in

Ένα παράδοξο πείραμα που δέν είναι παράδοξο. Θλιβερή άρση Αντίστασης. Πώς νά τούς νικήσετε!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ένα παράδοξο πείραμα που δέν είναι παράδοξο. Θλιβερή άρση Αντίστασης. Πώς νά τούς νικήσετε!

Πρίν από 50 έτη σέ πολλά χωριά τής Ελλάδος καί τής Κύπρου ήταν Πρωταρχικό Έθιμο η Τιμή….., η Τιμή τιμήν δέν έχει…..

Πρώτη πρωταρχική Τιμή ήταν η Τιμή τών γυναικών τού σπιτιού…. Συνήθως σ’ αυτές τίς οικογένειες δέν υπήρχε πρόβλημα μέ τίς συνζύγους…. Αλλά ούτως ή αλλως τό άγχος ήταν η Τιμή τών κορασίδων τής οικογένειας…..

Συμφώνως τού Άγραφου Αειθαλή Αειδιηνηκές Πρωτοκόλλου, η κορασίδα έπρεπε νά είναι παρθένος έως τήν ημέραν τού γάμου τής, δηλαδή νά έχει τήν Τιμή τής…..

Ακόμη καί άν αραββωνιάζετο, όταν συναντούσε τόν αρραβωνιαστικόν ήταν παρουσία άλλων συγγενικών τής προσώπων….. Ήταν η προάσπιση τής αγνότητος όπως είς Τήν Παναγία μάς…. Αυτή ήταν η Χριστιανική Ηθική…..

Η ατίμιση μίας κορασίδος ισοδυναμούσε μέ φόνον ή γάμον…. μέ τόν ατιμιστή!…..

Ασχέτως εάν συμφωνείται μέ αυτήν τήν Ηθική, προσωπικώς συμφωνώ χωρίς νά είμαι πολέμιος τής ελεύθερης σχέσης καί δή όταν αυτή έχει κάποιον μακροχρόνιον γαμήλιον πρόγραμμα…. Τό θέμα μάς είναι ότι αυτοί οί «αγριάνθρωποι» τής Τιμής τής Ηθικής άλλαξαν…. αλλά τό θλιβερόν είναι πώς άλλαξαν….. διατί άλλαξαν, ποίος τούς άλλαξε….. Αυτό είναι τό Θέμα μάς!….. Τό παράδοξον απαράδοξον πείραμα μάς ή συμπεράσμα μάς….

Πώς ένας άνθρωπος ός θά έκανε φόνον διά τήν Τιμήν τής θυγατρός τού δέν συγκινείται διά τήν ατίμηση τής εγγονής τού, ακόμη καί όταν η ατίμηση είναι συνστηματική, πολυγαμική καί εφ’ όλης τής ύλης…..;;;;;

Ποίος τόν άλλαξε, τί τόν άλλαξε….. διατί άραγε άλλαξε…..

(Ποίος): τόν άλλαξε η Νέα Αταξία Απραγμάτων (Τί): η συνστηματική προπαγάνδα, ύπνωση, υποβολή καί έμμεση αυθυποβολή, η επανάληψη ότι δέν είναι προοδευτικός μέ τό νόημα οπού εννοούν εκείνοι ότι κάποιος είναι προοδευτικός καί τό οποίον πέρασαν είς τήν μάζα ότι είναι ό προοδευτικός μονόδρομος (Διατί): νά τόν ελέγχουν μέχρι σκασμού, μέχρι Γονιοδομής, μέχρι αποφάσεως, μέχρι αηδίας…..

Τί τού προκατάστρεψαν; Τήν Αντίσταση, τήν Μαγκιά τού, διότι αυτή είναι η μαγκιά, τό μή μού άπτου επί τής Οικογένειας…..

Αφού τόν μετάτρεψαν από αρχαίο («αρχαίο») σέ προοδευτικό («προοδευτικό»)….. κατάφεραν Άρσης τής Ψυχικής Αντίστασης τού….

Αυτόν τό επέτυχαν μέ τήν πολιτική διαφήμιση περί Εξελίξεως («Εξελίξεως») = Ψευδοεξελίξεως καί δή Ανήθικης Εξελίξεως καί Παρακμοηθεξελίξεως…..

Αφού τόν έπεισαν, σημαίνει τού ήραν τήν Αντίσταση…. Η Άρση τής Αντίσταση άλλαζε σταδιακώς, όσον επείθετο τόσον αναλογικώς υποχωρούσε η Αντίσταση τής Ηθικής καί τής Πίστης τού….

Τό θέμα είναι ότι ακόμη καί εάν αυτά οπού τού έλεγαν ν’ αλλάξει ήσαν αληθινά αυτοί δέν τόν έπεισαν νά τό επιχειρήσει δι’ αληθινούς αλλά ύπουλους λόγους….. Αυτόν εφάρμοζαν έξ’ ανέκαθεν….. Χρησιμοποιούν κάθε μέσον αλήθειας, ψεύδους, ουδέτερου καί ανάμεικτου πληροφοριακού ολετήρος διά νά σ’ Αλώσουν…. χωρίς όσον τό δυνατόν νά πάρεις έγκαιρα Είδηση, αλλά τό πολύ πολύ όταν θά είναι πλέον αργά…. Κάποιοι μάλιστα καί νά τούς πείσουν νά εισέλθουν εντός κλωβού θά πιστεύουν πώς είναι κάπου έξω Ελεύθεροι…. Εξ’ άλλου εάν ήσαν Ελεύθεροι ποτέ θά καταλάβαιναν τούς κλωβούς όσον παραλλαγμένοι καί εξαπατικοί καί άν ήσαν είς παρενδυμασία = καμουφλάζ…..

Υφ’ αυτών τών συνθηκών κατανοούμε ότι μέ τήν ίδια λογική πολιτικής πολυδιαφήμισης προσπαθούν δι’ ακόμη μία φορά νά μάς αλλάξουν…. ούτως ώστε νά νομίζουμε ότι τό μικροψήγμα, τό εμβόλιον, η μαλακία ενδεδυμένη μέ γλοιώδη σοφιστική γοητεία είναι τό ωραιότερον καί νεοκατασκευαστώτερον Άνθος….. Τάδ’ έφη πλύση ψυχής, αντίληψης, εγκεφάλου, καρδιακής Έντιμής Φλογός…..

Σού λένε άμ’ άλλαξαν μία φορά διατί νά μήν αλλάξουν καί δεύτερη φορά;…. Άμα δέχθηκαν τήν αποποινικοποίηση τής μοιχείας, τήν αποδοχή τού πολιτικού πορνικού γάμου, διατί νά μήν δεχθούν τό μικροεμφύτευμα….; Αφού αυτοί όπου πρωταλλάξαμε ήσαν ισχυρότεροι μέ τούς μαϊτανούς προγόνους τούς θά αγωνιούμε;;;; Δέν ανησυχούμε θ’ αλλάξουν θέλουν δέν θέλουν…..

Λοιπόν, Κρατείστε τά Αυτά καλά είς τά όλα Μέσα σάς…. Καί Αντισταθείτε…. Δέν χρειάζεται ν’ αγχώνεστε, καλύτερα πότε πότε νά Μελαγχολείτε περί τών δεινών τούτων…. Ζήτε ώς αύριον νά τελειώνει τό Σύμπαν καί ώς τό αύριον νά είναι όσον τό Σύμπαν…..

Ζήστε Ταπεινά μέ Κατανόηση καί Συμπόνοια…. απλά, Μάθετε νά είσαστε αυτοεπιβίωτοι ή νά κάνετε πολλές πρωτογενείς ή πρωτόγονες επιβιωτικές εργασίες…..

Καί άμα Έρθη η Ώρα….. Αναφωνείστε μέ ΌΛΟΝ ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ: ΟΧΙ!

Δέν θά περάσει ό φασιμός, ό κομμουνισμός καί ναζισμός κανενός Αντίχριστου τών εμφυτευτικών εμβολίων…..

Θυμηθείτε…. Όσον πείθεστε Άρεται η Αντίσταση σάς….

Πώς πείθεστε; Όσον υποχωρείτε σ’ Αρχές πείθεστε σέ αρχές νέες, νέας αταξίας απραγμάτων…..

Είσαι Χριστιανός καί τ’ εξέχασες; Θάρση η ευκαιρία νά τό δείξεις….

Σ’ αυτόν τόν πόλεμο, σ’ αυτόν τόν αγώνα δείτε τό σέ συνάρτηση καί συνέχεια μ’ αυτά:

Αυτές τίς σκέψεις τίς περιπάτησα…… Βήμα 1…. και Αυτές τίς σκέψεις τίς περιπάτησα…… Βήμα 2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

12 points
Upvote Downvote

2 Comments

Leave a Reply
  1. Τό μάτριξ τό έμαθες από ταινεία δηλαδή από τό μάτριξ συνεπώς ζείς τό μάτριξ επειδή πίστευσες τό μάτριξ. Πρόσεξε κάτι σού ξεφεύγει εδώ, θά κάνω άρθρον… τώρα!

  2. «Του πορνικού πολιτικού γάμου». Τι μας λες; Πόρνες είναι αυτές που παντρεύονται στις εκκλησίες, εφόσον παίρνουν τη συμβουλή από τον παπά, να πράττουν ό,τι η Σάρα. «Μεγαλύνθητι…» Ου, ρε… Μην πούμε και για άλλες πόρνες πης Παλαιάς Διαθήκης που λαμβάνονται ως παράδειγμα. Όλα αυτά μέσα στο «μυστήριο» του χριστιανικού γάμου. Τι έκανε η Σάρα; Τον έφαγε από τον Φαραώ και άλλη μια φορά τον ξαναέφαγε παραπέρα. Τι έκανε ο άντρας της; Τον προαγωγό. Έλεγε ότι είναι αδερφή του και την εξέδιδε. Α, να χαθείτε πρόβατα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Άλλη μια προειδοποίηση από το σινεμά…

Για την πανσέληνο