20:03 - 20/11/2020

Τό βλέμμα σού στραμμένο στήν αλήθεια καί δέν θά χαθείς

Τό βλέμμα σού στραμμένο στήν αλήθεια καί δέν θά χαθείς

Πρόσφατα δημοσίευσα ένα άρθρο μέ τήν παράκληση νά ενημερώσετε τούς ιερείς, όσους δηλαδή απ’ αυτούς ακολουθούν άτυπες ή έντυπες εγκύκλοιους ότι άν τούς φέρουμε τεκμήρια ότι τό εμβόλιον βλάπτει όχι μόνον σοβαρά τήν υγεία, όχι μόνον σοβαρά τό σαρκίον αλλά σοβαρά τήν ψυχήν, τότε νά δηλώσουν ότι δέν τό δέχονται.

Δέν τούς καταγνωμώ δεδομένου ότι ολημερίς έχουν πολλές εργασίες, εκκρεμότητες καί διαδικασίες διά τήν τέλεση τών Θείων Λειτουργιών, τών Μυστηρίων, τών ελεημοσύνων καί πολλών τυπικών αγγαρειών ή εργασιών. Τουτέστιν, τούς λείπει ό χρόνος. Εντούτοις, από καιρόν είχα θίξει τό θέμα ότι μερίδα ιερέων σέ κάθε περιοχή πρέπει νά είναι επιφοτισμένη μέ τήν μελέτη, ανάλυση καί έρευνα περί τού γίγνεσθαι είς τό άμεσον καί μακρύτερον περιβάλλον καί γνωριμία έξ’ αποστάσεως μέ τούς εχθρούς τής Χριστιανοσύνης καί τής ανθρωπότητος. Γνώσθι σεαυτόν σημαίνει συνάμα γνώσθι σεχθρόν!

Οπόταν αφού ό ιερέας καί ό δεσπότης δέν γνωρίζουν τούς απτούς καθημερινούς ανθρωπόμορφους εχθρούς Τού Χριστού, τών Χριστιανών, τών ανθρώπων, τής Εκκλησίας, πώς είναι δυνατόν νά ευδιακρίνουν τήν πλεκτάνη «τούς»; Ό Θεός έφερε τίς εξετάσεις περί εχθρών ΜΑΣ καί τούς έπειασε παντελώς αδιάβαστους όπως καί τούς πλείστους λαϊκούς. Αυτοπεριφέρονται μέ τό στόμα ανοικτόν καί δέν γνωρίζουν τί τούς γίνεται ούτε αναγνωρίζουν τά «φυσικά» φαινόμενα τής «νεοεποχίστικης» εκστρατείας καί αυτόν επειδή συνειδητά ή ασυνείδητα «τούς» υποτίμησαν, έχοντας τίς ελπίδες τούς είς Τόν Θεόν καί ενώ Ό Θεός μέ διάφορους τρόπους τούς έδειχνε τήν αλήθεια αλλά αυτοί δέν τήν αναγνώριζαν μήδ’ αναγνώριζαν ότι προέρχεται από Τόν Χριστόν. Ήρθε ώς κλέπτης είς τήν νύχθα οπού έφερε διά νά πέσει η πρώην πανδημία τής ασυδωσίας καί τής άγνοιας μέσω τής ελεύθερης βούλησης τών εχθρών Τού Θεού, τών φίλων τού σατανά. Ήρθε ώς Μεσσίας καί δέν Τόν οίδαν. Πρόσφερε τήν πληροφορία καί δέν τήν ανάγνωσαν!

Δέν τούς κατηγορώ, απλά η τυφλή υπακοή σέ συνστήματα καί τυπικά, πότε αξίζει καί ωφελεί, πότε δέν αξίζει καί δέν ωφελεί. Εννοώ όταν ένας παπάς κάνει ό,τι τού ειπεί ό προϊστάμενος τότε εάν αυτός ό προϊστάμενος θά σαπίσει είς τό θέμα τής πληροφόρισης ή δράσης εκείνης όλον τό οικοδόμημα, εννοώ θά γίνει η ενσφαλμένη πληροφορία υπακοή άνευ κοσκινίσματος! Τό νά κοσκινίζεις κακοπροαίρετως ακόμη καί άν ανακαλύψεις αντίθετη αλήθεια σέ κάνει κακόν, τό νά κοσκινίζεις καλοπροαίρετως ακόμη καί κάνεις λάθος είς τό κοσκίνισμα σέ κάνει καλόν διότι κοσκίνισες μέ αγαθή τή προαίρεση έστω καί άν έπεσες σέ λάθος. Σέ λάθος πέφτουν όλοι σέ κακία κατ’ επιλογήν καί δή είς τίς σοβαρές μεγάλες κακίες.

Οί ιερείς, εννοώ οί πλείστοι, διότι βλέπουμε φωστήρες νά έχουν πάρει πρωτοβουλία ενημέρωσης, έρευνας καί διασποράς τής αλήθειας, είναι νυκτωμένοι απλά επειδή δέν σπούδασαν τήν επιστήμη τής Άμυνας, ήτοι τήν Τέχνη τής Αποκάλυψης = Συνωμοσιολογίας κατά τών συνωμοτών! Ποίος είναι ό κορυφαίος αστυνομικός σέ πολύπλοκες μεγάλες υποθέσεις ή μεγάλων αμαρτημάτων όπως ό φόνος; Ό συνωμοσιολόγος αστυνομικός ό καλούμενος καί ερευνητής/εξερευνητής ή ντέτεκτιβ! Ομοίως καί ό συνωμοσιολόγος δικαστής καί είς τήν Αμυντική Στρατηγική ό συνωμοσιολόγος Στρατηγός. Δηλαδή πάντοτε οί ηγέτες τού καλού ήσαν συνωμοσιολόγοι καί οί «ηγέτες» τού κακού οί γόηδες καθώς πρέπει λαοπλάνοι, λαϊκολόγοι, απλολόγοι, χαμογελαστοί, δημαγωγοί, ρήτορες ολκής προσποιητού συναισθήματος, γλώσσας τού σώματος καί γλώσσας τής ψυχής. Αυτοί πάντοτε ήσαν άμεσα ή έμμεσα οί πράκτορες τού αόρατου γνωστού ή άγνωστου εχθρού!

Ό συνωμοσιολόγος ακόμη καί εάν δέν γνωρίζει τό όνομα, τήν καταγωγή, τήν καταβολή, σκοπιμότητα τού εχθρού τόν διαισθάνεται. Καί μπορεί νά σού τόν περιγράψει μέ απλές λαϊκές αράδες ώσπου νά έρθει η ώρα νά σού τόν δείξει, όπως έκανε ό Σωκράτης: «νά ό εχθρός τών Ελλήνων» καί έδειξε τούς Ιουδαίους εμπόρους.

Ό έμπορας πωλεί ό,τι πωλείται καί πωλείται ότι έχει τιμήν. Κάνει ανταλλαγές μέ σκοπόν νά μεγαλώνει τό χρήμα τού. Εάν πωλείσαι θά σέ πωλείσει ή θά σέ αγοράσει. Καί άν σέ αγοράσει θά σέ πωλήσει καί άν σέ πωλήσει θά σέ ξανά πωλήσει. Πόλη διά τόν έμπορα είναι τό πούλαι καί λαβείν, πούλαι καί αγοράζειν, αγοράζειν καί πωλείν..

Η αρχαία λέξη πόλη έχει τήν ρίζα τής είς τήν ανταλλαγή προϊόντων δηλαδή τήν πώληση καί μετέπειτα άμα τή εφαρμογή χρήματος είς τό πωλείν καί αγοράζειν τά πάντα.

Μήν σάς φαίνεται παράξενον η λέξη πούλος ήτοι τό παιδί τών ιπποειδών νά ήταν η αιτία νά λάβει τό όνομα τής ό πόλος, η πόλη, η πώληση, ή αντιστρόφως μία από αυτές έδωσε τό νόημα είς τίς άλλες.

Χρησιμοποιούμε τόν όρον πόλος έλξης, μά αυτάκουστα ό πόλος σημαίνει έλξη! Είναι τό μέρος οπού συναθροίζονται οί ανθρώποι διά τόν πωλείν/αγοράζειν όπου εξαρχικώς ήταν δούναι/λαβείν μέ τόν τρόπον τής ανταλλαγής προϊόντων. Εάν φθάσουμε σέ κατακόμβες ή ερημιές τής Αποκάλυψης τό μοναδικόν χρήμα ΜΑΣ θά είναι τό αυτόν τής ανταλλαγής δούναι/λαβείν καί ένεκα αγάπης καί ισότητος σέ Ηθικές Αξίες θά είναι ανιδιοτελές. Έχει όστις δίνει περισσότερα, δέν έχει όστις θέλει περισσότερα καί δίνει ολιγότερα, έχει εννοώ περισσότερη ψυχή!

Τό αρχαιότερον αυτοκίνητον ήταν ό πούλος ώς έκ τούτου ήταν πολυζήτητος καί υπερεκτιμημένος από αυτούς οπού τόν δάμαζαν καί τόν έκτρεφαν. Οί πόλεις ήσαν πανηγύρια αγοράς πούλων καί βοοειδών μέχρι πρότεινος ήτοι πρίν μερικές δεκαετίες. Ποίος δέν έχει αυτοκίνητον σήμερα καί δύναται νά είναι όσον τού επιτρέπει η εποχή τού «φιλελεύθερος» καί δραστικός; Ομοίως τότες μέ τά ιπποειδή καί βοοειδή. Τό παιδί τού βού ονομάζεται δάμαλις, δάμαλος, δαμάλι. Σού θυμίζει μήπως τόν όρον δαμάζω τήν γήν μέ τό όργωμα; Σού θυμίζει μήπως δαμάζω τήν αγριότητα αφού μέ τήν εξημέρωση τής δάμαλις προεκτείνεται η δυνατότητα σού νά είσαι πολιτισμένος, δηλαδή νά κατοικείς είς τό ίδιον σημείον, νά καλλιεργείς είς τό ίδιον σημείον καί νά επιβιώνεις είς τό ίδιον σημείον, δίχως νά χρειάζεσαι νά μετακινείσαι ώς τροφοσυλλέκτης καί θηρευτής. Εννοείται ότι η νομαδική ζωή μέ γαλακτοφόρα ζώα ισούται μέ κινητόν ή μετακινούμενον πολιτισμόν, καθότι κινείσαι πέρα δώθε αλλά συνάμα κουβαλείς μαζύν σού τήν περιουσία τής αυτοεπιβίωσης σού.

Δαμάζοντας ό άνθρωπος τόν ίππον καί τόν βούν κάθε είδους, ήτοι τήν μεταφορά καί τήν γαλακτοφορία, μαλλοφορία, κρεατοφορία, άρχισε τόν Πολιτισμόν από τόν πόλον τής πώλησης πούλων.

Καί απαντώ μέ καλή προαίρεση είς τούς ιερείς οπού λένε άν ΜΑΣ φέρουν στοιχεία ότι βλάπτει τό εμβόλιον δέν θά τό βάλουμε: «Ό σατανάς πρίν σού σκοτώσει σού λέγει ότι θά σού σκοτώσει τήν ψυχή καί τήν ζωή; Σού λέγει ότι θά σέ βλάψει; Ό δηλητηριαστής σού προλέγει ότι θά σέ δηλητηριάσει; Η παροιμία λέγει πες μού τόν φίλον σού νά σού πώ ποίος είσαι. Πώς ένας ιερέας εμπιστεύεται αντίχριστες οργανώσεις, πώς ένας ιερέας εμπιστεύεται αντίχριστες εταιρείες; Μέ τό πώς τής άγνοιας ποίοι εισίν οί εχθροί τού. Όταν ένας Χριστιανός παπάς ή λαϊκός δέν γνωρίζει τούς εχθρούς τού Χριστιανού καί τού ανθρώπου τότε πολύ εύκολα καί καλοπροαίρετα θά τόν εμπιστευτεί. Πώς εμπιστεύεσαι ιερέα καί λαϊκέ Χριστιανέ τήν συναγωγή τού σατανά ήτοι τόν σιωνισμόν; Μέ τήν άγνοια έλαβε η Εύα ό,τι καί άν ήταν αυτόν καί αυτή η Ιστορία τό δηλητήριον τής πτώσης από τήν Άνω Ιερουσαλήμ. Μέ τήν άγνοια θά λάβεις τήν Αντικοινωνία Τής Θείας Ευχαριστείας. Τώρα γνωρίζεις, ενημέρωσε παπά καί λαϊκό!»…

Εάν είσαι γονέας, διδάσκαλος, καλός άνθρωπος δάμασε τήν αυτοδαμάλα σού καί τόν αυτοπούλον σού δηλαδή τό θηλέν καί αρρέν τέκνον σού είς τήν αναγνώριση τής αλήθειας καί τής αλήθειας τού ποίος πολεμάει τήν αλήθεια, διότι άμα δέν γνωρίζεις ποίος πολεμάει τήν αλήθεια καί αφού πάγια πολιτική «τού» είναι νά αναμειγνύεται μέ τήν αλήθεια δέν θά μπορέσεις εσύ ή ό κληρονόμος ή ό διπλανός σού νά αναγνωρίσει τήν αλήθεια καί η αλήθεια θά γίνει αίρεση = διαφοροποίηση ή μερική διαφοροποίηση καί αυτή μέ τήν σειρά θά σύν τώ χρόνω θά γίνει κοπαδός τού αρχιψεύστη καί τού αρχιψεύδους «τού». Δαμάζω, τιθασεύω, σημαίνει εκπαιδεύω. Η δάμαλις σού, ό πούλος σού, η όρνιθα σού, τά τέσσερα πρώτα οικόσιτα ή καί εξημερωμένα ζώα σού διά νά δύνησαι νά μείνεις μονότοπα = νά ποιήσεις Πολιτισμόν σημαίνει εκπαιδεύω! Καί εκπαιδεύω σημαίνει μυώ/μύηση καί μυώ σημαίνει κυριολεκτικώς κλείνω τά μάτια καί υπακούω! Εάν ό εκπαιδευτής είναι καλός καλώς…, άν είναι ουδέτερος καί ανάμεικτος έχεις ελπίδες αλλά καί αντιελπίδες, άν είναι κακός έχασες από χέρι, εκτός εάν έμαθες νά αμφισβητείς καλοπροαίρετως ήτοι νά ερευνάς. Ερευνάτε τάς Γραφάς Είπεν!!!!

Ποίος άλλος εκπαιδεύεται; Ό μαθητής, ό φοιτητής, ό στρατιώτης, ό επαγγελματίας ώχ αυτός ό επαγγελματίας, αυτός καί άν τά έκανε μαντάρα καί έγινε ό απόλυτος ιδώτης = idiot καί κάτσε εξήγα σ’ έναν «επιτυχημένον» ιδιώτη ότι είναι ηλίθιος χαχαχαχα! Αφού είμαι «επιτυχημένος» λέγει είς τόν εαυτόν σού πώς είμαι ηλίθιος, μόνον ότι δέν βλέπει τά εισαγωγικά, τά πολλά αχανή αριθμολογικά ΕΙΣ ΑΓΩΓΙΚΑ!!!!

Άρα τί είναι ό εκπαιδευτής αφού μυεί έν μέρει ή πλήρης ύπνωσης; ΥΠΝΩΤΙΣΤΗΣ!!!! Πές μού τόν υπνωτιστή σού νά σού πώ ποίος είσαι!!!!

Καί τί είναι ό εκπαιδευόμενος; Υπνοβάτης μέ τήν έννοια τού βατώ = περιπατώ έν τή γνώση ήτοι υπνωτισμένος! Ποιανού υπνωτισμένος είσαι; Τού Χριστού ή τού Αντίχριστου μέσω τών συχνοτήτων, προπαγάνδας, μέσων μαζικής ύπνωσης τού σατανά, εμβολίου, μικροψήγματος; Κατάλαβες διατί έτη πολλά σού λέγω τό ΜΙΚΡΟΨΗΜΓΑ ΘΑ ΣΕ ΥΠΝΩΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΛΕΓΕΙ = ΜΥΕΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ!

Θά μού ειπεί κάποιος: «Εντάξει, εγώ είμαι έξυπνος = έξ’ ύπνου! Εντάξει εσύ δέν πειάνεσαι, αλλά από τήν μύτη πειάνεσαι όπως λέγει η παρατήρηση οπού έγινε παροιμία»….

Η λέξη ύπνος είναι σύνθετη από τό υπό+νούς δηλαδή τί υπάρχει, συμβαίνει, πιστεύεται κάτω από τόν νούν, όπως συγχρόνως αποκαλέστηκε ό ύπνος ήτοι μέ τόν όρον υποσυνείδητον καί από εμένα μία άλλη περιοχή τού υποσυναίσθητον.

Κατά συνέπεια, έξυπνε καί εξυπνάκια, καλοπροαίρετως τό λέγω πάντοτε, είτε τό καταλάβεις είτε όχι, αφού σκοπός μού είναι ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ, υπάρχει = υπό+αρχή = υπό+αρχεί μία συρρύθμιση, συναρμολόγηση, σκληρός δίσκος οπού τώρα μάχοντε νά σού αναρρυθμίσουν συμφώνως τού αρχηγού τής συναγωγής τού σατανά ήτοι τού αρχιδιαβόλου.

Καλήν απολογίαν!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*