20:09 - 03/07/2014

H ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ: O προφήτης Ησα’ί’ας και ο Προφήτης Ιερεμίας αναφέρονται στις εξελίξεις στην Ιορδανία(γη του Μωάβ και γη του Αμμών),όπου τις τελευταίες ημέρες οι ισλαμιστές ξεκίνησαν εξέγερση,ενώ ανάστατοι είναι στις ΗΠΑ( που διαθέτουν στρατεύματα που ήταν στο Ιράκ μέχρι το 2010, στην Ιορδανία)και το Ισραήλ για την τύχη του θρόνου του Βασιλιά Αμπντάλα.Ιδού τι γράφουν οι προφητείες και τι αναφέρει το ρεπορτάζ του Debkafile. Τὸ ρῆμα τὸ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος.

ΝΥΚΤΟΣ ἀπολεῖται ἡ Μωαβῖτις, νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαβίτιδος.

2 λυπεῖσθε ἐφ᾿ ἑαυτοῖς, ἀπολεῖται γὰρ καὶ Δηβών, οὗ ὁ βωμὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν· ἐπὶ Ναβαῦ τῆς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλῆς φαλάκρωμα, πάντες βραχίονες κατατετμημένοι·

3 ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε, ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ρύμας αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ.

4 ὅτι κέκραγεν ᾿Εσεβὼν καὶ ᾿Ελεαλή, ἕως ᾿Ιασσὰ ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῶν· διὰ τοῦτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ, ἡ ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται.

5 ἡ καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Σηγώρ· δάμαλις γάρ ἐστι τριετής· ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως Λουεὶθ πρός σε κλαίοντες ἀναβήσονται, τῇ ὁδῷ ᾿Αρωνιεὶμ βοᾷ σύντριμμα καὶ σεισμός.

6 τὸ ὕδωρ τῆς Νεμρεὶμ ἔρημον ἔσται, καὶ ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει· χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται.

7 μὴ καὶ οὕτως μέλει σωθῆναι; ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα ῎Αραβας, καὶ λήψονται αὐτήν. 8 συνῆψε γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος τῆς ᾿Αγαλείμ, καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αἰλείμ. 9 τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμὼν πλησθήσεται αἵματος· ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμὼν ῎Αραβας καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωὰβ καὶ ᾿Αριὴλ καὶ τὸ κατάλοιπον ᾿Αδαμά.Στη δημοτική:Aπειλή κρίσης ενάντια στoν Mωάβ

1 H OΡAΣH ENANTIA ΣTON MΩAB. Eπειδή, η Aρ τoύ Mωάβ πoρθήθηκε τη νύχτα, και αφανίστηκε επειδή, η Kιρ τoύ Mωάβ πoρθήθηκε τη νύχτα, και αφανίστηκε

2 ανέβηκε στo σπίτι, και στη Δαιβών, τoυς ψηλoύς τόπoυς, για να κλάψει o Mωάβ θα oλoλύξει για τη Nεβώ, και για τη Mεδεβά όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθoύν, κάθε γένι θα ξυριστεί.

3 Στoυς δρόμoυς τoυς θα είναι περιζωσμένoι με σάκoυς επάνω στις ταράτσες τoυς, και στις πλατείες τoυς όλoι θα oλoλύξoυν με μεγάλoν κλαυθμό

4 και η Eσεβών θα βoά, και η Eλεαλή η βoή τoυς θα ακoυστεί μέχρι την Iασσά γι’ αυτό, oι oπλoφόρoι άνδρες τoύ Mωάβ θα oλoλύξoυν η ψυχή τoυς θα oλoλύξει γι’ αυτoύς.

5 H καρδιά μoυ θα αναβoήσει για τoν Mωάβ oι φυγάδες τoυ θα τρέξoυν μέχρι τη Σηγώρ, σαν τριετής δάμαλη επειδή, θα ανέβoυν κλαίγoντας από την ανάβαση της Λoυείθ επειδή, στoν δρόμo τής Oρoναϊμ θα υψώσoυν φωνή εξoλoθρεμoύ

6 επειδή, τα νερά της Nιμρείμ θα εκλείψoυν επειδή, τo χoρτάρι ξεράθηκε, η χλόη εξέλιπε, δεν υπάρχει τίπoτε χλωρό.

7 Γι’ αυτό, η αφθoνία πoυ σύναξαν, και εκείνo πoυ απoταμίευσαν, θα φερθεί στην κoιλάδα με τις ιτιές.

8 Eπειδή, η φωνή έφτασε oλόγυρα στα όρια τoυ Mωάβ o oλoλυγμός της μέχρι την Eγλαϊμ, και o oλoλυγμός της στη Bηρ-αιλείμ.

9 Eπειδή, τα νερά της Δειμών θα γεμίσουν από αίμα επειδή, ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δειμών, λιoντάρια ενάντια σ’ εκείνoν πoυ διασώθηκε από τoν Mωάβ, και ενάντια στα υπόλoιπα τoυ τόπoυ.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΙΕΡΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝ.[ΙΟΡΔΑΝΙΑ].

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΙΕΡΕΜΙΑ.Τοῖς υἱοῖς ᾿Αμμὼν

(Μασ. ΜΘ´, 1–5 ) ΟΥΤΩΣ εἶπε Κύριος· μὴ υἱοὶ οὐκ εἰσὶν ἐν ᾿Ισραήλ, ἢ παραληψόμενος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς; διατί παρέλαβε Μελχὸλ τὴν Γαλαάδ, καὶ ὁ λαὸς αὐτῶν ἐν πόλεσιν αὐτῶν ἐνοικήσει;

2 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, καὶ ἀκουτιῶ ἐπὶ Ραββὰθ θόρυβον πολέμων, καὶ ἔσονται εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀπώλειαν, καὶ βωμοὶ αὐτῆς ἐν πυρὶ κατακαυθήσονται, καὶ παραλήψεται ᾿Ισραὴλ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ.

3 ἀλάλαξον ᾿Εσεβών, ὅτι ὤλετο Γαΐ· κεκράξατε θυγατέρες Ραββάθ, περιζώσασθε σάκκους καὶ κόψασθε, ὅτι Μελχὸλ βαδιεῖται ἐν ἀποικίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα.

4 τί ἀγαλλιᾶσθε ἐν τοῖς πεδίοις ᾿Ενακείμ, θύγατερ ἰταμίας, ἡ πεποιθυῖα ἐπὶ θησαυροῖς αὐτῆς, ἡ λέγουσα· τίς εἰσελεύσεται ἐπ’ ἐμέ; 5 ἰδοὺ ἐγὼ φέρω φόβον ἐπὶ σέ, εἶπε Κύριος, ἀπὸ πάσης τῆς περιοίκου σου, καὶ διασπαρήσεσθε ἕκαστος εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων.

1 ΓIA TOYΣ ΓIOYΣ AMMΩN. ‘Eτσι λέει o Kύριoς: Mήπως δεν έχει γιoυς o Iσραήλ; Δεν έχει κληρoνόμo; Γιατί o Mαλχόμ κληρoνόμησε τη Γαδ, και o λαός τoυ κατoικεί στις πόλεις εκείνoυ;

2 Γι’ αυτό, δέστε, έρχoνται ημέρες, λέει o Kύριoς, και θα κάνω να ακoυστεί στη Pαββά των γιων Aμμών θόρυβoς πoλέμoυ και θα είναι σωρός ερειπίων, και oι κωμoπόλεις τoυς θα κατακαoύν με φωτιά τότε, o Iσραήλ θα κληρoνoμήσει αυτoύς πoυ τoν κληρoνόμησαν, λέει o Kύριoς.

3 Ολόλυξε, Eσεβών, επειδή η Γαι λεηλατήθηκε βoήστε, oι κωμoπόλεις τής Pαββά, περιζωστείτε σάκoυς θρηνήστε και τρέξτε oλόγυρα μέσα από τoυς φραγμoύς επειδή, o Mαλχόμ θα πάει σε αιχμαλωσία, oι ιερείς τoυ και oι άρχoντές τoυ μαζί.

4 Γιατί καυχάσαι στις κoιλάδες; H κoιλάδα σoυ διέρρευσε, θυγατέρα απoστάτρια, πoυ έλπιζες στoυς θησαυρoύς σoυ, λέγoντας: Πoιoς θάρθει εναντίoν μoυ;

5 Δες, εγώ φέρνω φόβo εναντίoν σoυ, λέει o Kύριoς των δυνάμεων, από όλoυς τoύς περιoίκoυς σoυ και θα διασκoρπιστείτε κάθε ένας κατευθείαν μπρoστά τoυ και δεν θα υπάρχει εκείνoς πoυ θα συνάξει αυτόν που πλανιέται.

6 Kαι ύστερα απ’ αυτά θα επιστρέψω την αιχμαλωσία των γιων Aμμών, λέει o Kύριoς.

Οι Αμμωνίτες ζούσαν στην περιοχή της σημερινής Ιορδανίας.Εσεβών=Πόλη των Αμμορραίων 20 μίλια ανατολικά των εκβολών του Ιορδάνη ποταμού.

Γαι=πόλη-ερείπιο 6 μίλια βόρεια των Ιεροσολύμων.

Γαδ=Η φυλή Γαδ κατοικούσε μεταξύ Μανασσή προς βορρά,Ρουβήν προς νότο,Ιορδάνου προς δυσμάς και Αμμορραίων προς ανατολάς.

Ραββά=Η πρωτεύουσα των Αμμωνιτών ονομαζόμενη και Φιλαδέλφεια απείχε περίπου 2 μίλια από τον Ιορδάνη ποταμό.

Στην Ιορδανία οι Βεδουίνοι ύψωσαν τη σημαία της Αλ Κάιντα στο Ma’an – 104 χλμ από το Ειλάτ .ΗΠΑ και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες .

» Το Ma’an είναι η Φαλούτζα της Ιορδανίας «, φώναξαν χιλιάδες Βεδουίνοι το Σάββατο, 28 Ιουνίου , στη νότια πόλη της Ma’an της Ιορδανίας .

Αυτός ο μύθος ήταν χαραγμένος σε πλακάτ και οι σημαίες που έφεραν ψηλά με το ένα χέρι στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Levant ( ISIS )

Στην άλλη , κυμάτιζαν αυτόματα τουφέκια .

Η Ma’an είναι σε μια ευαίσθητη θέση : 218 χιλιόμετρα νότια του Αμμάν ,

βρίσκεται , επίσης, 104 χιλιόμετρα από την ισραηλινή πόλη( λιμάνι) του

Eιλάτ και περίπου 60 χλμ.από την κύρια αρτηρία νότια από το βόρειο

Ισραήλ προς το νότο .Οι ταραχές της Αλ

Κάιντα συνεχίζονται για μέρες στο Ma’an , πρωτεύουσα νότια επαρχία του

Βασιλείου της Ιορδανίας , οι στρατιωτικοί και η ασφάλεια του προσωπικού

δεν έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή.Η πόλη έχει μια ιστορία με βίαιες ταραχές

.Στο παρελθόν έχει υποφέρει την απαγόρευση της κυκλοφορίας και μάλιστα

ήταν όταν η εξέγερση ξεκίνησε ,και άφησε δεκάδες νεκρούς .

Προς το παρόν , ο βασιλιάς Αμπντάλα έχει αναθέσει επειγόντως στο στρατό

του και σε στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών να καταστείλουν την

εξέγερση των ισλαμιστών στην Ma’an,χωρίς να επεκταθεί σε άλλες

πόλεις της Ιορδανίας , ιδιαίτερα στη Σαλτ , το Irbid και τη Zerka ,

οι οποίες έχουν μεγάλες συστάδες οπαδών της Αλ Κάιντα .Υπήρχε άγχος

στην συζήτηση που έγινε στην Ουάσιγκτον την Κυριακή, για την προοπτική

του θρόνου του Βασιλιά Αμπντάλα που συγκλονίστηκε από μια εξέγερση

ισλαμιστών , στην οποία περίπτωση η κυβέρνηση Ομπάμα δεν θα έχει

άλλη επιλογή παρά να εγκρίνει την παρέμβαση …

http://app.debka.com/p/article/24044/Jordanian-Bedouin-hoist-Al-Qaeda-flag-in-Ma

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ DEBKA:Corfiatiko.blogspot.com

nefthalim.blogspot.gr

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (48)

 1. 0
  0
  Τώρα αν εσύ κατάλαβες τίποτα τότε πες το και σε μας.
 2. 0
  0

  την αλλη προφητεια του Τοτου
  την μαθατε;

  οτι ο Αρης ο Παισιολογος σε συντομο χρονο θα κανει μπαχαλο τον ιστοτοπο των κατοχικων
  αφου θα τον μετατρεψει σε εκκλησιαστικο βημα ψυχωτικων φαντασιοπληκτων δοξασιων με τα σχολια των ψυχοβλαβων οπαδων

 3. 0
  0
  Μπορείς να βρεις πόλεις χωρίς άλλα πράγματα, αλλά όχι χωρίς θρησκεία και θεό
  Πλουταρχος
 4. 0
  0
  εσείς έχετε συνηθίσει της προφητείες της λιτσας άντε και κανενός καλόγερου αυτά καταλαβαίνετε ξέρεις είναι λιγάκι δύσκολο να βλέπεις τσόντες στο διαδίκτυο να βρίζεις να βλαστημάς να ειρωνεύεσαι να εισαι ξερόλας γενικός να εισαι παιδάκι του μπαμπάκα σου του διαβόλου και να έχεις και την απαίτηση να καταλαβαίνεις τα λόγια του θεού αυτού που δημιούργησε τα πάντα
 5. 0
  0
  για σένα που έγραψες αυτά θα σου πω πως η γραφή λέει να μην ρίχνεις τα μαργαριτάρια σου στους χοίρους και στα σκυλιά γιατί θα τα καταπατήσουν και μετά θα στραφούν εναντίων σου και θα σε ξεσκίσουν
 6. 0
  0
  Μπλακ – αης ειλικρινά αν και πολλές φορές συμφωνούσα με τα λεγόμενα σου ,
  όταν μίλαγες λογικά ξαφνικά αρχίζω να γελάω με το που δω το ονομά σου , σκέφτομαι τι μλκία θα γράψει πάλι;
  Δεν καταλαβαίνω τον *πόλεμο* που πιστεύεις ότι κάνεις γελοιοποιόντας κάποια κείμενα που αναφέρονται σε ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ να διορθώσω και τους αρθρογράφους δεν υπάρχουν ΠΡΟΦΗΤΕΣ εκτός τον Ηλία …. όλα τα υπόλοιπα ήταν προβλέψεις απο χαρισματικούς ανθρώπους. Και ξανά πίσω στον Μπλακ – αης το ξέρεις οτι γίνεσαι το λιγότερο πιο κουραστικός και απ την αναπαραγωγή τον ίδιων κειμένων;

  Εχεις πει την θέση σου τα πιστεύω σου … κομπλέ όποιος θελει τα δέχεται κι όποιος δεν γουστάρει τα αποβάλλει … το να γραφεις ξανα τα ιδια και τα ιδια γίνεσαι ένα με την παραπληροφόρηση σε σημείο προπαγάνδας … Λόγια του Μπους : Όταν λες ξανά το ίδιο και το ίδιο .. κάποια στιγμή το πιστεύει ο κόσμος.

  Σταμάτα λοιπόν το καφριλίκι σου και το τρολάρισμα γιατι γίνεσαι όμοιος με αυτους που κοροϊδεύεις. Όσο κατηγορείς τους αλλους για χριστιανοταλιμπανισμό άλλο τόσο γίνεσαι και εσύ…
  Και στο φινάλε περαστικά σου και στο καλό υπάρχουν και άνθρωποι που δεν φανατίζονται ουτε ειναι οπαδοί , αλλά γουστάρουν να διαβάζουν τα παντα για να μπορούν να βλέπουν απο όλες τις πλευρές τα γεγονότα!

  Ρακοσυλλέκτης
 7. 0
  0
  ρακοσυλλεκτη…δεν το πιστευω πως ενας τυπος σαν την ειδικοτητα σου απαξιοι να παραλαβει ολα τα …σκουπιδια που βρισκει !!!!
  αρα μαλλον το κειμενακι σου δειχνει αλλου ειδους εμπαθειες οπως και προσπαθεια απαξιωσης της παρουσιας των σχολιων μου…
  μαλλον το βλεπω οτι …θα αποτυχεις !!!!
  γυρνα πισω παλι στην ρακοσυλλογη…εκει διαπρεπεις…εισαι κι ο πρωτος!!!!!
  ξεχασα να σου και ποσο "λιγος" φαινεσαι με τετοιου ειδους επιθεσεις……..
  • 0
   0
   Το πόσο λίγο με θεωρείς πίστεψε με ποσώς με ενδιαφέρει , άλλωστε την δουλειά μου κάνω ΜΑΖΕΥΩ σκουπίδια , όπως μερικά σχόλια πχ. :))) το κειμενάκι μου δεν δείχνει κάτι άλλο απο αυτό που βλέπεις , μην έχεις δεισιδαιμονίες.

   Ρακοσυλλέκτης την θέση μου την δείχνω!!
  • 0
   0
   Τα φάρμακά σου ξεχνάς να παίρνεις και να τ' αποτελέσματα…
  • 0
   0
   ρε μπλακ-αης ρίξε λίγο τους τόνους..τα σχόλια που λες οτι απαξιώνει ο ρακοσυλέκτης,
   μου φαίνονται ήδη απαξιωμένα απο σένα τον ίδιο, με τον τρόπο που τα γράφεις
  • 0
   0
   Λόγια σοφού ανδρός…

   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ΠΟΡΔΗ ΤΩΝ ΣΟΦΩΩΩΩΩΩΝ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 8. 0
  0
  τα πραγματα ειναι τοσο απλα που καταντανε γελια… λοιπον παραξενε και περιεργε τσακαλακο θα σου πω ενα απλο και ευκολο πραγμα σε εσενα τα ψευτικα πιστευω σου και την αθλια ομαδα σου… ΠΡΟΦΗΤΙΕΣ= ΣΧΕΔΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ= ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε, ΚΑΤΟΧΙΚΑ= ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΝΥΣΙΟΥΣ. με λιγα λογια… ρακοσυλλεκτης μπλακ-αης: δεν ξερω εαν ησαστε και οι 2 ΕΛΛΗΝ(ες) η ο ενας απο ατους 2 η και κανενας αλλα τα εαν ησαστε και οι 2 τοτε εχετε φαει εναν προλογο Α ποιοτητας διαφορετικος ο ενας με τον αλλων και τωρα τρογεστε για τα πιστευω σας… τοινος ο στρειντζερ πετυχε τον σκοπο του. τι σας κανει να πιστευεται πως εχετε την Απολλωνια γνωση; την πατροα θρησκια των ΕΛΛΗΝ; ΤΙΠΟΤΑ.
  • 0
   0
   ελα ρε μεγάλε,εσυ που κατέχεις την Απολλώνια γνώση..
   και μιλάς έτσι…
   πες μας να ξεστραβωθούμε και μείς,τα πτωχά…

   όσο για τον μπλάκ αης και τον ρακοσυλέκτη…μαλακία τους
   και μαλακία όλων μας..που γεννάμε έχθρα μεταξύ μας.
   μπλάκ αης αν έχεις δίκιο θα προσπαθούσες με διαφορετικό
   τρόπο να μας το πείς.
   αυτό που έχεις,είναι η αποδεδειγμένη αλήθεια'στα μάτια σου
   και μόνο! στα δικα μου,είναι διαφορετικά τα πράγματα.
   αυτο σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει για μένα,οτι πάυεις
   να είσαι ο γείτονας μου,ο πρώην συμμαθητής μου,η σειρά μου στον στρατό,ο συνσχολιαστής στα κατοχικά.
   στα κατοχικά που όπως έγραψες προηγουμένως,φαίνεται
   να είναι σημείο έρευνας και προβληματισμού.

   όσο και σίγουρος να είσαι για τα πιστέυω σου,δεν μπορείς
   απλά ν'αναιρέσεις και ν'αποβάλεις όλους τους άλλους….
   αυτούς που ανέφερα προηγουμένως..

   οταν κάτι που γράφεται μας προκαλεί..όπως το σχόλιο του
   12:15 παραπάνω,το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε
   είναι να το αντιμετωπίσουμε με χιούμορ.
   δεν γίνετε να βγάλεις και να μοιραστείς την αλήθεια σου,
   αυτό που νοιώθεις μέσα σου, απατώντας σε πρόκληση
   οπως του 12:15.

   ο ρακοσυλέκτης,το πρώτο πράγμα που έγραψε ήταν οτι
   συμφωνούσε μαζί σου σε προηγούμενα σχόλια.αυτό το
   προσπέρασες εντελώς..δεν έχει αξία για σένα;;
   απλά κόλησες σ'αυτό που σε πρόσβαλε και μόνο…

   τέλος πάντων,πρέπει όλοι να μαστε πιο προσεκτικοί αν
   θέλουμε να πιάνει τόπο στο κεφάλι μας οτι λέμε..
   στην τελική ,σίγουρα μία είναι η αλήθεια,δεν μπορεί να
   είναι δύο.
   σαν 'Ελληνες υποχρεούμαστε πρός την αναζήτηση
   αυτής, της μόνης αλήθειας,με εγκράτεια και σύνεση..
   όχι μαλιοτραβήγματα.


   sketo original
 9. 0
  0
  μπραβο ρακοσυλλεκτη καλα του την ειπες!
 10. 0
  0
  ….τιποτενιε "ανωνυμε"
  υπαρχεις γιατι υπαρχουν τα σχολια του "μπλακ-αης"!!!
  …εχεις αραγε αντιληφθει ποσο αναλωσιμος εισαι χωρις αυτον!!!!
  μπλακ-αης μην κανεις πισω προχωρα εμπρος!!!
  …αν και ειμαι σιγουρη οτι αυτο θα πραξεις!!!
 11. 0
  0


  δεν το αντεξες ρε ρακοσυλλεκτη…
  και τσιμπησες!!!!… και ξεβρακωθηκες!!!!
  ποσο δικαιο ειχε ο μπλακ-αης…εισαι τοσο "λιγος"….
  ξαναμπες στα σκουπιδια …εκει ανηκεις!!!!
  • 0
   0
   Μάλιστααααα, μιλάνε όλοι μιλάνε και οι κώλοι… Αντε μωρή νυφίτσα στο λαγούμι σου,

   ΟΥΣΤ ΚΟΠΡΕ, ΜΑΛΑΚΑΡΕ!!!
  • 0
   0
   Να αντέξω τι; και ξεβρακώθηκα πως; εγώ δεν απαντάω σαν διχασμένη προσωπικότητα για να με υποστηρίξω …. ειλικρινά περαστικά.

   Ρακοσυλλέκτης
 12. 0
  0

  1252….εκνευρισμος;;…εκνευρισμος;…. μηπως βραχηκε η σερβιετα;….
  η σου εφυγε η πορδη;….
  • 0
   0
   Ναι ρε μαλάκα, όταν είσαι τόσο αγενής απέναντι στο Ρακοσυλλέκτη να περιμένεις την απάντηση.

   Δίποδη κουράδα νομίζεις ότι είσαι ανώτερος… Κακομοίρη τα μόνα σκουπίδια που έχεις πιάσει στη ζωή σου είναι τ' αρχίδια σου!
 13. 0
  0
  ρακοσυλλεκτη
  εχεις καταντησει ο Αριστοφανης….
  των σχολιαστων
  βγαζεις γελιο ρε φιλε
  νασαι καλα
  ακομη και στην Αραπια να βρεθεις
  θα τους κανεις
  να γελαν!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  βγαλτους ομως τις μπουρκες………
  μηπως σου την πεσουν
  αλλα αντι αλλων##########
 14. 0
  0
  Γαμω την απιστια σας τουρκοσκυλα ανθελληνες, φωτια και τσεκουρι σκατοφλωροι στους προσκυνημενους νεοταξιτες – ποιος εχει τα καρυδια απο εσασ να μιλησει για ΕΛΛΑΔΑ…Προδοτες που καταπατατε την ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ με τον ΣΤΑΥΡΟ!!
  Γελαω μαζι σας γιατι ουτε τον κωλο σας δεν μπορειτε να φυλαξετε , μονο σκατολογα και ψευτομαγκιες και παραποιηση καθε ελληνικου στοιχειου και ιδεωδες…
  Ναι ρε μογγολοι θα βγουν ολες οι προφητειες και θα παρουμε την ΠΟΛΗ γιατι ειναι γραμμενο στον ουρανο…
  ΄΄Την ΠΟΛΗ που μου πήρανε
  εγώ την θέλω πίσω
  να μπω μεσ'την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και να την λειτουργήσω
  και μονο τότε ο ΘΕΟΣ την ΠΟΛΗ θα φωτίσει
  και ο ΥΜΝΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ παντου θα απειχήσει!!!!!
  Kαι που θα περπατήσουμε;
  στην άγκυρα.
  Και που θα κολυμπήσουμε;
  στο βόσπορο.
  Και που θ'αναψουμε κεριά;
  μέσα στην Αγιά Σοφιά.
  Και ολόκληρη η Τουρκία, ελληνική επαρχία !
  Ένα βράδυ σκοτεινό
  τις μπουκάλες μου φορώ
  και πηδάω στο νερό
  στην Τουρκία για να μπω
  Τούρκους εκατό να σφάξω
  και άλλους τόσους να ρημάξω
  TNT και τρινιτρόλη
  θα τους πάρουμε την Πόλη.
  Στο τρούλο στην Αγιά Σοφιά θα ανέβω για να βγάλω
  την Τούρκικη ημισέλινο και το σταυρό να βάλω
  και τότε μόνο ο Θεός την Πόλη θα φωτίσει
  και ο ύμνος ο Ελληνικός παντού θα αντιχήσει!!!
  Που θ'ανάψουμε κεριά
  μέσα στην Αγιά Σοφιά
  Που θ'ανάψουμε κεριά
  μέσα στην Αγιά Σοφιά
  Που θ'ανάψουμε κεριά
  μέσα στην Αγιά Σοφιά
  Στον τρούλο της Αγιάς Σοφιάς
  θ'ανέβω για να βγάλω
  την τούρκικη ημισέληνο
  και τον Σταυρό να βάλω
  ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΑΣ
  Ε-Ε-Ελλας''

  Αν διαβασω απαντηση που προσβαλει την πατριδα-ορθοδοξια θα βρω τον μπασταρδο της πουτανας το γεννημα και μαυρο φιδι που τον εφαγε! θα του ροζαρω οτι εχει και δεν εχει

  ΙΜΙΑ ΄96 ΚΟΥΑΞ
  • 0
   0
   Μπλακ-αης σε ψάχνουν…

   Είσαι εδώ ή να πω ότι λείπεις;;;
  • 0
   0
   με τους τουρκους ιδιο θεο εχεις
   ΞΥΠΝΑ
   α
   και δεν πας καλα
   • 0
    0
    δεν διαβασες την παρατηρηση μου και θεωρεις τον αλλαχ θεο μου απιστο μουσουλμανικο κοπροσκυλο! να με περιμενεις,θα τα πουμε απο κοντα

    ΙΜΙΑ 96 ΚΟΥΑΞ
    • 0
     0
     ο αλαχ ειναι ο ιδιος με τον θεο των χριστιανων
     τον γιαχβε των εβραιων
     οι δε χριστιανοι βγαλαν το τετραγραμματο
     και σου επιστρεφω το χαρακτηρισμο κοιμισμενε που δεν εχεις ιδεα τι πιστευεις και μιλας και για πατριδα

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί