08:28 - 26/05/2021

Κυρίες καί Κύριοι η μεγάλη Παράσταση αρχίζειειει! Κεφ. ΣΤ’ Αποκάλυψις, όλα τά μαγικά εδώ.

Κυρίες καί Κύριοι η μεγάλη Παράσταση αρχίζειειει! Κεφ. ΣΤ’ Αποκάλυψις, όλα τά μαγικά εδώ. Όχι που δέν θά σού μιλούσε Ό Χριστός γιά τήν κορώνα εμβόλα καί τίς άλλες εκπλήξεις! Λάβετε θέσεις, έτοιμοι;…. Κρ+ιός!

Κεφ. ΣΤ΄Αποκάλυψις…. εντός παρενθέσεων η γνώμη μού μέ βάση τήν λογική:

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἐνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων (βούς, άνθρωπος, αητός, λέων, ενώ δέν περιλαμβάνεται τό αρνίον επειδή αυτόν είναι Ό Άκτιστος Υιός καί εάν Τό Αρνίον είναι Υιός τότε Ό Πατήρ είναι Κριός; Χεχε, τό πρώτον ζώδιον, τού Άρη, Κριός, Κρίμα καί Κρίση από τήν ίδια ρίζα, ήτοι Κρ+ιός, οί δέ αναφορά σέ ζώδια καί Άρη δέν έχει τήν ίδια σημασία μέ μύθους κατώτερων συχνοτήτων καί μέ ειδωλολατρεία αλλά συμβολισμούς. Κρ+ιός, Ό Ιός/Υιός = Υ+ιός τής Κρίσης, τό Υ συμβολίζει δέηση, προσευχή, αίτηση από Τόν Υιόν Τού Ανθρώπου πρός τά άνω Τόν Υιόν Τού Θεού οπού είναι Ό Ίδιος Ό Θεάνθρωπος. Τό Ύψιλον είναι ένας άνθρωπος σέ θέση δέησης μέ τά χέρια σέ ανάταση σέ σχήμα χοάνης ή Υ+δρίας ήτοι ό ζητών έκ Θεού) λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· ἔρχου….

6-2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ (ό στέφανος είναι η κορώνα καί τώρα έχουμε μία ασθένεια μέ τό όνομα κορωνοϊός. Ό δέ ίππος είναι καλπάζουσα μάστιγα εδώ όπως αλλού είναι τά άρματα π.χ. τού Αρμαγεδδών. Τό ότι ό ίππος είναι λευκός σημαίνει τό φώς ήτοι ηλεκτρομαγνητοβαρυστιμόν δηλοί ενέργειες που δημιουργούν ασθένειες όπως τό 5G… Συνάμα ό λευκός ίππος σημαίνει έρχεται έν καιρώ ειρήνης. Καί συνάμα έρχεται η Νέα Τάξη Πραγμάτων τών Ιλλουμινάντων οπού ελληνιστί είναι οί Πε+φωτεισμένοι = Φαρισαίοι = από τό φάρος ός εκπέμπει φώς καί τά φώτα είναι Λευκά όπως ό Λευκός Ίππος. Συνεπώς, ό Λευκός Ίππος η σάμβυκα = σάλπιγγα τής ανακοίνωσης τής Νέας Πεφωτεισμένης Τάξης Πραγμάτων. Ιλλουνινάντι είναι η σύνθεση ίν/έν+λούμα/λούζω = κατακλύω μέ φώς = light = Έλ/Ήλ = Λούσιφερ = λούση φέρων = λουσιφερίνη πηγολαμπίδος εντός εμβολίου = Εωσφέρ = Εωσφόρος = έως = φώς, πόσες άλλες αποδείξεις θέλεις; Συνάμα ίππος σύνθεση από τίς λέξεις ίπ = επί = επ+άνω = up+πός/πόδι εξού καί τό εκφώνημα ώπα καί οί χίππυς/χίππεις = χ+ίππεις = ιππείς καί τό κυπριακόν αππωμένος = ιππωμένος = ξιππασμένος έν επάρσει, αλαζονεία, ασέβεια. Σημειώνουμε ότι Ελ σημαίνει Θεός, Λευκός, Φωτεινός, είδατε πώς όλα συνάδουν μέ τήν βασιλεία τών Πεφωτεισμένων; Νά ό κορωνοϊός ή στεφανοϊός τών Πεφωτεισμένων ήτοι η στέψη τών Πεφωτεισμένων βασιλέων τού 13ου κεφ. τής Αποκάλυψης. Τό έν λόγω κεφ. συνδοιάζεται μέ τό διπλάσιον τού ήτοι τό 12ον όν προεκτείνεται είς τό 13ον κεφ.)….

6-3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος· ἔρχου. 6-4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εὶρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη (Μετά τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων τών Λευκών αυτών οπού κάποιοι ονομάζουν Λευκούς σ’ αντίθεση μέ τούς Μαύρους αλλά είναι οί ίδιοι Λευκομέλανοι = Λευκόμαυροι, έρχεται ό μεγάλος πόλεμος, η μεγάλη αλληλοσφαγή, έν μέρει τούτον η προφυτεία διά τήν αλληλοσφαγή είς τήν Κωνσταντινούπολη = Συνιστούπολη επτά κρατών. Ό ίππος αυτός πυρρός = πύρ+ροής = επιδημίας καί πανδημίας πυρός ήτοι όλες οί αποχρώσεις τού πυρός από τό ωρέγγυον/πορτοκαλί έως τό μελανόν μέ τά ενδιάμεσα ερυθροειδή καί κιτρινοειδή. Θά τούς δωθεί μεγάλη μάχαιρα ήτοι τεράστιας τεχνολογίας πυρηνική μηχανική ήτοι πολεμική ποίηση, πρακτική, στρατηγική, δυνατότητα)….

6-5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6-6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς (Ό μέλας ίππος είναι η μαύρη καταχνιά τής πείνας μετά από τόν μεγάλον πόλεμον. Εδώ ζυγίζονται οί αξίες τών ψυχών τών ανθρώπων κατά τά έργα τούς καί τά τρόφιμα τής αγοράς όσης θά υπάρχει καί θά πωλείται έναν δηνάριον ένας χοίνικας σίτου καί έναν δηνάριον τρείς χοίνικες κρίθου, ήτοι τριπλάσια τιμή ό σίτος από τόν κρίθον. Καί έλαιον καί κρίθον λέγει μή αδικήσεις καί μεταφράζεται μήν πειράξεις, αλλά θέτουν τό ρήμα πειράζεις επειδή δέν κατάλαβαν ή δέν λένε κάποιοι φανερά ότι μή αδικήσεις σημαίνει μήν κλέψεις, ήτοι μήν νερώσεις τό έλαιον καί τόν οίνον διότι θά είναι καιρός οπού θά ζυγίζεται η ανθρωπιά σού. Τό δηνάριον ήταν ρωμαϊκόν χρήμα. Ήτοι ‘το δηνάριο, λατιν. denarius, ήταν ένα σταθερό Ρωμαϊκό αργυρό νόμισμα από την εισαγωγή του κατά τον Β΄ Εμφύλιο Πόλεμο περί το 211 π.Χ. ως τη βασιλεία του Γορδιανού Γ΄ (βασ. 238 μ.Χ.-244), οπότε αντικαταστάθηκε βαθμιαία από τον αντωνιανό. Συνέχισε να κόβεται σε πολή μικρές ποσότητες, πιθανά για χρήση σε τελετές, ως και κατά τη διάρκεια της Τετραρχίας (293-313).

Η λέξη δηνάριο προέρχεται από τη λατινική λέξη dēnī, που σημαίνει “περιέχει δέκα”, καθώς η αξία του ήταν 10 ασσάρια (assēs). Σε πολλές γλώσσες, λέξεις που προέρχονται από το δηνάριο, σημαίνουν “χρήμα”, πρβλ. ιταλ. denaro, πορτογαλ. dinheiro, ισπαν. dinero. To δηνάριο επιζεί στο νόμισμα dinar πολλών ισλαμικών χωρών’. Τό δέκα έγινε δένι = μετέπειτα τένι = ττέν/ten. Αριθμοσοφικώς αναφέρεται δύο φορές τό δηνάριον ήτοι 10Χ2=20 καί τέσσερεις χοίνικες ήτοι ένας σίτου καί τρείς κρίθου = 4+20=24= κύβος ή δύο έτη ήτοι 24 μήνες διάρκεια η σφόδρα γενίκευση τού! Συνάμα δηνάριον = δενάριον = δεκάριον)…

6-7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνήν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· ἔρχου. 6-8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ Ἅδης ἠκολούθει μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς (Χλωρός είναι ό χλωμός αλλά καί τό χρώμα τής χλωρίδος ήτοι πράσινον. Είς τό λεξικόν Ιωάν Σταματάκου είναι ό έχων χρώμα χλόης, στιλπνότη/αγλαολαμπρότητα χλόης, νεόβλαστου σίτου αλλά καί κιτρινοπράσινος, αλλά πού είδατε χρώμα κιτρινοπράσινον; Ή πράσινον ή κίτρινον τής μάρας = μαραίνομαι, μαραζώνω, ωχριάζω. Συνεπώς είναι τό χρώμα τής επιδημίας ό χλωρός ίππος καί συνάμα η ανακαίνιση καί αναγέννηση διά τού θανάτου καί έξ’ αυτού λιπάσματος τής γής. Θά αποκτείνει τό ¼ τής γής μέ όπλα = ρομφαία, λιμόν = πείνα καί υπό τών θηρίων τής γής από τά ζώα έως τίς πανδημίες, συμμορίες, δηλητηριάσεις καί μολύνσεις υδάτων, αέρα κ.α.)….

6-9 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου ἣν εἶχον· (Οί εσφαγμένοι αναφέρονται είς τό κεφ. 7, 10, 12, 13, 14… Είς τό 13ον κεφ. αναφέρεται πόλεμος εναντίον τών Αγίων από τόν Λευκόν Ίππον καί άλλος ένας Πόλεμος καί εδώ αναφέρεται καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ η Νέα Τάξη Πραγμάτων, δηλαδή εμφανίστηκε είς τό προσκήνιον νικούσα καί διά/ινά νικάει ήτοι είναι φιλόνικος! Τό ότι αναφέρεται εδώ τό θυσιαστήριον παραπέμπει είς τό 14ον κεφ. καί είναι η μετά τόν Αρμαγεδδών περίοδος τού 16ου κεφ. ήτοι μετά τό χάραγμα τού 13ου κεφ. καί όχι πρίν)….

6-10 καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; (Εδώ λέγει ότι όλοι οί Αγίοι παλαιοί, μεταπαλαιοί, σύγχρονοι καί μετασύγχρονοι Άγιοι ζητούν δικαίωση κατά εκείνων οπού τούς έσφαξαν)…
6-11 καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρώσωσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτείνεσθαι ὡς καὶ αὐτοί (Μάς λέγει ότι θά Μαρτυρήσουν καί άλλοι Αγίοι Μάρτυρες είς τό μέλλον, ήτοι έν καιρώ Αρμαγεδδών μετά τόν πόλεμον τής Συνιστούπολης/Κωνσταντινούπολης ή έν καιρώ χιλίων ετών. Μέ τόν όρον ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, σημαίνει ότι δέν θ’ αργήσει ό καιρός τής Μαρτυτρίας τών άλλων Συγχριστιανών τών νά Μαρτυρήσουσι)….

6-12 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος μέλας ἐγένετο ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα (Αυτά όλα από κατάρες Θεού καί από κατάρες εντεχνεώς Θεού μέσω τής Μάστιγας τού ανθρώπου από τήν τεχνολογία τού ανθρώπου. Ό ήλιος θά μελανιάσει όπως ό τρίχινος σάκκος ήτοι τού ιδίου μελανού χρώματος αλλά καί μέ ακτινώσεις μελανές όπως οί μελανές τρίχες επί σάκκου)….,

6-13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλουσα τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς, ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη (Εδώ η παρομοίωση είναι καταπληκτική διότι ὀλύνθος είναι τό ωμόν πρασινωπόν σύκον, νά τό πράσινον = χλωρόν πάλαι τού θανάτου, οπού είς τήν ελληνοκυπριακή καλείται κλώκκος. Τό εξαιρετικόν είναι ότι οί πρώτοι δορυφόροι καί ό πρώτος ό Σπούτνικ ομοίαζαν μέ κολοκύνθες καί οί ὀλύνθοι ομοιάζουν μέ κολοκύνθες. Ό δέ Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός προφύτευσε ότι θά περιστρέφεται η γή πέριξ τής υφηλίου καί οί ὀλύνθοι είναι παρομοίωση η οποία χρησιμοποιείται διά νά περιγράψει εδώ τούς αστέρες οίτινες είναι οί δορυφόροι καί κατ’ επέκτασιν τά διαστημόπλοια, τά αεροπλάνα ή αιωρούμενα οχήματα παντός είδους καί συνάμα κομήτες καί αστεροειδείς. Η πτώση θά έρθει από σεισμόν τού περιφερειακού τής γής χώρου από διάφορα συμβάντα φυσικώς καί εντεχνεώς)….,

6-14 καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἐλισσόμενον (Τώρα πέστε μού τήν αλήθεια, άμα διαβάσεις αυτόν τόν στίχον δέν συνειδητοποιείς τούς ελιγμούς, πτυχώσεις καμπυλώσεις, στρεβλώσεις τού χωρόχρονου όπως αναφέρθηκε εντεχνεώς από σύγχρονες επιστήμονες; Δέν είναι σφετερισμός; Είναι ταυτόχρονη έμπνευση ή αλλοκαιρική ομοιοέμπνευση; Ό διαχωρισμός τού ουρανού ίσως εννοεί τόν διαχωρισμόν τού σέ χρώματα, καιρικές καί πολεμικές καταστάσεις ή καί κυριολεκτική σχάση τού. Τό ελισσόμενον ήτοι κυλινδικόν βιβλίον σημαίνει διαστολή τού ουρανού ή τινός μέρους τού Σύμπαντος διότι τό πλανητικόν σύσντημα μάς θά περάσει από ζούγκλα χοανοελικοειδούς σπείρας,)…
καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν· (λόγω τής σφοδρότητος τής πτώσης δορυφόρων, διαστημοπλάνων, κομητών, αστεροειδών παντός μεγέθου… Εντούτοις, θυμίζει καί τήν κυριολεκτική πτώση τού ουρανού καί τού κόσμου, σέ μικρή διάσταση όπως προπεριγράψαμε ή όλου τού ουρανού. Ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός συμβούλευσε μάλλον εξερευνώντας τά εδάφια αυτά ψυχή καί Χριστόν νά βαστάστε, καί νά πέσει ό ουρανός τίποτε δέν θά πάθετε εάν φυλάγετε αυτά τά δύο)…

6-15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων,

6-16 καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις· πέσατε ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, (Εδώ έχω τήν πεποίθηση ότι ισχύει μέ τόν ισχυρισμόν μού σέ παλαιότερα άρθρα ότι η κόλλαση είναι χώρος καμωμένος από συμπάθεια έν μέρει Τού Θεού κατά τήν γνώμη μού, διότι κολλαστότερον είναι νά είσαι ενώπιον Τού Αναμάρτητου Θεού καί νά εντρέπεσαι, παρά νά είσαι έν κολλάσει)….

6-17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;(Εδώ αναφέρεται μία πρώτη γεύση τής Κρίσις Τού Θεανθρώπου!)…

Μετάφραση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ (Οι επτά σφραγίδες) Και είδα, όταν άνοιξε το Αρνίο μια από τις επτά σφραγίδες, τότε άκουσα ένα από τα τέσσερα όντα τα γεμάτα ζωή να λέει, σαν φωνή (με τη δύναμη) βροντής. Έλα.

6-2 Και είδα, και ιδού ίππος λευκός, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει τόξο, και του δόθηκε στεφάνι και εξήλθε (εμφανίστηκε στο προσκήνιο της ιστορίας) νικώντας και για να νικήσει (οριστικά ως το τέλος).

6-3 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ον, το γεμάτο ζωή, να λέει. Έλα.

6-4 Και εξήλθε (εμφανίστηκε στο προσκήνιο της ιστορίας) άλλος ίππος, κοκκινωπός, και σ’ αυτόν που κάθεται πάνω του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλληλοσφαχτούν· και του δόθηκε μεγάλη μάχαιρα. 6-5 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ον το γεμάτο ζωή να λέει. Έλα. Και είδα, και ιδού ίππος μαύρος, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει ζυγαριά στο χέρι του.

6-6 Και άκουσα σαν μια φωνή από το μέσο των τεσσάρων γεμάτων ζωή όντων να λέει. Ένας χοίνικας σιτάρι για ένα δηνάριο, και τρεις χοίνικες κριθάρι για ένα δηνάριο· αλλά το λάδι και το κρασί μην τα πειράξεις.

6-7 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή του τέταρτου γεμάτου ζωή όντος να λέει. Έλα.

6-8 Και είδα, και ιδού ίππος χλωρός (δηλ. χλωμός, ή κιτρινοπράσινος) και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα ο Θάνατος, και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και του δόθηκε εξουσία πάνω στο ένα τέταρτο της γης, για να σκοτώσει με ρομφαία (μάχες με όπλα) και με λιμό (πείνα) και με θάνατο (κάθε είδους) και από τα θηρία της γης.

6-9 Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία που έδωσαν (υπέρ) του Αρνίου.

6-10 Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας. Ως πότε, ∆εσπότη άγιε και αληθινέ, δε θα κρίνεις και δε θα εκδικείσαι το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη;

6-11 Και δόθηκε σε καθέναν από αυτούς στολή λευκή, και τους ειπώθηκε να αναπαυτούν ακόμα λίγο χρόνο, ωσότου ολοκληρώσουν (τη μαρτυρία τους) και οι σύνδουλοί τους και οι αδελφοί τους που πρόκειται να θανατώνονται όπως καί αυτοί.

6-12 Και είδα όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έκτη, και έγινε σεισμός μεγάλος. Και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα.

6-13 Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η συκιά ρίχνει τα άγουρα πρώιμα σύκα της, όταν σείεται από δυνατό άνεμο.

6-14 Και ο ουρανός αποχωρίστηκε (από το στερέωμα) σαν (αρχαίο) βιβλίο που τυλίγεται ελικοειδώς (κυλινδρικά). Και κάθε όρος και νήσος μετακινήθηκαν από τον τόπο τους. 6-15 Και (τότε) οι βασιλιάδες της γης, και οι μεγιστάνες, και οι χιλίαρχοι, και οι πλούσιοι, και οι ισχυροί, και κάθε δούλος και ελεύθερος, έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλαια και στους βράχους που είναι στα όρη.

6-16 Και λένε στα όρη και στα βράχια. Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του Αρνίου.

6-17 Γιατί ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής τους, και ποιος μπορεί να σταθεί (να τους αντιμετωπίσει);

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 05/26/2021 @ 2:32 ΜΜ

  Η αυλαία έπεσε πριν καν αρχίσει η παράσταση!

  Όλα τα σημεία των προφητειών σύμφωνα με την Γραφή εκπληρώνονται πριν την δευτέρα παρουσία.

  Το γνωρίζεις αυτό Πάνο;

  Ο Χριστός (σύμφωνα με τις αλκοολικές φαντασιώσεις των συγγραφέων) υποσχέθηκε / προφήτεψε ότι όλα αυτά τα σημεία θα λάμβαναν χώρα στην εποχή τους (και η δευτέρα παρουσία). Όχι μετά από χιλιάδες χρόνια! (Ματθαίος 24:34)

 2. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 05/26/2021 @ 2:32 ΜΜ

  Μα το λέει και στην Αποκάλυψη! Όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα! (1:1)

  Γρήγορα Όχι μετά από χιλιάδες χρόνια!

  Έρχομαι γρήγορα λέει ο Χριστός (σύμφωνα με τις αλκοολικές φαντασιώσεις του Ιωάννη). (22:20)

  Σε ποιους είπε ο Ιησούς ότι έρχεται γρήγορα;

  Μπορείς να απαντήσεις Πάνο;

 3. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 05/26/2021 @ 2:33 ΜΜ

  «Ιδού, έρχομαι ταχέως, κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανον σου.» (3:11).

  Πες μας Κύριε Πάνο σε ποιους είπε ο χριστός ότι έρχεται στην δευτέρα του παρουσία γρήγορα;

  Μπορείς να απαντήσεις;

 4. ΓΓΓΚΚΚΡΡΡΡ 05/27/2021 @ 3:56 ΜΜ

  Θα συμφωνήσω με τον Ιατρό.

  Που στο διάολο είναι αυτός ο Κόκκινος καβαλάρης επιτέλους;;; Άντε γαμώτο βαρεθήκαμε…
  Άντε να ξεμπλοκάρει η ριμάδα η ιστορία…

 5. ΠάνοςΓέριμου 05/27/2021 @ 7:14 ΜΜ

  Τό πότε έρχεται Ό Χριστός ώς δευτερα Παρουσία τό λέγει είς τά τελευταία 3 κεφ. τής Αποκάλυψης, αλλά έρχεται καί μέ θαύματα καί μέ προσευχές καί όταν πεθάνεις καί όταν τά συναντήσεις ζήτα Τού τούς λόγους… Τά περικομμένα λόγια σού μπορούν νά επηρεάσουν μώρους καί παιδιά…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh