχος καί ό βράχος από τό βραγμένος ή βρεγμένος, τό βράχμα όπως λέμε ελληνοϊνδιστί ήτοι τό πνεύμα έξ’ ύψει = Ό Πατήρ, άλλωστε βράχμα σημαίνει πνεύμα καί τό πνεύμα σέ πολλές δοξασίες συμβολίζεται μέ νερόν, ύδωρ, υγρόν…. Έχει καί άλλες Καταβολές η λέξη βράχμα, άλλη φορά όμως….

Κανένας δέν αυτοθυσιάστηκε καί εάν αυτοθυσιάστηκε ήταν υπό τήν επήρρεια παρανοϊκής διαταύτισης… άμεσα ή έμμεσα διά ψυχοτροπικών φαρμάκων….

Ό Μόνος Ός Θυσιάστηκε χωρίς νά άγει είς αυτοκτονία αλλά επειδή αρνήθηκε νά είναι α+δίκαιος = αδίκαιος = άδικος όπως λέγει καί η προφυτεία τού Πλάτωνα είναι Ό Χριστός. Κανένας άλλος μύστης θρησκείας δέν θυσιάστηκε καί δή ένεκα Δικαιοσύνης…..

Σωκράτης (αριστερά): «…τον λοιπόν βίον καθεύδοντες διατελοίτε αν ει μη τινα άλλον ο θεός υμίν επιπέμψειε κηδόμενος υμών»!..

 .

Πλάτων προφήτεψε: «γυμνωτέος δη πάντων πλην δικαιοσύνης… μηδέ γαρ αδικών, δόξαν εχέτω την μεγίστην αδικίας, ίνα η βεβασανισμένος εις δικαιοσύνην… αλλ’ ίτω αμετάστατος μέχρι θανάτου, δοκών μεν είναι άδικος δια βίου, ων δε δίκαιος… Ούτω διακείμενος ο δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται, εκκαυθήσεται τωφθαλμώ, τελευτών πάντα κακά παθών ανασχινδυλευθήσεται». [Πλάτωνος, Πολιτεία Β΄, IVV (361 C-361 D)]..

Οί Χριστιανοί έκαιγαν καί άλλον λιβάνιον εκτός από τό μοσχολίβανον, τό γνωστόν μάς δενδρολίβανον τό οποίον καλούμε καί λασμαρί επειδή τό κάλεσαν οί Ευρωπαίοι rose Marie = Ρόδον τής Μαρίας/Παναγίας = Ροσμαρί = Λασμαρί…. Τό βότανον αυτόν είναι προληπτικόν διά πέραν τών 80 ασθενειών όταν βράζεται μέ διαφόρους μεθόδους καί συνάμα πρώτης, δεύτερης καί τρίτης απόσταξης…. Καί είναι τό βότανον τής μακροζωίας…. Η όσμηση τού καί μόνον χωρίς καμμία επεξεργασία εκδυναμώνει τήν Μνήμη…..

Πήγα τώρα είς τό διαδύκτιον νά εύρω εικόνα διά τό άρθρον καί ηύρα τήν λέξη Γιάζνα…. = θυσία μέ φωτιά είς τήν Ινδία…. Είναι ν’ απορείς πώς τά στέλνει τά συμπληρωματικά Ό Θεός άμα θέλει…. Γιάνζα = γαία ή υγεία νά…. Τροφή διά σκέψη…. Ίσως τήν αναλύσουμε τήν θυσία αυτή άλλη φορά….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

ΑΡΧΙΣΑΜΕ… Επίθεση σε τζαμί στα Τρίκαλα…!!! Πετροβόλησαν το Οσμάν Σάχ κατάλοιπο της Οθωμανικής κατοχής…!!!

Το Κατοχικα Νεα ξεκινησε συνεργασια με την Betmaster και υπαρχουν λογοι για αυτο που πρεπει να τους μαθεις ..!