21:18 - 28/09/2020

Μιάς καί είναι τής μόδας, Ολίγα λόγια γιά τόν αριθμόν Δεκαένα καί τόν covid 119, τό προσέξατε αυτόν;…..

Μιάς καί είναι τής μόδας, Ολίγα λόγια γιά τόν αριθμόν Δεκαένα καί τόν covid 119, τό προσέξατε αυτόν;…..

Ενώ μετράμε από τό έναν ουσιαστικώς τό μηδέν έως τό δέκα… Μετά λέμε έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα… καί όχι δεκαέναν, δεκαδύο, δεκατρία, δεκατέσσερα. Βεβαίως οί βλάκες θά μού ειπούν ότι οί λέξεις δεκαέναν καί δεκαδύο δέν είναι ελληνικά!… εσείς τά βλέπετε νά μήν είναι ελληνικά;… Ήτοι δέκα+έναν καί δέκα+δύο!….

Βεβαίως κάποιοι τό παίζετε σοφοί αλλά αποδέχεστε ώς ελληνικά καί ώς αλήθεια ό,τι δέν σάς απαγόρευσαν ότι είναι σωστόν!… Τά ελληνικά χοάξες υπάρχουν προπολλού, πρίν ακόμη ιδρυθεί η τεχνολογία τού ηλεκτρονισμού καί σάς έμπιξαν είς τό μάνδιξ τών mad tricks τής αποχαύνωσης τού εκάστοτε συρμού = μόδας τό λέμε…

Είς τήν αγγλική επίσης δέν λέμε firsteen, secendeen αλλά eleven, twelve, ήτοι  el+even two el even tweleve κρατήστε τά αυτά, έτι δέ δύο = ντούο = duo/due = dia, diaz, dias, two = ττού….

Γαλλικά έντεκα =onze, δώδεκα = douze, δεκατρία = treize, δεκατέσσερα = quatorze καί ούτω καθεξής σέ πολλές άν όχι όλες τίς γλώσσες μέ τό έντεκα καί δώδεκα….

Πώς γράφεται τό 11; Γράφεται έντεκα, ένδεκα καί δεκαένα….

Τί σημαίνει 11;…. Έντεκα σημαίνει εντός τόκου, η πρωτογέννηση ακέραιου αριθμού μετά τήν πρώτη δεκάδα…. Σημαίνει ένδεκα ήτοι έναν σύν δέκα αλλά ταυτόχρονα σημαίνει μία δεκάδα ήτοι έν δέκα! = έναν δέκαν! …. Καί δεκαέναν ήτοι ό πρώτος ακέραιος αριθμός μετά τό δέκα…. Κάποιοι πιστεύουν ότι η λέξη έντεκα είναι η παραφθορά τής λέξεως ένδεκα καί κάποιοι αγνούν αυτή τή μαθηματική γλωσσολογική θεωρία…. Αλλά μήν είστε βέβαιοι, τόσα πολλά είπαμε καί δείξαμε διά τή Γλωσσολογία, αλλά καί πολλά όχι ακόμη. Εντούς, αναφέρθηκα κατ’ επανάληψη είς τόν Νόμον τής Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Ελληνικών Λέξεων, αλλά δέν έχω δημοσιεύσει ακόμη ολόκληρους καταλόγους μέ τέτοια παραδείγματα όπως υποσχέθηκα ελλείψει χρόνου, αναγκαιότητος δι’ άλλα άρθρα καί ένεκα εμπνεύσεως καινούργιων αντιλήψεων….

Πώς γράφεται τό 12; Δώδεκα καί δεκαδύο….

Τί σημαίνει 12;…. Δώ δέκα ήτοι διώ, δίνω, δούναι, δώς δέκα, υποτίθεται ή όντως 12, μάς θυμίζει τή Δωδώνη = Δώ+Δώνη καί δεκαδύο ήτοι δύο μετά τό δέκα….

Εάν τό 13 γράφεται δέκα+τρία = 13 τότε αλγοριθμικώς τό 11 ένδεκα γράφεται 11 είτε μέ τό πρώτον είτε μέ τό δεύτερον 1 έμπροσθεν καί τό δώδεκα γράφεται 21 επειδή αναφέρεται πρώτον τό δύο = δώ+δεκά καί όχι δεκατέσσερα = 10+4 = 14… Υποτίθεται ότι κάποιοι καταλάβουν τήν παράνοια τής κβαντομηχανικής, αυτά δέν τά αναγνωρίζουν;…. Επειδή δέν σάς τά είπαν οί άλλοι;….

Eleven el+even ή el+ever;….

Ποίος αριθμός σέ σειρά είναι τό 11;…. Υποτίθεται ό εντέκατος ή ενδέκατος ή δεκάενος διά νά μήν γράψουμε δεκαένατος, ώπα τυχαία τό 19 μέ τό 11! Αφήστε τό αυτόν διά «χάζιν» τό γράφω….

Ό ενδέκατος αριθμός είναι τό 10… Ό δέκατος αριθμός είναι τό 9 καί ό πρώτος αριθμός είναι τό 0…

Εάν ό 0 δέν είναι αριθμός τότε πώς χρησιμοποιείται;…. Υποτίθεται ότι κάποιοι αποδέχονται τήν κβαντομηχανική!….

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 = 66…. ή 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 = 48…+66 = 114 = 6 = ό εύ+δομός αριθμός!…. Αφήστε τό καί αυτόν….

Ό 11 είναι ό δωδέκατος αριθμός, ό 12 είναι ό δέκατος τρίτος αριθμός, ό 13 είναι ό δέκατος τέταρτος αριθμός… Ό 1,000 είναι ό χιλιοστός πρώτος αριθμός!…

Αρτυράει δηλαδή σύν έναν = +1!… Ό,τι είναι ό αριθμός ώς ποσότητα είναι σύν έναν ώς σέ σειρά αριθμών, καί αυτόν είναι πολύ λογικόν Υπερμαθηματικώς, συνστηματοποιητικώς = αλγοριθμικώς ή αλγορυθμικώς καί κβαντομηχανικώς ήτοι φωτοδεσμοδυναμομηχανικώς!… Σκεφθείτε τό!….

Ό πρώτος αριθμός είναι ό μηδέν = 0 καί ό πρώτος υπό τό μηδέν είναι ό -1 ή ό – 0;….

Αυτά δέν τά είδατε έ;….

Τό μηδέν  = 0 είναι τό Ο+υδετερόνιον, τό +0 είναι τό πρωτόνιον καί τό – 0 είναι τό ηλεκτρόνιον…. Βεβαίως μπορείς νά τά μετράεις καί μέ -1, 0 καί + 1, καί νά κάνεις τή τεχνολογία σού μία χαρά, αλλά κάτι σού εξεφεύγει είς τήν τοιαύτη περιπτώσει… Όλα είναι γύρω από τό μηδέν καί εντός τού μηδέν ήτοι εντός, εκτός καί επί ταυτά… Άλλωστε τό είπαμε μηδέν = μή+δέν = τίποτε δέν λείπει, τίποτε εκτός…. Πώς τό ήξευραν άραγε;…. Όπως αμήν = άλφα στερητικόν + μήν, τουτέστιν μηδέν = αμήν καί αμήν = μηδέν….

Ό 11 ώς δωδέκατος αριθμός συμβολίζει ή μάλλον συγχρονίζεται, συντονίζεται καί συχνοτίζεται σέ δονήσεις κραδασμών μέ τό δωδεκάεδρον ή δεκαδυόεδρον….

Ό 11 είναι ό πρώτος ακέραιος αριθμός μετά τή πρώτη δεκάδα καί συνάμα ό πρώτος έξω από τόν κύκλον τής δεκάδας, κάτι ώς εξωβελισμένον ηλεκτρόνιον τό οποίον αποκαλούμε φωτόνιον…

Είναι ό πρώτος ακέραιος τόκος τής δεκάδος…. είναι ό εντεταλμένος…. Επίσης είναι ό αριθμός 2 = ii… καί είναι όμοιος όπως καί άν τόν κοιττάξεις ή περιεργαστείς ή συγχρονίσεις καί ώς τοιαύτης είναι συχνοτισμένον καί υποσύμβολον τού κύκλου!!!! Ό οποίος κύκλος είναι επίσης μηδέν!!!!…. Είναι ό ομοιοδυπρόσωπος Ιανός!!!!…. Θυμάστε προσφάτως τήν κακοκαιρία τού κυκλώνα;….;…..;…..; Ό κυκλώνας είναι κύκλος καί πήρε τό όνομα τού από τόν κύκλον, όπως καί ό Κύκλωψ ή Κύκλωπας ός είχε μία κυκλική οπή είς τό μέτωπον!!!!….

Ό 11 είναι τό έναν τρίτον τού 33…. Θυμάστε εντός Χριστουγέννων μάς έπροιξαν μέ αυτόν…. καί συμβολίζει τή μία από τίς τρείς διαστάσεις τού κύκλου ή έναν τρίπτυχον κύκλον όπως αυτόν οπού κάνει τό ηλεκτρόνιον είς τήν μονάδα ατόμου = μηδέν/0 καί ότι ό κύκλος είναι τό μόνον σχήμα οπού ώς τρισδιάστατον ήτοι ώς σφαίρα έχει τίς τρείς διαστάσεις τού αξεδιάλυτες καί πασσυνενωμένες ήτοι ύψος, πλάτος, μήκος καί αυτόν σημαίνει 11 = ύψος, 11 = πλάτος, 11 = μήκος = 33 = κύκλος!…. Εντώ μεταξύ θυμάστε όταν προηγουμένως ανακαλύψαμε τόν αριθμόν 66, ανακοιττάξετε εξεταστικώς καί πάλιν!… Τυχαία όμως 11+11+11+33 = 66… + 66 = 132… Τυχαία αφήστε τό αυτόν….

Τώρα άγουμε καί είς τόν κόβιντ 19 ώς είναι κόβιντ 119. Πώς; Covid-19 γράφεται, ήτοι κόβιντ παύλα δεκαεννέα…. Ναί αλλά είς τόν παρασυμβολισμόν τούς όπως άλλωστε θά ιδείτε μέ τό I pet goat ii = too καί εντός τού βίντεο, οπού εξηγείται από ειδικούς, κάλλιστα η παύλα = – = 1 ή i!…. Ήτοι, covid 119 ή covid ii9 καί τώρα σύγκρινε τά αυτά μέ όσα δείχνει τό I pet goat ii = too μόλις αρχίσει μέ τόν τράγον εντός κυνοθαλαμίσκου καί από κάτω μέ κιμωλία ένας άνθρωπος νά βαστάει από τόν λωρόν έναν κύνα καί μέ τό economist τού ρώθ τσίλντ = Ερυθράσπιδου νά παρουσιάζει έν καιρώ καραντίνας έναν χέρι = τράγον αλλά δέν φαίνεται νά βαστάει έναν άνθρωπον από τόν λωρόν καί αυτός ό άνθρωπον έναν κύναν/σκύλλον από τόν λωρόν…. Καί πώς ονόμαζεται ό σκύλλος οπού είναι εντός τού θαλαμίσκου καί είναι τράγος; Βαθομέθ = Βαθομέθης καί Μπαχομέθ/Μπαχομέθης, αλλά ό κύνας αγγλιστί καλείται dog = αναγραμματιστί god! Διότι είς τήν Γλωσσολογία π.χ. έαν έναν όνομα κάνει 603 καί έναν άλλον 306 τό ίδιον 9 είναι!….

Ό covid 119, θυμάστε όταν συγκρίναμε πολλοί άνα τώ παγκόσμιω τήν 11ην Σεπτεμβρίου 2001 ότι πέρασαν 19 έτη από τότε ήτοι ό παρασυμβολισμός κόβιντ – 19, αλλά συνάμα καί ό παρασυμβολισμός κόβιντ 119 ήτοι 11/9/2001 (λέτε νά έγινε κάτι τήν 11/09/2020 καί δέν τό πήραμε πολύ είδηση;….)….

Κόβιντ 119 = κόμβος 119;… Δηλαδή τό κομβικόν σημείον τής «νέας» «κανονικότητος» από τό 11/09/2001 έως τόν κόβιντ 119;….

Covida = covita = σύν+ζωή; Ήτοι συνοπτική όμοια σκλαβοζωή;…. C+ovida, co vida!… τροφή διά σκέψη, θά προχωρήσω είς τά εμφανή….

Προσφάστως η λάητυ γκάκα νομίζω ουδόλως μέ εγνοιάζει άν είν’ αυτή ή άλλη σατανίστρια, εξέδωσε δίσκον μέ αναφορά τό 911… Όπως η πόρσε όπως έγραψε άλλος ερευνητής…

9+11= 20!… 2020;… Τί λεξάριθμον έχει τό covid καί μήπως σέ κάποια γλώσσα έχει τό 20; Ήτοι 20 20 = 2020 μ.Χ.;…

9+1+1= 11 = 2 = Ομοιοδιπρόσωπος Ιανός!…. Διχασμός υπάρχει δέν υπάρχει κορωνοϊός, νά βάλουμε νά μήν βάλουμε προσωποκαλύπτρα, νά βάλουμε νά μήν βάλουμε εμβόλιον! Καί διαίρεση….

Covid κάλλιστα μπορεί νά σημαίνει κωδικώς καί codex = codex-19 ή codix/codex 119!…

11/09/2001 = 23! Θυμάστε τήν κάρτα 23 τών Ιλλουμινάντων;… Αλλά καί 1+1+9+2+1 = 14 = ό δέκατος τρίτος αριθμός, αυτόν τόν συναντάμε σέ σημαντικά σημεία τής σχηματολογίας = τριγωνομετρίας…. (23+13 = 36!)….

Επίσης συχνάζουν έναν αριθμόν τά μέσα μαζικής εφύπνωσης διά νά τόν παρατηρούμε καί νά μάς «τρελαίνουν». Πότε τό 33, πότε τό 13, πότε τό 72, πότε τό 11, πότε τό 111… πότε τό 666, πότε τό 66, αλλά πάντοτε τού έχουν συμβολισμόν καί ό συμβολισμός μέσω αυτών τών παρασυμβολισμών είναι πάντοτε ό ίδιος, νά μάς γενοκτονήσουν: «άν έχεις νούν κατάλαβε!»….

Σάς είπαμε πολλά, πάρτε όσα σάς άρεσαν ή θεωρείτε περισσότερον εξακριβωμένα, τά άλλα πετάξετε τά, άλλωστε όλα είναι υπό μελέτη….

Σκέψου επίσης αυτόν: I pet goat ii = I pet goat 11 = 1 pet goat 11 = pet goat 111 ή goat 111….

Τήν γνωρίζεις τή κάρτα 18,5 λεπτά κόψιμον υφασματοταινείας;… Σ’ αυτή υπάρχει τό 111…. Θά τήν παρουσιάσουμε καί αυτή καί τή κάρτα μέ τό 23 (εάν θυμιθούμε) διά νά σού δείξουμε ότι οί λογαριασμοί μάς δέν «πολυπέφτουν»…. έξ ω!….

Τό καλύτερον «ά+στείον» σού τ’ άφησα διά τό τέλος! Οί δίδυμοι πύργοι είναι δύδιμα ψηφία!!!!. Είναι ό ομοιοπρόσωπος Ιανός! Είναι τό 11 είναι τό ii καί τό I pet goat ii ή 1 pet goat 11 ή i pet goat ii, ωραίον «χωραττόν» έ;…. Νομίζω άν μετρήσεις έγιναν 9 κτυπήματα τότες μαζύν;…. Οί δίδυμοι = ii, ουρανοξύστες δίδυμοι ήταν δύο ii ή II ….9

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (10)

 1. Χρηστος Λαμπροπουλος 09/28/2020 @ 9:42 ΜΜ

  Κόψε τους μπάφους ρε άνθρωπε!!!!

  • Δεκανέας. Στρατιωτικός βαθμός υπαξιωματικου στον Ελληνικό στρατό. Η ονομασία Δεκανέας δηλώνει τον αριθμό 19 , καθώς αυτός ο βαθμούς βρισκόταν 19 βαθμούς κάτω από τον Βασιλιά.

 2. Απο τα καλυτερα άρθρα που εχω διαβάσει…..ο απόλυτος συγχρονισμός
  Σευχαριστω που σύνδεσα με την έρευνα σου ολο το παζλ
  Μπραβο σου……συνεχισε ετσι

  • ΠάνοςΓέριμου 09/29/2020 @ 1:52 ΠΜ

   Λίλα μέ αγάπη…. πρόσεξε τό επόμενον συνδετικόν άρθρον μέ τό σπάσιμον τών κωδικών 11 ή 18,5 λεπτά χάσμα ιλλουμινάντων…

 3. ΤΙ ΠΙΝΕΙΣ Κ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ

 4. pavlos.asmanidis 09/29/2020 @ 3:42 ΜΜ

  Ευχαριστώ σε για ότι γράψεις για τους α ρυθμους μενω ανε Πάφος
  Από τα σχολεία των εναντίον σε σένα και τα κατοχικα σας ακολουθώ απολαμβάνω διαδιδω σε φίλους και γνωστούς κι άγνωστους 9 11 μπορεί να είναι και ο 9 και 11εννεαδες δλδ108
  Εκατον οκτώ=η παεδι μυθωδια εσύ παιδί η παεδι μηπως κωδικος η εντολες …

  • ΠάνοςΓέριμου 10/02/2020 @ 10:39 ΜΜ

   Παύλο, ό 108 διά τρία 36 πολύ σημαντικός αριθμός, διπλάσιος τού επίσης σημαντικού αριθμού 18 καί χ 2 = 72 = κλειδια΄τού σολομώντος, 72 μιαρά έθνη τής υπόγειας γής, 72 σχίσματα τού ναού τού σολομώντα όταν απόθανε Ό Χριστός επί Σταυρού…. καί τά 108 βήματα τού Βούδα ήτοι 36 παρελθόν 36 παρόν 36 μέλλον, δέν τό γράφουν αλλά έτσι εξηγήται εάν τό διαιρέσεις διά τών τριών “χρόνων”, τά έχω αναφέρει εδώ μέσα σέ άρθρα….
   Πώς πάει η Πάφος; τήν επεθύμησα…! Καί προσκύνημα είς τόν Άγιον Νεόφυτον…. Η ομάδα στό φέισμπουκ Paphos news είναι δική μού αλλά δέν προλαβαίνω νά βάλω εκεί τά άρθρα, ψιλοβαριέμαι αλλά πρέπει νά τά βάλλω…

 5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 09/29/2020 @ 5:33 ΜΜ

  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΑΝ ΕΝΑ ΟΠΤΙΚΟ 11, ΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΔΥΟ ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 11. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
  http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/archive-files/tektoniki-stoa-athinas-14.jpg

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*