09:44 - 12/07/2020

Αρχιμυθοπλάθος τών εξωγήινων η ΝΤΠ καί οί ύπουλοι σκοποί τής!…. Ποίοι είναι οί Έλ, Σείριοι, Δρακοντοειδές καί Κινουμενοσχεδιοκαμπαλιστές!

Κατά σειράν “εξωγήινοι”. α) φαλάκρους φαλάκρους β) σιταρομάλλους σιταρομάλλους γ) αράχνους αράχνους national geographic δ) δρακοντοειδές δαιμόνους δαιμόνους εξορκιζόμενους υπό Αγίου Βασιλείου ε) ξάνθους τρελλάρους γκομενάρους ε) κλάδους μαύρους σελήνους ζ) ασβέστους ασβέστους καί η) γερμάνους γερμάνους παρανόϊκους

Αρχιμυθοπλάθος τών εξωγήινων η ΝΤΠ καί οί ύπουλοι σκοποί τής!…. Ποίοι είναι οί Έλ, Σείριοι, Δρακοντοειδές καί Κινουμενοσχεδιοκαμπαλιστές!!!!

Η πιθανότητα τής ύπαρξης εξωγήινης ζωής δέν είναι απίθανη…. Μικρόβια, μικροργανισμοί, ο,τιδήποτε…. Δέν είναι απίθανη καί η πιθανότητα ανυπαρξίας εξωγήινης ζωής…. Τουτέστιν 50% 50% οί πιθανότητες….

Ποία είναι τά πειστήρια; Δέν έχουμε καμμία σοβαρή Μαρτυρία καί επί γής παρουσίας εξωγήινου ανθρώπου….

Ό,τι έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα καί απ’ εκείνους όπου έχουν παρουσιαστεί συνήθως είναι γνωστοί παραπλάνοι, λαοπλάνοι, προπαγανδιστές, πράκτορες ανήθικών κρατικών ή υποκρατικών ή εταιρικών ή άλλων οργανώσεων…..

Κανένας εξωγήινος δέν ήρθε καί νά μάς ειπεί νάμαι εδώ είμαι εξωγήινος καί αφού τόν ερευνήσουμε νά πειστούμε ότι είναι εξωγήινος….

Οί Αμερικάνοι καί άλλοι λαοπλάνοι ισχυρίστηκαν κατά καιρούς ότι είχαν επαφές μέ εξωγήινους…. Άραγε σέ ποία γλώσσα; Όταν δέν δύναντε νά ωμιλούν καί καταλάβουν όλες τίς γλώσσες τών γήινων εάν δέν εκπαιδευτούν σ’ αυτές πολλά έτη, δύνοντε νά αντιλαμβάνοντε εξωγήινες γλώσσες; Καί διατί νά πιστεύσουμε τό αντίστροφον ότι οί εξωγήινοι καταλάβουν όλες τίς σύγχρονες γλώσσες καί συνάμα νά μαθαίνουν είς τούς γήινους τίς εξωγήινες γλώσσες τούς ή νά στέλνουν υποσυνείδητα μηνύματα συνειδητής νοημοσύνης μέ συνειδητές έννοιες; Εάν είναι τόσον ισχυροί οί εξωγήινοι τότε διατί οί Αμερικάνοι ψευδοσυνομωσιολόγοι κατά καιρούς ισχυρίστηκαν ότι κατείχαν οί Αμερικάνικες Αρχές αιχμάλωτους εξωγήινους; Δέν ήταν παρακινδυνευμένον νά τούς επιτεθούν;

Εάν είναι τόσον ισχυροί οί εξωγήινοι όπως άλλοι γήινοι ισχυρίζοντε τότε διατί νά μάς ανέχοντε; Επίσης διατί νά συνεργάζοντε μέ τήν ΝΤΠ εάν είναι τόσον ισχυροί καί ψυχολόγοι; Δέν τούς καταλάβουν πόσον παγαπότηδες είναι; Εκτός καί άν είναι ομοίως παγαπότηδες οί εξωγήινοι ή είναι η ίδια καί αυτή κλίκα έκτοτες οπού παρουσιάζει μέρος τών μελών τής ώς εξωγήινους ενώ είναι δαίμονες…. ή ψεύδη…..

Αφού είναι τόσον ισχυροί οί εξωγήινοι συμφώνως τής Νέας Σατανικής Αταξίας Απραγμάτων καί είναι καλοί καί θέλουν νά μάς διαφωτείσουν όπως τότες η ΝΤΠ είς τόν Διαφωτεισμόν καί τήν Αναγέννηση, τήν Γαλλική Επανάσταση καί εντεύθεν, τότε πρέπει νά είναι καλή η ΝΤΠ = ΝΑΑ καί αυτά τά λέγει η ίδια η Νέα Αταξία Απραγμάτων….. Δηλαδή ευλογεί τά γένια τής ότι είναι καλή καί έχει μαζύν τής τούς καλούς πάντοτε εξωγήινους καί ότι αυτοί οί καλοί εξωγήινοι είναι εναντίον τών καλών εξωγήινων καί τών καλών γήινων τής ΝΑΑ…. Ό εμπαιγμός φουσκώνει σύννεφον….

Ό διάβολος μάς παρουσιάζει τούς εξωγήινους τού δηλαδή τούς ειδήμονες δαίμονες τού ώς εξωγήινους παντογνώστες διά αντιπαραθετισμόν μέ τούς Αποστόλους Τού Χριστού οπού έμαθαν όλες τίς γλώσσες είς τήν Πεντηκοστή…. Είπαμε είναι σφετεριστής καί αντιμιμείται τίς ευλογίες Τού Θεού….

Τά πνεύματα δύναντε νά καταλάβουν όλες τίς γλώσσες…. Τά πνεύματα καλά ή κακά δύναντε νά εμπνεύσουν γλώσσες σέ αντίστοιχους καλούς καί κακούς ανθρώπους…. Ποίος εμπνέει άμεσα ή έμμεσα έστω μέσω τεχνολογίας τίς γλώσσες είς τούς εξωγήινους (υποθετικώς αναφερόμενοι) αφού είναι φίλοι μέ αυτούς τής Νέας Σατανικής Αταξίας Απραγμάτων; Πάντως όχι Ό Θεός; Δέν γνωρίζω ποίος εμπνέει τούς πιστούς τής Πεντακοστιανής Εκκλησίας…..

Διατί οί εξωγήινοι τής ΝΑΑ ομοιάζουν μέ δαίμονες τής παλαιότερης Ιστορίας, μέ δρακοντοειδές καί ερπετοειδές δαίμονες;….. Ή οί δαίμονες είναι εξωγήινοι ή οί εξωγήινοι είναι δαίμονες καί δήθεν εξωγήινοι ανθρώποι….

Η λέξη εξωγήινος έχει δύο σημασίες: α) αυτός οπού ζή καί έχει γεννηθεί εκτός τών συνόρων τής γής καί β) αυτός οπού είναι εκτός γής = ύλης = εξώυλος ή άϋλος…. Τό α) υποδιαιρείται σέ εξωγήινους του πλανητικού μάς συνστήματος ήτοι ομοισυνστήματοι ή εσσωεξωγήινοι καί τούς εκτός πλανητικού μάς συνστήματος ήτοι εξωσυνστήματοι εξωγήινοι ή μακροεξωγήινοι….. Ποίους εννοούν; Διότι βάσει τών στοιχείων τής ΝΑΣΑ καί άλλων παρόμοιων οργανισμών άνθρωπος σέ άλλον πλανήτη τού πλανητικού μάς συνστήματος δέν υπάρχει…. Έστειλαν επανδρωμένα καί μή επανδρωμένα διαστημόπλοια καί η απάντηση κάθε φορά είναι ΟΧΙ!…. Βεβαίως μάς τό έχουν ανακοινώσει ότι είς τό μέλλον θά χρησιμοποιήσουν κατά κόρον τής τεχνολογία Ολογράμματος, τήν ακτίνα blue beam καί τήν διεξέλιξην τής διά νά μάς πείσουν περί εξωγήινων, ψευδομεσσίων κατεβαίνοντων έξ’ ουρανών κ.τ.λ., όλα μία απάτη διά τούς ήδη ευνουχισμένους τής Λογικής, τής σκέψης, τής έρευνας, τής μεθόδου, τής μελέτης, τής σωστής Πίστης από τήν ίδια τήν ΝΑΑ…. Μάς προαναγγέλνουν μέ κυνικότητα ότι θά μάς εξαπατήσουν καί ύστερα ενώ μάς εξαπατούν δέν πιστεύουμε ότι είναι εξαπάτηση επειδή τό υποσυνείδητον όταν τούς λές κάτι μέ σοβαροφάνεια τό εκλαμβάνει ώς αληθινόν, αυτή είναι η κεκρυμμένη καί απαγορευμένη πλέον πρός έκδοση τής Δημαγωγίας…..

Εφαρμόζουν τό εξής κόλπον: «λένε τήν ιστορία τού ψεύτη βοσκού τού Αίσωπου ούτώς ώστε νά μήν πιστεύεις τήν τρίτη φορά ότι ήρθαν οί λύκοι»…. Αντί νά λένε ψεύδη διά πλάκα, σού λένε θά φέρουμε κατάργηση χρήματος, μικροψήγματα κ.α., ανησυχείς καί ύστερα τό αποσύρουν… μία, δύο, εκατόν φορές…. Σέ κάποια φάση τό απορρίπτει πλήρως ώς αναληθές τό υποσυνείδητον, βαριέται καί βαριέσαι καί άμα ιδούν τό κενόν σού επιφέρουν τό πλήγμα….. Αυτός είναι επίσης ό λόγος όπου ψηφίζουν Νόμους καί τούς εφαρμόζουν 10 ή 20 έτη μετά…. Όπως τά καταναγκαστικά εμβόλια κ.α., τού φρονίμου ολίγα!….

Τά σύγχρονα κινούμενα σχέδια επίσης τής ΝΑΑ είναι δαιμονοειδή μέ αναιδείς υποκακούργες φάτσες…. Από τά ζωοπρόσωπα κινούμενα σχέδια μέ υπουλία μάς πήραν είς τά δαιμονοπρόσωπα τά οποία δέν διαφέρουν ώς γένη από τά «εξωγηινοπρόσωπα» κινούμενα σχέδια…. Ό μυρμηγκολέωντας τής Παλαιάς Διαθήκης καί η παροιμία ύστερα φέρνει ό φούρνος τήν πυρά….

Όλως δι’ όλου ψευδοτυχαίως οί εξωγήινοι καί τά κινούμενα σχέδια τής ΝΑΑ ομοιάζουν μέ τούς δαίμονες όπως τούς είδαν καί σχεδίασαν διάφοροι ανθρώποι τούς προηγούμενους πολλούς αιώνες… Όλως «τυχαίως»»»……

Μία άλλη συνομοταξία «εξωγήινων» είναι οί εξελιγμένοι κυρίοι μυστήριοι μέ κάτι μεγάλα όμματα, στρογγυλευμένα πρόσωπα κ.τ.λ…. Όλως διόλως πάλαι τά ψευδοπλάσματα αυτά ομοιάζουν μέ διάφορα γήινα καί δή έντομα πλάσματα…. Αρκεί νά παρακολουθήσετε πολλές σειρές αρκετά έτη τού Νάσιοναλ Γεωγράφικ…. Όλοι οί εξωγήινοι, τά εξωγήινα πρόσωπα καί σώματα έν μέρει τών διαφόρων γραφιστικών τού Χόλλυγουντ καί τών κινηματογραφικών ταινείων είναι υπαρκτά πλάσματα τής γής….. Επαγγελματίες Γραφίστες τά πήραν από τό Νάσιοναλ Γεωγράφικ ή άλλους φυσιοδιφείς καί τά Μετάτρεψαν σέ Εξωγήινους τής Αποβλάκωσης…..

Αρκεί νά μήν πιστεύετε σέ Θεόν, σέ αγγέλους, δαίμονες καί νά πιστεύετε σέ κάτι άλλον καί εξωγήινον…. Εάν υπάρχουν ανθρώποι εξωγήινοι διατί νά μήν ομοιάζουν μέ ανθρώπους γήινους αλλά μέ αράχνες γήινες; Τροφή διά σκέψη!…. Βεβαίως δέν γνωρίζατε πολλοί ότι αυτοί οί ψευδοεξωγήινοι δανείστηκαν τίς φάτσες τών αράχνων, τών σκανθαριών καί άλλων φρικτών εκφοβιστικών εντόμων!!!! Τώρα όμως γνωρίζετε καί η Αλήθεια θά σάς απελευθερώσει όπως λέγει Ό Χριστός!!!!

Επίσης μέ εκατομμύρια τρόπους περί εξωγήινων καί άλλων αναληθών ή ημιμαθών τρόπων σάς οδηγούν είς τήν πλάνη καί αυτή είς τήν άγνοια τού δρόμου τής Αλήθειας, τής Αγάπης, τής Πίστης, τής Ψυχοσωτηρίας. Π.χ. αντί νά αναγνώθετε τούς Ψαλμούς τής Ψυχής αναγνώθετε τά παραμύθια τής ψευδοεξωγήινης παραπλάνοπαραπληροφόρισης καί ό καιρός περνάει καί Ουράνιον Μισθόν δέν λαμβάνετε, ούτε Μετάνοια ούτε Δοξολογία πράττετε…. Υπερεπιτυχημμένη Κακοεταιρεία η Νέα Αταξία Απραγμάτων!!!!

Θυμηθείτε ότι πρίν ολίγον καιρόν η ειδική έκδοση ψευδοεξωγήινων έν Ελλάδι ήταν τά κινούμενα σχέδια Έλ, από τό Σείριον καί ότι θά έρθουν νά μάς ελευθερώσουν. Μία χώρα νά πιστεύσει σέ Κινούμενα Σχέδια! Η Πανέξυπνη Χώρα!….

Όταν ερώτησα διατί δέν ήρθαν έν έτει 1453, έν έτει 1922, έν έτει 1939, έν έτει 1974 καί λίαν συντόμως η απάντηση ήταν η απόλυτος σιωπή. Είς τό μέλλον θά σκαρφιστούν νά μάς ειπούν επειδή είμαστε Χριστιανοί! Μά άν μάς αγαπούν μέ τόν πομπώδες τρόπον οπού λένε οί αντιπρόσωποι τών Έλ επί γής θά έπρεπε νά μάς έσωζαν καί νά μάς νουθετούσαν χωρίς βίαν ύστερα…. Πώς θά μάς σώσουν όμως αφού δέν υπάρχουν; Καί διατί δέν έσωσαν οί Έλ Ολύμπιοι τού Σείριου τούς Αρχαίους Έλληνες οίτινες αλληλοσπαράσσωνταν κυριολεκτικώς καθημερινώς; Έλα ντέ; Μήπως είναι πράκτορες τών Εβραίων καί τών Σιωνιστών; Έλα ντέ;;;;;…..

Μάς λένε ότι οί Έλληνες είμαστε εξωγήινοι από τόν Σείριον, τώ όντι πολύ εξωγήινη άποψις….. Καί άν είμαστε μήπως είναι καί άλλοι ανθρώποι; Καί άν είμαστε εξωγήινοι από τόν Σείριον τότε οί εξωγήινοι έχουν φάτσες γήινες, ελληνικές, φάτσες όπως όλη η ανθρωπότητα όχι δαιμονοαναιδείς κινουμένων κακούργων σχεδιών!….

Έν τέλει οί Εξωγήινοι σάς έχουν φάτσες ερπετοειδές καί δρακοντοειδές ή φάτσες Σειριακές = ελληνοανθρώπινες καί ανθρώπινες…. Βεβαίως θ’ απαντήσετε άλλοι δρακοντοειδές καί ερπετοειδές καί άλλοι Σειριακές καί θά ανταπαντήσω ότι πρέπει νά είναι συγγενείς μέ τούς κροκόδειλους τού Νείλου καί τούς δράκους τού Κομόντο…. Δέν τό πειάσατε!…. Φάσκετε καί αντιφάσκετε σ’ έναν πολυκύκλον απάτης καί υπεραυταπάτης…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (11)

 1. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 10:11 ΠΜ

  Αυτο ειναι το αποτελεσμα του πνευματικου degeneration και του “Ελληνοκεντρισμου” που προσπαθει να τα βαφτισει ολα Ελληνικα ακομα και ως ταχα μου χριστιανος και επειτα αναζητα το λαθος για αυτο που γινεται με τους ταχα μου “απογονους” που νομιζουν οτι ειναι ουφο. Το αν υπαρχει αλληλεπιδραση της συμπαντικης συνειδησης με την δικη μας αυτο ειναι θεμα καθως μαλιστα υπαρχουν 10αδες χιλιαδες παγκοσμιως που ισχυριζονται καποιου ειδους τηλεπαθητικη επικοινωνια και υπαρχει και το θεμα με τα crop circles και αλλα που η συνειδηση του σκοτους προσπαθει να αποφυγει για να βολευτει ειτε με καποιο θρησκευτικο ψεμα ειτε απλα με την κοινη εντυπωση που συνηθως δαιμονοποιει και χλευαζει αυτο που δεν κατανοει.

  Το αν υπαρχουν οι Ελ ειναι καταρχην ενα θεμα που αφορα την κοινη λογικη και βαραινει κυριως τους “Ελληνοκεντρικους” που νομιζουν οτι το συμπαν γυρναει γυρω απο τις εθνοκεντρικες παραισθησεις τους και το υπετροφικο εγω του “φυλετικα ανωτερου” απογονου που ειναι το κεντρο του συμαντος, καθοτι ο ορος Ελ-Θεος καταρχην ειναι Φοινικικης προελευσης και ολες οι παραδοσεις των θεων συμπεριαμβανομενης και της Εβραικης ασφαλως καταληγουν στο συμπερασμα της κοινης προελευσης και ολοι οι δρομοι οδηγουν οχι ασφαλως στην Ρωμη αλλα στην Βαβυλωνα εκει που μας πηγε ο Αλεξανδρος.

  Η οποιαδηποε ερευενα λοιπον σχετικα με το θεμα καταρχην πρεπει να αποβαλει ως ψευδοεπιστημη και ως μια αντι-συνειδηση βλαβερη για την υγεια οτιδηποτε εχει σχεση με αυτην την τραγελαφικη κατασταση που λεγεται “Ελληνοκεντρισμος” και καταληγει στον νεοναζισμο.

  Οταν η βαση σου για την ερμηνεια της πραγματικοτητας ειναι απο την ριζα λανθασμενη και στοχευει μαλιστα στην υλοποιηση του ψευδους με βαση της εθνολογικες ψυχωσεις και οχι στην αναζητηση της Αληθειας δεν ειναι δυνατον να οδηγηθεις σε μια ισορροπημενη αντιληψη της πραγματικοτητας που θα μπορουσε να σε οδηγησει μεσα απο την ερευνα στην κατανοηση.

  Απλα βασικα οικοδομεις πανω στα ψευδη με ψευδη και στο τελος της ημερας υλοποιεις εναν πυργο (της Βαβελ?) απο ψευδη που λογικα θα γκρεμιστει απο την συμπαντικη συνειδηση (= θεο) μεσα και στην αντανακλαση βασικα της πυραμιδας της Δημιουργιας που αναδυθηκε απο τα αρχεγονα υδατα και που μπορει να προσεγγιστει ασφαλως μονο μεσα απο την εκ βαθεων μελετη και αναλυση ΟΛΩΝ των αρχαιων παραδοσεων και της αρχαιας μνημης και οχι ασφαλως μεσα απο θρησκευτικες παραισθησεις και προκαταληψεις.

 2. Γιαννης 07/12/2020 @ 10:17 ΠΜ

  Οργιάζει η φαντασία του ανθρώπου για τους εξωγήινους και κυκλοφορούν πολλά αναληθή αλλά το σύμπαν σφύζει από ζωή. Κατά πόσο αληθεύει όμως η οποία επικοινωνία τους με μας η όχι και από τους “καλούς” και από τους “κακούς” και σε ποιο βαθμό και ποσοστό, καλύτερα είναι να μην εκφέρει κανεις γνώμη μέχρι να του συμβεί κάτι προσωπικά και να το αξιολογήσει με ένα ανοιχτό μυαλό.

 3. Sir Μητσος εξ αγγλιας 07/12/2020 @ 10:28 ΠΜ

  Οι πιθανότητες εγραψες είναι 50-50. Σωστά ; Με ποιο μαθηματικό μοντέλο; Αυτό που κατέβασε η γκλαβα σου η κολλημένη;; Σε 2δις άστρα του γαλαξία μας αν πιστεύεις ότι είμαστε μόνοι μας έχεις καταρρίψει όλα τα μαθηματικά μοντέλα .
  Για πες μου μαθηματικά πόσοι πολιτισμοί ίσοι η ανώτεροι του γήινου ΙΣΩΣ να υπάρχουν βάσει του πλυθισμου των άστρων ;;; Υπολόγισε και το στατιστικό λάθος και πες μας. !!!!!!!!!!?????????

 4. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 10:30 ΠΜ

  Σε απολυτη συνεργασια “Ελληνορθοδοξοι” και “Ελληνοκεντρικοι” εχουν δημιουργησει ενα εθνικιστικο τσιρκο που αποτρεπει εκ προοιμιου την οποιανδηποτε πραγματικη ερευνα και την κατανοηση αναφορικα με ολα αυτα τα θεματα που αφορουν την εξελιξη και την αλληλεπιδραση της ανθρωπινης συνειδησης.

  Δεν ξερεις απο που να τον μαζεψεις ολον αυτο τον βουρκο απο εθνικιστικες ανοησιες εκει οπου μαλιστα σε καποιο επιπεδο η Ιουδαικη παραδοση που τουλαχιστον διδασκει οτι ολοι ειμαστε ανθρωποι και προερχομαστε απο εναν κοινο προγονο θα μπορουσε θεωρητικα να σε προσγειωσει.

  Εδω περα μιλαμε για ενα κομπλεξ αναφορικα με την εθνικοτητα και την καταγωγη που δεν εχει κατι αναλογο σε παγκοσμια βαση και που ειναι προφανες οτι αυτο που συμβαινει ειναι ενα καταλοιπο και της νοοτροπιας των αρχαιων που εχει μεταβιβαστει σε εμας μεσα απο την μελετη και τις πεποιθησεις μας αναφορικα με την πραγματικοτητα τους.

 5. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 10:57 ΠΜ

  Το πλεον απλο παραδειγμα που συνιστα οτι μιλαμε για ραγδαιως αναπτυσσωμενη παρανοια που σε αποτρεπει να ερευνησεις και να κατανοησεις ειναι το θεμα της γλωσσας και της καταγωγης του αλφαβητου που πρεπει σωνει και καλα να ειναι Ελληνικη σε αντιθεση και με την επιστημη και με αυτα που μας ειπαν οι αρχαιοι οπως για παραδειγμα ο Ηροδοτος αλλα και ο Διοδωρος ο Σικελιωτης που παραδοξως συμφωνουν με την επιστημη περι της Φοινικικης του καταγωγης και αυτο ασφαλως και ειναι συμαντικο για να προκυψει η οποιαδηποτε κατανοηση αναφορικα και με τις παραδοσεις των θεων καθοτι το Φοινικικο αλφαβητο προηλθε απο τους μυστηριακους συμβολισμους των ιερογλυφικων και για αυτο αλλωστε θα επρεπε να σκεφτουμαι τουλαχιστον αυτο που μας ειπε ο Σωκρατης περι καταγωγης του αλφαβητου απο τον Αιγυπτιακο Θεο της Αλχημειας Θωθ και επειτα ασφαλως να εξεταστει και το θεμα της μαθηματικης δομης του αλφαβητου και της Γεματριας που αρχικα εφαρμοστηκε στο Φοινικικο αλφαβητο και επειτα στο Ελληνικο και το Εβραικο που ηταν παραγωγα του πρωτου.

  Η φαση μαλιστα με αυτη την ραγδαιως αναπτυσσωμενη παρανοια ειναι οτι αμα διαφωνησεις με τα εθνικιστικα ψευδη και ανοησιες θα σου φορεσουν 100 ταμπελες οι καθε ειδους παρανοικοι.

  Απο μασονος μεχρι Εβραιος και Εβραιοχριστιανος ασφαλως κλπ καθοτι μαλιστα βγαζει νοημα το να δηλωνεις “Ελληνορθοδοξος” μαλιστα και να εισαι “Ελληνοκεντρικος” γιατι σε τελικη αναλυση λες αυτα που ελεγαν και οι αρχαιοι και γιατι συμφωνει μαλιστα η επιστημη που ειναι “ανθελληνικη” γιατι δεν συμφωνει παντα τουλαχιστον με το εθνικιστικο αφηγημα.

  Μιλαμε βασικα για τριτοκοσμικες και παρανοικες καταστασεις και δεν μπορουμε να εχουμε απαιτησεις απο το συμπαν με αυτα τα δεδομενα για αυτη την απεριγραπτη καταντια.

 6. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 11:01 ΠΜ

  Με αυτα τα δεδομενα σκεφτομαι βασικα οτι τους εθνικιστες θα μπορουσαμε να τους χρησιμοποιησουμε για βληματα εναντια στον εχθρο. Να φτιαξουμε ειδικα κανονια να τους βαζουμε μεσα και να στοχευουμε τους Τουρκους.

 7. Γιωργος 1962 07/12/2020 @ 11:15 ΠΜ

  Δεν μπορουμε να αποκλεισουμε την υπαρξη ευφηων οντων μεσα στο αχανες της δημιουργιας,αλλα οπως λες δεν υπαρχουν και χειροπιαστες αποδειξεις..Διασημοι ουφολογοι οπως ο DR Alan Haynek συγγραφεας του βιβλιου blue project,προς το τελος της καριερας του ειχε εντοπισει αυτην την παραξενη σχεση μεταξυ εμφανισεως τριτου τυπου εξωγηινων κατα περιπτωση των λεγομενων grey,με αυτην των δαιμονικων φαινομενων ..Η τηλεπαθεια ,αυτος ο αρχεγονος ψυχαναγκαστικος φοβος και τρομος των αυτοπτων μαρτυρων που επιρεαζει δραματικα την ψυχοσωματικη κατασταση των αυτοπτων μαρτυρων παραπεμπει σε δαιμονικες οντοτητες..Οι υπαρξη τους ομως ειναι διαχρονικη ,και δρουν στο παρασκηνιο εδω και αιωνες
  αν οχι χιλιετιες!Εμφανιζονται πολλες φορες μεσα σε νεκροταφεια,τρεφομενοι μαλλον με την εναπομεινουσα αυρα των νεκρων..Συμπεριφερονται ακριβως οπως οι δαιμονες!Στοχεψει τους δεν ειναι ανθρωπος αλλα ..η ψυχη του και αυτο που εκπεμπει!Πνευματικοι ενσαρκοι βρυκολακες στην υπηρεσια του εωσφορου αρχιτεκτoνα της σημερινης NWO!Συνεργαζονται αγαστα σε υπογειες βασεις με τους κοσμοκρατορες δινοντας καθε φορα ψηγματα εωσφορικης τεχνολογιας,με σκοπο την καταστροφη του ανθρωπου και την συγκομιδη αμετρητων ανθρωπινων ψυχων..Για αυτους ειμαστε κατα καποιο τροπο ενα τεραστιο φυτωριο καλλιεργειας ψυχων ,προσφορα και τροφη προς το υπερτατο ον που δεν αλλο απο τον εωσφορο..Βεβαια ολοι ολοι αυτοι λογαριαζουν χωρις τον ξενοδοχο και πραγματικο ιδιοκτητη του κοσμου τουτου ,Του Απειρου Πανταχου Παροντος Τριαδικου Θεου Του Ζωντος Ακτιστου Φωτος Ερχετε η ωρα της τελικης συγκρουσης Μετα την μπορα την δαιμονικη ερχετε η λιακαδα η θεικη Πατερ Παισιος..

 8. ενα ειναι αληθεια , ειχες τον πιο παλιο πολιτισμο επι της γης , και αυτο δεν αναιρειται απο καμια μασωνικη στοα ( βλεπε πουλιανο και βραχογραφιες και γραμμικη Α) οσο και να προσπαθει , επισης για πολλοστη φορα , δεν διαιρουμε ποτε ελληνες δωδεκαθειστες και ελληνες χριστιανους , μεγα εγκλημα , οσοι το επιχειρουν πλαγιως αμεσως καταλαβαινετε απο που προερχονται , μονο μαζι θα διαλυσουμε τη ΝΤΠ ενωμενοι , και μεσα απο μαχη , κανεις δεν ειναι μαζι μας , και σε προσωπικο επιπεδο αλλα και σε εθνικο , μαθε να κερδιζεις με τη δικη σου δυναμη , οταν περιμενεις η οταν ανηκεις στο κουρμπετι τοτε εχεις απαιτησεις , ομως καποιοι εκει μπορει να σε ριξουν στη μοιρασια πανευκολα , αρα ειμαστε μονοι μας και μονοι μας θα παλεψουμε.

 9. ΣΤΙΛΙΟΣ 07/12/2020 @ 2:42 ΜΜ

  Τόσο πολύ και βαθύ σκοτάδι σε μυαλά των κατοίκων της Γαίας εν έτη 2020.

 10. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 2:47 ΜΜ

  Ναι βασικα να εισαστε ολοι ενωμενοι και απομονωμενοι μεσα στο ψεμα και στην παραισθηση σας εναντια στο συμπαν. Ο αρχαιοτερος πολιτισμος ειναι αυτος των Σουμεριων απο οπου προερχεται και η αρχικη γραφη οπως γνωριζουν οι παντες.

 11. Απόλλων Έρως 07/12/2020 @ 2:56 ΜΜ

  Η βλακεια σας πλεον εχει προσεγγισει ο απειρο καθως επισης μιλατε για καποιον Ερμη Τρισμεγιστο καθως ταυτοχρονα προσπαθειτε να διαγραψετε τον επισης παλαιοτερο απο τον Ελληνικη πολιτισμο και δηλαδη τον Αιγυπτιακο στα μυστηρια του οποιου ηταν μυημενοι οι πλειστοι αν οχι ολοι των μεγαλων απο τους αρχαιους αλλα και τον Σωκρατη που μας ειπε οτι το αλφαβητο προερχεται απο τον Θωθ που θα μπορουσε να ειναι και ο Καδμος βασικα που ταυτιστηκε με τον Ερμη μεσα στα πλαισια καποιου συμβολισμου που συμφωνα και με τον Ηροδοτο και τον Διοδωρο ειναι αυτος που δημιουργησε το αλφαβητο.

  Να θυμισω επισης οτι στα Πελασγικα μυστηρια της Σαμοθρακης που γεννησαν και τον Αλεξανδρο και ηταν μυημενος και ο Ηροδοτος ο Καδμος ταυτιστηκε με τον Ερμη.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh