23:33 - 28/01/2020

Τὸν νοῦ μας!!!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

…μὰ ἀκόμη καὶ σήμερα ἡ φωνή του ἀντηχεῖ στὰ αὐτιά μου:

«Τὸν νοῦ σας!!!

Θὰ στήσουν «ἐμφύλιο» γιὰ νὰ «καθαρίσουν» μὲ τοὺς πραγματικοὺς πατριῶτες!!!

Τὸν νοῦ σας!!! Ἔχουν προγεγραμμένους 300.000 Ἕλληνες, μὲ ὀνόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα…
Τὸν νοῦ σας!!!

Θὰ στήσουν σκηνικὰ «πολέμου» μέσα στὶς πόλεις μας καὶ στὰ χωριά μας… Ἕνα …«ἀτύχημα» ἐδῶ, μία …«ἐκτόνωσις ὀργῆς» ἐκεῖ, μία στοχευμένη ἐκκαθάρισις στὴν συνέχεια…

Τὸν νοῦ σας!!! Αὐτοὺς ποὺ φέρνουν -καὶ θὰ φέρουν ἀκόμη περισσοτέρους- θὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ ξεπαστρέψουν τοὺς λίγους, συνειδητοποιημένους καὶ καθαροὺς Ἕλληνες, κρύβοντας τὶς στοχευμένες ἐκκαθαρίσεις πίσω ἀπὸ νέους «ἐμφυλίους»!!!

Τὸν νοῦ σας!!!

Προστατεύστε αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή σας!!!

Τὸν νοῦ σας!!!

Θὰ κομματιάσουν ἀκόμη καὶ τὸ σπέρμα τους, διότι θέλουν νὰ μηδενίσουν τὰ πάντα…
Τὸν νοῦ σας!!!

Ἑτοιμασθεῖτε ὅταν δεῖτε τὰ σημάδια… Τὰ σημάδια, ἐκτὸς ἀπὸ φανερά, θὰ εἶναι καὶ αὐξανόμενα διαρκῶς…
Θὰ ἀρχίσουν μὲ τὸ νὰ φωνάζουν πὼς πρέπει νὰ πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας τοὺς «Ἑλληνάρες» καὶ θὰ συνεχίσουν μὲ προβοκάτσιες… Τὸν νοῦ σας!!! Μίλα, γρᾶψε, φώναξε, ἐνημέρωσε… Τὸν νοῦ σας… Θὰ κτυπήσουν μὲ πολλὰ …προσχήματα καὶ πάντα «δικαιολογημένα»… Τὸ νοῦ σας!!! Μὴν τοὺς ἀφήσετε!!!».

«Ποῦ τά ξέρεις ὅλα αὐτά», ῥωτοῦσα καὶ ξαναρωτοῦσα. Δὲν ἔλεγε, μὰ μοῦ ἔδιδε ἐπὶ πλέον στοιχεῖα γιὰ νὰ ψάξω, ὄσο μπορῶ, νὰ σκαλίσω καὶ νὰ ἀναγνωρίζω τὰ σημάδια. Μοῦ ἔδιδε κάποιες ἀποδείξεις, μικρὲς ἢ μεγάλες, γιὰ νὰ διασταυρώσω ἄλλες πληροφορίες, ποὺ παλαιότερα ἐπίσης ὁ ἴδιος μοιράσθηκε μαζύ μου. Ἦσαν ὅλες ἀληθεῖς.

Μὰ τὰ ἐρωτήματά μου, εἰδικῶς γιὰ αὐτὴν τὴν πολὺ καλὰ προμελετημένη γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, κατὰ πῶς ἰσχυρίζετο ὁ Τᾶσος, δὲν μποροῦσε (δὲν ἢθελε γιὰ τὴν ἀκρίβεια, γιὰ νὰ μὴν ἐκθέσῃ πρόσωπα καὶ πηγές) νὰ τὰ ἀπαντήσῃ.
Καὶ τὰ σημάδια πλέον εἶναι ἐμφανῆ:

Ξεκίνησαν καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά.

Κι εὔχομαι, ἀπὸ καρδιᾶς, νὰ ἦταν λίγο …«ἐκτὸς πραγματικότητος» ὁ Τᾶσος…

Ἀλλά, νά… Μὲ εἶχε προειδοποιήση γιὰ πολλά… Κι ὅλα ἀληθῆ…
Γιατί νά λέῃ σέ αὐτό ψέμματα;
Ἴσως ὅμως νὰ ἦταν καὶ λίγο …εὐφάνταστος!!!

Ποιοί κινδυνεύουν;

Οἱ πραγματικοὶ πατριῶτες.

Τί σημαίνει πραγματικός πατριώτης;

Αὐτὸς ποὺ εἶναι καθαρός. Αὐτὸς ποὺ δὲ ἀνέχεται τὴν βρωμιὰ τῶν κομμάτων, τῶν καναλαρχῶν, τῶν ἐργολάβων καὶ τῶν ἀφεντικῶν τους.

Αὐτὸς ποὺ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ’ ὅλα τοποθετεῖ τὴν Πατρίδα καὶ τοὺς Ἀνθρώπους της.

Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει σημασία ἐὰν εἶναι ἰδεολογικῶς «ἀριστερός», «ἀναρχικός» ἢ «δεξιός», ἐφ’ ὅσον ἐπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλο τὶ θέτει τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἀλήθεια. Διότι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα καὶ τὰ σημαντικότερα στὶς κοινωνίες τῶν Ἀνθρώπων εἶναι τὸ δίκαιον.

Πόσους τέτοιους γνωρίζετε ἐσεῖς;

Ἐγὼ πάντως ἀπὸ ἐλαχίστους ἔως πολὺ …ἐλαχίστους!!!

Γιατί αὐτούς;

Μὰ διότι εἶναι ἡ μοναδική, ἐν δυνάμει, πραγματικὴ ἰσχὺς τῆς Ἑλλάδος, ἐφ΄ ὅσον εἶναι οἱ μόνοι ποὺ μποροῦν νὰ ξυπνήσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ διατηρήσουν ζωντανά, ὅλα αὐτὰ ποὺ οἱ προδότες καὶ οἱ πουλημένοι ἀγωνιοῦν νά ξεχάσουμε.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ μποῦν ἐμπρὸς καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν, βῆμα τὸ βῆμα, στὴν ἀπελευθέρωσιν.

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κάνει σημαία τους τὴν Πατρίδα καὶ τὸν Ἄνθρωπο καὶ ποὺ πολεμοῦν μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τους τοὺς παπαγάλους καὶ τὰ κομματόσκυλα.

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ποὺ οὐδέποτε χρειάσθηκαν κομματικὲς ὀμπρέλες.

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν τὸ δίκαιον ἱερότερον τῶν πάντων

Εἶναι αὐτοὶ πού, σὲ κάποιες περιπτώσεις, ἤδη «ζυμώνονται» μὲ τοὺς συμπατριῶτες μας καὶ ἀναδομοῦν τὶς κοινωνίες μας ἀπὸ τὸ μηδέν.

Λίγοι, σημαντικοί, ἀναγκαῖοι καὶ …τρομακτικοὶ γιὰ τοὺς ἀνθέλληνες.

Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ θὰ προσπαθήσουν, μὲ ὅλα τὰ μέσα, νὰ τοὺς ἐξαφανήσουν ἀπὸ προσώπου γῆς.

Ἤδη τὸ παλεύουν καὶ ἤδη ἀνοικτὰ πλέον μιλοῦν γιὰ τὴν γενοκτονία ποὺ σχεδιάζουν… Ἤδη τὰ πρακτοράκια τοῦ Soros, ποὺ στοχοποιοῦν πάντα μόνον ἰδιῶτες καὶ οὐδέποτε τράπεζες, πολυεθνικὲς καὶ μαγαζάκια …«περιουσίων», ἀναρτοῦν ξεκάθαρα τὶς προθέσεις τους. Αὐτὰ τὰ πρακτοράκια ποὺ καλοτρώγουν καὶ καλοπίνουν, ἀπολαμβάνοντας τὴν δική μας γενοκτονία.

Δὲν εἶναι μόνον τὸ πρακτοριλίκι τῶν «ἀλληλεγγύων»…

Δὲν εἶναι μόνον τὸ ἔμμισθο τῶν Μ.Κ.Ο. ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν νομοσχέδια, πολιτικὲς καὶ συνολικῶς μᾶς λεηλατοῦν…
Δὲν εἶναι μόνον τὸ ἀντεθνικὸν τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν ἐκτὸς χώρας κέντρων ἐλέγχου τους…

Δὲν εἶναι μόνον ἡ προπαγάνδα τῶν δημοσιοκάφρων τῆς …«ἀδεσμεύτου ἐνημερώσεως»!!!

Πολυπολιτισμική Χώρα ἡ Ἑλλάς;;;

Ταξειδεύοντας σήμερα, ἄκουσα μίαν ἐκφωνήτρια τῆς ΕΡΤ νὰ λέῃ καὶ τὸ ἑξῆς: «Ἡ Ἑλλάδα, ὡς πολυπολιτισμικὴ χώρα…», καὶ νόμισα ὅτι ἐπέστρεψα στὸν Καναδᾶ -μία, πράγματι πολυπολιτισμικὴ χώρα- χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθῶ!

Ὁ Καναδᾶς, ἡ Αὐστραλία, οἱ ΗΠΑ, σίγουρα εἶναι χῶρες πολυπολιτισμικές, ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς ἀπό πότε καί πῶς;
Μήπως ἄρχισαν κάποιοι νά τό λέν γιά νά τό συνηθίσῃ ὁ λαός;

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν ἢ ἑγὼ εἶμαι ἐκτὸς Ἑλληνικῆς πραγματικότητος!

Μπουγᾶς Ἰωάννης

Δὲν εἶναι μόνον ἡ λοβοτομὴ κάποιων συμπατριωτῶν μας, ποὺ ἀκόμη πιστεύουν στὰ κόμματα καὶ στοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τους, πηγαινοερχόμενοι ἀπὸ κομματομάγαζο σὲ κομματομάγαζο, ἀναζητώντας ἐλπιδοφόρες λύσεις…

Δὲν εἶναι μόνον οἱ ἀπελπισμένες φωνὲς αὐτῶν ποὺ αἰσθάνονται τὴν γῆ νὰ χάνεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους, βλέποντας ἀμέτρητες Κερκόπορτες νὰ ἀνοίγουν, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην…

Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὅλα ἡ ἄγνοια τοῦ κινδύνου. Μία ἄγνοια ποὺ σκοτώνει…
Καί, δυστυχῶς, μᾶς ἔχουν ἤδη ἐνημερώσει γιὰ τὶς προθέσεις τους ἀπὸ καιρό.

Φθάνει ἡ ὧρα λοιπόν.

Νὰ πῶ πὼς δὲν ξέραμε, θὰ ἦταν εὔκολο. Μὰ ξέρουμε ὅλοι μας, εἶτε μέσα μας, λόγῳ διαισθήσεως, εἶτε ἀκόμη καὶ διὰ τῆς ἁπλῆς παρατηρήσεως τῶν γεγονότων.

Οἱ ἀπολύτως στοχευμένες ἀντεθνικὲς πράξεις καὶ τακτικὲς δὲν σκοπεύουν τόσο στὰ ἐδάφη (χῶρος-Χώρα) ὄσο στοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ τολμοῦσαν νὰ τὰ ὑπερασπισθοῦν. Συνεπῶς στόχος εἶναι οἱ Ἕλληνες κι ὄχι τὸ Χὶ ἢ τὸ Ψὶ χωραφάκι. (Ἄλλως τὲ αὐτὰ τὰ ἁρπάζουν πολὺ εὔκολα, μέσῳ τῶν ἀδιάβαστων μνημονίων τους.)

Κι ἐπεὶ δὴ τώρα πιά, ναί, ἔχουμε πολλὲς πιθανότητες ἀνακάμψεως, ἀναγεννήσεως νοητικῆς καὶ τελικῶς ἀπελευθερώσεως, θὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐμποδίσουν, ἐξαφανίζοντας τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ βοηθήσουν στὴν ἀπελευθέρωσιν.

Δουλειὰ δική μας εἶναι νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας.

Ἴσως ὁ Τᾶσος νὰ ἔλεγε …ὅ,τι ἤθελε ἀλλὰ ἴσως κι ὄχι.
Ὡς μνημόσυνόν του ἂς τὸ σκεφθοῦμε, ἂς τὸ ἐπεξεργασθοῦμε κι ἂς κυττάξουμε γύρω μας. Ὅλο καὶ κάποιους ὀφείλουμε νὰ προστατεύσουμε.

Φιλονόη

Τὴν εἰκόνα ἔλαβα μὲ μήνυμα.

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (14)

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΙΜΟΥ ΔΙΑΣ 01/28/2020 @ 28 Ιανουαρίου, 2020 11:59 μμ

  Εύγε! Είς τά άρθρα τά προηγούμενα έτη περί τού θέματος εμφυλίου πολέμου, συνέστηνα ψυχραιμία, αντοχή καί οργάνωση, διότι οί Αριστεροδεξιοί μολυσμένοι ακονίζουν τά μαχαίρια, νά σκοτώνουμε έντεχνα κάθε αφορμή καί νά κάνουμε έν κρυφώ τήν πατριωτική εργασία μάς.

 2. Να πάρουν φόοοοορα..να μας κλάσουν τη μάντρα !!

 3. ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ .ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ..ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟΝ ΟΛΥΜΙΑΚΟ ΤΟΝ ΖΑΧΟΡΑΚΗ … ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ .. https://youtu.be/ID7xZYI7zw4

 4. ΟΝαπολεων είχε πει ^δεν φοβάμαι τους εχθρούς αλλά τους βλακες^ εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλά να φοβηθούμε

 5. Καλημέρα σε ολους τους Ελληνες ανα τον πλανητη, απο εκει ακριβως που δειχνει η φωτο τιτλου στο αρθρο σας.
  Εχουνε γνωση οι φύλακες…

 6. Πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις, (κατω απο 1000 να μην πεθανω εαν δεν διαολοστειλω….)
  αγιασθητω το ονομα σου (κ τα εξασφαιρα)
  ελθετω η βασιλεια σου (ελλας ελληνων και χριστιανων)
  γεννηθητω το θελημα σου (και οποιον δεν του αρεσει κακο χρονο να ‘χει και να αφησει τα κοκκαλα του στην αφρικη)

 7. φαος συμφωνω μαζι σου ,θα ειναι μια δυσκολη μαχη
  αλλα πιστευω θα ΞΑΝΑνικησουμε!

 8. Δεν ξέρω πότε μετρήθηκαν αυτοί οι 300.000 σε ποιά χρονική στιγμή δηλαδή εκτός και εννοοούν μέλη και ψηφοφόρους της Χ.α. που είναι ζαβά τα πιο πολλά αλλά περίπου τόσοι είναι το 4%-5%. Είναι συνειδητοί που δεν έχουν οι περισσότεροι καμιά σχέση με κόμματα και Χ.Α. είναι πολύ περισσότεροι αλλά δε μιλάνε και δεν κυκλοφορούν γιατί ξέρουν, καταλαβαίνουν και προσέχουν. Αν συμβεί κάτι θα δείτε ότι είναι πολύ περισσότεροι οι πολίτες και άνθρωποι γενικά που θα είναι υπέρ και θα πολεμήσουν

 9. που όμως έχω κάνει το λάθος να σχολιάζω από το 2010 με τα πρώτα μνημόνια στο ίντερνετ και είναι βέβαιο ότι έχω στοχοποιηθεί, δεν πίστεψα στα αλήθεια πραγματικά ότι θα έφταναν τελικά τα πράγματα ως εδώ αλλά σας έχω γράψει και σε άλλα σχόλια: έχω πραγματικά φοβηθεί, όχι όμως πως αν ξεσπάσει εμφύλιος θα κρυφτώ σε καμιά τρύπα, ότι μπορώ θα κάνω και σαν εμένα είναι πολλοί που ούτε υποψιάζεστε, και αν με δείτε δε με πιάνει το μάτι σας, ούτε που με φαντάζεστε

 10. Παιδιά μονο το Θεό να φοβάστε,αν είναι να …φύγουμε ,θα γίνει πολεμώντας. Προετοιμαστείτε….σωματικως,πνευματικώς κ υλικως.

 11. Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΝ ΤΑΣΟ. ΟΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝΕ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΔΕΧΤΗΚΑΝΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΠ. Η ΦΙΛΟΝΟΗ ΦΙΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ. ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΦΑΞΟΥΝ. ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΜΕ

 12. Τελευταία ενημέρωση :Γκεόργκι φφφφςς ΣΒΑΡΤΖ …παπαλα.
  Δεν το είπε βέβαια η τηλεόραση.
  Χαχαχαχα !
  Πάμε για τον επόμενο.
  Άσε τα άπλυτα να γράφουν τι ονειρεύονται τα αφεντικά τους.
  Εσείς θα πάρετε μια φαρδιά πλατιά ξυλαρα και αλισίβα.
  Έτσι έπλεναν τα άπλυτα.

 13. Φιλονόηένα μεγαλο ευγε για τη γραφή σου.

 14. ΚΟΝΤΑ ΠΕΣΑΤΕ!!!ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ,ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΗΣ!!!
  ΘΑ ΦΑΕΙ ΜΥΓΑ ΣΙΔΕΡΟ,ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΝΟΥΠΙ ΑΤΣΑΛΙ.
  +++ΙΣΧΝ+++

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*