10:08 - 01/12/2023

Ποίος θα διοικήσει τους κολασμένους του κόσμου; Είσαι έτοιμος εις τα περισσότερον προχωρημένα; Ενώπιον μας αποκαλυμμένα τα μυστικά….

Διαφημίσεις

Ποίος θα διοικήσει τους κολασμένους του κόσμου; Είσαι έτοιμος εις τα περισσότερον προχωρημένα; Ενώπιον μας αποκαλυμμένα τα μυστικά….

Αποκ. 13,2 [ο αριθμός 132/2 = 66 & 1332 που τον συναντάμε τακτικώς /2 = 666!!!!] καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· –

Διερωτούνται πολλοί εάν θα συμμετάσχει η Ρωσσία εις την παγκόσμια εξουσία του Αντίχριστου.

Πέραν του ότι είναι δηλωμένον εις την Αποκάλυψη ότι θα επιβληθεί σε όλους τους λαούς: «Αποκ. 13,7 [137 = ο πιο μυστήριος αριθμός των Μαθηματικών, ο Αριθμός των Αγίων!!!!] καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 13,8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.» & πέραν των άλλων ερμηνειών οπού έχουμε παραχωρήσει & έχουν παραχωρηθεί & πέραν του ότι εις την Αγία Γραφή υφίσταται εις σε στίχους πολυερμηνεία σε ταυτόχρονα λόγια, το εδάφιον 13,2 είναι πέραν του ευμφανέστατου & φαεινότερον του ηλίου αποκαλυπτικόν:

Αποκ. 13,2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει [ΝΑΤΟ & μασονία, παν χρώμα κόμματος, παν οργανισμός, παν θήρα τη βιώνουμε], καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου [άρκος/άρκτος/αρκούδα καλείται η Ρωσσία], καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος [δεν λέγει ότι βρυγχάται ως λέων αλλά το στόμα & αναφέρεται εις έναν κοινόν στόμα, ως έναν στέμμα, μία συνομωσία, ένας Κοινός Οργανισμός Ηνωμένων Καταργημένων και Διαλυμένων Εθνών, Λαών, Γλωσσών, Θρησκειών, Φυλών ήτοι Πανμειξεία εις όλα, το βιώνουμε εν εξελίξει]. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων [ο δράξ ή δράκων εκτός από τον σατανά ταυτόχρονα στιγματίζει & υποδεικνύει την Κίνα, της οποίας το σύμβολον είναι ο αρχέγονος δράκων που είναι ο διάβολος & ο ουροβόρος όφις που εις τα πρωτόκολλα των σοφών της σιών αναφέρεται ότι συμβολίζει τον λαόν τους ήτοι τον ιουδαϊκόν λαόν & επειδή είναι η συναγωγή του σατανά όπως αναφέρεται εις το κεφ. 3 της Αποκάλυψης, είναι η Σινοχαζζαροβαβυλωνοϊουδαϊκή σατανική συμμαχία χωρίς να αποκλείει άλλους] τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· –

Σε παλαιότερον άρθρον μου αναφέρθηκα σε Κινεζοποίηση της ανθρωπότητας, καθότι εις την χώρα αυτή ελέγχεται ήδη ηλεκτρονικώς πάσα πράξη των ανθρώπων & βαθμολογείται, ενώ συνάμα επαληθεύεται η προφυτεία Ιησού Χριστού ότι οι άνθρωποι θα αλληλοπροδώνονται εις τας αρχάς, κεφ. 24 Ματθαίου…..

Ήδη πολλοί λένε ότι το παράδειγμα παγκόσμιας σκλαβοποίησης των ανθρώπων επέρχεται από αυτά που εφαρμόζει η Κίνα, η χώρα του δράκου δηλαδή !

Και ο λέων ποίος είναι; Είπαμε το στέμμα, όπως αυτόν της Αγγλίας & Σουηδίας που ήδη εφαρμόζει το μικροψήγμα πριν από την Κίνα ! Συνάμα πάρδαλις είναι ο δυτικός κόσμος ήτοι οι χώρες με πρότυπα δυτικού πωλειτισμού που είναι η έκπτωτη, κακή & παρακμιακή οικονομικίστικη μορφή & εφαρμογή του Ελληνικού πνεύματος & πρακτικής από την Αρχαία Ελλάδα & μετά, άλλωστε οι δυτικοί δεν δυστάζουν με υπερηφάνεια να το ομολογούν τακτικά από υψηλόβαθμα στόματα πάσας επιστήμης & θέσεως…..

Ο άρκος [κυπριακά σημαίνει άγριος, αγρίμι, μη εξημερωμένος & αρκή σημαίνει αρχή, ενώ αρκεί σημαίνει αργεί] είναι η Ρωσσία, ο δράκος είναι η Ανατολικές χώρες & ο λέων η Αφρική….. Ήτοι άπας ο κόσμος !….. Η λέξη δράκος ίδιας ρίζας με την δράση ήτοι συνεχής ενέργεια που είναι ο ηλεκτρισμός, τα ηλεκτρονικά, η ενέργεια σωματιδίων ή και κυματιδίων & το θηρίον είναι η ενέργεια οπού ως ηλεκτρισμός είναι ερυθρός όπως το θηρίον Αποκάλυψις ! Συνάμα δράκα σημαίνει χούπτα και παλάμη εις τα κυπριακά με την έννοια της κίνησης αρπαγής ! Όμοια λέξη με την θράκα ή και δραξ ή θράξ ή Δράκας & Θράκας όπως Θράκη/Δράκη/Δράκοι/Θράκοι…. & Τράγοι/Dragoi/Dragon/Tragon!….. Όπως και το ρήμα αδράσσομαι [της ευκαιρίας] που ακανονικά σημαίνει δράσσομαι όπως εις το μαύρον και αμαυρώνω που έπρεπε να σημαίνει αντίθετα με το μαύρον….

Συνάμα πάρδαλις είναι είδος πάνθηρα = παν+θήρα = θηρεύει τα πάντα & θηρίον αρχαία σημαίνει ιός & μικρόβιον αλλά & τα ηλεκτρόνια, ήλεκτρον, σωματίδια [που είναι ιοί συνάμα] ή και κυματίδια, ξεκάθαρα αναφέρεται σε ηλεκτρονική διακυβέρνηση & ένωση ψηφιακή, βιολογική & φυσική του ανθρώπου όπως λέγει το προθηρίον κλάους σβάαμπ!…. Συνάμα το ΝΑΤΟ & σία μασονία δυτικών είναι πανθήρες & πάνθηρες ήτοι θηρεύουν εκ πανταχόθεν προς πάσαν κατεύθυνσιν !…..

Προηγουμένως λέγει: Αποκ. 13,1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον [τα πράγματα & πωλειτισμός της ανθρωπότητας αφού εξηγείται εις την Αποκάλυψη ότι θάλασσα είναι λαοί, γλώσσαι, έθνη, φυλαί] τῆς θαλάσσης· [συνάμα αναγραμματιστί λαθάσσης = λάθη της λαοθάλασσας της ανθρωπότητας!!!! Οι κλασικοί αριθμολόγοι θα σας έλεγαν ότι έχει ίδιον λεξάριθμόν 455 & τίποτε άλλον!!!! = 14 = αριθμός λύτρωσης διά όσους δεν πταίνε επειδή θα κοπεί η ραθυμία συνεχής απώλειας ψυχών από την μη αφύπνιση Χριστιανών ένεκα Αντίχριστου!!!!] καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα [10] καὶ κεφαλὰς ἑπτά [7], καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων (10) αὐτοῦ δέκα [10] διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

10710, 10Χ7Χ10 = 700 = 7, ο αριθμός που αναφέρεται συνεχώς εις την Αποκάλυψη, κάποια ημέρα θα κάνουμε άρθρον μετρώντας τα όλα & ερμηνεύοντας τα εξεχωριστά & συνδυαστά…. Δεν θα προχωρήσουμε σε βαθυστόχαστες αριθμολογικές εξάρσεις διά να μην μακρυγορήσουμε & κουράσουμε, μόνον ότι 10.710/9 = 1190 = 119, θυμίζοντας την ημερομηνία 11/9/2001 με την εσκεμμένη κατεδάφιση των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης. Και ότι όπου 1, 6, 9 θεωρούνται ίδιοι αριθμοί αφού το σύμβολον 1 = 6 εις την εβραϊκή γραμματοσειρά & το 9 αντίστροφον 6 & το 6 αντίστροφον 9 άρα τε το 1 & 6 & 9, συνεπώς μπορούμε εις το 11/9 να αντικαταστήσουμε άλλον αριθμόν απ’ αυτούς συμπεριλαμβανομένου & του περιβόητου 666…..

Κατάδυση:

Αποκ. 13,1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα [10 = 1] καὶ κεφαλὰς ἑπτά [7], καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων [10 = 1] αὐτοῦ δέκα [10 = 1] διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς [7] αὐτοῦ ὀνόματα [πόσα; 7;] βλασφημίας. Βλέπουμε τους αριθμούς 3, 14, 30 & 21…. 3Χ14 = [42] μήπως βλέπουμε αυτόν: Ματθ. 1,17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυΐδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. ;;;;;;;;

Είναι πασιφανές & το επισημάναμε & σε άλλα άρθρα αφήνοντας να το κατανοήσετε από μόνοι σας. Ο στίχος 1,17 Ματθαίου αντιστοιχεί εις το 10 κέρατα & 7 κεφαλές & 10 διαδήματα σε αναγραμματισμόν & εκεί που άλλοι σας παρουσιάζουν φαντασιοπληξίες εις την Αριθμολογία, εμείς έκτοτε σας παρουσιάζουμε ΚΛΕΙΔΙΑ & ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ & ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ !

Και προχωρούμε με περισσότερα τεκμήρια: Αποκ. 13,5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο [42].

Ως να λέγει 42 γενεών ! Αυτόν οπού βεβαιότητα φαίνεται είναι ότι ο δράκων θηρεύει & καταδιώκει τους ανθρώπους από Ματθ. 1,1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ, έως 13,5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο [42]. Και Αποκ. 13,5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. Δηλαδή ο διάβολος καταδιώκει 42 γενεές Ισραηλιτών & 42 μήνες τους Χριστιανούς Αγίους & ουσιαστικώς εννοεί εξ’ αρχής κόσμου.

Αποκ. 12,6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα [1260 = 126 όπως και το εδάφιον 12,6 = 126! & 126/3 = 42 όσοι οι μήνες και γενεαί από Αυραάμ έως Ιησού Χριστού & δι’ όλην την ανθρωπότητα καταδίωξη!] εξόφθαλμα!!!!].

Αποκ. 12,14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο [2, εννοεί Παλαιά & Καινή Διαθήκη συνάμα] πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ [1] τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν [12 μήνας] καὶ καιροὺς [24 μήνας] καὶ ἥμισυ καιροῦ [6 μήνας] ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 12+24+6 = 42 ! [συνάμα αναγραμματισμός του 42 = 24 = κύβος = ολοκλήρωση περιόδου!]….. εδάφιον 12, 14 & το 14 αριθμός λύτρωσης & 12+14 = 26 & 1 αετός = 126 ξανά ο αριθμός αυτός !!!! Ένας αητός και Δύο πτερούγαι = 12 = 3 = Αγία Τριάς συνάμα !!!!

Αποκ. 11,1 [μεταξύ άλλων = 111 ή 666 ή 999 & οι άλλοι συνδυασμοί π.χ. 996 κ.α.]Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, [μεταξύ άλλων ράβδος = 1 ή Ι] λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·

Αποκ. 11,2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο [42].

Αποκ. 11,3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶ [εάν συμμετάσχει & ο Ιωάννης ο Θεολόγος όπως υπονοείται σε άλλον κεφάλαιον ότι θα μαρτυρήσει ξανά τότε 11,3 = 11 με 3 προφύτες, τροφή διαλογισμού] μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα [1260 = 42 μήνες & 3,5, το έτος είναι 360 ημέραι], περιβεβλημένοι σάκκους.

Αποκ. 11,9 [119 τον είδαμε και πριν! Ανωτέρω: 10.710/9 = 1190 = 119] καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα.

Αποκ. 11,11 [είναι & 6666 ή 9999 κ.α., Μέκκα = Μέγας, αλλά εδώ όχι της απάτης του Μωαμεθανισμού] καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς.

Αποκ. 11,13 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ [24 ώρες] ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον [1/10 = 110 = 11, είναι παντού] τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά [7], καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. [βλέπεις ότι 1/10 = 110 = 11 & 7 = 117 όπως εις τα θηρία και κατά Ματθ. διά γενεολογία! Και συνάμα 11.13 = 11+13 = 24 = ημέρα! Και εδάφιον διά θηρίον Αποκ. 12,3 (12Χ3=36 = έτος & κύκλος 360ο) καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυῤῥὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ (7) καὶ κέρατα δέκα (10), καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα (7) = 10+7+7 = 24 & 1077 = 177 = 15 = 6 & 24 είναι το 11,13 ενώ εις το Αποκ. 13,1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα (10) καὶ κεφαλὰς ἑπτά (7), καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα (10) διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας = 10+7+10 = 27, ήτοι 3 περισσότερα με δύο 10άρια & έναν επτάρι ενώ εις τον προαναφερόμενον με δύο 7άρια & έναν δεκάρι,]

Αποκ. 11,2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο [42].

Μεταξύ άλλων αναφέρεται η περίοδος Αντίχριστου 42 μήνες ή 3,5 έτη ή 1260 ημέρες που είναι ίδιος χρόνος εάν τον μετρήσετε [με έτος 360 ημέραι ή και 360ο]. Η εμφάνιση του Αντίχριστου θα συνοδευτεί με φόνευση των προφυτών Του Θεού Ηλία & Ενώχ κατά την πιθανότητα επειδή δεν έχουν αποθάνει ακόμη. Θα παραμείνουν άταφοι 3,5 ημέρες και θα Αναστηθούν εκ Θεού. 3,5 ημέραι = 84 ώραι / 2 = 42, εξού και θεωρείται ότι συνολικώς ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει 84 μήνες, εκ των οποίων τους 42 δεν θα διώξει κανέναν, αφήνοντας τους να σφραγιστούν από μόνοι τους χωρίς πίεση…..

Οι αριθμοί που αναφέρονται στο 12,3, : 10Χ7Χ7 = 490 & στο 13,1 : 10Χ7Χ10 = 700 & 490+700 = 1190 = 119 περιττόν να το ξανά εξηγήσω το είδαμε διάκις προηγουμένως ! Έχει πάντως σχέση με τα όσα έγιναν με τες αμαξοστοιχείες εις τα Τέμπη & το 118 & 118,5 ως η μετέπειτα συμβολική περίοδος γενικώς & ειδικώς διά κάθε περίπτωση, όσοι θέλετε ανατρέξετε εις τα άρθρα εκείνα…. Οι έξη αναγραμματισμοί του 119 = 2442 = πρόσθεση πρώτου & έσχατου ψηφίου = 444 & βεβαίως = 12 = 3 όπως το εδάφιον 12,3 & το 13, 1 μπορεί αναγραμματικά & μετα+φορικά να είναι 12, 2, αντιλαβού, συνάμαμ 131 = 5 & 123 = 6 = 56 = 11!].

Είναι εξώφθαλμον ότι επαναλαμβάνονται κάποιοι συγκεκριμένοι αριθμοί με πολλούς συνδυασμούς, π.χ. ανωτέρω ο 490/7 = 70 και ο 700/7 = 100, το 100 με το 70 = 170 = 17, το οποίον το βλέπουμε εις το κατά Ματθ. 1,17 και άλλα & επίσης οι ακέραιοι 1 & 7 επαναλαμβάνονται εις τα εδάφια με το θηρίον, εις την μεν δύο ο 7 και μία ο 1 και εις την δε δύο ο 1 και μία ο 7. Αξιοπρόσεκτον ότι 117+771 = 888 = ο λεξάριθμος Ιησούς!!!! Συνάμα εάν κάνετε όλους τους αναγραμματισμούς των δύο αυτών τριψήφιων και κάνετε προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς θα εκπλαγείτε παιρετέρω ! οι έξη αναγραμματισμοί του 117 = 1998 [=999] & του 771 = 3330 = 333+999 = 1332 [σημαντικότατος που αναφερθήκαμε σ’ άλλα άρθρα], αλλά κυριολεκτικά 1998+3330 = 5.328 = κάπου εκεί που αναφέρεται η γέννηση του Αδάμαντου !!!!

Τώρα [προσέξετε] συγκρίνουμε τα εδάφια διά τα δύο θηρία:

Αποκ. 13,1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα [10] καὶ κεφαλὰς ἑπτά [7], καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα [10] διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

Αποκ. 13,11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον [1] ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο [2] ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.

Μαζύν συνολικά 9 κέρατα, 2 θηρία. Ώστε 13,1 = 27+1 θηρίον = 28 όσα μαζύν αντίστοιχα 4 ζώα & 24 πρεσβύτεροι εις πέριξ Θρόνου Θεού & εις το 13,11 αναφέρει 2 κέρατα & ακόμη έναν θηρίον = 3+28 = 31 = τρία θηρία ένας διάβολος, τα 3 θηρία οι 3 βάτραχοι που αναφέρονται εις την Αποκάλυψη ήτοι αρχαίος όφις, θηρίον & ψευδοπροφύτης…. Αντίστοιχα με 31 διά Θεόν & κατά μίμησιν Θεού ήτοι 3 Πρόσωπα 1 Θεός & αντίστροφα ήτοι 13 ήτοι 1 Θεός 3 Πρόσωπα & διά τον διάβολον αντίστοιχα. Να διατί αναφέρεται ως μικρόν τετραγράμματον ο Εωσφόρος εις την Καμβάλλα/Καμπάλλα με το ελληνικόν όνομα Μετατρόν [θα αναφερθούμε σε σχετικόν άρθρον] επειδή μιμείται Τον Θεόν ως Άκτιστον Τετραγράμματον ΙΑΧΑ! Και εις την Καμβάλλα φαίνεται ότι λατρεύουν το ούτω καλούμενον μικρόν τετραγράμματον ήτοι τον διάβολον !!!!

Τα εδάφια είναι 13,1 & 13,11 = 131 & 1311 ήτοι πρόσθεση ενός 1 εις το δεύτερον από το 1 εις το 11 = 111 = 666 εβραϊστί, όλα τυχαία; !!!! Τροφή σύνεσης !!!! Και το 13 εις αμφότερα συμβολίζει όσα ανωτέρω εξηγήσαμε! Ο Μετατρόν αναφέρεται ότι κινείται τριγωνικώς, μα το τρίγωνον είναι τρία Ι ενωμένα = 666 όπως το ενώνουν με κοινόν κύκλον & άλλους τρόπους ! Και βεβαίως ο Μέτατρον αν και λένε ότι είναι από μέτατωρ ήτοι αγγελιοφόρος είτε ισχύει είτε όχι, είναι και από την Μετατροπήν = μετά+τροπή που θα αναφερθούμε σχετικά με άλλες αποκαλύψεις…..

Τα τρία κέρατα διαφορά από το 12,3 εις το 13,1 είναι οι 3 βάτραχοι ήτοι το πλήρες σατανικόν θηρίον τριάδος μέσω των επιταχυντών σωματιδίων, καθότι γνωρίζουμε ότι ο διάβολος και ακόλουθοι του εβλήθησαν εις την γην [ύλην] & δεν είναι καθαρής ή και αραιότερης αϋλίας ώστε να μπορούν να ευρίσκονται εντός καθαρών Ουρανών, όπως αποκαλύπτει η Αποκάλυψη κωδικοποιημένα…..

Εις την Αριθμολογία μου που είναι πρωτότυπη & μοναδική αναφέρομαι περισσότερον περίπου σε 20 αριθμούς που επαναλαμβάνονται & εμφανίζονται συνεχώς όχι αυθαίρετα αλλά μέσα από κείμενα παγιωμένα και Ιερά !

Οι γενεές εις το 3ον κεφ. Λουκά διά Χριστόν 77, όπως Ο Ίδιος είπε 77 φορές να συγχωρούμε σ’ αντιστάθμισμα σε αυτόν που ανακάλυψα ότι ο ο Λαμέχ υιός του Κάϊν είπε 77 φορές να τιμωρεί & έζησε 777 έτη, ενώ το 777 το βλέπουν πολλοί ως αριθμός σημαδιακός διά κακά. Προσέξετε ότι ασπούμε 42 μήνες και 3,5 έτη = 42+35 = 77!!!! + 126 = 203 = 23 = αριθμός χρωματοσωμάτων αρχικών από Αδάμαντος και από κάθε γονέα & 23 τελώνεια, και 1 Ο Θεός = Κύβος = 24 !!!!

1260 ημέραι = 126 = 12+6 = 18/3 = 6 ή και τρεις φορές το 6 = 666!!!! Τρεις φορές το 6 = 36 = αριθμός 360ο = έτος ή περίοδος ή κύκλος & σφαίρα ήτοι ολοκληρωτισμός τινής περιόδου….

Αποκ. 12,1 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,

Δηλαδή, η γυνή Παναγία περιβεβλημένη Τω Αγίω Πνεύματι και η σελήνη υποκάτω είναι η ενσάρκωση Ιησού Χριστού που μέσω της νυδός/κοιλίας της προσδίδει ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ & ΕΛΕΟΣ εις τους ανθρώπους και πέριξ της κεφαλής της 12 Αποστόλοι όπου η γυνή ταυτόχρονα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία….

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. ΠάνοςΓέριμου 12/02/2023 @ 2:32 ΜΜ

    KOSTAS, Ο Θεός μαζύν σου ευλογημένε, άρχισε η Αναλαμπή, τρεις φάσεις: 1. πριν την καταδίωξη 2. κατά την καταδίωξη 3. μετά την καταδίωξη

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*