in

ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 5G ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΚΟΛΑΤΕ ΤΟΝ ΙΟ- ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΤΗΝΩΣΗ

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

NanoTech, 5G, 6G, 7G θα βοιθήσει να κολήσετε τον ιο του κορόνα πιο εύκολα-Ιαπωνία τρέχουσα ρομποτική, κίνδυνος ΤΝ, 5G, τσιπ, αποκτήνωση έλεγχος εξάρτηση

Θέλουν να σας σφραγίσουν με κάθε μέσον

Ιω. 16,13 Οταν όμως έλθη εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήση εις κάθε αλήθειαν, που αναφέρεται στο έργον της σωτηρίας. Διότι δεν θα ομιλήση και εκείνος από τον ευατόν του, άσχετα από τον Πατέρα και εμέ, αλλά θα είπη όσα ακούσει από τον Πατέρα και θα σας αναγγείλη όσα πρόκειται να συμβούν.

NanoTech, 5G, 6G, 7G & The 3rd Temple Project Exposed!

Corona Virus Parody (Lyrics)

Αλκυόν Πλειάδες 83: Ιαπωνία τρέχουσα ρομποτική, κίνδυνος ΤΝ, 5G, τσιπ, αποκτήνωση έλεγχος εξάρτηση

Κορωναϊός

CORN VIRUS 🌽🦠 Lil Nas X “Panini” Parody ~ Rucka Rucka Ali

CORONAVIRUS OR 5G??

Calling All Messengers!

5G#Launches In «Wuhan» Weeks Before #Coronavirus#Outbreak

Νοσοκομείο στο Wuhan εξυπηρετείται με ρομπότ

HOSPITAL HOUSHENSHAN IN WUHAN FOR CORONA VIRUS WITH ROBOT HITECH 5G

Ιω. 14,6 Του λέγει ο Ιησούς· “εγώ είμαι ο ασφαλής δρόμος, που οδηγεί στον ουρανόν, εγώ είμαι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια, που φωτίζει τον άνθρωπον δια την σωτηρίαν, εγώ είμαι η ζωή και ο χορηγός της αιωνίου ζωής δι’ όλους τους πιστούς. Κανείς δε δεν ημπορεί να έλθη προς τον Πατέρα, δια να απολαύση την αιώνιον ζωήν, παρά μόνον δια μέσου εμού.

Ιερ. 11,10 Αυτοί εστράφησαν εις τας παλαιάς αμαρτίας των προγόνων των, οι οποίοι δεν ηθέλησαν να ακούσουν και να υπακούσουν στους λόγους μου. Ιδού δέ, ότι και αυτοί σήμερον πορεύονται οπίσω από ξένους ειδωλολατρικούς θεούς, δια να γίνουν δούλοι εις αυτούς. Ετσι δε οι Ισραηλίται και οι Ιουδαίοι κατεπάτησαν και διέλυσαν την διαθήκην μου, την οποίαν εγώ είχα συνάψει με τους προγόνους των.

Διαβάστε καθημερινά αυτόν τον ψαλμό

ΨΑΛΜΟΣ 108 (Μασ. 109)

Ψαλ. 108,1 Ω Θεέ μου, μη σιωπήσης εμπρός εις την προσευχήν, την οποίαν μετά δοξολογίας απευθύνω προς σέ.

Ψαλ. 108,2 Διότι στόμα αμαρτωλού και δολίου ανθρώπου ηνοίχθη εναντίον μου. Ανδρες ασεβείς και πονηροί εστράφησαν εναντίον μου με δολίαν γλώσσαν.

Ψαλ. 108,3 Με περιεκύκλωσαν με λόγια μίσους και με πολεμούν χωρίς καμμίαν αιτίαν και αφορμήν.

Ψαλ. 108,4 Αντί να με αγαπούν δια την καλωσύνην μου, με συκοφαντούσαν· εγώ δε προσηυχόμην δι’ αυτούς.

Ψαλ. 108,5 Μου ανταπέδωσαν κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγάπης, που έτρεφα προς αυτούς.

Ψαλ. 108,6 Βαλε ασεβή και σκληρόν αυθέντην επάνω εις την κεφαλήν του κυρίως υπευθύνου δια την άδικον αυτήν καταφοράν και από τα δεξιά του ας σταθή διαβολικός κατήγορος.

Ψαλ. 108,7 Οταν αυτός θα δικάζεται, είθε να εξέλθη καταδικασμένος και η προσευχή, την οποίαν εις την ώραν αυτήν της ανάγκης θα κάμη, ας καταλογισθή εις αυτόν ως αμαρτία και ας γίνη εις καταδίκην του.

Ψαλ. 108,8 Αι ημέραι της ζωής του ας γίνουν ολίγαι και το αξίωμά του είθε να το πάρη άλλος.

Ψαλ. 108,9 Ορφανά και απροστάτευτα ας μείνουν τα παιδιά του, χήρα ας μείνει η γυναίκα του.

Ψαλ. 108,10 Τα παιδιά του από τόπου εις τόπον μεταφερόμενα ας γίνουν επαίται. Ας εκδιωχθούν από τα κρημνισμένα σπίτια των.

Ψαλ. 108,11 Ο δανειστής ας ερευνήση και ας καταγράψη όλα όσα ανήκουν εις αυτόν, και ξένοι άνθρωποι ας διαρπάσουν τους κόπους των χειρών του.

Ψαλ. 108,12 Ας μη υπάρξη άνθρωπος να τον βοηθήση εις την συμφοράν του αυτήν, ούτε κανείς δια να λυπηθή τα ορφανά του.

Ψαλ. 108,13 Ας εξολοθρευθούν τα παιδιά του, ώστε το όνομά του να σβήση, χωρίς να φθάση εις δεύτερον γενεάν τέκνων.

Ψαλ. 108,14 Είθε να μείνουν ολοφάνεροι και αλησμόνητοι ενώπιον του Κυρίου, οχι μόνον αι ιδικαί του αμαρτίαι αλλά και αι αμαρτίαι των προγόνων του. Ας μη διαγραφούν όσα ημάρτησεν η μητέρα του, ώστε και δια τας προγονικάς παραβάσεις να τιμωρηθή εκ μέρους του Θεού.

Ψαλ. 108,15 Ας παραμένουν πάντοτε ενώπιον του Κυρίου όλαι αυταί αι αμαρτίαι, δια να επισύρουν την θείαν οργήν, ώστε να εξολοθρευθή οπό τας κοινωνίας των ανθρώπων η μνήμη αυτού, με τους προγόνους και τους απογόνους του.

Ψαλ. 108,16 Διότι δεν εσκέφθη και δεν απεφάσισε να φανή εύσπλαγχνος, αλλά τουναντίον κατεδίωξεν άνθρωπον δυστυχή, πτωχόν, καταλυπημένον εις την καρδίαν, δια να τον εξοντώση.

Ψαλ. 108,17 Ο εχθρός μου ηγάπησε την κατάραν, και θα πέση επάνω του αυτή. Δεν ηθέλησε την ευλογίαν και δια τούτο η ευλογία θα απομακρυνθή από αυτόν.

Ψαλ. 108,18 Ως άλλο ένδυμα εφόρεσε και έφερε μαζή του την κατάραν και αυτή εισήλθεν στο εσωτερικόν του, όπως το ύδωρ που πίνομεν, όπως το έλαιον που τρώγομεν και το οποίον εισέρχεται μέχρι των οστών.

Ψαλ. 108,19 Η κατάρα ας γίνη δι’ αυτόν, αφού το θέλει, ως ένδυμα, το οποίον φορεί, και ωσάν ζώνη, με την οποίαν πάντοτε είναι ζωσμένος.

Ψαλ. 108,20 Αυτο είναι το τραγικόν κατάντημα εκ μέρους του Κυρίου εναντίον εκείνων γενικώς, οι οποίοι με συκοφαντούν και λαλούν πονηρά και παράνομα κατά της ψυχής μου.

Ψαλ. 108,21 Συ, Κυριέ μου Κυριε, ενέργησε κατά τέτοιον τρόπον, ώστε να φανή, ότι είσαι πράγματι μαζή μου. Βοήθησέ με ένεκεν του Ονόματός σου, που εκφράζει έλεος και ευσπλαγχνίαν. Αγαθή και ευεργετική είναι η ευσπλαγχνία σου.

Ψαλ. 108,22 Λυτρωσέ με, διότι εγώ είμαι πτωχός και ταλαιπωρημένος, και η καρδία μου έχει συγκλονισθή εντός μου.

Ψαλ. 108,23 Οπως η σκια κατά την δύσιν του ηλίου κλίνει και σβήνει, έτσι και εγώ κινδυνεύω να χαθώ. Οπως αι ακρίδες εκτινάσσονται από τον σφοδρόν άνεμον, έτσι και εγώ τινάσσομαι και ωθούμαι από την δυστυχίαν μου.

Ψαλ. 108,24 Τα γόνατά μου από την πείναν και την ασιτίαν έχουν εξασθενήσει, όλη δε η εμφάνισίς μου έχει αλλοιωθή από την έλλειψιν λαδιού· έγινα αγνώριστος.

Ψαλ. 108,25 Κατήντησα αντικείμενον χλευασμού και ύδρεων στους εχθρούς μου. Αυτοί με είδαν και ευχαριστήθησαν. Εκίνησαν εμπαικτικώς τας κεφαλάς των εναντίον μου.

Ψαλ. 108,26 Βοήθησέ με, λοιπόν, Κυριε και Θεέ μου, και σώσε με από τα χέρια αυτών, σύμφωνα με το αμέτρητον έλεός σου.

Ψαλ. 108,27 Ας μάθουν ότι η σωτηρία μου είναι έργον της παντοδυνάμου δεξιάς σου. Συ επραγματοποίησες την λύτρωσίν μου.

Ψαλ. 108,28 Εκείνοι θα καταρώνται, συ όμως θα με ευλογής. Ετσι δε οι εχθροί, που επαναστατούν εναντίον μου, θα κατεντροπιασθούν και θα εξευτελισθούν, εγώ δε ο δούλός σου θα ευφρανθώ δια τας δωρεάς σου

Ψαλ. 108,29 Οι συκοφάνται μου ας ενδυθούν ως μόνιμον ισοβιον ένδυμα την εντροπήν. Ας περιβληθούν μόνιμον την καταισχύνην, ωσάν πλατύν μανδύαν με πολλάς περιτυλίξεις.

Ψαλ. 108,30 Εγώ δε θα δοξολογήσω τον Κυριον με όλην μου την δύναμιν δια του στόματός μου. Εν μέσω πολλών άλλων θα υμνολογήσω αυτόν.

Ψαλ. 108,31 Διότι παρεστάθη βοηθός εκ δεξιών εμού του πτωχού, δια να σώση την ζωήν μου από εκείνους, που με καταδιώκουν.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
nikosxeiladakis.gr

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Leave a Reply
 1. απο σαχλαμαρες οι χριστιανοι αλλο τιποτα…τους ξεπερασαν οι τεραστιες εξελιξεις,ειναι για την χωματερη ολοι τους πλεον αυτοι και η πανηληθια βρωμερη γαμωθρησκεια τους

 2. CORONA, CORN, CORNU [ΚΕΡΑΣ-ΛΑΤΙΝΙΚΟ], CORNUTO [KΕΡΑΤΑΣ].
  ΒΑΝDITI, CORNUTI, PUTTANE [ΛΗΣΤΕΣ, ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ, Π@ΤΑΝΕΣ].
  ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΣ ΟΧΙΑ.
  “ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΒΟΔΙΟΥ ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΣ…”
  “SEGALE CORNUTA” [EΡΥΣΙΒΗ-ΜΥΚΗΤΑΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ].
  Ο ΜΥΚΗΤΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΧΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΣΥΡΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΤΟΥΣ.

 3. Φίλε Δημήτρη,η ερυσιβώδης όλυρα μοιάζει με τον δαυλό.Προκαλεί όμως άσχημες παραισθήσεις όταν συμβεί να αλεσθεί με τα δημητριακά και να καταναλωθεί.Αυτό το γνώριζαν οι αρχαίοι που ήταν μανούλες στα της μαστούρας.Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους ιερείς του Νεκρομαντίου του Αχέροντα με άψογα αποτελέσματα.Ξεγελάστηκε ακόμα καιο Οδυσσέας.

 4. ΦΙΛΕ ΚΩΣΤΑ, ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΥΓΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ Η ΣΕ ΟΜΟΗΧΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΩ ΣΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, “ΤΟ ΛΕΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΘΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΙ Η ΝΥΦΗ”…
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΑΝΕΙ ΜΥΚΗΤΑ Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ [ΔΑΥΛΟΣ].
  ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗ ΔΩΡΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΟΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Χάκερς ίσως μπορούν να μετατρέψουν δορυφόρους σε όπλα

Θεσσαλονίκη : Κλειστά 5 σχολεία λόγω ψώρας