in

Ό Αλέξναδρος κατάστρεψε τήν Ελλάδα; Άθελα τού; Καί ένα ελληνικό παράδοξο….. Μετανάστευσε τούς σοφούς μαζύν τού!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό Αλέξναδρος κατάστρεψε τήν Ελλάδα; Άθελα τού; Καί ένα ελληνικό παράδοξο….. Μετανάστευσε τούς σοφούς μαζύν τού!

Μάγκισσες καί μάγκες γιά νά μήν παρεξηγηθούμε δέν είμαι κανένας αριστερός ή δεξιός ή κάτι περίπου τέτοιο ούτε μισητής τού Αλέξανδρου, αλλά αναγνωρίζω τίς αρετές τού, ήμουν θαυμαστής τού τώρα μόνον τών αγίων, η ΑΛΗΘΕΙΑ πρέπει νά λέγεται……

Ποία η αιτία τής αδάμαστης αυτοπεποίθησης τού Αλέξανδρου; Πρίν τήν εκστρατεία τού επισκέφθηκε μυστικώς έναν Μαντείον τής Σιντίκης Μακεδονίας, εκεί εξεκαθάρισαν όλα! Όπως πηγαίνουμε στήν Βουλγαρία από τά ελληνικά σύνορα από τόν Στρυμώνα/Προμαχώνα 23 χιλιόμετρα ευθεία συναντάμε τό Σαντάνσκυ = παραφθορά τής Σιντίκης. Είς τά 6 χιλιόμετρα από τά ίδια σύνορα άν στρίψουμε αριστερά πρός τό Πέτριτς/Petrich οπού κάποτε ζούσαν Έλληνες καί ήρθαν απέναντι εντός Ελλάδος στά νότια βουνά τού όρους Μπέλες, υπήρχε Μαντείον κάπου εκεί οπού συναντάμε τό χωριόν Ράζχντάν/Razhdak 3 χιλιόμετρα πρίν τό Πέτριτς. Σ’ αυτό τό Μαντείον όταν ό μάντης έκανε τήν τελετή χρησμοδότησης γιά τό ποιόν τού Αλέξανδρου, ξεπετάκτηκε κυριολεκτικώς ένας πραγματικός τεράστιος όφις από τήν φωτιά καί τότε είπε μέ θαυμασμό είς τόν Αλέξανδρο είσαι αήττητος, κανείς ποτέ δέν θά σέ νικήσει, ναί αλλά εξαιρείται ό θάνατος καί θάνατος από δόλο, όπερ καί έγινε. Επίσης ό αρχαίος ονειροκρίτης Αρτεμίσιος αναφέρει ότι κατά τήν εγκυμοσύνη τής η Ολυμπιάδα είδε κατ’ όναρ ένα χέρι νά σφραγίζει τήν κοιλιά τής μέ σφραγίδα μορφής λέοντα.

Σέ μία συγκροτημένη επίσκεψη μάς είς τώ Αγίω Όρει συνεπισκεφθήκαμε τήν Ι. Μ. Προδρόμου βόρρεια τής Κιρκίνης. Απ’ εκεί ένας Βούλγαρος σπουδαστής Θεολογίας θά μάς συνόδευε είς τήν Ι. Μ. Αγίου Ιωάννου τής Ρήλας, τού πρώτου Βούλγαρου αγίου. Η αποστολή πήγε μέ τό λεωφορείο, ένας αγιορείτης συμπροσκυνητής, ένας οδηγός, εγώ καί ό Βούλγαρος προπορευούμαστε μέ τό αυτοκίνητο. Όταν τού άνοιξα κουβέντα γιά τό αρχαίον μακεδονικόν μαντείον μού έδειξε πρός ποίαν κατεύθυνση ήταν καί μού τόνισε μέ ανάμεικτα δυσάρεστα συναισθήματα ότι τό χάλασαν έκ θεμελίων, ουσιαστικώς τό εξαφάνισαν οί κομμουνισταί από τήν πρώτη εβδομάδα οπού η Βουλγαρία έγινε κομμουνιστική. Αυτά ήταν τά λόγια τού κατά λέξει…..

Μάζωξε είς τά εγκόλπια τού ό Αλέξανδρος όλη τήν αφρόκρεμα τής επιστήμης, τής σοφίας, τής ιδιαιτερότητας, τής εκπαίδευσης καί τήν επιστράτευσε είς τήν εφόρμηση τού κατά τών Περσών καί άλλων βασιλείων. Μεγάλωσε δι’ ολίγον τά σύνορα τής Ελλάδα αλλά αυτή κατόπιν (ή καί συνάμα) πτώχυνε σέ γνώση, αυτό δέν φάνηκε είς τήν αρχή αλλά σύν τώ χρόνω χόνδρυνε, παροιμία: «ύστερα φέρνει ό φούρνος τήν πυρά»……. καί τήν έφερε………

Πήρε μαζύ τού όλους τούς εκπαιδευτές πολέμου, μάχης, στρατηγικής, παρατήρησης, ψυχολογίας, σωματικής αναδιάπλασης, υγείας, θετικής ενέργειας καί έφυγε…… έμειναν ορφανά τά Ελληνόπουλα είς τά μετώπισθεν…… όπως έμειναν ορφανά από γνώση τά Ελληνόπουλα κατά τίς παλαιότερες καί τήν πρόσφατη μετανάστευση σέ Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά καί αλλού……. θέλετε έτερη απόδειξη;;;;;

Τράβηξε μαζύν τού διδασκάλους, πολιτικούς μηχανικούς, ναυπηγούς, οπλουργούς, φιλοσόφους, μεταλλουργούς, ξυλουργούς, φυσιοδιγείς, πολυγνώστες, ιατρούς, αρχαιολόγους, γλωσσολόγους, γλωσσομαθείς καί ούτω περί καθ’ εξής…… Τήν περιουσία τής Ελλάδος δηλαδή!

Όταν φύγει ό διδάσκαλος ό μαθητής θά μείνει μικρός καί ό μαθητής τού μαθητού ακόμη μικρότερος επειδή ό μαθητής οπού έμεινε ημιμαθής, λειψός, κολωβός είς τό κέρας τής γνώσης, παρέδωσε ενσφαλμένη έν πολλοίς καί ελλειπή τή γνώση….. καλή τού ώρα…… σεβασμός είς τήν προσπάθεια τού.

Υπήρχαν άνθρωποι είς τήν Ελλάδα πρό τής εκστρατείας τού Αλέξανδρου οπού ήσαν ολόκληρα πανεπιστήμια…… ή πανεπιστήμονες…… αυτοί έφυγαν, πολλών η γνώση διαπαντός…… ίσως!

Έσυραν μαζύ μέ τόν Αλέξανδρον όλοι αυτοί καί δέν ξανά γύρισαν, απόθαναν, νυμφεύτηκαν εκεί κ’ εδώ πέρα είς τά πέρα….. σκοτώθηκαν, απηύδησαν, τρελλάθηκαν, ξέχασαν κ’ εξεχάστηκαν, μετανόησαν, είπαν μέ τόν ιδικόν τούς τρόπον: «ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης».

Όταν ήρθε η οικονομική κρίση έν Ελλάδι πρό δεκαετίας έφυγαν οί γνωστικοί, δίχως νά σημαίνει ότι ήσαν σοφοί, συνετοί είς τήν ηθική καί άψογοι είς τό δίκαιον, πήγαν είς τάς Ευρώπας, θά κατασταλάξουν εκεί, σέ 100 έτη τά παιδιά τούς θά είναι Ολλανδοί, Εγγλέζοι, Αμερικανοί, Αυστραλοί. Τούτο συνέβαινε πάντοτε έκτοτε καί ύστερα δέν καταλάβουν οί Έλληνες ότι όλοι οί Ευρωπαίοι, Ευρωπαιογενείς καί δή οί Καυκάσιοι (από τό Καύκασος = καυκάλα = άγονη πετρώδης γή μέ ολίγη βλάστηση, επίσης καυκάς/καυγάς ελληνοκυπριαστί σημαίνει έριδα, όντως οί Καυκάσιοι έξ’ ανέκαθεν έριζαν ανά μεταξύ τούς, όπως καί τήν σήμερον άπαντες οί Ελληνοκαυκασιογενείς) εισίν Έλληνες…..

Ό Αλέξανδρος έφυγε είς τά ξένα νά σώσει τήν Ελλάδα, νά λαβώσει θανάσιμα τό θερειό είς τήν φωλειά τού καί άθελα τού ή από απληστία δέν άφησε σοφή ψυχή ώς φρουρά καί μεταφορά γνώσης είς τά μετώπισθεν.

Νίκησε τήν Περσία καί νικήθηκε από τήν μετανάστευση η Ελλάδα….. Αυτή καί άν είναι η κατ’ ουσίαν Εθνική μάς Τραγωδοειρωνία……

Άμα τόν θάνατο τού Αλέξανδρου επήλθε η διάσπαση τού κράτους οπού μέ τό ζόρι τής σπάθας έφτειαξε. Οί διαδόχοι ή επίγονοι τού διαίρεσαν τήν αυτοκρατορία καί έκαμαν τά αίσχιστα ανά μεταξύ τούς καί είς τήν Μητροπολιτική Ελλάδα. Δέν αρκούσε η σήψη γνώσης από τήν επιστράτευση τών γνωστικών κατά τήν επέλαση τού Αλέξανδρου ήρθε καί η πολυτάραχη πτώση από τούς Επιγόνους……

Όλα έγιναν βάσει σχεδίου Θεού…… ή επειδή γνώριζε τήν παλειανθρωπιά τούς Ό Θεός…… καί ήρθαν οί Ρωμαίοι μέ κατοχή καί ύστερα Ό Χριστός, τό Ελληνοβυζάντιο καί τώρα είς τά διαταύτα μέ τά αδιέξοδα μάς….. Κάποτε νεαρός άνηκα σέ κόμμα καί όταν ό πρόεδρος υποστήριξε γιά δήμαρχο πρόσωπο οπού εγκαταλείφθηκε από τό κόμμα τού γιά νά φέρει διάσπαση ψηφοφόρων τού άλλου κόμματος καί νά εκλέξει δήμαρχο σέ πόλη οπού είχε χαμηλό ποσοστόν….. Αντίδρασα μέ κάποιους άλλους καί είχαμε σχέδιον νά ανακόψουμε αυτήν τήν υποστήριξη. Μάς κάλεσε άρον άρον ό πρόεδρος τού κόμματος καί μάς παρακάλεσε νά μήν προχωρήσουμε. Θυμωμένος είπα πρέπει νά παραδεχθούμε καί νά ανακαλύψουμε τά λάθη μάς καί ένας βουλευτής χωρίς νά εννοεί τά πράγματα ακριβώς όπως κάνω εδώ τώρα είπε: «γιά νά βρούμε τό λάθος πρέπει νά πάμε από τήν εποχή τού Μεγάλου Αλεξάνδρου……». Έκτοτε παραπαίουμε, ανακάμψαμε μία χιλιετηρίδα αλλά κάτι μάς έλειπε, που δέν είχαμε ποτέ…., ενώ στήν χιλιετηρίδα μέσα πολλαπλασιάσαμε τούς εχθρούς μάς εντός καί εκτός, ημετέρου αίματος, ψευδοξένου αίματος καί ξένου αίματος…..

Εάν δέν εκστράτευε ό Αλέξανδρος ίσως οί Πέρσαι νά μάς νικούσαν κάποτε, ίσως μάς γενοκτονούσαν, ίσως καί όχι. Τό αντίτιμον τής απαλλαγής από τούς Πέρσες, από τίς κουρσάρικες επιδρομές τούς ήταν νά καταστραφεί η πολυδομή τής γνώσης μάς…..

Γιά νάχεις δόξα πρέπει νά πληρώσεις ακριβότερα μέ αίμα, εξευτελισμούς, θλίψεις, δοκιμασίες……Πώς μπορείς νά είσαι μέγας άν τά εύρεις όλα έτοιμα; Πώς μπορείς νά έχεις κλέος άν δέν έχασες γιά νά κερδίσεις; Πώς μπορείς νά είσαι αθάνατος άν δέν απόθανες γιά τήν τιμή, τό αίμα, τήν ηθική, τό δίκαιο; Πώς μπορείς νά είσαι κάποιος όταν τό αντικείμενο τού αντικειμένου σού, τό υποκείμενο τού πάθους σού, τό σκλαβοπάζαρο τού εγωισμού σού;….. Τό φυγόπονο όν τής ανεξάρτητης δειλίας τής ιδιοτέλειας σού;……

Πώς μπορείς νά γίνεις…… όταν δέν μπορείς νά είσαι….. αυτός που πρέπει νά είσαι…….

Ό Αλέξανδρος γνώριζε ότι πήρε τήν αφρόκρεμα τής διδασκαλίας, έν μέρει είχε δίκαιο, έν μέρει τό παράκανε……. ήταν ένα από τά μειονεκτήματα τού, η μαγκιά τής αλητείας τής περιφοράς…… πολεμούσε γιά νά ταξειδεύει μετά που νίκησε τούς Πέρσαις, ήθελε νά ιδεί, νά μάθει, νά νοιώσει ώς παναισθησιακός κρατήρας…… Ένας περιηγητής αιώνιος έφηβος…… ό πρώτος ιππότης χωριατόμαγκας συνάμα ευγενής….. ένας αξεδίψαστος……

Ήταν ό πρώτος καταδύτης, μέσα σέ νερά γλυκού νερού….. ήταν ό πρώτος νάσιοναλ γεωγράφικ!

Ύστερα τό κατάλαβαν οί μεταγενέστεροι τού αυτοκρατορικοί γι’ αυτό ό Καίσαρ είπε: «ήρθα, είδα, απήλθα», υπερθαυμαστής τού Αλέξανδρου, ήθελε νά πεί: «θέλω νά έρθω, νά ιδώ επειδή γνωρίζω ότι θ’ αποθάνω»……. όπως γνώριζε διά τή μάταια αυτή ζωή μέ τόν τρόπο τού ό Μεγαλέξανδρος…….

Οί Ρωμαίοι, όμως έμαθαν καί κάτι άλλον, απ’ τά λάθη τ’ Αλέξανδρου τής Ελλάδος. Ότι δέν πρέπει νά κατακτάεις ώς σύμφωνας, αλλά αργά αργά καί σταθερά, νά εδραιώνεσαι κάπου, νά ριζώνεις, νά γίνεις αποδεκτός καί ύστερα πάρακατω. Αυτό τό ήξευραν καί οί Ελληνοβυζαντινοί αλλά ύστερα έσβυσε, ό νούς είς Τόν Θεόν καί αλλονών είς τάς ηδονάς, έγιναν οκνηροί, αλαζόνες καί επιπόλαιοι. Μού λέγει ένας Άγγλος σ’ έναν αεροπλάνο: «γιατί έπεσαν οί Έλληνες, έγιναν οκνηροί, όπως πάθαμε κ’ εμείς οί Εγγλέζοι αργότερα;». Ναί τού λέω……

Οί Οθωμανοί όμως έμαθαν νά δρούν όπως οί Ρωμαίοι, εδραιώνονται, ριζώνουν, εξαποδέχονται…… Κάνουν ψυχολογικό πόλεμο όπως οί Ελληνοβυζαντινοί…….. ακόμη καί ό Ερτογάν.

Η στρατηγική σέ διαδοχή «κρατικών παραεθνών»……

Τώρα είμαστε στήν θέση τών Ελλήνων μέ τούς τότε Πέρσαι….. τούς λένε Τούρκους….. μέ τή σοφία τών Περσικών Πολέμων θά νικήσουμε……

Οί Αμερικάνοι είδαν τήν μετανάστευση τών εγγράμματων από τό Μέγα Αλέξανδρο καί έφτειαξαν τά κιπούτς, τά εγκλειστήρια, τά επιστημονομοναστήρια, τά κοινόβια τής ΝΑΣΑ, τών πανεπιστημίων, τών εργαστηρίων, τής διαφήμησης, τής παραπλανητικής παραπληροφόρησης, τής προπαγάνδας, τού Χόλλυγουντ, τής κόκκας κκόλλας καί τών άλλων εταιρειών εταίρων τής ίδιας συνομοταξίας που εσείς πιστεύετε, ή σέ κάποια πιστεύετε, μερικά άλλα απ’ αυτά είναι η εξαγωγή κομμάτων, ιδεολογιών, ψευδοφιλανθρωπιών, όλα γιά τό χρήμα καί τό χρήμα γιά τόν έλεγχον καί ό έλεγχος γιά τήν απώλεια τής ψυχής…… ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ ΕΠΑΝΩ ΣΑΣ!

Άν δέν είχε γραπτεί οποιαδήποτε άλλη Ιστορία απλά δέν θά είχε γραπτεί κάτι αλλά άν δέν είχε γραπτεί η Ιστορία Τού Θεού καί τής Ελλάδος κάτι θά έλειπε, θά ήταν αλλιώς τά πράγματα, δέν μπορούσαν νά μήν γραπτούν αυτά…..

Τό παράδοξο, είναι ότι οί μύθοι καί οί ιστορίες τών Ελληνικών Πόλεων που γράπτηκαν είναι αυτές τών σημερινών συνόρων τής Ελλάδος περίπου……. Ποίος τά έσβυσε τ’ άλλα…..;;;; υπάρχουν βιβλία οπού είναι κρυμμένα από τό κοινό, επιλέχθηκαν κάποια βιβλία γιά νά γνωρίζουμε συγκεκριμμένα πράγματα καί πολλά σέ συγκεκριμμένα σύνορα; Έγινε από απροσδιόριστο πολυαλγόριθμο/συνστηματοποιία;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κώδικας QR (QR code) Πολεμήστε το σύστημα με τα δικά τους εργαλεία !!

Δεν υπαρχουν κλωνοι στο Hollywood.Αληθεια σας λεω!