08:54 - 03/02/2021

Διακόπτης Ηλεκτρονικής Σήμανσης ή ονομαστός ώς Jammer σταματάει τό 5G… βίδεος

Διακόπτης Ηλεκτρονικής Σήμανσης ή ονομαστός ώς Jammer σταματάει τό 5G…

Θά τ’ αναφέρω έν συντομία, τό θέμα είναι ανεξάντλητον!….

Πρώτον, υπάρχει τεχνολογία εκεί έξω σ’ άλλες χώρες οπού ΕΜΕΙΣ δέν έχουμε ιδέα…, αλλά έχουμε επιστήμονες καί ερασυτέχνες οπού μπορούν διά τής ευφυίας τών ίδιων ή άλλων ανθρώπων νά τήν εξελίξουν σέ μεγαλύτερον βαθμόν καί νά τήν χρησιμοποιήσουν διά Αμυντικούς Παντός Είδους Σκοπούς!

Νά από εχθές ΣΑΣ είπα ότι εάν θέλετε νά σταματήσουμε τήν εκπομπή 5G μπορούμε νά στήσουμε τέτοιους διακόπτες ανά τακτά αποστασιακά μεγέθη καί νά μήν κυκλοφορεί καμμία εκπομπή τού, ώς Διαμαρτυρία διά τήν επ’ αόριστον διακοπή τού! Καί ερώτησα έχουμε τά κότσια νά Αγωνιστούμε όπως οί Παλαιότεροι ή ΕΙΜΑΣΤΕ μόνον λόγια; Ιδού η Ρόδος ιδού καί τό Πήδημα, δέν εγχωράει καμμία δικαιολογία!….

Δεύτερον, κάποιοι άνθρωποι μπορούν νά κάνουν Διακόπτες οπού νά σταματούν τά ηλεκτρονικά σήματα από μερικές εκατοντάδες μέτρα έως χιλιόμετρα…

Τρίτον, οί Διακόπτες μπορούν νά τοποθετούνται κρυφίως σέ διάφορα μέρη νά συγκαλύπτονται καί νά μετακινούνται καί ό νοών νοείτο!…. τί έχει νά συμβεί…

Τέταρτον, ό Διακόπτης δύναται νά νεκρώνει οία συχνότητα από 1 έως 5G αλλά καί άλλες μή λεγχθέντες συχνότητες χεχε….

Πέμπτον, δύναται νά νεκρώσει τήν εκπομπή σήματος τών κεραίων π.χ. 5G ή ραδιοσταθμών καί τηλεοπτικών σταθμών χεχε….
Έκτον, νά ρίψει παράσιτα….

Εύδομον, νά νεκρώσει, παραπλανήσει καί παρασιτίσει στρατιωτικές καί εχθρικές πρακτορικές ή πρεσβειακές εγκαταστάσεις. Εξαρτάται από τό μέγεθος τής δυνατότητος τών μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, χάκκερς/πειρατών καί άλλων συνδοιασμών!

Όγδοον, ΣΑΣ άνοιξα τό Κιβώτιον τής Πανδώρας αλλά δέν είχα άλλη επιλογή, από τήν στιγμή οπού λειτουργεί καί εξερευνάται η δυνατότητα καί η χρήση αυτής τής τεχνολογίας σ’ άλλες χώρες τί νά έπραττα;

Έννατον, κατά πάσαν βεβαιότητα οί Λαθροσαρακηνοί έχουν τέτοιες συνσκευές μαζύν μέ τούς άλλους γνωστούς καί «άγνωστους» εχθρούς ΜΑΣ καί θά τές χρησιμοποιήσουν σέ κατάλληλον πολεμικόν χρόνον, άρα τέ νά ΕΙΣΑΣΤΕ έτοιμοι νά μπουκάρετε όπου νομίζετε ότι τίς έχουν όπως είς τά σπίτια διαμονής τούς αλλά θά είναι πολύ δύσκολον έξω από στρατόπεδα ή καί μέσα χεχε! Παρακολουθείτε καί καταγράφετε κινήσεις εχθρών παντός είδους από μερικά έως πολλά χιλιόμετρα έξω από τά στρατόπεδα… Εάν θέλουν π.χ. οί Αμερικανοί θά νεκρώσουν πάσα ηλεκτρονική συνσκευή χωρίς νά μπορούμε ίσως λέγω ίσως όχι οπωσδήποτε ναί νά κάνουμε τίποτε… Τότε θά χρειαστούν μηνύματα μέ ραβασάκια, επιστολές, άναμμα φωτιάς καί εκπομπή καπνού καί σήματα αναλόγως τού χρώματος τού καπνού, τής θέσης, ώρας καί τής ποσότητος ανάμματος φωτιάς, τής ώρας καί άλλων κωδικών οπού πρός τό παρόν δέν θά Αποκαλύψω!… Όταν ΣΑΣ λέγω νά αναπτύξετε τήν Πρωτόγονη Εξέλιξη ΣΑΣ νομίζετε κάποιοι ότι δέν είναι Ευεξέλιξη Ευφυίας σ’ Αντίδραση!…

Δέκατον, πρόκεται διά Κίνδυνον καί Ευκαίρια Συνταυτοχρόνως, άλλωστε η ίδια λέξη είναι Κίνδυνος καί Ευκαιρία είς τήν Κίνα!… Αφού τό έχει ό εχθρός ευπρεπές νά τό έχουμε κ’ ΕΜΕΙΣ! Άν μή τί άλλον ρίχνουμε τό 5G… Σημειώνω ότι μηνύματα μέ 5G έν καιρώ πολέμου είτε από πολίτες είτε από στρατιώτες είναι σκέττη όχι αυτοκτονία αλλά Πρόαυτοκτονια, διότι ό εχθρός μέ ισχυρότερα μηχανήματα θά λαμβάνει όχι ταυτόχρονα αλλά έστω σέ κλάσματα δευτερολέπτων τά μηνύματα πρίν τόν λήπτη…

Εντέκατον, ετοιμάζουν τό Γ΄ΠΠ, διά νά γίνει αυτός μελέτησαν ότι είναι πρέπον νά δώσουν σέ όλη τήν ανθρωπότητα τό 5G ώστε κάθε άνθρωπος, ομάδα ανθρώπων, στρατού ή πολιτικών νά προδίδει τήν θέση τού, χεχε! Τί σημαίνει αυτόν; Ότι δέν θά υπάρχει τίποτε κρυμμένον καί τά πάντα θά είναι Πρόευάλωτα αφού θά προδίδει θέσεις σέ χρόνον μηδέν είτε στείλουν είτε λάβουν μήνυμα είτε δέν τό πράξουν. Σέ άλλον σημερινόν άρθρον σού λέγω νά εξερευνήσεις τρείς ταινείες. Είς τήν ταινεία Anon+nymus μία ρήση λέγει: «όταν τά πάντα είναι συνδεδεμένα τά πάντα είναι ευάλωτα»….

Δωδέκατον, έν σχέσει μέ όσα ανωτέρω σού, σού θυμίζω ότι σού έχω γράψει σ’ αρκετά άρθρα ότι ό Γ΄ΠΠ = Αρμαγεδών αναφέρεται είς τό 16ον κεφ. τής καί τό Χάραγμα/Εμβόλιον ή ό πομπός λήψης οπού θά εισάξουν εντός σωμάτος διά νά εντοπίζεται ό παγιδευμένος από αυτόν καί συνάμα νά τροφοδοτεί μέ πληροφορία τήν οθόνη σέ μέτωπον ή δεξιά χείρ αναφέρεται είς τό 13ον κεφ. τής Αποκάλυψης. Τουτέστιν, εδώ σού λέγω ότι εάν τά γεγονότα τής Αποκάλυψης ακολουθήσουν τήν σειρά τών κεφαλαίων τής, τότε πρωτίστως θά εμβολιάσουν καί χαράξουν τούς ανθρώπους καί μετά θά τούς διαφθείρουν εξοντωτικώς είς τόν ακόλουθον Αρμαγεδών!

Δέκατον τρίτον, Ό Διακόπτης Ηλεκτρονικής Σήμανσης είναι Υπερόπλον καί είναι έναν από τά Όπλα Ηλεκτρονικού Αντιηλεκτρονικού Πολέμου! Τό Θέμα είναι Πολύ Σοβαρόν δι’ αυτόν σού τό θίγω καί Κατάλαβε σέ Παρακαλώ τίς παραμέτρους!!!!

Δέκατον τέταρτον, ψάξε, σκέψου, διαλογίσθου τί άλλον συγκεκριμένον μπορείς νά κάνεις μέ τόν Διακόπτη Ηλεκτρονικής Σήμανσης, δέν μπορώ νά σού τό ειπώ δημοσίως, αλλά υπάρχει κάτι άλλον πολύ συγκεκριμένον, σοβαρόν, αποτελεσματικόν οπού μπορείς νά κάνεις. Υπάρχει έναν κόλπον οπού μπορεί νά φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, πέραν βεβαίως από τήν διακοπή τού 5G ή 2G ή 3G 4G καί άλλων μέτρων…

Δέκατον πέμπτον, εάν χρησιμοποιήσουν όλοι κατ’ επανάληψη καί κατά διάρκειαν Διακόπτες ό κόσμος θά επιστρέψει εκεί οπού ήδη σού λέγω νά προσαγάγεις εαυτόν ήτοι είς τήν Πρωτόγονη Ζωή! Σ’ έναν επικείμενον παγκόσμιον πόλεμον θά είναι τό όπλον οπού θά Κρίνει τήν έκβαση τού Πολέμου μαζύν μέ τίς πυρηνικές βόμβες καί τά χυμικά/χημικά αέρια… Θά επλαγείτε από τίς Εκπλήξεις! Πιστεύεται ότι οί Ρώσσοι έχουν τέτοιον σύνστημα οπού μπορεί νά διακόψει παγκοσμίως τό ηλεκτρικόν ρεύμαν καί τίς ηλεκτρονικές διασημάνσεις. Τό έχουν δοκιμάσει μερικές φορές σέ αμερικάνικα αεροπλανοφόρα μέ πλήρη επιτυχία αλλά δέν γνωρίζουμε εάν οί Αμερικάνοι προσποιούνται αδυναμία απαντήσεως ώστε νά κάνουν τούς Ρώσσους νά πιστεύουν σέ υπεροχή τούς καί νά εκβάλουν λανθασμένα συμπεράσματα αλλά καί νά προσαυξηθεί η αλαζονεία τούς. Σημειώνω ότι κανένας αλάζων στρατός δέν κέρδισε ποτέ μάχη μέ ίσον αντίπαλον ή χωρίς νά υπαρωγείται από άλλους στρατούς. Π.χ. οί Τούρκοι νίκησαν τό 1974 μ.Χ. τήν Κύπρον διότι σχεδόν όλοι οί διεθνείς παράγοντες ήταν εναντίον τής συνάμα καί πολλοί Έλληνες ταγοί έν Κύπρω καί έν Ελλάδι… Ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης είπε από τήν δεκαετία τού 1990 μ.Χ. ότι οί Ρώσσοι θά φέρουν αιφνίδια παγκόσμια συνσκότιση καί θά επιτεθούν ραγδαία σέ δεκάδες χώρες από τήν Μέση Ανατολή έως τήν Ευρώπη καί αλλού, υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία πού…

Δέκατον έκτον, έν Κατακείδι, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τήν Ανάπτυξη τού Διακόπτη Αντιηλεκτρονικής Σήμανσης διά τήν σωματική καί ψυχική ΜΑΣ επιβίωση, ήδη αργήσαμε, αρχίστε νά κάνετε συνζητήσεις σέ μικρές ομάδες καί βοηθείστε καί άλλους μέ πάσα εχεμύθεια….

Δέκατον εύδομον, αυτά είναι βεβαίως από μυθιστόρημα αχαλίνωτης πραγματικότητος καί ακολουθούν δύο βίδεο… Μπορείτε νά παρακολουθήσετε καί άλλα βίδεο. Είς τήν εικόνα εξωφύλλου δέν αναγράφει τό 5G διότι σήμερα ήρθε αλλά μπορεί νά τό κάνει…

Δέκατον όγδοον, ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ!!!! Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ!!!!

Δέκατον έννατον, σέ Συνάρητηση μέ αυτόν τό άρθρον πρέπει νά τό διαβάσεις μαζύν οπωσδήποτε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. στο δια ταυτα φιλε , μονο οι κινεζοι το πουλανε?

 2. ΠάνοςΓέριμου 02/03/2021 @ 7:34 ΜΜ

  Τό πουλάνε καί Ρώσσοι… έρχεται π.χ. οδικώς!

 3. ΠάνοςΓέριμου 02/03/2021 @ 7:36 ΜΜ

  Μπές στό βαδύ διαδίκτυον… deep web

 4. ΠάνοςΓέριμου 02/03/2021 @ 7:36 ΜΜ

  Υπάρχουν καί άλλες πηγές…

 5. Μποικοταζ στα 5G ΚΙΝΗΤΑ! καντε κανα αρθρο!

 6. ΠάνοςΓέριμου 02/07/2021 @ 12:05 ΠΜ

  Μέ αυτόν τό σύνστημα τό τζιάμμερ μπορούμε νά κάνουμε μποϊκοτάζ αρκεί νά δεχθούμε τίς συνέπειες τής πτώσης τής ηλεκτρονικής σήμανσης καί εάν είναι δυνατόν επ’ αόριστον ή έστω μόνον 2G νά υπάρχει γιά νά μήν μπορούν οί τράπεζες νά ηλεκτρονοποιήσουν τά χρήματα… Νά γίνει νόμος…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*