in

Πυροτεχνουργικός Ελληνικού Στρατού: η έκρηξη τής Βυρητού έγινε έτσι…. Παραμύθια τά όσα λένε…. Κρανίου Τόπος!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Πυροτεχνουργικός Ελληνικού Στρατού: η έκρηξη τής Βυρητού έγινε έτσι…. Παραμύθια τά όσα λένε…. Κρανίου Τόπος!

Επικοινωνήσαμε μέ πυροτεχνουργόν τόυ Ελληνικού Στρατού παραθέτωντας μάς τίς γνώσεις τού περί τής νιτρικής αμμωνίας….

Έν τώ μεταξύ όλοι έγραφαν νικτρικόν αμμώνιον καί έλεγα μήπως είναι κάτι άλλον από τήν νιτρική αμμωνία, διότι είς τήν χημεία συνηθίζουν νά αλλάζουν κάπως μία λέξη καί αυτόν νά σημαίνει έναν άλλον χυμικόν υλικόν….

Κάτι τό οποίον δέν είδα ν’ αναφερθεί είναι ότι τό νίτρον ελληνιστί είναι αυτόν οπού καλούμε άζωτον καί συναντάμε είς τήν ατμόσφαιρα…. Ήτοι nitrogen = άζωτον…. Συνεπώς τό εκρηχθέν υλικόν είναι αζωτούχα αμμωνία ή αζωτική αμμωνία….

Ακολουθεί μία μικρή εμπεριστατωμένη συνέντευξη από τόν πυροτεχνουργόν. Δέν γνωρίζουμε άν αληθεύουν ή πόσον αληθεύουν τά όσα μάς λέγει, πρόκεται όμως τροφή διά προβληματισμόν καί παρακίνηση διά περαιτέρω διερεύνηση. Ό καθείς άς εξάξει τά συμπεράσματα τού καί άς μάς αναρτήσει τά διορθωτικά, ενημερωτικά, διαφωτειστικά σοβαρά σχόλια τού…. Ό πυροτεχνουργός μάς είπε περισσότερα πράγματα περί τής χυμείας τής πυροτέχνησης αλλά κρίνοντε άκρως επικύνδινα νά εκτεθούν είς τό κοινόν διότι αφορά απλές συνταγές καί τεχνικές ανατίναξης μέ καθημερινής χρήσεως προϊόντα….

Πυροτεχνουργός: « η νιτρική αμμωνία διατηρείται έναν έτος, έχει χρόνον ζωής έναν έτος….»….

Καί μετά;….

Πυροτεχνουργός: «κρυσταλλοποιείται….»

Δηλαδή; Τί σημαίνει αυτόν;…..

Πυροτεχνουργός: «Όταν κρυσταλλοποιηθεί είναι άχρηση γιά λιπασμαστική χρήση καί γίνεται πολύ επικύνδινη…..».

Καί τί συμβαίνει μετά;….

Πυροτεχνουργός: «οί κρύσταλλοι νιτρικής αμμωνίας δέν είναι πλέον νιτρική αμμωνία αλλά έναν άκρως εύφλεκτον υλικόν η νιτργλυκερίνη (αζωτογλυκερίνη)»….

Καί τί μπορεί νά έγινε μ’ αυτήν;….

Πυροτεχνουργός: «Όταν πάρει τήν μορφή κρυστάλλων, δηλαδή νιτρογλυκερίνης καί έναν τσουβάλι νά προσπαθήσει κάποιος νά μετακινήσει, ανατινάσσεται. Κτυπώντας έναν κρύσταλλον μέ τό δάκτυλον αρκεί γιά νά κάνει έκρηξη»….

Όταν μού έλεγε τά ανωτέρω ό πυροτεχνουργός κυκλοποίησε τό δάκτυλον τού δείκτη κάτω από τό άκρον μέρος τού μυαλιώνα/αντίχειρα καί τό εκσφενδόνισε, η γνωστή κίνηση που γνωρίζετε…. Έξ’ όσων μάς λέγει μία απλή δόνηση από σεισμόν, τεχνητόν σεισμόν ή μία μικρή παρά δίπλα έκρηξη αρκεί διά νά ανατινάξει εκατοντάδες καράβια αζωτογλυκερίνης…. Κατά συνέπεια, μία απλή ηλεκτρική εκκένωση επάνω είς τό υλικόν αρκεί νά τήν εκρήξει, καθότι αυτή καί νά τής πτύσεις άμα κρυσταλλοποιηθεί «θυμώνει» καί εκρηγνύεται….

Μέ αυτά τά ολίγα αλλά άκρως κατατοπιστικά που μάς είπε ό πυροτεχνουργός καταλάβουμε ότι άμα περάσει τό έναν έτος από τήν παρασκευή τής αζωτούχας αμμωνίας μετατρεπόμενη σέ κρυστάλλους αζωτικής αμμωνίας τότε παγιδεύτηκες εάν τήν έχεις είς τήν κατοχή σού ή σέ αποθήκες….. Συνεπώς, η ευθύνη βαρύνει πρωτίστως εκείνον τόν κυβερνήτη οπού έκλαιγε καί τούς λοιπούς πολιτικούς καί ιθύνοντες τού Λιβάνου, διότι εάν συνόψιζαν έκταση σύνοδον πυροτεχνουργικής ενημέρωσης από Λιβανέζον ειδικόν τό έτος 2014 θά ήξευραν ότι έπρεπε νά εξεφορτωθούν ή χρησιμοποιήσουν ή καταστρέψουν άρον άρον ή εί δυνατόν αυθημερόν τήν αζωτούχα αμμωνία…. Ίσως καί νά τό ήξευραν, αλλά η ανευθυνότητα, η αδιαφορία, η αφασία ή τά χρήματα νά ήσαν πολλά…. Εδώ ιδέστε τό άρθρον μού ότι ήταν παγίδα: https://katohika.gr/diethni/oriste-to-kolpon-anatinaksis-tis-virytou/ τό οποίον όταν γράφαμε δέν είχαμε είς τά υπόψιν τά πολύτιμα λόγια τού πυροτεχνουργού….

Η αποθήκευση τής αζωτογλυκερίνης είς τόν λιμένα τής Βυρητού ήταν τετελεσμένη υπόθεση καί δέν γνωρίζουμε κατά πόσον υπήρχε δυνατότητα καταστροφή τής δίχως τήν διακυνδίνευση ανατίναξη τής, καθότι είναι μία υπερθυμώδης εκρηκτική ύλη….

Ό πυροτεχνουργός έχει εκπαίδευση καί εμπειρία σέ όλα τά όπλα τού Ελληνικού Στρατού μέχρι καί απεμλουτισμένου ουράνιου…. Μάς εξήγησε πώς τά λιλειπούτει τετραελικόπτερα/ντρόους μπορούν νά γίνουν πολύ επικύνδινες βόμβες, καί ίσως αναφερθούμε σ’ αυτά σέ άλλον άρθρον…. Η μοναδική εκπαίδευση οπού δέν είχε είναι σέ πυρηνικά όπλα…. άν αληθεύει…. καί νά γνωρίζει δέν ήθελε νά τό αποκαλύψει….

Πρέπει νά αναφέρω ότι η αζωτογλυκερίνη ή νιτρογλυκερίνη χρησιμοποιείται σέ πειραγμένα αγωνιστικά αυτοκίνητα καί σέ πολλές χώρες είναι απαγορευμένη μηχανοτεχνολογία…. Μπορείτε νά ανατρέξετε τίς σχετικές κινηματογραφικές ταινείς τού Χόλλυγουντ μέ θέμά τά αστικά αγωνιστικά αυτοκίνητα περί τού λόγου τό αληθές…. Τέτοια αυτοκίνητα παρουσιάζοντε καί σέ διάφορα μουσικά βίντεο κλίψ….

Εύλογη σκέψη!…. «Δηλαδή μέ τήν ελεύθερη διακίνηση αλλοδαπών σέ όλον τόν κόσμον καί τήν ελεύθερη αγορά οικοδομών ή οικοδομίσιμης γής, εάν οιανδήποτε μυστική εταιρεία θελήσει νά παγιδεύσει 1,000 πόλεις μέ αζωτογλυκερίνη, ποίος δύναται νά τήν εμποδίσει;….»…..

«Όσον πάμε καί γερνούμε άλλα πράγματα θωρούμε»…. Μέ τό δήθεν αθώον λίπασμα τής αζωτούχας αμμωνίας καί τήν εισαγωγή ή εξαγωγή τού καί τούς κατάλληλους χειρισμούς δύνασαι κάλλιστα νά δημιουργήσεις ισχυρότατες μόνιμες βόμβες χωρίς περιθώριον μετακίνησης ή ακινδυνοποίησης τούς, περιμένωντας η κάθε πόλη τήν τό μοιραίον γεγονός τής ειμαρμένης τής τραγικής κακοτυχία ή «κακοτυχίας» τής που δημιούργησε μεταξύ άλλων εντέχνως η ούτω καλούμενη ελεύθερη αγορά τής ΝΤΠ, λειτουργώντας ώς ένας αθόρυβος Υπερδούρειος Υπερίππος….»…..

Τό παχύ εύμορφον νέφος τής ανατίναξης τών κρυστάλλων αζωτογλυκερίνης είς τόν λιμένα τής Βυρητού επιβεβαιοί τό γεγονός τής τού ανατιναχθέν υλικού καθότι η αζωτογλυκερίνη είναι λευκή όπως τό χιόνι καί τό νέφος αυτόν ώς νά εξήλθε έξ ψύξει εντός αεροψεκαστήρος, ένας ψαλμός τού Δαυίδ περί τών κέδρων τού Λιβάνου…. ίσως υπονοεί αυτήν τήν έκρηξη…. Θά τό ψάξουμε μήν τό χάσετε….

Εξ’ αρχής υποστήριξα ρητώς ότι είναι υπερβολή νά υπάρχει η υπόνοια ότι πρόκειται περί ανατίναξης ατομικής βόμβας, ότι τό Ισραήλ άμεσα ή έμμεσα θά εξουδετέρωνε έστω καί διά τής βίας μία τέτοια απειλή σέ γειτονική τού χώρα έστω καί εχθρική καί ότι οί νεκροί από τέτοιου μεγέθους έκρηξη αλλά από διάσπαση ατόμων ή πυρήνων ή ουδετερονίων τού ατόμου θά είχε ώς αποτέλεσμα ίσως καί εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς καί όχι μερικές δεκάδες…..

Δέν γνωρίζουμε πώς έν τέλει έγινε η έκρηξη αλλά αυτή η οποία παρουσιάσαμε είναι η απλούστερη καί η απλούστερη είναι η αποτελεσματικότερη, ευκολότερη καί ταχύτερη δι’ έναν εχθρικόν στρατόν, έστω καί άν αυτός είναι η ίδια η αδιαφορία καί ανευθυνότητα τών εγχώριων ποταπών ιθύνοντων από τά υψηλότερα κλιμάκια πρωτίστως ώς τά χαμηλότερα….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

20 points
Upvote Downvote

12 Comments

Leave a Reply
 1. Όπως τό λές διατί όχι; Αλλά μπορούν νά τό κάνουν καί μέ λέϊζερ εξ’ αποστάσεως, ξέχασα νά τό γράψω αυτόν… Ή μέ μία μικρή βόμβα τήν οποία ενεργοποίησαν έξ’ αποστάσεως ασφαλείας.

  • Στο
   dionios.blogspot.com
   υπάρχει βίντεο που δείχνει ρουκέτα μετά την φωτιά.

   .
   ❤️ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΑΧΑΡΝΑΊ ❤️

  • ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΛΑ ΑΚΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ. ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΥΛΙΚΑ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ……

 2. Στα αυτοκίνητα dragster χρησιμοποιηται πρωτοξειδιο του αζώτου Ν₂Ο (Nitro) μην γράφεις μαλακιες πάλι είναι διαφορετικό πράγμα σε αέρια μορφή που δεν χρησιμοποιηται για έκρηξη αλλά για χαμηλότερη θερμοκρασία στο μόρια του καύσιμου για διατήρηση όγκου και χαμηλότερη θερμοκρασία στο θάλαμο καύσης άλλο πράγμα το λίπασμα άλλο το αέριο . Γράψε το γαμημενο μέχρι εκεί που ξέρεις και άσε τις επιπλέον σάλτσες για δημιουργία εντυπώσεων, η μάθε πριν γράψεις. Έχουμε πολλούς χαζούς θα τους απόχαζέψεις εντελώς.

 3. Πρεπειν ναν φτιαξεινς λιγον τον συντακτικόν σουν καθωνς καιν τηνν ορθογραφίαν σουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

20 τουλάχιστον εμπρηστικές εστίες. Δέν είναι αυτά που σάς λένε οί λόγοι που καίνε δάση σ’ όλον τόν κόσμον…. Συγκλονιστικά στοιχεία! Θέλουν τήν αποβίωση σού καί όχι τήν επιβίωση σού….

Αντίνοος Επ.15-Λύκων “Ιδεολογίες Και Κεφάλαιο. Μία Ιστορία Αγάπης “