17:44 - 26/07/2021

Είναι ή δέν είναι τό εμβόλιον τό χάραγμα ή καί μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος; Μήν κλείνεις τά πνευματικά μάτια!…

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Είναι ή δέν είναι τό εμβόλιον τό χάραγμα ή καί μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος; Μήν κλείνεις τά πνευματικά μάτια!…

Πρώτον, εάν ακούσεις όλες τές δικαιολογίες από κάθε πλευρά μεμονωμένως είναι πειστικές.
Δεύτερον, εάν ακούσεις όλες τές πληροφορίες από κάθε πλευρά, καί εννοώ από τές επιστημονικές μέχρι τές προφυτικές, τές συνωμοσιολογικές μέχρι τές αποδεικτικές, τότε θά πεισθείς ότι τό εμβόλιον μαζύν μέ τόν κορωνοϊόν καί τό 5G καί άλλα «συμμέτρα» είναι μία μεγάλη γενοκτονική γονιδιακή καί ανελευθεριακή εξαπάτηση…

Πέραν τούτου διάχυτος είναι ό σκεπτικισμός ότι τό εμβόλιον είναι τό χάραγμα ή τό προχάραγμα ή μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος… Εάν σκεπτείς ποία είναι η χειρότερη αμαρτία, είναι η οικειοθελής προσκύνηση τού σατανά καί η συναινετική προσκύνηση τού σατανά μέσω τού μαμωνά, τής ανάγκης δι’ επιβίωση καί τής ανάγκης διά απόλαυση, υλισμόν καί ηρεμία… Όλ’ αυτά τά προσφέρει τό εμβόλιον… Η καταφανής προσκύνηση τού σατανά δέν είναι ακόμη ολοφάνερη καί ρητώς παρρησιασμένη. Εντούτοις, γνωρίζουμε ότι θά ακολουθήσει καί διά νά γίνει τούτον πρέπει νά σέ παρεξαναγκάσουν μέσα σέ μία λογική, παγίδα καί διακυβέρνηση άνευ επιστροφής…, καί αυτόν μπορεί νά συμβεί καί διασυμβαίνει ήδη μέσω τών μηχανισμών τού εμβολιασμού…

Νά πώς θά προσκυνήσουν τόν σατανά…

Θά καταργήσουν τήν πρόσβαση τών ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ήτοι τών ανεμβολίαστων μέ τά πειραματικά αρρωστημένα εμβόλια «τούς», είς τό εμπόριον καί δή πρωτίστως είς τό λιανικόν εμπόριον, αλλά επειδή ό καθένας θά έχει μετρητόν χρήμα θά μπορεί νά δώσει χρήματα σέ εμβολιασμένους φίλους καί γνωστούς, σέ ανθρώπους οπού ακόμη μπορούν νά κινούντε μέσω ταχύας διάγνωσης, καί νά παραλάβει τά χρειώδη προϊόντα. Ειδικώς σέ εμβολιασμένους…

Τότε θά προχωρήσουν σέ κατάργηση τού μετρητού ρευστού χρήματος καί κάρτες θά δικαιούνται νά έχουν μόνον οί εμβολιασμένοι. Τό μέτρον αυτόν δέν θά ανακόψει πλήρως τήν πρόσβαση σέ προϊόντα από τούς ανεμβολίαστους μέ τήν ένεση τού σατανά… Τότε θά προχωρήσουν σέ κατάργηση τής κάρτας καί τό χρήμα θά διακινείται ηλεκτρονικώς μέσα από ιούς, ίνες καί ραδιοκύματα. Αυτό διά νά γίνει θά πρέπει ό σατανοπολίτης νά φέρει επάνω τού ειδικό μηχανισμό ηλεκτρονικής συναλλαγής σέ εξωτερικό μέρος τού σώματος τού… Αυτός μπορεί νά τοποθετηθεί είς τό μέτωπο ή σ’ έναν από τά δύο χέρια. Θά επιλεγεί τό δεξιόν δήθεν ή καί επειδή δέν θά συνδέεται μέ τήν καρδία όπως τό αριστερό ή υφ’ άλλης ψευδοδικαιολογίας, ενώ ό λόγος θά είναι διά νά επικαταρώσει τό δεξιόν χέρι διά τού οποίου Σταυροκοπιούντε οί Χριστιανοί!…

Μέ αυτόν τό μέτρον, όποιος δέν δεχθεί τό χάραγμα συναλλαγής δέν θά μπορεί νά μεταλλάξει τά μετρητά καί καρτικά χρήματα σού σέ ηλεκτρονικά καί θά χαθούν ούτως ή άλλως διότι ούτε συναλλάξιμα θά είναι είς τό εμπόριον ούτε θά δηλωθούν σέ ηλεκτρονικόν λογαριασμό συναλλαγής μέσω οθόνης γραμμωτού κωδικού ή κωδικού μουζάλας = QR ή όπως άλλως πώς τό ηλεκτρονικοκανονίσουν!…

Τότε η μοναδική περίπτωση νά έχει Ανεμβολίαστος σέ προϊόντα θά είναι η φιλανθρωπία καί η συνεργασία μέ εμβολιασμένους. Αυτόν όμως θά κανονιστεί από τό σατανοκράτος ώς εξής. Θά παρακολουθείται ό ανεμβολίαστος μέ ποίους έρχεται σέ συναλλαγή καί συντροφιά. Θά απαγορεύεται η συναναστροφή μέ Ανεμβολίαστους μέ ρήτρα φυλάκισης, εκμηδένισης χρήματος καί άλλων σατανικόπληκτων μέτρων, ό διάβολος εδώ θά δείξει τό πρόσωπον τού καί όλοι θά καταλάβουν τήν ύπαρξη τού καί τήν αρωγή τού είς τήν συναγωγή τού σατανά ήτοι τά θηρία καί τόν ψευδοπροφύτη…

Ό εμβολιασμένος θά φοβάται καί συνάμα θά είναι αδύνατον νά βοηθήσει Ανεμβολίαστον καί δέν θά τό θέλει ούτε Ό Θεός διότι θά Θελήσει νά διαχωρίσει τήν ήρα από τό σιτάρι καί τά μιαρά προϊόντα, φαγητά καί ποτά από τά θυσιάσματα καί τά νεκρά σφαγμένα σωματίδια ανθρώπων καί εμβρύων που βάζουν μέσα, ώστε νά Αγιάζει καί νά τρέφεται μέ πνευματική προσευχή καί αγνά φυσικά προϊόντα οπού Ό Ίδιος θά προσδίδει θαυματουργικώς ή είς τούς αγρούς πρός τούς ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥΣ από τό Χέρι Τού Ανθρώπους!…

Μέ αυτόν τόν τρόπον θά γίνει ό διαχωρισμός, ενώ συνάμα πράκτορες καί όργανα τής νέας τάξης πραγμάτων θά προσποιούντε αγάπη, συμπάθεια καί αλληλεγγύη σέ Ανεμβολίαστους ώστε νά στηθούν παγίδες νά τούς συλλάβουν καί υπ’ απειλής είτε νά εμβολιαστούν καί χαρακτούν είτε νά σφαγιαστούν καί ώς έκ τούτου νά Χριστομαρτυρήσουν!… Προσοχή, οί οθόνες σέ μέτωπα ή χέρια θά λειτουργούν μέσω τών μικροψηγμάτων ή μικροδορυφόρων ή μικροκεραίων που τοποθετούντε μέσα είς τά σώματα τών εμβολιασμέων καί θά ενεργοποιηθούν τήν κατάλληλη δι’ «αυτούς» στιγμή καί υπό τές κατάλληλες δι’ «αυτούς» ψευδοδικαιολογίες ανάγκης καί υποχρεωτικότητος…

Η κατάργηση τού μετρητού καί καρτικού χρήματος θά γίνει υπό τήν ψευδοαιγίδα τής προστασίας από τές διάφορες μεταλλάξεις τού κορωνοϊού ή καί άλλων συμφερτών ασθενειών…

Έτσι από τήν φυσική απαγόρευση παράστασης τών Ανεμβολίαστων σέ χώρους λιανικού εμπορίου θά φτάσουμε είς τήν ανακοπή τούς από κάθε συναλλαγή όπως λέγει η Αποκάλυψη:

13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.

Μεταγενέστεροι προφύτες μάς είπαν ότι θά πηγαίνουν μόνοι τούς οί ανθρώποι νά βάζουν τό χάραγμα! Μήπως δέν πηγαίνουν από μόνοι τούς νά βάλουν τό εμβόλιον ήτοι τόν ηλεκτρονικόν μηχανισμόν τού χαράγματος;…

Μετά απ’ όλα αυτά όπως βλέπετε είς τούς στίχους τής Αποκάλυψης θά προσκυνούν τήν εικόνα τού θηρίου οία καί άν είναι αυτή καί θά φέρουν επάνω τούς τό χάραγμα μέ τόν αριθμόν ή τό όνομα τού σέ μορφή γραμμωτού ή μουζαλωτού (QR) κώδικα ή άλλως πώς παρομοίως.

Πόσοι από τούς εμβολιασμένους αφού δέν δύστασαν διά μία ψευδοασθένεια είτε υπάρχει είτε γίνεται διά νά προωθήσει τόν βασιλέα τού ψεύδους σατανά ή διά νά μήν αποκοπούν από τά πλούτη, τά ταξείδια, τήν ευμάρεια, τήν κενοδοξία καί τήν ηρεμία δέν θά κάνουν ακόμη έναν βήμα ώστε νά ολοκληρωθεί τό χάραγμα από τήν Γονιοδομή/DNA καί τό σώμα μέ διάφορα σωματίδια είς τήν οθόνη καί συνάμα σημάδι θηρίου τής Αποκάλυψης;… Καί πόσοι θά είναι ικανοί ν’ αφυπνιστούν από τήν έξ’ αποστάσεως ύπνωση υποσυνείδητου καί υποσυναίσθητου μέ μηνύματα σήματα σέ συχνότητες;…

Τά συμπεράσματα εξάξετε τά από μόνοι σάς… είναι πανεύκολον… νά τό πράξετε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Σχόλια Αναγνωστών (21)

 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 07/26/2021 @ 6:07 ΜΜ

  ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΑΚΕΛΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΗ ΤΡΟΠΟ.. ΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΛΑ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Γ.Α.Π. ΕΣΥΖΗΤΕΙΤΟ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΟ 2009 ΕΙΧΑΝΕ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟΝ Η1Ν1 ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΤΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΑΝΕ ΤΑ ΜΗΝΜΟΝΙΑ. ΤΟ 2015 Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ 2030 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ ΒΡΗΚΑΝΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ BARCODE….

 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 07/26/2021 @ 6:11 ΜΜ

  ΤΟ 1983 ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΤΟΤΕ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 80.. ΤΟ 1979 ΜΑΣ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΕΡΑΝΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.. ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ ΕΙΤΖ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΕ Η ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΚΑΙ Η ΒΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ.. ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΣΕ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ. ΦΕΡΑΝΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΛΑΝΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΝΕ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΛΠ.. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ……ΕΚΦΥΛΙΣΤΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 3. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/26/2021 @ 6:31 ΜΜ

  Όχι! Δεν είναι το εμβόλιο το χάραγμα της αποκάλυψης! Τα όσα έγραψε ο Ιωάννης στην αποκάλυψη του είχαν συγκεκριμένους αποδέκτες τις επτά εκκλησίες και όχι κάποιους μετά από χιλιάδες χρόνια! Ο Ιησούς (στην αποκάλυψη) υποσχέθηκε ότι τα σημεία της προφητείας θα λάμβαναν χώρα στην εποχή τους και όχι μετά από χιλιάδες χρόνια.

 4. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/26/2021 @ 6:32 ΜΜ

  Σύμφωνα με τα ευαγγέλια, ο Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές του, ότι η δευτέρα του παρουσία μαζί με όλα τα σημεία των προφητειών του θα έβρισκαν εκπλήρωση στην γενιά τους και όχι σε κάποια άλλη μετά από χιλιάδες χρόνια. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Χριστού, αυτό το κήρυγμα εκείνων των χριστιανών και αυτή η πίστη τους! Ποιος είσαι εσύ που τα ακυρώνεις όλα αυτά μόνο και μόνο για να πεις την βλακεία σου; Μήπως είσαι άσχετος;

 5. Μ ΑΡΕΣΕΙΣ..ΟΙ ΙΔΈΕΣ Σ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ..ΠΙΟ ΧΑΖΑ ΠΕΘΕΝΕΙΣ

 6. Γεώργιος Παπαδόπουλος 07/26/2021 @ 7:03 ΜΜ

  Άστα αδερφέ. Όποιος έχει πουλήσει την ψυχή του στην ευμάρεια και την τρυφηλή ζωή, το να κάνει το τελικό χάραγμα δεν θα του είναι τίποτα. Είναι ΉΔΗ πολυ-χαραγμένος από πολλές πνευματικές και υλικές απόψεις. Μία εξ αυτών είναι και το εμβόλιο της υποταγής και μετάλλαξης της γονιδιοδομής… .

 7. Σαχλαμαρες, χαραγματα και αηδιες..
  Ολα του διαβολου ειναι δηλαδη?
  Η τεχνολογια εξελισεται..
  Αλλιως ζηστε με λαμπες πετρελαιου, καρα και γραμμοφωνα.

 8. Σωτήρης 07/26/2021 @ 8:10 ΜΜ

  Γιατρέ, πάψε και το λέω πολύ σοβαρά. Έως τώρα η άγνοιά σου ήταν από διασκεδαστική έως γραφική, πλέον γίνεσαι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ και θα δώσεις λόγο για αυτό. Όχι σε εμένα (καλά θα ήταν αν ήμουν εγώ) αλλά σε Αυτόν. Μην του δώσει σημασία κανένας, σας εκλιπαρώ. Η Αποκάλυψη έχει χιλιάδων ετών βάση και εποικοδόμημα. Λέγεται Ορθοδοξία. Εκεί και μόνο να αναζητήσετε τις απαντήσεις για τον Αντίχριστο και το χάραγμα.

 9. Όλοι οι επικίνδυνοι εμφανίζονται σιγά σιγά.. κι οι άσχετοι πλανεμένοι. Τι λες βρε αθεόφοβε; τι μπούρδες είναι αυτές;;;; Ο Παναγιώτης Δίας καλά τα λέει. Μήπως είσαι βαλτός του συστήματος;;

 10. Γεώργιος Παπαδόπουλος 07/26/2021 @ 10:36 ΜΜ

  @ATHEOS Είτε είσαι τρολ είτε όχι, είσαι ένα λυπηρό πλάσμα που ζει εν σκοτία μέχρι μυελού οστέων. Εδώ οι σατανοκρατούμενοι σιωνιστές τεχνοκράτες έχουν λυγίσει έναν πλανήτη, και συ ακόμα απορείς αν είναι για το καλό μας. Η ψυχική σου νόσος δεν έχει θεραπεία αδερφέ. Όλα τα μήντια, όλοι οι πουλημένοι γιατροί, όλα τα φερέφωνα να υπηρετούν τον Αντίχριστο και τα τσιράκια του, και συ μας μιλάς για τεχνολογία. Ποια είναι η πρόοδος? Οι γενοκτονίες με μυοκαρδίτιδες, μεταλλαγμένες ακίδες και γραφένιο?

 11. Παναγιώτης Πολίτης 07/26/2021 @ 11:54 ΜΜ

  όποιος πιστεύει ότι η συνομωσία που συμβαίνει πλέον και καταφάνερα εδώ και ενάμιση χρόνο, είναι απλή τύχη ή η απληστεία ολίγων καπιταλιστών είναι βλάκας με πατέντα. τόση συνεργασία τόσων παραγόντων, και με τόσα πνευματικά/ιδεολογικά συμφέροντα από πίσω, όλα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε βιβλικές αποκαλυπτικές εποχές και εθρούς… .

 12. ΠάνοςΓέριμου 07/27/2021 @ 12:46 ΠΜ

  Ένα θά πώ που τό ξανά είπα δέν είναι θέμα εάν εξελίσσεσαι αλλά σέ τί εξελίσσεσαι… Υπάρχει σύν τών άλλων καί ανάδρομη πορεία όπως στούς πλανήτες, από άνθρωπος νά εξελιχθείς σέ χαζοπίθηκον…

 13. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/27/2021 @ 12:46 ΠΜ

  Σωτήρη

  εσύ ο σχετικός ο μέσα σε όλα με απ`όλα πιάσε την Αγία Γραφή στα χέρια σου και δείξε μου ποιοι είναι οι αποδέκτες της αποκάλυψης.

  Αφού το κάνεις αυτό δείξε μου ποια ήταν η υπόσχεση του Χριστού σχετικά με την εκπλήρωση των σημείων της προφητείας και της δευτέρας παρουσίας.

 14. ΠάνοςΓέριμου 07/27/2021 @ 12:47 ΠΜ

  Πνευματικά αδέλφια Τού Θεού προσευχή καί αντοχή νά επιτύχουμε όλοι καί είθε νά Μετανοήσουν οί άφρονες καί ανόητοι που μπήκε ό διάβολος στό ΑΥΤΟΣΠΙΤΙ τούς καί δέν πήραν είδηση…

 15. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/27/2021 @ 12:47 ΠΜ

  Σωτήρη

  λες ότι είμαι επικίνδυνος. Γιατί; Λόγο της άγνοιας μου; Είναι τόσο επικίνδυνη η άγνοια μου; Οι μπούρδες που ξεστομίζω μπορούν να βλάψουν το οικοδόμημα του Χριστού; Την εκκλησία του; Θα με τιμωρήσει ο Χριστός;

  Όχι φιλαράκι! Την άγνοια της έχετε εσείς! Είστε χριστιανοί που δεν γνωρίζετε τι λέει το βιβλίο της πίστης σας.

  Το μόνο που διαθέτετε είναι μεγάλο στόμα!

 16. Σωτήρης 07/27/2021 @ 5:39 ΜΜ

  Οι μπούρδες που λες μπορεί να αφαιρέσουν από έναν άλλον ακόμα στο μεταίχμιο την ευκαιρία να σωθεί και για αυτό θα δώσεις λόγο. Κόψε το εδώ. Για το θράσος σου να υπονοείς ότι δυο χιλιάδες χρόνια τώρα οι Άγιοι της Ορθοδοξίας πέφτουν έξω στις ερμηνείες και προφητείες τους και ότι δεν ξέρουμε οι Χριστιανοί δυο χιλιάδες χρόνια μετά σε τί πιστεύουμε αλλά ξέρεις εσύ ο αντιχριστιανός σε κρίνει η λογική. Μην του δίνετε σημασία. Ο άνθρωπος διάλεξε τον δρόμο του, οι υπόλοιποι από το άλλο ρεύμα.

 17. Εγω εννοουσα για τα καλα της τεχνολογιας.
  Υπαρχει καλη χρηση και κακη χρηση της τεχνολογιας.
  Ας μην πω τη γνωμη μου για τους υπηρετες του σατανα και τι πιστευω εγω η μαλλον τι δεν πιστευω..
  Αφηστε το καλυτερα..Δεν ξαναγραφω, δεν σας ξαναενοχλω..

 18. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/28/2021 @ 12:55 ΜΜ

  Σωτήρη

  Οι μπούρδες που λέω μπορεί να στείλουν κάποιους χριστιανούς στην κόλαση;

  Μάλιστα μάλιστα! Δεν είχα καμία αμφιβολία για την διανοητική σας κατάσταση!

  Βέβαια το θέμα εδώ είναι ότι δεν λέω μπούρδες και για αυτό με θεωρείς επικίνδυνο. Φοβάσαι μήπως το σκοτάδι που έχουν τα πρόβατα μέσα στην κεφάλα τους, αποδημήσει εις κύριον Γιαχβέ Ιησού.

 19. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/28/2021 @ 12:56 ΜΜ

  Σωτήρη

  καλά θα κάνεις να μην επικαλείσαι τους Αγίους του Γιαχβέ Ιησού, διότι θα πικραθείς πολύ. Πολλές από τις χαζο-ερμηνείες τους έχουν ακυρωθεί από την ορθοδοξία σήμερα! Τότε ήταν κάπως, σήμερα όμως απλά δεν διαβάζονται! Άσε τις διδασκαλίες τους! Όργιο!

 20. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/28/2021 @ 12:56 ΜΜ

  Ο Σωτήρης λέει ανέκδοτα!

  Δεν γνωρίζουμε εμείς οι χριστιανοί τι πιστεύουμε και γνωρίζεις εσύ ο αντίχριστος; Δυο χιλιάδες χρόνια πίστη είναι αυτή! Που πας ρε Καραμήτρο;

  Ωραίο γέλασα!

  Λοιπόν πάρε τους Αγίους από το χεράκι και ελάτε όλοι μαζί να ακυρώσετε τα όσα έγραψα παραπάνω.

  Περιμένω..

 21. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 07/28/2021 @ 12:57 ΜΜ

  Έλα Σωτήρη!

  Προσευχήσου στον Γιαχβέ Ιησού ώστε να σου δώσει δύναμη να ανταπεξέλθεις στον πειρασμό που έβαλε μπροστά σου ο διαβολικός γιατρός. Πάρε το παράδειγμα του Εβραίου Ιησού (όταν αναποδογύρισε όλα τα τραπέζια) και κάντα όλα λαμπόγυαλο. Μην γονατίσεις μπροστά μου και μην δείξεις την άγνοια σου. Υπερασπίσου την παλαιο εβραιο-χριστιανική σου πίστη με κάθε λόγο προερχόμενο από το στόμα των Αγίων.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*