22:22 - 15/03/2021

Μέ βάση έναν αριθμολογικόν άρθρον τού thegematrix… καί τήν τεκτονική προπαράταξη…

Μέ βάση έναν αριθμολογικόν άρθρον τού thegematrix… καί τήν τεκτονική προπαράταξη…

Ν.Τ.Π. ,Μασονία ,Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και πολιτών ,Νέα Σμύρνη ,7 Μαρτίου 2021

Ό διαβήτης φέρει μοίρες 47 σέ κλίση καί ό μοιρογνώμων 90ο = 137ο … 360ο ήτοι κύκλος πλήν 137ο = 223ο ήτοι 2023 έτος;…. Θά επιτύχουν τόν εμβολιασμόν;

Μοίρες άλλων δύο γωνίων μοιρογνωμόνιου 45 έκαστη άν γίνει τρίγωνον. Μοίρες άλλων δύο γωνίων άν τριγωνοποιηθεί ό διαβήτης 180-47=133/2=66,5! Αναφορά κάνει ό thegematrix είς τόν 66 όσον καί προσωπικώς τακτικότατα, καί ό έκτος αριθμός από τού μηδενός είναι ό 5, άρα τέ 66,5 = 666… κατά συμβολική συχνοτική προσέγγιση… Συνάμα ακόμη ήμισυ μονάδα = 0,5 μάς κάνει 67 καί σύν 33 = 100 ή μεταφορά τού 0,5 από τό 33,5 έίς τό 66,5=67+33=100 ή 66,5+33,5=100…

Είς τό άρθρον τού thegematrix αναφέρεται: «Το τελετουργικό διαδραματίστηκε – όχι τυχαία – σε άλσος, δηλαδή σε χώρο με άφθονη βλάστηση και πράσινο. Ο αριθμός 137 συσχετίζεται με το φως στον κλάδο της φυτολογίας που μελετά την φυλλοταξία.Τα φυτά αναπτύσσονται στρεφόμενα κατά 137,5 μοίρες, προκειμένου να εκμεταλλευτούν κατά τον καλύτερο τρόπο την πρόσπτωση του φωτός».
Βλέπουμε μία σύν/πλήν διαφορά 0,5 μονάδας από τόν αριθμόν 137 + 223 = 360 ή από τόν 137,5 + 222,5 = 260 όπως καί ανωτέρω μέ τόν 33,5 καί τό 66,5…

Είς τό άρθρον τού επισημαίνει τακτικώς τόν αριθμόν 6996… https://katohika.gr/sinomosia/n-t-p-masonia-epeisodia-metaksy-astynomias-kai-politon-nea-smyrni-7-martiou-2021/
69+69=138 δηλαδή ήμισυ (0,5) μονάδα πέραν τού 137,5…

96+96=192 π.χ. δεύτερον μήνα τού 2019;… πάντως είναι η χρήση τών αριθμών 1, 2, 9… 129+192+219+291+912+921=2664/24=111 = 666 μέ τήν εβραϊκή γραματοσειρά…

2664/36=74…. 2664/72=37… 2664/108=24,666666666…. καί 2664/96=27,75 συγκρίνετε τά αποτελέσματα μέ τό άρθρον μού …… καί δή μέ βάση τόν αριθμόν 1998…
Συνάμα μέ βάση τούς αριθμούς 1, 3 καί 8 έχουμε τά εξής:

138+183=321+318=639+381=1020+813=1833+831=2664!!!! Ήτοι τό ίδιον αποτέλεσμα εάν προσθέσετε όλους τούς παράγωγους αριθμούς τών 192 (1,9 καί 2) καί όλους τούς παράγωγους αριθμούς τών 138 (1, 3 καί 8)… Συγκρίνετε τά αποτελέσματα μέ τό ανωτέρω άρθρον μού…

2664Χ2=5328… Κάτι σημαίνει αυτόν π.χ. σέ έτη αλλά άς τό αφήσουμε εδώ, κάποιοι γνωστικοί θά υποψιαστούν αυτόν οπού πιθανώς υπονοείται…

96+69=165 έχει σχέση μέ τό ανωτέρω άρθρον μού… ενώ σέ άλλον άρθρον αριθμολόγησα όλα τά πιθανά αριθμοπαράγωγα τών δύο 6 καί δύο 9…

Ό thegematrix αναφέρεται είς τόν αριθμόν 69 τής βασιλικής καμάρας τής έν λόγω φωτογραφίας, καί ουσιαστικώς είναι τό σύμβολον τού ζωδίου τού καρκίνου. Είς τήν καμάρα φαίνονται σύμβολα από 7 ζώδια, ενώ αγνοούνται τά λοιπά 5, τά οποία πιθανόν νά συμβολίζονται άλλως πώς ή έκ τής όπισθεν νά υπονοούνται ή αυτά τά 7 συμβολίζουν τόν ιερόν αριθμόν 7 αλλά είναι ιεροί όσοι τόν σέβονται αλλά όχι τήν Ιερότητα τής Ηθικής; Τούς επτά ουρανούς εξού καί 7 άστρα υπό κάτω κ.α…

Δι’ όλα όσα λέγει περί τού αριθμού 47 ή/καί 47ο σκεπτόμουν τήν πρηγούμενη τόν αριθμόν 47 ετών οπού έζησε η Αγία Μαρία η Αιγυπτία έν τή ερήμω… Από αυτά 17 έτη μέ πειρασμούς καί τά υπόλοιπα μέ δοξολογία Θεού μόνον… Είναι πλησίον τού 48 καί μπορούμε νά υποθέσουμε ότι από έφυγε πρός τήν έρημον ή απόθανε είς τόν 48ον έτος, υποθετικώς… Αλλά πάντοτε μέ τίς πληροφορίες τών υποθέσεων πορευόμαστε μετέπειτα είς τίς μεγάλες ή μικρές αποκαλύψεις, πληροφορίες, συνειδητοποιήσεως, μέ ό,τι καί άν ασχολούμαστε. Πρόκειται περί διαφόρων ειδών καί επιπέδων πρακτορισμού!…

Παρατηρώντας τίς αναλογίες είς τήν εικόνα μέ τά δύο σκιαγραφημένα πράσινα φύλλα, φαίνονται κάλλιστα ώς έναν ζεύγος ομματογύαλια μέ ρίνη. Από τίς έξωθεν άκρες τών ομματών μέχρι τήν μέσης μεταξύ τών ρουθουνιού, μπορούμε νά υποθέσουμε ότι διατρέχεται μία παρόμοια αναλογία μέ τίς 137,5ο τής φυλλοταξίας. Ομοίως από τίς ίδιες άκρες μέχρι τό τρίτον μάτι ήτοι ανάμεσα είς τούς όφρεις/φρύδια καί κάπως παραπάνω… Εάν θέσουμε αυτά τά δύο σημεία κάτω καί άνω τής ρίνης μέ ευθυγραμμίσεις πρός τίς έξωθεν άκρες τών ομματών, τότε σχηματίζουμε τό σχέδιον καί συμβολισμόν τού διαβήτη καί τού μοιρογνωμονίου. Βεβαίως τό σύμβολον αυτόν είναι πανάρχαιον τού Ευκλείδη καί άλλων παρόμοιων τού πιθανώς… Συμβολίζει καί σχηματίζει επίσης τόν ρόμβον ός είναι τό ωοειδές σχήμα μέ ευθείες γραμμές, καί οί επαναλήψεις τούς σχηματίζουν σπείρες όπως αυτή τής Γονιοδομής…

Μέ ίσες αναλογίες ό διαβήτης καί τό μοιρογνωμόνιον σχηματίζουν τά αλληλοεισερχόμενα ισοσκελή ή ισόπλευρα τρίγωνα σέ άλλη περίπτωση, ήτοι γνωστόν ώς άστρον τού Δαυίδ ή είς τήν περίπτωση οπού δέν είναι τρίγωνα ώς αλληλοεισερχόμενα ελληνικά λάβδα…

Τό ότι αυτόν τό σύμβολον είναι τόσον αρχαίον όσον ό Δαυίδ (Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά μετά τον Σαούλ Βασιλιάς της Ιουδαϊκής δυναστείας στην Ιερουσαλήμ που βασίλευσε για 40 χρόνια πιθανώς από το 1033/1077 π.Χ. έως το 993/1037 π.Χ.) φανερώνει τή σημασία τού καί τή σημασία τών μαθηματικών είς τήν αντίληψη Τού Θεού! Δέν είναι τυχαίες αυτές οί δηλώσεις: «Όλα λέγονται και γράφονται μέσα στον ορισμένο τρόπο, την ορισμένη ώρα, μέσα σε ορισμένη σειρά και μέσα σε ορισμένο αριθμό Πυθαγόρας
Οι αριθμοί είναι η γλώσσα του Σύμπαντος που μας προσέφερε ο Θεός ως απόδειξη της αλήθειας Αυγουστίνος
Ο Θεός έκτισε τη Σοφία και αφού την έκανε αριθμούς, την έριξε πάνω στη Δημιουργία ΤουΣοφία Σολομώντος (Σιράχ), κατά πάσαν πιθανότητα τό έμαθε από τόν πατέρα τού Δαυίδ.
Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο βάσει των αριθμών Ησαΐας»…

Αυτόν οπού λέγεται μασσωνία ή τεκτονισμός ήτοι η τέχνη νά κτίζεις, νά κτίζεις καί νά χαλάς τά πάντα, διότι ό τέκτων ήτοι πελεκάνος/μαραγγός κυρίως είς τήν Αρχαία Ελλάδα καί οικοδόμος κατά δεύτερον, χαλάει έναν δένδρον διά νά κτίσει μία καλύβα, έναν τοπίον διά νά κτίσει μία έπαυλη, έναν κόσμον διά νά κτίσει έναν άλλον, μία παράδοση διά νά ανεγείρει, διαδόσει, εμφυτεύσει είς τήν θέση τής μία άλλη. Μία φυλή ή έθνος διά νά εγκαταστήσει είς τήν θέση τούς άλλα γένη. Τό θέμα είναι τί κτίζεις, άν κτίζεις καλόν ή κακόν, ουδέτερον ή ανάμεικτον, άν κτίζεις ψυχοσωτηρία ή ψυχαπώλεια. Δέν είναι τυχαίον ότι Η Παναγιά κατάγεται από τό γένος τού Δαυίδ τού τέκτων καί αρχιτέκτων, διότι Ό Θεός είναι Ό Άπειρος/Μέγας Αρχιτέκτονας τού Σύμπαντος όπως είπε ό Πλάτων καί τόν ονόμασαν Μ.Α.Τ.Σ. οί ελευθεροτέκτονες… Ό όρος ελευθεροτέκτων εξυπνοεί τήν ελεύθερη καί αυθαίρετη τεκτονική πράξη ήτοι τήν άνευ ηθικών αναστολών, φραγμών, ορίων, ελέους… Αυτοί οί ίδιοι συνειδητοποίσαν την σημασία τού όρου τέκτων καί φρόντισαν νά τήν αποκρύψουν αλλά καί νά τήν αποδομήσουν από διαντίληψη τών άλλων, ώστε νά τήν εκμεταλλεύονται μόνον οί ίδιοι χωρίς φειδώ καί συνάμα συγκεκαλυμμένως, μυστικώς καί αοράτως. Αυτή η πρακτική «τούς» είναι καί η μεγαλύτερη τεκτονική τεχνική «τούς», μία τεχνική οπού αποδομεί ασυναισθήτως τούς άλλους καί μασσωνοποιεί ήτοι τεχνικοποιεί τούς άλλους όπως οί «ίδιοι» κατ’ επιθυμίαν θέλουν…

Σ’ αντίθεση μέ τήν Χριστιανική Τεκτονική οπού σκοπόν έχει τήν ψυχοσωτηρία από Τόν Μοναδικόν Ψυχοσωτήρα Ιάσων = Θεραπευτή Χριστόν. Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά. Οί ψαλμοί τού Δαυίδ όπως καί όλα τ’ άλλα έργα τής ανθρωπότητος είναι Τεκτονική Πράξη, τό θέμα είναι τί είδους τεκτονική πράξη κάνει κάποιος από αγαθή, κακή, ουδέτερη, ανάμεικτη….

Άλλωστε όπως επανέγραψα η λέξη τέκτων = τέ+κτών σημαίνει τό απονεκρομένον, εξού κτωνώ = σκοτώνω, εξού καί η ομοιότητα μέ τό κτίζω ή κτώζω, κτήμα, κτήνος… Συνάμα σημαίνει κεκτημένον… = κεκτισμένον = τό κτισμένον…

360Ο – 137Ο = 223Ο,εδώ βλέπουμε τούς αριθμούς 22 καί 23 καί μάς θυμίζουν τά κακά οπού θά ζήσουμε τά έτη 2022 καί 2023 (δέν είναι απίθανον νά τό προγραμμάτισαν επειδή προσδίδουν μυστηριακή σημασία είς τόν 223), αλλά πάντοτε υπήρχε εκεί… καί δέν τό βλέπαμε… συνάμα 223/2=111,5!!!! 137/2=68,5…
111,5+68,5= 180ο αφού τό σύνολον τών 223ο καί 137ο είναι οί 360ο άρα τό ήμισυ τού κάθενος απ’ αυτούς τούς αριθμούς είναι τό ήμισου τού 360ο….
Σύγκρινέ όλ’ αυτά μέ τό άρθρον: https://katohika.gr/ellada/opoios-anteksei-1260-imeres-diati-erminevoume-tin-apokalypsi/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (10)

 1. Άγιος Θεόφιλος 03/16/2021 @ 1:09 ΜΜ

  Ο θεος μαζι σου.

 2. Ο ΣΑΛΟΣ 03/16/2021 @ 3:01 ΜΜ

  Β
  Δ
  =
  ΒΑΘΙΆ
  ΔΙΟΡΑΤΙΚΌ

 3. Ο μαγικός αριθμός [όπως τον αποκαλούν] 137 σχετίζεται με:

  Tη φυλλοταξία [σταθερή και ορισμένη διάταξη των φύλλων στο βλαστό ενός φυτού]

  Τη σταθερά λεπτής υφής [πιθανότητα όπου ένα ηλεκτρόνιο απορροφά ή εκπέμπει ένα φωτόνιο 1/137 – για συντομία οι φυσικοί λένε 137]

  Την Καμπάλα [μεταγραφή: Qabbālâ= παραλαβή/παράδοση ]
  στα εβραϊκά: קַבָּלָה = 137[Hebrew Gematria]

 4. Ο εβραϊκής καταγωγής Ρίτσαρντ Φάινμαν, βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ για την εργασία του στην κβαντική ηλεκτροδυναμική συμμετείχε στο Σχέδιο Μανχάταν.
  Ο Γκέρσομ Σόλεμ [ειδήμων του ιουδαϊκού μυστικισμού] σε συζήτηση με το Βίκτορ Βάισκοπφ [Εβραίος εκ Βιέννης/ γνωστός στους συναδέλφους του ως Προφήτης του Λος Άλαμος/ κεντρική φιγούρα του Σχέδιου Μανχάταν/ &Γενικός Δ/ντής στο CERN]
  τον ρώτησε αν υπάρχουν στη φυσική κάποια ανεξήγητα μυστήρια. Και ο Βάισκοπφ απάντησε «Ναι, υπάρχει ο αριθμός 137…»

 5. για να του απαντήσει ο Σόλεμ «Δεν το ξέρεις βέβαια, αλλά ο αριθμός 137 σχετίζεται με την Καμπάλα»
  “קַבָּלָה” = 38 [Hebrew Ordinal]

  Η αγγλική απόδοση της ισοψηφίας [η αριθμολογία με χρήση του αλφαβήτου] είναι

  “GEMATRIA” = 38 [English Reduction]

  [Hebrew Ordinal] “קַבָּלָה” = 38 = “GEMATRIA” [English Reduction]

  Η περιοχή της Αθήνας –γενικότερα, έχει βόρειο γεωγραφικό πλάτος 38 μοίρες.

 6. Μιας και ανάφερα τη σταθερά λεπτής υφής, ας καταθέσω εδώ ακόμα μία πληροφορία.

  Όπως αναφέρει ο τίτλος του άρθρου:

  Ξυπνά Ο Παλαιότερος Επιταχυντής του CERN

  phys.org/news/2021-03-ls2-cern-oldest-awakens.html

  4.3.2021 Μετά από δύο χρόνια εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, το Σύγχροτρο Πρωτονίων (Proton Synchrotron–PS) επιτάχυνε την πρώτη δέσμη.

 7. Το Σύγχροτρο (PS) είναι η καρδιά του συστήματος επιταχυντών του CERN. Βρίσκεται στο κέντρο του συμπλέγματος, τροφοδοτεί δέσμες σωματιδίων όχι μόνο τον Μεγάλο Επιταχυντή Συγκρουόμενων Δεσμών Αδρονίων (Large Hadron Collider, LHC) , αλλά και πολλές από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του CERN, όπως το Εργοστάσιο Αντιύλης και την Ανατολική Περιοχή .

 8. Στις 4 Μαρτίου, ο βετεράνος επιταχυντής έλαβε την πρώτη δέσμη σωματιδίων μετά από διακοπή δύο ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αναβαθμίσεις προκειμένου να προετοιμαστεί για τη φάση Υψηλής Φωτεινότητας (δηλαδή τον αριθμό των συγκρούσεων σωματιδίων στη μονάδα του χρόνου).

 9. Ο ΣΑΛΟΣ 03/17/2021 @ 5:54 ΜΜ

  Ταχύτητα
  Γραφής
  07:29
  07:31
  07:32
  08:29
  08:30
  08:32
  777/888
  21/24
  29+2+1
  29+1+2
  Σύγχροτρο=1843

 10. Ο ΣΑΛΟΣ 03/17/2021 @ 6:04 ΜΜ

  Ο ΕΝΣΑΡΚΩθΕΙΣ ΛΟΓΟΣ=1843
  Σύγχροτρο=1843
  ΑΝΟΙΓΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ=1843

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh