in

Χα χαΧα χα LikeLike ΤέλειοΤέλειο

Αυτές τίς σκέψεις τίς περιπάτησα…… Βήμα 2

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

 

Αυτές τίς σκέψεις τίς περιπάτησα…… Βήμα 2 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ 1….)

Νά διατί λέγει Ό Χριστός ότι όστις καταδιωχθεί δι’ άλλη αιτία εκτός απ’ εμένα δέν λαμβάνει ουράνιον μισθόν…. Π.χ. άν είσαι Αριστερός ή Δεξιός καί σέ καταδιώξει ό αντικόμματος διά τίς κομματικές σού πεποιθήσεις, πράξεις, ιδέες, ρητορεύσεις, δέν λαμβάνεις ουράνιον μισθόν….. Εκτός καί άν μέσω τού οίου κόμματος είσαι Κρυπτοφανεροχριστιανός καί απλά επιχειρείς από κάποια εξέδρα εξουσίας καί οργανωμένου συνόλου…..

Δι’ αυτούς οπού δέν είναι Χριστιανοί ισχύει διά τόν θεόν ή θεούς τούς. Δηλαδή εάν ό θεός ή θεοί σού δέν είναι Ηθικογενείς, Ηθικοπρεπείς, Δικαιογενείς καί Δικαιοπρεπείς, τότε δέν είσαστε είς τόν σωστόν δρόμον από θέμα θρησκείας…. Εάν πάλαι είσαι Χριστιανός ή αλλόθρησκος καί είσαι άδικος καί ανήθικος δέν είσαι Χριστιανός καί δή δέν είσαι Θεοφόρος νά τό ειπώ από θέμα δίκαιης απόστασης έκαστης θρησκείας. Εάν είσαι οιασδήποτε θρησκείας καί είσαι ηθικός όπως ένας ηθικός άλλης θρησκείας καί δή όπως πρέπει βάσει Θείου…. τότε είσαι Θρήσκος τής Αλήθειας….Μέ άλλα λόγια θρησκεία σού πρέπει νά είναι η θρησκεία τής Ηθικής, τής Αλήθειας καί τού Δικαίου, εάν δέν είναι αυτή η θρησκεία σού, τότε οία θρησκεία καί άν είσαι, είσαι χαμένος διότι είσαι θρήσκος τής Ανηθικότητος, τού Ψεύδους καί τής Αδικίας. Τούτον τό δήλωσε Ό Χριστός όταν είπε είς τούς ραββίνους μήν πιστεύσετε σ’ εμένα άν δέν θέλετε αλλά πιστεύσετε είς τά Λόγια μού, εννοώντας ότι τά λόγια Τού ήταν τά Λόγια τής Ηθικής, τής Αλήθειας καί τού Δικαίου….

Τώρα! Εάν είσαι Χριστιανός μήν αρνηθείς ποτέ Τόν Χριστόν διά χάριν τής Αλήθειας διότι συνταυτοχρόνως αρνήθηκες καί τήν Αλήθεια καί Τόν Χριστόν!…. Καί βεβαίως καί τήν Ηθική καί τό Δίκαιον…. Εάν δέν είσαι Χριστιανός τουλάχιστον εφάρμοσε τό προηγούμενον είς αναφοράν μάς πρίν….

Ποίους νά Λατρεύουμε…. Βεβαίως όπως κάθε άνθρωπος καί επειδή ουδείς άνθρωπος αναμάρτητος καί ουδείς αναμάρτητος επειδή ουδείς θνητός άνθρωπος γνωρίζει τά πάντα έκ κοιλίας μητρός τού αλλά διά τής επίκτητης γνώσης μαζύν μέ τά χαρακτηριστικά τών γονιδίων τού εξελίσσεται (καλώς, κακώς, ουδετέρως, αναμείκτως, ήτοι Τετραπιθανότητα), λάτρευα Τόν Θεόν αλλά καί ανάξια πρόσωπα, ανάξιες ιδέες καί βέβηλα πρόσωπα καί βέβηλες ιδέες…. Κάποτε είπα ό,τι δέν είναι ηθικόν κόβεται αντί ό,τι δέν λύεται κόβεται…. Καί έκοψα τίς ειδωλολατρείες μού σέ ανάξια κτιστά πράγματα καί πρόσωπα….

Ποίους Λατρεύω;….

Βεβαίως Τόν Θεόν καί τούς Αγίους Τού…. Διατί τούς Αγίους Τού; Επειδή Ό Θεός ενέμπνευσε Τόν Δαυίδ νά ψάλλει: «θαυμαστός ό Θεός έν τοίς αγίοις Αυτού»…. Κατά προέκταση όμως, Ό Θεός απαιτεί νά Λατρεύουμε τούς Αγίους Τού μέχρι τού σωστού βαθμού δηλαδή όχι ανωτέρω Τού Άκτιστου Τριαδικού Θεού…. Διατί τό απαιτεί Ό Θεός; Διότι οί Αγίοι εισίν καθ’ εικόναν καί κατ’ ομοίωσιν ψυχής κυριολεκτικώς πλέον μέ Τόν Θεόν. Έλαβαν πρός τιμήν τούς προσφιλήν κατοίηση μέρος Τού Αγίου Πνεύματος, άρα τέ, Λατρεύωντας Αγίους Λατρεύετε Τώ Αγίω Πνεύματι. Καί επειδή Τώ Αγίω Πνεύματι διά νά κατοικήσει εντός μίας ψυχής πρέπει αυτή η ψυχή νά έχει απαλλαχθεί από άλλες ειδωλολατρείες καί νά παραμείνει η Λατρεία/Ειδωλολατρεία (μέ τήν έννοια είδω+λατρεύω) Τού Τριαδικού Θεού….

Συνεπώς όταν προσκυνείς Άγιον Προσκυνείς Μέρος Τού Αγίου Πνεύματος!…. Νά διατί προσκυνούμεν!…..

Καί διατί αξιώθηκαν τής Θέωσης οί Αγίοι…. Επειδή Ακολούθησαν καί έπραξαν καί κατάφεραν Τό Δίκαιον, Τήν Ηθικήν τήν Αλήθεια Τού Θεού (ή αντιστρόφως Τήν Ηθικήν, τό Δίκαιον τήν Αλήθεια Τού Θεού, ή αντιστρόφως Τήν Αλήθεια τήν Ηθικήν, τό Δίκαιον Τού Θεού)…. Εδώ αποκαλύπτουμε μία Υπερτετραπιθανότητα Δεύτερου Βαθμού (ήτοι χωρίς ανάμεικτον αλλά καί Πρώτου Βαθμού μέ Ανάμεικτον μία από τίς 4 λέξεις κάθε φορά) ήτοι: α) Δίκαιον είναι η Ηθική, η Αλήθεια καί Ό Θεός β) Θεός είναι τό Δίκαιον, η Ηθική καί η Αλήθεια γ) Ηθική είναι τό Δίκαιον, η Αλήθεια καί Ό Θεός καί δ) Αλήθεια είναι η Ηθική, τό Δίκαιον καί Ό Θεός…. καί Πρώτου Βαθμού: α) Δίκαιον β) Ηθική γ) Αλήθεια καί τό ανάμεικτον αυτών ήτοι δ) Ό Θεός, αλλάξετε τήν σειρά τών έν λόγω λέξεων όπως θέλετε, είναι όλες είς τήν άπειρη ρίζα/ορίζα τούς Ομοούσιες Τώ Θεώ…. Αντί νά ειπείτε π.χ. α) Πατήρ β) Υιός γ) Αγίω Πνεύματι καί σύνολον αυτών ήτοι ανάμεικτον αυτών δ) Θεός δηλαδή Θεός είναι τό ανάμεικτον τής Τετραπιθανότητος Πατήρ, Υιός καί Αγίω Πνεύματι, κάτι όπου ισχύει, δύναστε νά ειπείτε: α) Ηθική β) Αλήθεια γ) Δίκαιον = ανάμεικτον Ό Θεός, τό δ) δηλαδή…. καί ό νοών νοείτο!!!!…. Άρχισε να΄πολυαποκαλύπτεται η Τετραπιθανότητα οπού εξετυλίγουμε σταθερά σύν τώ χρόνω….

Τώρα έν σχέσει μέ όσα αναφερθήκαμε προηγουμένως διά προδότες καί έντιμους (πειθαρχημένους) καί όσα αναλύσαμε έν ολίγοις ισχύει άν καταλάβατε τί είπαμε η εξής Τετραπιθανότητα: α) άδικος προδότης β) δίκαιος προδότης γ) δίκαιος έντιμός/πειθαρχημένος δ) άδικος έντιμος πειθαρχημένος…..

Π.χ. άν είσαι υπερασπιστής ή πράκτορας τής Νέας Αταξίας Πραγμάτων ή άλλου ανήθικου, άδικου, εξαπατικού οργανισμού τότε είσαι τό α) καί τό δ) ή αμφότερα αυτά. Εάν είσαι Τού Θεού σωστός είσαι τό β) καί τό γ) ή αμφότερα αυτά. Διαλογιστείτε τά……, καί ύστερα λένε ότι τά αιθερικά κέντρα ήτοι τσάκρα ανοίγουν περισσότερον μέ τή γιόγκα αντί μέ τήν εμβάθυνση μέ αγαθότητα είς τήν σημασία τής Ηθικής, Αλήθειας καί Δικαίου = τό ανάμεικτον αυτής….., καί δή άλλης συγγενικής Τετραπιθανότητος τής Αγιότητος καί δή άλλης Τετραπιθανότητος (μέ τρία πρώτα Ηθική, Αλήθεια καί Δίκαιον) τής Φιλοσοφίας, όχι τής Ψευδοφιλοσοφίας…..

Καί ύστερα μού λένε ότι δέν καταλάβεις Τόν Θεόν μέ τήν Λογική!…. Αφού η Λογική είναι παράγωγον Τού Θεού Λόγου ώς λέξη, σημασία, ευλογία…. Άλλη μία δηλαδή Τετραπιθανότητα καί ούτω καθεξής….. Δυνόμαστε νά γράψουμε σ’ αυτόν τό θέμα μόνον, πέραν τών χιλίων Τετραπιθανοτήτων καί ύστερα νά συνδέονται Μαθηματικώς μέ άλλες καί άλλες σέ απόλυτον σωστόν συνοπτικόν κρίκον ώς τό Άπειρον, βαστάξετε καί θά τό ιδείτε…. (ή μάθετε ν’ αναγνωρίζετε τόν συνοπτικόν ποταμοκρίκον…..)…

Τό νά λές ότι δέν δύνησαι νά καταλάβεις Τόν Θεόν μέ τήν Λογική δηλώνεις ανόητος καί συνάμα προσβάλλεις Τόν Λόγον Χριστόν Υιόν Θεού, όπως αρχίζει τό Ευαγγέλιον Ιωάννου…. Συνάμα άθελα σού αρνείσαι ότι Ό Θεός είναι πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών, διότι δέν Τόν συναντάσεις είς τήν Λογικήν!…..

Θρησκεία μού είναι Η Αλήθεια…..

Καμμία Θρησκεία δέν είναι Ανώτερη από Τήν Αλήθεια…. αλλά Μάθε ποία είναι Η Αλήθεια…..

Αυτούς τούς δρόμους περιπάτησα σέ όρη καί φαράγγια Αληθινού Υπερβατικού Διαλογισμού όχι ψευδοδιαλογισμού τής γοητείας καί τής ωραιοψευδολογίας…. πρίν έρθω εδώ καί πιστέψετε μέ πέρασα πολλά σέ πολλές καί ανατριχιαστικές κακοτοπιές τίς οποίες δέν σάς εύχομαι. Εκτός καί άν Ό Θεός σάς τάξει Καταδρομείς τής Αντίστασης τής ψυχής….. Δόξασοι Ό Θεός…..

Ό Θεός Τής Αλήθειας μαζύν σάς….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Αυτές τίς σκέψεις τίς περιπάτησα…… Βήμα 1….

Εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο – Οικονομία και Τουρκία σπρώχνουν σε εθνική κάλπη – Όλα τα σενάρια