12:30 - 16/08/2023

Τά νησιά-πλοῖα τῆς Τουρκίας ἐξουδετερώνονται εὔκολα μέ σωστή στρατηγική ἐφαρμογή. Γιατί ὁ Τατάρ εἶναι προβληματισμένος ἕως καί λυπημένος μέ τό Ρωσσικό Προξενεῖο στά Κατεχόμενα……

Διαφημίσεις

Τά νησιά-πλοῖα τῆς Τουρκίας ἐξουδετερώνονται εὔκολα μέ σωστή στρατηγική ἐφαρμογή. Γιατί ὁ Τατάρ εἶναι προβληματισμένος ἕως καί λυπημένος μέ τό Ρωσσικό Προξενεῖο στά Κατεχόμενα……

Ἡ Τουρκία ἔχει κατασκευάσει τήν πρώτη ἀπό τίς δύο κορβέττες πού πῆρε παραγγελία ἀπό τήν Οὐκρανία καί ἀμέσως πῆρε παραγγελία γιά ἀκόμη τέσσερεις, φαίνεται ὅτι ἔχουν ἐνθουσιαστεῖ οἱ Οὐκρανοί.

Τό πολύ πολύ νά βουλειάξουν μόλις ἀγκυροβολήσουν σέ κανένα οὐκρανικό λιμάνι ἤ νά κατακτηθεῖ ἡ χώρα πρίν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἑξάδα καί νά μείνουν στήν Τουρκία, προφανῶς μᾶλλον μέ κάποια κέρδη. Χωρίς νά ἀποκλείουμε ἐνδιάμεσα καί ἄλλα ἐνδεχόμενα, ἀλλά μᾶλλον ἡ Ρωσσία θά ἐξαντλήσει τήν Οὐκρανία σέ βαθμό ὁ ἴδιος ὁ λαός νά ἐπιθυμεῖ τήν ἐνσωμάτωση ἤ εἰρηνική ὑποταγή στήν ὑπερδύναμη τοῦ Καυκάσου καί τῆς Σιβηρίας, κάτι πού εἶναι ἔντονο στήν χώρα ἀλλά τα μέσα μαζικῆς ἀποσιώπησης ἄλλα δείχνουν στίς εἰκόνες καί φωνές τους μαγνητοσκοπιμένα.

Ἡ Τουρκία τά παίζει ὅλα γιά ὅλα ἀκολουθῶντας τις παρρησιακές παρακινήσεις τοῦ Πακιστάν ἔναντι τῆς Ἰνδίας, καί ἴσως δέν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή. Ἐάν μποροῦσε νά εἶναι ἀληθῶς φιλική πρός τούς Ἕλληνες τό μέλλον της θά ἦταν προδιαγραφόμενο ὁπωσδήποτε χρυσόν. Ἀλλά εἶναι στό αἷμα τῆς πολιτικῆς τοῦ κατακτητῆ νά θέλει νά κατακτάει συνεχῶς. Χωρίς νά σημαίνει ὅτι ὁ λαός τῆς Τουρκίας συμφωνεῖ μέ αὐτήν τήν ἐπικύνδινη προώθηση, ἄλλωστε ὁ πτωχός πάντοτε διώκεται ἄμεσα καί ἔμμεσα ἀπό τούς νόμους τῆς χώρας του καί εἶναι ἀναλώσιμος, κάτι τό ὁποῖον εἶναι ἐξωφρενικά ἀτιμωτικό γιά ἕναν ἄνθρωπο πού αἰσθάνεται τήν ἀξιοπρέπεια, ἀκόμη καί ὅταν δέν αἰσθάνεται τήν ἀξιοπρέπεια του.

Τό σχέδιο τῆς Τουρκίας εἶναι ἡ κατασκευή πλωτῶν νήσων [πλοίων] πού νά διεισδύουν στήν ζούγκλα τῶν ἑλληνικῶν φυσικῶν νήσων. Ἡ ἀπάντηση στήν ἀδιαντροπία τῆς Τουρκίας γιά ἀποστρατικοποίηση τῶν φυσικῶν νήσων τῆς Ἑλλάδος εἶναι: «μετατρέψετε ἐσεῖς τά πολεμικά σας πλοῖα σέ περιοδικά [κρουαζερόπλοια] καί ἐλᾶτε νά συνεργαστοῦμε ὦ γείτονες στόν τουρισμό, μέ αὐτό νά ἐγγυᾶται οὔτε ρουθούνι σπασμένο πόσο μᾶλλον θάνατο γιά τίς γενεάδες τῶν ἄπληστων καί ἑκατομμυριούχων πολιτικῶν τῆς στοᾶς».

Κάθε φορά πού μιλᾶνε γιά ἀποστρατικοποίηση νήσων πρέπει νά μεταφέρουμε περισσότερα ὅπλα στά νησιά καί νά προετοιμαζόμαστε γιά καταδρομικές ἱκανότητες εὐρείας καταστροφῆς ἀπό κατοίκους καί εἰδικούς στά νησιά. Συνάμα περισσότερη ὀργάνωση γιά ἐπιβίωση καί ἐπίθεση, ἔστω ἀποτρεπτική ἤτοι ἀμυντικοεπιθετική ἐν μέσῳ ἐπιθέσεως των.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ πυραῦλοι πού προμηθευόμαστε γιά τίς φρεγάτες Μπελχάρα καί γενικά ἀπό τήν Γαλλία μποροῦν νά πλήξουν τήν Τουρκία ἕως τά σύνορα μέ τήν Ἀρμενία, καθότι ἐπεκτείνεται τό νησιωτικό σύμπλεγμα τῆς Ἑλλάδος γύρω ἀπό τήν Κύπρο ἕως τήν Συρία, δυνάμει ἐπέκτασης γιά κτύπημα πρός αὐτήν ἀπό τήν Ἰταλία καί τήν Μάλτα. Βεβαίως αὐτό ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἐάν ὅλοι [μαζύ καί ἐμεῖς] θά προδώσουμε τούς Ἕλληνες ὅπως ἔγινε στήν Κύπρο τό 1974 ὁπού σύσσωμοι Ἕλληνες, Ἑλληνοκύπριοι, ΝΑΤΟ, Τουρκία, Τουρκοκύπριοι, Ἄγγλοι, Γερμανοί, Ἀμερικάνοι καί Ἰουδαῖοι σύμπραξαν γιά νά κατακτηθεῖ ἡ ἥμισυ Κύπρος. Πρόκειται γιά τραγελαφική σύμπραξη στοᾶς πολλαπλῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν πυρῶν. Δέν ἐξαιροῦνται ἀπό αὐτήν τήν σύμπραξη διεθνεῖς ὀργανισμοί πού στήν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση ἔχουν χαμόγελο ἀμερόληπτο ἀλλά ἀπό πίσω μέ τό χρῆμα καί τόν ὅρκο ἔχουν ὑπερμεροληπτική κατασκοπεία καί δράσῃ. Ἀσποῦμε τους λένε Ο.Η.Ε., Ὀργάνωση Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου πού στά Ἑλληνικά μᾶς κοιμίζουν μέ τό ἥμισυ ὄνομα τῆς ὀργάνωσης, ὅπως καί γιά ἄλλα κυριολεκτικά ὀνόματα πού ψευδοηπιομεταφράζονται.

Οἱ πυραῦλοι του συνδυασμοῦ Μπελχάρα στό ὑγρό ἔδαφος καί Ραφάλε στόν ἀέρα, μποροῦν νά ἐνσωματωθοῦν στήν ξηρά τῶν πλοίων καί ἀεροπλανοφόρων φυσικῶν νήσων, ἀπό τήν Κέρκυρα ὡς τήν Λῆμνο, τό Καστελόριζο καί τήν Κύπρο, μέ ἤδη ὑπάρχουσα ἔκταση πολλαπλῶν πυρῶν μαζικοῦ κτυπήματος ἀπό Ραφάλε καί ἄλλα ἀεροσκάφη καί ἀπό πλοῖα τεχνητά, ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνα δίκτυ πῦρ ὀμαδόν.

Ἡ Τουρκία κατασκευάζει ἀεροπλανοφόρο καί ἐνισχύεται μέ ἄλλα πλοῖα, ὥστε ἅμα ἀποστρατικοποιηθοῦν ἤ νικηθοῦν κατά τήν ἐκτίμηση της τά φυσικά νησιά νά περάσει πρός τήν ἐνδοχώρα καί νά συντρίψει ἀπό τήν Ἀθήνα κυρίως ἕως τήν Θεσσαλονίκη πᾶσα δυνάμενη ἀντίσταση μέ Γενοκτονία τέτοια πού νά μήν εἶναι ξανά ἐφικτό νά γίνει Ἑλληνικό Κράτος καί νά ὑπάρχουν ἀξιώσεις ἀπό Ἕλληνες, ἀφοῦ οἱ μερικοί πού θά ἐπιβιώσουν θά μεταναστεύσουν ἤ ἐνταχθοῦν σέ ἄλλα φῦλα καί ἐθνότητες. Τά ἀεροπλανοφόρα σέ μία στενή θάλασσα ὅπως ἡ Μεσόγειος καταστρέφονται πανεύκολα ἐάν ἡ Ἑλλάδα εὑρίσκεται μέ κανονικό μή προδρομένο ὁπλοστάσιο καί ἀποστολή ὅπλων σέ Οὐκρανία καί ἀλλοῦ γιά ἀποδυνάμωση τῆς ἐκ τοῦ ΝΑΤΟ, τήν ὥρα πού ἡ Τουρκία ἀντί νά χαρίζει πωλεῖ στήν Οὐκρανία καί ἡ Οὐκρανία λέγει εὐχαριστῶ πάντοτε στήν Τουρκία καί ποτέ στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἀπεναντίας τήν μισεῖ καθότι ἡ ἡγεσία της εἶναι φύσει καί πολιτικεί τῆς στοᾶς.

Βεβαίως, ὑπάρχει ἡ ἰσχυρή προφυτεία τοῦ Ἅγιου Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ ὅτι ἡ Τουρκία θά καταστραφεῖ μόλις δυναμώσει ἀρκετά, ὥστε νά νομίζει ὅτι εἶναι ἀήττητη, σέ βαθμό πού νά στήνει ἀνάμυτο ὕψος στήν Ρωσσία μέ πλοῖα! Οὐσιαστικά τό διπλό ταμπλώ της μέ Ρωσσία καί Οὐκρανία σέ φιλικές σχέσεις αὐτό προδιαγράφει. Δέν μπορεῖ νά κατανοήσει ὅτι ἤδη ἔχασε τήν ἐμπιστοσύνη τῆς Ρωσσίας καί ὅτι αὐτό συνεπάγεται μέ τό νά εἶσαι μέλος τοῦ ὑπόκοσμου καί νά συνεργάζεσαι μέ ἀμφότερες τίς ἀντιμαχόμενες φατριές καί νά ἐμπαίζεις τήν ἰσχυρότερη! Θά ἐπέλθουν ξεκαθαρίσματα. Ἡ Τουρκία βιάζεται γιά νά προλάβει ἐπειδή ἐάν δέν βιαστεῖ θά χάσει τό παιχνίδι, ἀλλά δέν κατανοεῖ ὅτι ἐάν βιαστεῖ ἐγγυμονεί ἡ πιθανότατα νά χάσει τήν χώρα της.

Ἡ Τουρκία θέλει νά χρησιμοποιήσει δύο παραμέτρους στήν μελλοντική σύρραξη. Μία μέσῳ Αἰγαίου μέ πλοῖα, ἀποβάσεις καί ἀεροσκάφη καί μία ἀπό Ἕβρο ἤ ὁπουδήποτε κοντά ἤ καί εἰ δυνατόν μακρύτερα μέ πεζικό τακτικό στρατό ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης γιά νά κάνει ἐπιδρομή ἕως τήν Πελοπόννησο. Πρέπει νά κατανοήσουν οἱ στρατιωτικοί ὅτι εἶναι διαθετιμένη νά θυσιάσει τήν μία εὐρεῖα μάχῃ γιά νά δημιουργηθεῖ ἡ ρωγμή πού θά τήν κάνει νικηφόρο στήν ἄλλη εὐρεῖα μάχῃ. Μελετῶντας την στρατιωτική τακτική της Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, θά τό ἐπιβεβαιώσετε μέ τό παραπάνω. Ἡ χρήση τῶν πολλαπλῶν ταυτόχρονων πυρῶν καί συνάμα πολλαπλάσιων τοῦ ἐχθροῦ ἤ ἀμυνόμενου εἶναι πάγια τακτική των Τούρκων, αὐτό ἐφαρμόστηκε μέ γεγονότα ἐν πράξει ἀπό τούς Ὀθωμανούς ἕως τά τραγικά γεγονότα τοῦ 1974 στήν Κύπρο. Διαθέτει μία τακτική πού χρησιμοποιοῦσε ἡ Περσική Αὐτοκρατορία ὥστε νά κατακτήσει τεράστια ἐδάφη καί πού στήν περίπτωση πού ὁ ἀμυνόμενος νικοῦσε, νέο κῦμα ἐπίθεσης κάθε φορά, τόν ἔκαμπτε, καθότι ἅμα ἡ μπάλα παίζεται συνεχῶς στήν ἐπανορθωτική σου, ἡ ἀποτυχία ἤ ἐπιτυχία τοῦ ἐχθροῦ δέν στοιχίζει τίποτε, τό θέμα εἶναι νά παικτεί στήν ἐπανορθωτική του. Τότε εἶναι πού ὁ Φίλιππος σκέφθηκε ὡς προπονητής νά ἀλλάξει τήν τακτική καί μέ φουνταριστό σπάστη-στράϊκερ τόν υἱό του Ἀλέξανδρο ἔπαιξε καί νίκησε στήν ἐπανορθωτική της Περσούπολις, πού ἀνακαλύφθηκε ἤ μᾶλλον ἐκσκάφηκε ἀρκετά προσφάτως.

Ἡ Τουρκία εἶναι φύσει ἐπεκτατικός ἐπιθετικός παίκτης, οὐσιαστικά δέν γνωρίζει τίποτε ἄλλο, ἀπό διαβαθμίδες ἐπίθεσης πού σέ αὐτές ἐντάσσεται καί ἡ ἄμυνα της.

Ὁ ψευδοπρόεδρος τῶν Κατεχομένων [ὄχι ὅτι οἱ πολιτικοί τῆς ἐλεύθερης Κύπρου εἶναι ἀληθινοπολιτικοί τῶν Ἑλληνοκυπρίων καθότι τούς πιέζουν πρός ἐξαφάνιση καί ὑποταγή σέ στοές] Τατάρ δέν ἦταν ἐνθουσιασμένος ἀλλά πολύ συγκρατημένος μέ τό ἐνδεχόμενο ἀποδοχῆς δημιουργίας Ρωσσικοῦ Προξενείου στά Κατεχόμενα, ἕνα τέτοιο ἔχουν καί οἱ Βρεττανοί. Δήλωσε μάλιστα ὅτι αὐτό τό Προξενεῖο δέν σημαίνει ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους [τό ἄλλο εἶναι τό κλεπτοκράτος ἤτοι ἡ διά διεθνής νόμου φανερή βία, ἔναντι τῆς διά διεθνοῦς νόμου δῆθεν καταδικασμένη βία].

Οἱ Ρῶσσοι διαθέτουν 50.000 κατοίκους στά Κατεχόμενα. Οἱ ἐξαπατημένοι Πέρσες ὅτι θά λάβουν διαβατήριο τοῦ ψευδοκράτους και τῆς Κύπρου ὡς εὐρωπαῖοι καταρρίφθηκε ἀφοῦ εἶναι ψεῦδος. Ἡ κρίση στίς οἰκοδομές στό ψευδοκράτος [ἀφοῦ ὅλα ἀπομυζοῦνται ἀπό τίς στοϊκές τράπεζες καί σέ βορρᾶ καί σέ νότο, καί σέ ἀνατολή καί σέ δύσῃ, σέ κάθε χώρα, ξύπνα ἄνθρωπε!] ἔκανε τούς Ἰρανούς νά πωλοῦν τά ἀγορασμένα καί οἱ ἀγοραστές εἶναι συνήθως Ρῶσσοι καί Οὐκρανοί.

Ἡ Ρωσσία ἐκδιώχθηκε οἰκονομικά καί τουριστικά ἀπό τήν Κύπρο πού δέν εἶναι κατεχόμενη, ἀπό τούς στοϊκούς τῆς Ἀγγλίας, Ἀμερικῆς, ΝΑΤΟ, Εὐρώπης, καθότι ἔχουν κατακλύσει τό νησί καί μέ ἀφορμή δημιουργημένη γιά τόν Ρωσσοουκρανικό πόλεμο διευθέτησαν καί αὐτό τό ζήτημα. Δέν μποροῦν ὅμως νά τό κάνουν αὐτό μέ τόση εὐκολία στά Κατεχόμενα ἐπειδή ὑπάρχει ὑπογραμμένη σχέση καί ἀνάγκη τῆς Τουρκίας μέ τήν Ρωσσία.

Μέλῃ τῆς Μαφίας, τῆς Κατασκοπείας, τῶν Εἰδικῶν Ἠλεκτρονικῶν καί Ἀνορθόδοξων Πολέμων καί τῆς Βάγκνερ τῆς Ρωσσίας ἔχουν ἤδη σπίτια στά Κατεχόμενα, ὅπως καί στήν ἐλεύθερη ἤ «ἐλεύθερη» ψευδοελληνοκυπριακοπολιτικούμενη Κύπρο. Αὐτό σημαίνει ἄμεση καί ἔμμεση ρωσσική βάση πού ἑνώνεται μέ τήν Συρία κατά κάποιον τρόπο καί βεβαίως την ὑπόλοιπη ρωσσική ἰσχύ.

Στήν περίπτωση πού στήν Ρωσσία συμφέρει ἡ παραμονή στήν Κύπρο ἤ ἡ μή κατάληψη ὅλης τῆς Κύπρου ἀπό τήν Ρωσσία ἤ τό ΝΑΤΟ, μήν σᾶς φανεῖ παράξενο ἡ Βάγκνερ ἤ ἐπίσημη ἀπόβαση ἤ ἐπίθεση νά πραγματοποιηθεῖ ὑπό τό προίσμα της ἐγγυήτριας δυνάμης γιά τούς 50,000 καί βάλε [αὐξάνονται διαρκῶς] Ρώσσους κάτοικους καί ὑπήκοους τῶν Κατεχομένων.

Ὁ Τατάρ τό εἶδε αὐτό, ἐξοῦ καί εἶναι προβληματισμένος, καθότι τό Τρίκωμο, ἡ γενέτειρα τοῦ Γεώργιου Γρίβα Διγενή πού διαθέτει 70 τοὐλάχιστον μικροουρανοξύστες, εἶναι μία ρωσσική ἀποικία προέκταση τῆς Ἀμμοχώστου πρός βορρᾶν.

Τά πράγματα ἔχουν γίνει μαλλιά κουβάρια καί ἡ προφυτεία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη ὅτι ἡ Τουρκία πηδάει καί μέ τά τέσσερα πόδια ὅπως τήν πονηρή ἀλεποῦ θά τήν κάνει σέ κάποια στιγμή νά πειαστεί σέ τέσσερεις φάκες. Αὐτό ἤδη προδιαγράφεται καθότι ἡ Τουρκία συμπεριφέρεται ὡς νά εἶναι ἡ ἴδια τό ΝΑΤΟ. Ἔχει καλές καί κακές σχέσεις μέ ΝΑΤΟ, Ρωσσία, Οὐκρανία, Ἰσραήλ. Οὐσιαστικά ἔχει τίς ἴδιες ἐντικτώδεις καί ζωώδεις προδιαθέσεις ἔναντι τῶν Ἑλλήνων. Εἴμαστε μέν φίλοι ἀλλά ἅμα μπορῶ μέ βεβαιότητα καί ἀνωτερότητα πληθυσμιακῆς στρατιωτικῆς καί οἰκονομικῆς ἰσχύος θά σέ φάω. Δηλαδή τήν ἴδια λογική πού ἔχουν καί ἄλλες περιφερειακές καί μεγαλύτερες δυνάμεις, ἤδη σας τίς φωτογράφισα.

Ἐπειδή ἡ Τουρκία εἶναι φίλη μέ ὅλους, ὅταν ὑπάρξει ἡ ἀνάγκη γιά συγκεκριμένη συνεργασία καί βοήθεια πρός κάποια ἄλλη φίλη πού ἔχει ζωτική ἀνάγκη, θά ἀρνηθεῖ καί ἡ ἄρνηση θά σημαίνει σέ ἐκείνη τήν φάση φεγγαριοῦ καί κατάσταση ἄμεση ἐχθρότητα. Φανταστεῖτε τήν Τουρκία νά ἔχει αἰτήματα πλήρης συμμαχίας ταυτόχρονα ἀπό ΝΑΤΟ, Ρωσσία, Ἰσραήλ, Οὐκρανία. Θά πρέπει νά ἀρνηθεῖ σέ κάποιες χῶρες καί ἡ ἄρνηση τῆς θά εἶναι ἔμμεση βοήθεια στίς ἄλλες! Ἡ κάθε χώρα εὔλογα ὑποψιάζεται ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς εἶναι ἐσκεμμένη βοήθεια στήν ἀντίπαλο καί τότε ἔτσι θά εἶναι καί ἔτσι θά φαίνεται.

Συνάμα ἡ Τουρκία δέν μπορεῖ νά κατανοήσει ὅτι ἡ οὐδετερότητα σέ κάποιες εἰδικές ὑπερκρίσιμες καταστάσεις εἶναι ἴδια μέ τήν ἐχθρότητα καί ἀντιπαλότητα καί ἐάν τήν γλύτωσε γιά ἄλλους λόγους στόν Α’ΠΠ καί Β΄ΠΠ, οὐσιαστικά γιά νά μήν προοδεύσει καί δυναμώσει ἡ Ἑλλάδα, δέν σημαίνει ὅτι αὐτό θά ἰσχύσει ξανά. Ὅπως λέγει ἡ παροιμία: «μία τοῦ κλέφτῃ, δύο τοῦ κλέφτῃ, τήν τρίτη πειάνεται».

Ἡ Τουρκία ἔχει καί ἕναν ἄλλο πρόβλημα, αὐτό τῆς ἀνερχόμενης περιφερειακῆς καί παγκόσμιας δύναμης. Οἱ ἤδη ἰσχυροί ἐπιβουλεύονται τήν πρόοδο μίας ἀνερχόμενης δύναμης, ἔστω καί ἐάν στήν πορεία εἶναι φίλοι της, ὑποσκάπεται ἤ χρησιμοποιεῖται γιά κατανάλωση στά πλαίσια τῶν σκοπῶν τῶν ἰσχυρῶν, ὅπως τό ΝΑΤΟ ἔχει ὑπό τήν κηδεμονία τῆς στοᾶς ὁλόκληρες χῶρες ὑπό κατανάλωση. Ἀλλά ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος εἶναι τό ἠλεκτρονικό χρῆμα ἐνσωματωμένο στόν ἄνθρωπο, ὥστε νά τόν σκλαβώσει τελεσίδικα καί ἀναπόφευκτα, καθότι οἱ ἡγέτες κάθε χώρας εὐκόλως ἐξαγοράζονται ἐκτός τοῦ ἐκβιασμοῦ κατά τούς, γιά νά συναινέσουν στήν μεγαλύτερη προδοσία κατά τήν ἀνθρωπότητας, ἀνεξαιρέτως φυλῆς, ἔθνους, χώρας.

Ὅσον γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι χαμένη, πάντοτε χαμένη ἦταν ἔκτοτε ἀπό τήν ἡμέρα ὕπαρξη τῆς Ἱστορίας της. εἶναι σκουλισμένη ἀπό κύματα θαλάσσης, οἰκονομίας, κρίσης, πτώχειας, στρατηγικῆς, ἠθικῆς, πάλης τοῦ κακοῦ καί τοῦ καλοῦ, εἶναι βρεγμένη καί καταδικασμένη καί δέν ἔχει νά χάσει τίποτε.

Μία ἰσχυρή Τουρκία πού συνεργάζεται ἐπί ἴσιοις ὅροις μέ τήν Ρωσσία καί τήν Δύσῃ, δέν ἐνοχλεῖ τήν Ρωσσία, ἀλλά ἐνοχλεῖ τό ὑπερεπεκτατικό ΝΑΤΟ. Αὐτό εἶναι τό κλειδί τῆς Τουρκίας γιά ἐπιβίωση ἤ ἐξαφάνιση, ἀλλά οἱ Δυτικοί φροντίζουν νά μήν τό ἀντιλαμβάνεται…..

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Καθ' οδόν 08/16/2023 @ 8:48 ΜΜ

    Πολλά ονειρεύεται η Τουρκία, πιο πολλά ακόμα τα μεγάλα αφεντικά της που της τα υπόσχονται. Το τι είναι όμως να ανήκεις για χιλιάδες χρόνια στην ίδια γη και να πολεμάς γι’ αυτήν χωρίς να πληρωθείς, το τι είναι αληθινά ΑΝΔΡΕΙΑ ούτε που το κατανοούν οι Τούρκοι… ούτε τα μεγάλα αφεντικά. Γι’αυτό βιάζονται να προλάβουν τη δουλειά – το γιουρούσι- προτού η νομοτελεια της ιστορίας τους βάλει ξανά στη θέση τους.

    “Κλείσε την κάμερα και έλα να σου δείξω”…

  2. ΠάνοςΓέριμου 08/17/2023 @ 7:13 ΜΜ

    ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ, όπως τα λές φίλε….

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*