22:48 - 07/08/2022

Αδημονείτε νά μάθετε ποίοι κυριολεκτικώς έγραψαν τό Κοράνι; Κυριολεκτικώς οί άλλοι 72!…

Διαφημίσεις

Αδημονείτε νά μάθετε ποίοι κυριολεκτικώς έγραψαν τό Κοράνι; Κυριολεκτικώς οί άλλοι 72!…

Ματθ. 13,11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.

[εχθές σάς τά έλεγα… τό νί τής νάϊκ-Νίκη-Νίκα = αναγραμματιστί ό Κάϊν κατωτέρω η Αποκάλυψις περί ούτου, τό vi τών ποδίτσων τής μασ.ονίας όμοιον μέ τό εβραϊκόν 6! καί τό σύμβολον αλλάχ υπό νάιξ υπόδημα =6666 καί 6 = 6G6666 = 6Γ6666 = 6Χ3=18=96666= ΕΝ+ΝΕΑ6666=ΝΕΟΣ ΘΕΟΣ = ΝEW WORLD ORDER-NEW AGE = 6Γ=τό ΕΞ ΟΔΟΣ Γ+ΟΝΙΔΙΩΝ = ΟΝ.ΙΔΙΩΝ+ΟΝ.ΙΔΙΩΜΑ = ΓΟΝ+ΙΔΙΩΜΑ=ΣΑΤΑΝΟΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ+6666ΘΕΟΣΑΛΛΑΧ-ΑΛΧΑΛ. Καί όπως βλέπετε είς τά αραβικά τό όνομα Αλλάχ είναι τρία 6 εντός καί έναν 6 εκτός = 666-6G, εάν θέλετε ακροάζεστε καί τήν μουσική τζιάζ υπόκρουση κατώ κάτω. Τώρα έχετε αμφιβολίες ότι Ισλάμ = μασ.ονία Ανατολής καί Μασ.ονία = Ισλάμ Δύσης όπου περικύκλωσαν Ελληνοβυζάντιον ώς Ουρο.βόρος Όφις = Αρχαίας Δράκος Αλλάχ; Τώρα εγώ τί πίνω σέ όσους έλεγαν αυτά ή εσείς τί πίνετε ματαιόδοξες ψευδογνώσεις καί βεβαίως τί δέν πίνετε;… Καί έρχονται καί βαθύτερες βυθίσεις μόλις μάθετε νά βαστάτε αναπνοή κατάδυσης είς Ωκεανούς Ειρηνικούς καί Πολεμικούς, Ουδέτερους καί Ανάμεικτους Τετραπιθανότητος]

Ματθ. 13,11 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “διότι εις σας μεν, δια την αγαθήν διάθεσίν σας, έχει δοθή το χάρισμα να εννοήτε τας μυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν έχει δοθή.

Ματθ. 13,12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ.

Ματθ. 13,12 Επειδή εις όποιον έχει καλήν διάθεσιν και ζωντανήν πίστιν θα δοθή με το παραπάνω η πλουσία γνώσις των θείων αληθειών. Από εκείνον δε που δεν έχει πίστιν, θα αφαιρεθή και η ολίγη ακόμη γνώσις.

[Είδα έναν σχόλιον Μωαμεθανού: Η Nike εκνευρίζει τούς απλούς Μωαμεθανούς! Βεβαίως, αφού δέν εξεύρουν ποίοι έκαναν τήν θρησκεία τούς καί τί κρύβεται οπίσω καί πώς υποσυνείδητως καί υποσυναίσθητως θά ενώσουν όλες τις θρησκείες, ιδεολογίες, ειδωλολατρείες μέ τόν Αντίχριστον μέ όσα γράφουν μέσα ώστε νά συνάδουν., έξ αρχής. Άλλα τούς είπαν… ούτε κάν τήν Ελληνική τούς καταγωγή δέν ηξεύρουν σέ Τουρκία καί σέ χώρες τής Ανατολής καί τήν μεγάλη μείξη τούς παλαιότερα καί μεταγενέστερα Μεγαλέξανδρου εποχή, νά διατί καλούν τόν Μέγα Αλέξανδρον μουσουλμάνον είς τό Κοράνι, επειδή πολλοί λάτρευαν ώς ημίθεον τόν Μεγαλέξανδρον καί είχαν ελληνικές ρίζες καί βαστούσαν τήν υπερήφανη μνήμη, ενώ ήσαν Χριστιανοί, λάθος βεβαία η ανθρωπολατρεία, αλλά μέ τό Ισλάμ κόβεται, δέν εξεύρεις ποίος είσαι, όπως θά γίνει καί μέ τό QFS 6G666 Μητροσβύσιμον πάσας γνώσης καί Ιστορίας]

Στόν τόπον μού τό λέμε: τό μάθημα καί τό ξεμάθημα είναι κοντά κοντά!… Σέ ό,τι δίδεις σημασία μέ φλόγα τό εκτείνεις, σ’ ό,τι βαριέσαι, αδιαφορείς, μισείς, δέν αγαπάεις, τό ξεχνάς ! σέ βαθμόν σέ βάθος χρόνου νά μήν θυμάσαι ότι κάποτε τό ήξευρες ολίγον τίς !… Μία τρίχα απόσταση η ψυχή από τήν καρδία, ό θάνατος από τήν ζωή, η αλήθεια από τό ψεύδος, ό Παράδεισος από τήν κόλλαση, εξού καί τό γράμμα Ψί που δέν περιλαμβάνεται στό Πιστεύω είς έναν Θεόν… είναι τό πλησιέστερον τού Ώ.μέγα! Μία τρίχα απόσταση ό διάβολος από Τόν Θεόν, η μύηση από τήν πλάνη !…

Ματθ. 12,34 γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.

[Ακόμη δέν πιστεύετε ότι τά Αραβικά είναι Ελληνικά όπως προλογίζει ό Joseph Yahunda  στό βιβλίον τού Hebrew is Greek στό τέλος ότι τό νέον τού βιβλίον θά είναι Arabic is Greek καί αφού τού απαγόρευσαν τό πρώτον, δέν του επέτρεψαν νά εκδόσει τό δεύτερον, καί τό πρώτον επανεκδόθηκε, από τό ίδιον πανεπιστήμιον Οξ-Εξ-φόρδης-forces, αλλά δέν γνωρίζουμε εάν είναι τό ίδιον μέ τήν πρώτη έκδοση. Είς τήν πρώτη εικόνα ό κόκκινος όφις = αρχαίος δράκος ήτοι πρώτον θηρίον Αποκάλυψης ωθεί καί δείχνει τό δεύτερον θηρίον ήτοι Αντίχριστον ήτοι έναν ιστάμενον 6. Ό Μουσουλμάνος ανατολίτης μέ τό σφράγισμα-χάραγμα επί σκούφου, δεξιά επάνω τό 666 είς τά εβραϊκά καί τά άλλα φανερά. Δεύτερη εικόνα, προσέξετε ότι τό γράμμα αριθμός 3 είναι τό αντίστροφον τού 6 καί όχι τό 6 αντίστροφον τού 9, ήτοι αντίστροφον Τής Αγίας Τριάδος! Τό έξη καλείται βάβ=212-waw=616-ρβαρός!!!! (-σαρ=σαρία-σάρισσα ελληνικόν πληκτρολόγιον = warbaros = warβαρος καί βαβ-βαβ+υλώνα)  waw=616, ανατρέξετε σέ γιού ττούπ όπου ό άνθρακας 666 = αδάμαντος-διαμάντι-αδάμ+αντος μετατρέπεται σέ 616 ή 661 επειδή απωλαίνει 5 ηλετρόνια, πόση γνώση, αντέχετε, τά ήξευραν όλα, τά φανέρωνε όλα Ό Θεός καί ό διάβολος αναλόγως επιθυμιών καί δή ό διάβολος σφετεριστικά διά νά πλανέψει μέ ανάμεικτον αλήθειας, ψεύδους καί πλάνης = η Τετραπιθανότητα τής Εξαπατήσεως-Εξαρτήσεως-Εξοντώσεως. Συνάμα κτύπησε στό πληκτρολόγιον ελληνικά όπου γράφει waw = ςας = σταστ = 616 χαχαχα, καί ς = 6 εξού καί χξς = ςςς = 666 = τρείς όφεις σέ επιθετική παράταξη, χαχαχα! Συνάμα waw = 4 v + 1 α, τό v σήμα μασ.όνων μέ ποδίτσες, νά διατί υπολογίζουν οί αδαείς τέκτονες ώς μεγάλη σοφία τό Κοράνιον!  Τά έσχατα πέντε γράμματα αγγλικού-λατινικού-χαλκιδικού αλφαβήτου V W X Y Z = VW=666 & XYZ=ΧΞΣ=666 κατά τούς ίδιους τούς Αγγλόφωνους. V=Ω-ω είς τό ελληνικόν πληκτρολόγιον ήτοι κάπως ώς Αλλάχ δράκος αραβιστί…]

[Ματθ. 12,35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. ]

Ματθ. 23,33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;

Ματθ. 23,34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν,

Ματθ. 23,35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

Ματθ. 23,35 Δια να πέση έτσι επάνω σας το αθώον αίμα που εχύθη άδικα εις την γην, από το αίμα του δικαίου Αβελ έως το αίμα του Ζαχαρίου, του υιού Βαραχίου, τον οποίον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιστηρίου, χωρίς να φοβηθήτε ούτε του τόπου τούτου την ιερότητα.

Ματθ. 23,36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

Ματθ. 23,36 Σας διαβεβαιώνω ότι όλα αυτά θα ξεσπάσουν εις την γενεάν αυτήν.

Ματθ. 23,37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.

Ματθ. 23,37 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, συ που φονεύστους προφήτας και λιθοβολείς εκείνους που ο Θεός σου έχει στείλει! Ποσες και πόσες φορές ηθέλησα να περιμαζεύσω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συγκετρώνει τα μικρά πουλιά της κάτω από τις φτερούγες της, και δεν ηθελήσατε.

Ματθ. 23,38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.

Ματθ. 23,38 Ιδού, προς τιμωρίαν της κακίας σας και καταστροφήν σας αφίνεται έρημος και απροσταύτετος από τον Θεόν η πόλις σας και ο ναός.

Ματθ. 23,39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Ματθ. 23,39 Διότι σας λέγω ότι δεν θα με δήτε πλέον, έως ότου μετανοημένοι πήτε· Ευλογημένος είναι αυτός, που έρχεται εν ονόματι του Κυρίου”.

Ανάψατε ή σβίγκοι ακόμη;… Ή καί προφιτερώλ;… : : :

Ματθ. 23,33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν!-έξιδνων-exidna-exi.dna-6dna-6GDNA πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;

Ματθ. 23,35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. Εδώ μάς λέγει ότι οί ελέγχοντες τήν θρησκεία είναι οί εκγόνοι τού Κάϊν αναγραμματιστί Νίκα καί θυμίζω τήν εταιρεία Nike = Νίκη-Νίκε-Νίκα καί Νόκια αναγραμματιστί Αϊκον = Εικόνα !… Εικονική QFS ψευδοπραγματικότητα ηλεκτρονικής μηχανικής φευγαλεότητας!… Δέν είναι οί εκγόνοι τού Σέθ αλλά τού Νίκα οί ραββίνοσυναγωγοστανισταί καί ακόλουθοι καί πλουτοκράτες!… Πού έφυγε καί πού απλώθηκε; Ώς εκεί οπού καλείται χαζζαρία;… καί άλλου βεβαίως…

23-33 θά γίνουν τά έσχατα 2023-2033 μ.Χ. καί ύστερα 2035 μ.Χ. βάσει αυτών!…

Άραψ = άρας όψη = άρια όψη = πολεμική ψυχική καί προσωπίδος όψη! Άραβας = Άρ αυάς-αββάς-αυβάς-πατήρ-ιερέας, άριος, άρω = Άρηψ = Άραψ = Άρη όψη, μία ζωή πολέμους, ληστείες, διαμάχες !…

Κατά μία άποψη έξ’ Ελλάδος κάτοικοι ή μέρος έξ’ Ελλάδος οί Άραβες καί μαύρισαν εκεί, ενώ άλλοι έγιναν κατάμαυροι είς τήν Αφρική, βάσει Θεωρίας Αρχαιοανθρωπίας!… Άλλον θέμα, συγκλίνει καί τό αναλύσαμε τό κατωτέρω, δέν είναι τής ώρας!… Όσον καί εάν φαίνεται αντίθετον, τέλος πάντων:

Ό Ισμαήλ-[1727-1590 π.Χ., έν καιρώ όπου οί Φοίνικες κατέκστησαν τήν Ελλάδα καί επέβαλαν τό 12θεον κατά τόν Ηρόδοτον] είναι ό υιός τού Αυραάμ μέ τήν δούλη τού Αγάρ, η Σάρρα τού είπε πήδα τήν Αγάρ νά κάνει παιδί υιόν αφού είμαι στείρα, ό Αυραάμ ώς άλλος Αδάμ-αντος ήταν αρχικώς δυστακτικώς αλλά έκανε τό θέλημα τής γυνής-[παροιμία ελληνοκυπριακή: άμα σού πεί η γυναίκα νά πέσεις από τό δώμα παρακάλυνε νά είναι χαμηλόν.

Γνωμικόν: τρίχα από μουνί τραβάει καράβι. Κουβέντα που μού είπε ένας κερατάς διά έναν φίλον τού κερατά, τίς αγαπούσαν πολύ, ό πρώτος διαζεύκτηκε ό άλλος δέν γνωρίζω: οί άλλοι θέλουν τήν εγιώ δέν τήν θέλω; Ήταν μικρά, εύκαλλη, γόησσα-γκέϋσσα-φαίδρα] αλλά υποχώρησε είς τό θέλημα τής Εύας-Σάρρας, όσοι δέν τά έχουν ή όσοι αποδείξουν ότι οί ίδιες αδυναμίες γινόντουσαν σέ Αρχαία καί μ.Χ. Ελλάδα νά σηκώσει τήν τρίχα τής κεφαλής, χαχαχα, ό Μενέλαος πήγε μέχρι τήν Τροία νά φέρει τήν Ελένη τού καί έν τέλει μπορεί νά τήν πήδηξε τιμωρρητικώς καί ό Αγαμέμνων, άλλον που δέν ήθελε η Ελένη η Ωραία;… χαχαχα!… Όταν αιφνίς η Σάρρα 100 ετών εγκαστρώθηκε καί αναγιώθηκε τό κουρίσιον τής ό Ισάακ=Ισάξιος-[Αυραάμ] λέγει είς τόν Αυραάμ πάλαι: διώξε τήν Αγάρ καί τόν Ισμαήλ, δέν καταδέχομαι νά ζούν καί νά μοιραστούν μαζύν πλούτη καί αριστοκρατία. Μά λέγει ό Αυραάμ, μέ μά μέ ξεμά τού λέγει η Σάρρα, όπερ καί έγινε!

Όταν ήρθαν οί Τρείς Αγγέλοι-Αγία Τριάδα καί άφησαν τά Τρία Κούτσουρα όπου θά έκαναν αργότερα τό Τρισύνθετον Δένδρον Ενσταύρωσης Χριστού η Σάρρα μουρμούριζε νά τά πετάξει διότι τής έπειναν χώρον, καί δέν καίγονταν είς τήν εστία, έπροιξε ωσάν γουρουνόψαρα τά λιμπά τού Αυραάμ αλλά είς τήν Πίστην ήταν υπερανυποχώρητος καί τά έδωσε αργότερα είς τόν Λώτ γιά νά κοπούν οί αμαρτίες τού, η Ιστορία γνωστή!

Ό Ισμαήλ είναι ό κατά λάθος γενάρχης ή μεγαλογενάρχης τών Αράβων, αυτών τώρα που είναι Μωαμεθανοί καί που από τούς Ελληνοβυζαντινούς καλούντο Αγαρηνοί ήτοι απόγονοι τής Αγάρ ή Ισμαηλίτες ήτοι απόγονοι τού υιού τής Ισμαήλ…

Καί μού έρχεται μία σκέψη, δέν είναι ευλογημένον κράτος από Τόν Θεόν η Τουρκία μάς είπε ό Άγιος Παϊσιος ό Αγειορίτης, ρέ μπάς καί επειδή Ό Θεός δέν ενέκρινε τό πήδημα καί δή τήν εγκάστρωση τής Αγάρ-[Ραγά-ρηγάδες χαχαχα, Αργά, Αργείοι; χαχαχα, Αγρά καί Άγρα…]… Διότι τώ όντι ήταν μήλον από τήν Σάρρα όπως τό μήλον από τήν Εύα είς τόν Αδάμ+αντον, αλλά τό γνώριζε Ό Θεός ότι αυτή ήταν η οδός δοκιμασίας τών πολυτετρακισεκατομμυρίων ανθρώπων !…

[Εδώ ό Ισμαήλ καί Αγάρ εκδιωμένοι, τούς έδωσαν φαγητόν, χαχαχα. Κάτι ήξευρε ό διάβολος ότι 23 από τά 46 χρωματοσώματα τού Αυραάμ ταίριαζαν μέ 23 τής Αγάρ γιά νά γίνει ό Ισμαήλ που άρεσε είς τόν αρχαίον δράκον καί σέ όλα θά τόν δίδασκε αργότερα, αφού όλοι οί υποτακτικοί τού Αρχαίου Δράκου είναι Μουσουλμάνοι = πιστοί, θά ψάξουμε από πού τό μουσουλμάνος ή μουσουπέττης!. ήτοι περιτομημένος διά δύο λόγους: α) διά καθαριότητα β) διά νά αλληλοαναγνωρίζονται οί μυημένοι πιστοί δείχνοντας τά απόκρυφα τούς, ενώ είς τίς γυναίκες σέ κάποιες αφρικανικές φυλές βάζουν διακριτκά σέ αιδοία κρυφίως καί πολλές φυλές σέ πρόσωπα. Εάν ήσουν περιτομημένος καί είχες άλλη θρησκεία ή ιδεολογία ήσουν άξιος θανάτου, όπως τώρα όστις αρνηθεί τό Ισλάμ πρέπει νά αποθαίνει αμέσως, όπως ό Άγιος Κωνσταντίνος ό Υδραίος ό Νεομάρτυρας, όπου αφού έγινε μωαμεθανός μέ κολακείες όντας έξυπνος καί πήρε μεγάλον αξίωμα πήγε νά καυχηθεί είς τήν Ύδρα ότι έχει αξίωμα καί θά βοηθάει τό νησί. Όχι μόνον δέν τού μίλησε κανείς ούτε τόν κέρασαν αλλά καί η μάνα τού αμείλικτη τού έκλεισε τήν πόρτα κατάμματα στά μούτρα.

Μετανοημένος επέστρεψε στήν Ρόδον καί δήλωσε-Ομολόγησε Χριστιανός καί ύβρισε Μωάμεθ καί Κοράνιον καί βαπτίστηκε μέ τό αίμα τού πυρός τού Χριστιανού Μάρτυρα αφού οί προσπάθειες νά τόν μεταπείσουν αποβήκαν άκαρπες. Τό νησί ολόκληρον, οί Υδραίοι σύσσωμοι συνστρατευμένοι τόν πήραν οπίσω καί μέ τήν αμείλικτη υποενθάρρυνση τούς τόν άγιασαν, τύχη μεγάλη είχε έκ Θεού!]

Τώρα τί νά κάνω, τό Ισμαήλ μού θυμίζει καί τό is mail καί τό σήμα “παπάκι”… τού email = es.mail = ismail χαχαχα, αλλά καί μαϊάλε-μαϊάλι-[μέ πέος αρία, έχει σημασία καί σχέση μέ τήν λέξη άριος = άραψ-άραβας, νοείτω;] σημαίνει γουρούνι είς τά ιταλικά, μπάς καί γι’ αυτό μισούμε ό Μωάμεθ τά γουρούνια καί όχι Μωσαϋκού Νόμου; Ένοιωθε ότι τού ομοίαζαν;… είς μαήλ = είς μάλη = υπό μάλη = μασχάλη καί συνάμα μάλι-μάλη σημαίνει περιουσία τουρκιστί!!!!…

Πρέπει νά ειπώ ότι η Σάρρα ήταν ακαταμάχητης ευμορφίας καί ό Αυραάμ ερωτεύτηκε, ήταν ετεροθαλής αδελφή τού, καί η Εύα κλωνοποίηση Αδά+μαντου ήταν, μία σάρκα δύο ψυχές, ή καί ήμισυ ψυχές καί είς τήν συνουσία τού νόμιμου ανδρογύνου οί δύο σάρκες έσονται δύο είπε Ό Χριστός, ενώ μέ άλλους συντρόφους αντίθετου φύλου μοιχεύουν ή εάν είναι ανάρμαστοι πορνεύουν, οί δέ πούστηδες είναι σοδομισταί καί παν+γαμοριστές-γομμορισταί!… Αυτοί καίγονται !…

Δύο φορές τήν απήγαγαν βασιλείς τήν οποία παρουσίαζε μόνον ώς αδελφή τού ό Αυραάμ αλλά Ό Θεός φόβιζε μέ σημεία καί τού τήν επέστρεφαν τήν κουκλάρα τού αμέσως!…

Αφού έκαμε τήν αμαρτία ό Αυραάμ νά διώξει τό πρωτότοκον τέκνον τού, αφού τό έκαμε όχι επειδη ήθελε, αλλά επειδή ήθελε η ακατάμαχητη Ωραία Σάρρα, δοκιμάστηκε μέ τά τρία κούτσουρα, αλλά καί μέ τήν θυσία τού δευτερότοκου υιού τού Ισαάξιου! Ό Θεός ήθελε νά ιδεί εάν αναγνωρίζει τά δικαιώματα τού ό Αυραάμ ώς ανώτερα από τά Δικαιώματα Τού Θεού, έξ’ άλλου Αυτός τού έδωσε καί τόν Ισμαήλ καί τόν Ίσα-Άξιον = Ισάξιον, πρέπει νά ειπώ ότι είναι γνωστόν ότι ωμιλούσαν παλαιότατη διάλεκτον Ελληνικών!… Ό Αυραάμ πέρασε τίς εξετάσεις καί δικαιωμάτικά έλαβε δικαιώματα έκ Θεού ισχυρά!…

Καί νύν είς τόν ζωμόν:

Ποίοι έγραψαν τό Κοράνιον; Οί Αγαρηνοί Ισμαηλίτες καί Καϊνιστές-Νικηστές-Φιλόνικοι εκγόνοι τού Κάϊν!…
Συγκεκριμμένα καί Κυριολεκτικά τά ονόματα τούς σέ αντωνυμίες οί απογόνοι αυτών:

Ματθ. 23,33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;

Ματθ. 23,34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν,

Ματθ. 23,35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

3-6 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

3-7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ
ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ
ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ
ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ
οὐδεὶς ἀνοίξει·

3-8 οἶδά σου τὰ ἔργα· – ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν
σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται
κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν
καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ
ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.

3-9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ
σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους
εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ
ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ
προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου,
καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.
3-10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς
μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ
πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς
οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

Όπως βλέπετε η συναγωγή ήταν πάντοτε μία καί διαφορετική από τόν Ναόν, είναι η συναγωγή τού σατανά:
[[[Ματθ. 23,34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν,

Αποκάλυψη Ιωάννου 3-9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ
σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους
εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται·]]]

Ποία είναι η συναγωγή τού σατανά; Νά η απάντηση:

[[[Ματθ. 23,35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.]]]

Πρώτος τής συναγωγής τού σατανά ό πρώτος τεκνογόνος τών πρώτων συναγωνιστών τού σατανά, τού τυλιγμένου όφι επί ξύλου, τού αρχαίου δράκου ώς καλείται δικαίως ή αδίκως Αλλάχ = Αλλά καί γράφεται ισμαηλίτικως-αγαρηνικώς, ήτοι κατακρίβειαν μέ τήν γραφή τής Ελληνοβυζαντινής μουσικής σέ παραλλαγή μέ σύμβολον έναν δρακόφιν καί δή ξ εξαπλωμένον όπως βλέπετε είς τίς εικόνες!… η δέ επάνω οριζόντια γραμμή τού ξ είναι τό ξύλον = κορμός καί ώς διά “μαγείας” η λέξη ξύλον = έξ ύλον = εξύλης αρχίζει μέ τό γράμμα ξ = αλλάχ = αλλαγή = άλλος = γίνε άλλος, μεταλλάχθου, άλλαξε θεόν, γίνε θεός μέ αλλαγή θεού, ήτοι υπερηφάνεια πτώσις όπως καί ό όφις δράκος ξ σέ οριζόντια θέση όπου αραβιστί είναι η λέξη Αλλάχ = Χαλλά = Χαλά αλλά καί καί καί μάντεψε αναγραμματιστί τό Αχλλά ή Αχλάλ ή Άλχλα = θεός, φώς αχλάδας-[καί ΑΛ Χ ΑΛ = Θεός εναντίον θεού μέ τό χί νά σημαίνει τά διασταυρούμενα ξίφη είς τό όνομα Αλλάχ καί τό ξίφος-εξίφος από τό ξί πάλιν] = αχλάδι = κοινώς καί απήδι από τό πήδημα καθότι έχει σχήμα κορμοστασιά γυναικός καί δή πρίν τίς τωρυνές γυμναστικές, τής γνήσιας, χαχαχα!… όπου ήταν ένεκα τής ηδονής ό λόγος τής αδυναμίας τών όλων Αδάμ+αντων πρός όλες τις Εύες-Εύαις-Αίγαις χαχαχα!…

Λοιπόν, τό Κοράνιον, τά πρωτόκολλά τών σοφών τής σατανοσυναγωγοσιών, τήν μασ.ονία, τούς πεφωτεισμένους-φαρισσαίους-ιλλουμινάντους κ.α. τούς ίδρυσαν κυριολεκτικώς οί απογόνοι αντωνυμίες αυτών όπου Ό Χριστός αποτάθηκε:

Ματθ. 23,33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;

Προσποιούντε μάλιστα ενώ τώρα είς τούς καιρούς μάς τό φανέρωσαν:

Ματθ. 12,24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰμὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων.

Τί κάνουν διά νά συγχύζουν;

Έχουν δύο ονόματα, δύο χρώματα, πότε βάζουν τό καθένα είς τήν σωστή θέση πότε είς τήν αντίστροφη, αυτή είναι η λεγόμενη κρυφή μύηση τούς! Πότε εισέρχονται είς τόν μέν οίκον καί πότε είς τόν δέ αντίστροφον οίκον, πότε ειλικρινώς ώς είναι καί πότε μέ τό αντίστροφον ύφος, αυτός είναι λένε ό θεός καί αυτοί παιδιά τού, παιδία όφεων έχιδνας!…

= είναι exidna ήδη μεταλλαγμένοι σατανομετάνθρωποι έκτοτες όταν ό Κάϊν-Νίκα σκότωσε τόν Αύελ = Αύ+Έλ τό νύν Φώς-Θεός-Λευκόν!… = Λευά = Λευΐτες = Θεΐτες, Φωτείτες, Λευκΐτες = Αυελΐτες-Αβελΐτες!… Καί Η Θεία Λειτουργία μέ βάση τό Λευΐτικόν!…

Τετραπιθανότητα Βεελζεβουλιστών-Βααλζεβουλιστών όπου βαάλ = η λέξη μπούλ-bull = βεέλ ζευς; βουλιστών, είδατε είς τούς αγώνες Κοινοπολιτείας προσφάτως είς τό Μπέρμιγχαμ = Birmingham = birm-πουλάκι=ing-ham = τό πουλάκι γινεται χάμ χαχαχα, όπου κατέβασαν τόν Βαάλ ταύρον = βάλανος πέους είς τήν αρρένα καί τού υποκλίνονταν όπως τότε οί Καϊνιστές καί ακόλουθοι όταν ανέβη είς τό Όρος Σινά = Συνά+ντησης Θεού καί Μωυσέως, ψεύδονται τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών ότι θά εφαρμόσουν Μωσαϋκόν Νόμον, Αντιμωσαϋκον θά εφαρμόσουν εξού καί οί Αντιμωσαϋκες Στήλες Γέωργιες όπου κατά μίμηση Μωϋσέως τίς έσπασαν όχι από δίκαιον θυμόν αλλά ψεύδους θέατρον-υποκρισία-μίμηση-σφετερισμόν διά νά τούς πιστεύουν οί απλοί κασμάδες σιωνοεβραιοϊσλαμιστές, ιδού Τετραεξίσωσις όπου δεικνύει τί σημαίνει μύηση είς τήν πολιτική κατά τούς ίδιους είς τά πρωτόκολλα σιών: α) πότε ώς Φιλόθεοι είς τά Τού Θεού β) πότε ώς σατανιστές είς τά Τού Θεού γ) πότε ώς Φιλόθεοι είς τά τού σατανά δ) πότε ώς σατανιστές είς τά τού σατανά. Μέ αυτόν τόν τρόπον δρούν οί σατανοσιωνοΐσλαμιστές Καϊνισμαηλιταγαρηνοί έκτοτε, πλήρης παγαποτιά άνευ ορίων καί αναστολής εγκλήματος, αναφέρομαι είς τούς κακούργους έκαστης οργάνωσης όχι είς τούς αδαείς, ανυποψίαστους καί ταπεινούς, εννοείται πάντο τέ!…

Επειδή βαστούν κατάστιχα οί 72 γραφείς τού Κορανίου είναι απογόνοι αυτών όπου Ό Χριστός αποκάλεσε έχιδνες καί από τήν γενεά αυτή ό Αντίχριστος υιός τούς, καί οί 72 έσμιξαν τά αίματα τούς κατόπιν καί βεβαίως δέν είμαι τής Σολομωνικής διά νά μάθω τά ονόματα τούς εάν οί δαίμονες ειπούν τήν αλήθεια, άγιος ίσως τά μάθει, αλλά ποία η σημασία, περιφρονούμε τά κακά ονόματα είς τήν γεέναν καί μελετάμε τά ιερά ονόματα !…

Διατί 72;

72 κλειδιά Σολομώντα, ήτοι 72 κλέπτες δαιμόνια δίδουν παράνομα 72 δυνάμεις Θεού είς ανθρώπους όπως ό Προμηυθεύς καί όπως τώρα η νανοτεχνολογία, νανοβιολογία ώστε νά εξυλώνουν τήν Ισορροπία Αγαθής Φύσεως Θεού Καί Θελήματος Θεού!…

Τί είναι τό 72; Τρείς Κύβοι=24!. Ήτοι Τρισδιάστατος Κύβος ήτοι Κύβος ώς Μήκος, Κύβος ώς Πλάτος, Κύβος ώς Ύψος, Κύβος ώς Βάθος-Χώρος-Πάχος = 96!…

23 τελώνεια σύν έναν Κύριος = 24 καί επειδή είναι Τρισκύριος = Αγία Τριάδα = 24Χ3=72!…

72 σχίσματα Ναού Σολομώντος όταν απέθανε Ό Τρισκυριοενσαρκωμένος Θεός!…

72 φυλές δαιμονίων τών έγκατων τής γής καί 72 δαίμονες αλλά καί βασίλεια καί κλειδιά τής Σολομωνικής, 72 χώρες παρακολούθησαν τήν έναρξη αναλατρείας τού Βαάλ είς τό Μπέρμινγκ.χαμ μέ διαταγή τού Μπάγκινγκ.χαμ είς τίς αθλητικές ειδωλολατρείς τής Κοινοπολιτείας τού Ηνωμένου Πειρατικού Βασιλείου!… Πήγαινε είς τήν αυτόματη μετάφραση μέ Buckingham palace = ώς buck καί σού βγάζει αίξ = αίγα = τράγος = μπαχομέθ = αίξ = εξ = ex = s.ex = satan ex, από τό αίξ τό έξ καί bucking = λυγίζωντας = ό,τι λέγει τό i pet goat II & III = 6 66 666 = 6G666!!!! Δηλαδή τά παλάτια τού Ηνωμένου Βασιλείου-[Ηνωμένον Βασίλειον Παγκόσμιου Βαάλ = Βάλανου = Πούστηδων-Φιλαχλαδιστών] έχουν ρίζα τήν Αίγα-Αίξ όπως Aix-en-Provence = Αίγα έν επαρχία = Αίγα έν Προβηγκία. Buck bucking ham = Αιγός λυγίζωντας χάμ = χάμ = αναλώσυμε λύγισε είς τήν Αίγα-Βαθομέθη Τράγον Βαλάνο-Βαάλ Ταύρον!…

72 τά ενεργειακά κέντρα τής γής….καί τό ήμισυ τού 144 ήτοι καί 72 εσωτερικά, αυτόν πρώτη φορά τό ακούετε, άλλη φορά ίσως αναφερθούμε υπερεμπεριστατωμένα, απολαύσετε μουσικούλα, πληνθύτε ώς οπλίτες τής Σπάρτης διότι εσείς θά κληρονομείστε υπερεκτάσεις ψυχοπεριουσίας:!… Ασπούμε 72 Μεταφραστές τής Παλαιάς Διαθήκης είς τήν Αλεξάνδρεια:-[72 Παλαιάς Διαθήκης Άνω Λευκού Κόσμου καί 72 Κορανίου ήτοι Κάτω Μελανού Κόσμου = 144, ωσάν άλλοι που λένε οί Λευκοί καί οί Μαύροι αλλά είναι ψεύδος τού αρχαίου δράκου τής σολομωνικής πρωτόκολλων σατανοσιών βάσει τής Τετραπιθανότητος τούς που παρουσιάζω ανωτέρω. Διά τούς αμύητους 144 αριθμός τής Αποκάλυψης καί βαθύς αρμονίας σφαίρας ζωντανής καί σέ κάθε σφαίρα όπως π.χ. πλανήτες, γή, άστρα κ.α., τά είπα σέ άλλα άρθρα]

Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα αποτελεί τη σπουδαιότερη από τις πρώτες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης και την πρώτη, στην ουσία, γραπτή μετάφραση από την εβραϊκή στην ελληνιστική κοινή γλώσσα. Η μετάφραση έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. από 72 δίγλωσσους Ιουδαίους και μεταγενέστερα περιέλαβε επιπλέον βιβλία, πέρα από αυτά που ανήκουν στον Ιουδαϊκό Βιβλικό κανόνα (Τανάκ). Μερικά ταργκούμ που αποτελούσαν μεταφράσεις ή παραφράσεις των Εβραϊκών Γραφών στην αραμαϊκή έγιναν επίσης εκείνη την εποχή.

Συμβολίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία ως Ο’ (ο αριθμός εβδομήντα στον αλφαβητικό τρόπο αρίθμησης, δηλαδή «κατά τους εβδομήκοντα» απλοποιηση για να ειναι ευμνημονευτος ο αριθμος, αντι Οβ) και στην αγγλική βιβλιογραφία ως LXX (ο αριθμός εβδομήντα στον λατινικό τρόπο αρίθμησης, ή αλλιώς Septuaginta).

Σύμφωνα με την παράδοση, 72 Ιουδαίοι λόγιοι της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου άρχισαν το έργο της μετάφρασης αυτής περίπου το 280 π.Χ. Αργότερα και χάριν συντομίας καθιερώθηκε ο αριθμός 70, κι έτσι προέκυψε η ονομασία Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Προφανώς, η μετάφραση αυτή ολοκληρώθηκε μέσα στον 3ο αιώνα π.Χ. κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Β’ του Φιλαδέλφου. Η γλώσσα της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα ήταν η ελληνιστική κοινή που μιλιόταν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κατά τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Αποτέλεσε τη Γραφή που είχαν οι ελληνόφωνοι Ιουδαίοι και χρησιμοποιούνταν ευρέως τον καιρό του Ιησού Χριστού και των αποστόλων του. Στην Καινή Διαθήκη οι περισσότερες από τις 320 κατά λέξη παραθέσεις από το σύνολο των περίπου 890 παραθέσεων και αναφορών στην Παλαιά Διαθήκη βασίζονται στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1

Τώρα σύγκρινε τό Πτολεμαίον Β΄τόν Φιλάδελφον μέ τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας είς τήν Αποκάλυψη, εάν θέλεις γάρ σύ!… Καί σημείωσε από τό 72 δίγλωσσοι μεταφραστές = 72Χ2=144, συνάμα, τό 96 μ.Χ. γράπτηκε η Αποκάλυψις Τού Χριστού είς Ιωάννην Θεολόγον συγγενήν Τού!… [απλά θά τό γράψω δέν θά ειπώ τίποτε άλλον: 144+72+96=312…+72=384]

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά 980, 982, 2026, 2032 Κλειδοκύμβαλα Ευκλείδη, Θεού καί διαβόλου καί ανθρώπων… Η Θεωρία-Θεοχωρία τής Πολυκλίμαξ!…Πώς ΎδωρH₂O=Υ₂O = 888=Ιησούς… Συναυλία Μέρος 1…. 

Καί είπεν Ό Χριστός είς τήν αναγνώστρια Α-Δ.Ο.Υ.: καὶ λέγει αὐτώ-[αυτή] ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

Τό νέον ψυχοπαιδομάζεμα είναι τό κρατικόν καί ιδιωτικόν σχολείον…. Σ’ εκπαιδεύουν όπως τά ψυχομούτρα τούς…

Διατί φιλελεύθεροι γίνοντε ώς διά μαγείας Μουσουλμάνοι;…

Πώ πώ γλέντια γιά τούς γυάλινους τών εμβολίων, τίς φαρμακείες τής Αποκάλυψης, τά λόγια τού Μητροπολίτου Μόρφου καί έναν ακόμη…

Επ’ ευκαιρίας τινός άρθρου: Τί σημαίνει κυβέρνηση;… Κάποτε Εί.πα(νεμα) [καμμιά τρισχιλιάδες φορές χαχαχα] Η Ελληνική Γλώσσα Λέγει τά Νοήματα Πρίν Εξηγηθούν, ήτοι Αυτονοηματική Γλώσσα !

Αυτοί που ήξεραν καί ξέρουν…. 

Άγρια σαπουνόπερα: Ελληνούδϊα γνωρίστε τόν Αλλάχ αφού δέν θέλετε νά γνωρίσετε Τόν Χριστόν: συναυλία-επ.εισόδιον Oύνο1: τό “παπάκι” πάει στήν ποταμιά Masha Allah..

Άγρια σαπουνόπερα επ.εισ.οδιον 2: Ελληνούδϊα γνωρίστε τόν Αλλάχ, θά σάς χρειαστεί, νά πώς υποτίθεται χειρόγραψε ό Ιωάννης τό χξς…

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*