10:02 - 19/09/2014

Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ …«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;

Τί νά σᾶς πῷ;

Δὲν τὸ κατάλαβα καὶ πολὺ πολὺ καλά…

Ἀπὸ τὴν μία ἠμέρα στὴν ἄλλην πρέπει νὰ …γκρεμίστηκε ὁ …κόσμος κάποιων. Ὄχι πολλῶν… Μόνον τῶν …ἐμπλεκομένων μὲ τὶς σχετικὲς ὑποθέσεις.
Διότι μάθαμε πλέον, μετὰ βεβαιότητος, πὼς γιὰ νὰ μπορέσῃ κάποιος Δῆμος νὰ χρηματοδοτηθῇ μέσῳ δανείων, αὐτὸ πρέπει νὰ γίνῃ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ἀπὸ συγκεκριμένες πηγές!!! Πάρα πολὺ συγκεκριμένες…

Τόσο συγκεκριμένες, ποὺ καταντᾶ …ἀστεῖο τὸ νὰ …ἐπιμένουν κάποιοι στὶς …«προσφορές» τους, ἐφ΄ ὅσον ΗΔΗ γνωρίζουν πὼς αὐτὲς ΔΕΝ γίνεται νὰ γίνουν πηγὴ τροφοδοσίας τῶν Δήμων…

Μόνον ἴσως ….ἀντικείμενον ἐρεύνης!!! (Ὄχι νομικῆς!!! Αὐτὸ μᾶς τελείωσε….!!! Ἄλλης, πιὸ …σημαντικῆς!!!)

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…

Ὁ κύριος Ζυγούρης εἶναι νομικὸς σύμβουλος Δήμων καὶ Κοινοτήτων.

Ἔκατσε λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος καὶ μελέτησε τὰ ὅσα τοῦ παρουσίασαν…

Καί ποῦ κατέληξε;

Στὰ πασιφανῆ…

1ον. Γιὰ νὰ γίνῃ δανειοδότησις τοῦ Δήμου πρέπει νὰ ἀκολουθηθῇ ἡ γνωστὴ διαδικασία τοῦ …ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!!! Νὰ τηρῇ ἐπίσης ὁ Δῆμος τὴν τακτικὴ τῶν ἴσων ἀποστάσεων. Δῆλα δὴ νὰ μπορῇ, οὐσιαστικῶς, νὰ ἀποδείξῃ πὼς ΠΡΑΓΜΑΤΙ ἠ προσφορὰ ποὺ ἐπέλεξε ἄξιζε τὸν κόπο, δίχως ὅμως νὰ ἀδικῇ τοὺς ὑπολοίπους!!!

2ον. Πρὸ τῆς οἱασδήποτε ἀποφάσεως πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν ΟΛΕΣ οἱ προτάσεις ἀπὸ τὸ Ελεγκτικὸ Συμβούλιον. (Κι ἐδῶ εἶναι κάπως …δύσκολα τὰ πράγματα!!! Ἐλεγκτικὰ συμβούλια, ἔλεγχοι, ἔρευνες… Μακρυὰ κι ….ἀγαπημένοι λέμε!!!)

3ον. Νὰ ἐπιλεγῇ κάποιο χρηματοπιστωτικὸν ἵδρυμα ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ!!!Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ …«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;5

Ὅλη ἠ γνωμάτευσις τοῦ κυρίου Ζυγούρη:

Γνωμοδότησις Ζυγούρη γιὰ δάνεια ΟΤΑ

Τί ἔχουμε λοιπόν;

Ἔχουμε τὴν …προσπάθεια τῆς ὁμάδος Σῶῤῤα νὰ στέφεται ἀπὸ τὴν …ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ!!!

Καί δέν τό γνωρίζουν;

ΦΥΣΙΚΑ καὶ τὸ γνωρίζουν!!! Δήμαρχος τοὺς ἔδωσε τὸ παραπάνω ἔντυπον. Καὶ μάλιστα πρὸ μηνῶν…Συνεπῶς καὶ γνωρίζουν καὶ ..σφυρίζουν ἀδιάφορα!!!

Καί γιατί ἀκόμη περιφέρουν τά σαρκία τους δεξιά κι ἀριστερά, κατηγορῶντας τούς δημάρχους πού ….ΔΕΝ ὑπογράφουν, κι ὄχι τὸν νόμο, πού ἐμποδίζει τούς δημάρχους νά …ὑπογράψουν;

Μὰ διότι θὰ ἔχουν τοὺς …λόγους τους!!!

Ξέρουν αὐτοί!!!

Μάλιστα ἕνα πολὺ …μαρτυριάρικο πουλάκι μοῦ ψιθύρισε πὼς τώρα τελευταῖα σκέπτονται νὰ δημιουργήσουν ἀκόμη καὶ …κόμμα, ἐφ΄ ὅσον εἴμαστε …ἀνεπίδεκτοι …βοηθείας καὶ …προστασίας!!!

Θὰ μᾶς ἐπιμορφώσουν, κατὰ πῶς μοῦ εἶπαν, μέσα ἀπὸ τὴν …νόμιμη ὀδὸ τοῦ …«ναοῦ τῆς δημοκρατίας»!!!

Κι ἔτσι οἰ χρυσαυγῖτες θὰ ἀποκτήσουν ἀκόμη ἕναν ἐχθρό, μέσα στὴν βο(υ)λή!!!

Ἕναν ἐχθρὸ ὅμως, πολὺ …«Ἑλληναρᾶ», ποὺ θὰ στηρίζη τὸν …«ἄντρακλα Πάκη» καὶ τὸν ἄλλον «ἄντρακλα Πῦῤῥο», γιὰ νὰ παρηγοροῦν καὶ νὰ …προστατεύουν τὸν …«πηδηκταρᾶ» Τ(σ)ατσόπουλο, ὅταν θὰ τοῦ κάνουν …ΜΠΟΥΟΥΟΥ οἱ χρυσαυγῖτες…

Ποὺ θὰ εἶναι σύμμαχος φαντάζομαι, τοῦ Ἀλεξέι, τὸ ὁποῖον καὶ …συχνάζει σὲ λέσχες …ὑψηλῶν προσώπ(ατ)ων!!!

Σύμμαχος τῶν ἀναρχικῶν τοῦ Σόρος…

Σύμμαχος καὶ ὑποστηρικτὴς τοῦ ἰντυμίντια τοῦ Σόρος….

Σύμμαχος φυσικὰ καὶ τῶν οἰκολόγων τοῦ Σόρος..

Σύμμαχος καὶ τοῦ «οὐρανίου τοξου», τοῦ Σόρος…

Πάντα , φιλικὰ προσκείμενος πρὸς τὸ Μπουτάριον καὶ τὸ Καμίνιον, ἐπίσης χρηματοδοτουμένους ἀπὸ τὸν Σόρος…
Καὶ φυσικὰ αὐτὸς ὁ ἐχθρὸς τῶν χρυσαυγιτῶν, (οἱ ὁποῖοι θὰ κρυφτοῦν ΟΛΟΙ τους στὶς φυλακές, μὲ τόσους …«Ἐλληναρᾶδες» ποὺ θὰ κατακλύσουν τὴν βο(υ)λή, γιὰ νὰ σωθοῦν -[!!!] – καὶ γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὴν …αὐθευντικότητά τους), θὰ εἶναι πιστὸς ὐποστηρικτῆς ὅλου τοῦ …«συνταγματικοῦ ΜπατΣοΚ-ΝουΔουΛαρικο-ΔΗΜΑΡικοῦ τόξου» ἐπίσης ὑποσηριζομένου ἀπὸ τὸν Σόρος.

Ἐὰν λοιπὸν μὲ πληροφόρησε καλῶς τὸ …«πουλᾶκι» αὐτὸ τὸ μαρτυριάρικο, σὲ λίγον καιρὸ ὁ μπατιρο-«σωτήρας» θὰ ἔχη …εἰσόδημα!!!

Βέβαια, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὄχι ἰκανοποιητικὸν εἰσόδημα γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ!!! Μὰ γιὰ νὰ σωθῇ αὐτός…

…κάτι θὰ γίνη!!! (Ἐδῶ τρέφουμε τὸν Τζήμερο… Ἕναν Σῶῤῥα δέν θά καταφέρουμε νά θρέψουμε;)

Φιλονόη

Σημείωσις

Πολὺ ΨΕΜΜΑ!!!

Πολὺ παραπληροφόρησις…

Πολὺ προπαγάνδα…

Κι ΟΛΟΙ εἶναι στὸ ἴδιο κόλπο!!! Ξέρουν αὐτοί!!!

Ἄτομα ποὺ …καταστρατηγοῦν τὴν λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ πὼς ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἐκφράζουμε ἀπορίες γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ φθάσουμε στὴν ἀλήθεια…Ἀκυρώνονται ΟΛΕΣ οἱ …«προσφορές» τοῦ Σῶῤῥα πρός τούς Δήμους;

Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, αὐτὰ τὰ ὄντα, ποὺ συχνὰ πυκνὰ καταπιανόμεθα μαζύ τους, εἶναι τοὐλάχιστον….
……

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ!!!

filonoi

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (24)

 1. 0
  0
  δεν γινονται τα μυαλα ετσι
  θα καουν κ θα κολλησουν
  α ρε ασχετοι
 2. 0
  0
  αυτα τα τηγανια δεν ειν καλα
  κανουν ζημια στον εγκεφαλο
 3. 0
  0
  Τρία πουλλάκια κάθονται…..και το ένα ήταν μαρτυριάρικο….. τι βλακείες. Είναι φυσικό ο κος ….Ζυγούρης να κάνει τα πάντα εκεί που τρώει θα γαυγίσει.
 4. 0
  0
  δηλαδη ολα αυτα στα ειπε ενα πουλακι ε? και οσων αφορα στο κομμα, το υποθετεις ε? οσονουπω θα λαβεις απαντηση και εσυ καυμενο μου
 5. 0
  0
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΟ ΟΝ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΑΙ ΣΤ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ.ΤΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ!!!ΚΡΙΜΑ…ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΕΝΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΡΙ ΝΑ ΠΕΙΘΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΗΔΑΜΙΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΥΤΑ ΝΑ ΠΕΙΘΕΙ.ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΩΡΕ!!!
 6. 0
  0
  Τελικά ο σημερινός ελληνακος είναι τελείως καμένος.
  Από πού βγάζει τό συμπέρασμα ο αρθρογράφος στό κείμενο πού παρουσιάζει ο,τι ο Σώρρας αποσύρει αυτά πού λέει.
  Εγώ δέν λέω οτι ο Σώρρας βγήκε από τό πουθενά καί κάνει ολα αυτά πού κάνει.Πιστεύω οτι εχει πλάτες από πίσω του ,οπως πλάτες εχει καί ο Σαμαροβενιζέλος πού σάς γαμεί τά πέταλα καί εσείς ΜΑΛΑΚΕΣ τρέχετε καί στήνετε αγαλμα στόν Φύσσα λές καί ηταν κανένας ηρωας.
  Μάθετε νά στήνεστε καί αφήστε τίς υποδείξεις.
 7. 0
  0
  Το παρήγορο είναι πως αυτό το άρθρο δεν έχει γραφεί για τα Κατοχικά Νέα και τους σχολιαστές τους.

  … ….
 8. 0
  0
  Εαν δεν ηπηρχαν τα 600 οΣωρρας θα ηταν φυλακη.ηπαρχει η αποφαση δικαστηριου που πιστωποιη οτι λεφτα ηπαρχουν,εαν δεν τα ειχε τοτε γιατι να κανει μηνυση σε ολους τους πολιτικους ,και στον προεδρο της δημοκρατιας! απλα πραγματα, σταματηστε την λασπη ,τουλαχιστον οσοι δεν ειναι ΠΡΟΔΟΤΕς Ελληνες ενημερωμενοι ποτε νικημενοι!!
  Γιωργος
 9. 0
  0
  ZOO EINAI KAI FAINETAI AFOY SE ZOA APEYTHYNETAI DEN XEREI OTI POYTHENA MA POYTHENA STON KOSMO SE KAMMIA NOMOTHESIA FYSIKO PROSOPO DEN MPOREI NA DANEISEII KRATOS ENAS PANIBLAKAS NA KOROIDEYEI NTROPHHH KAI NA TON AKOLOYTHOYN;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 10. 0
  0
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΑ,ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ .
  ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΙ,ΠΟΥ… ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΣΑΝ ΦΩΤΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ !!
 11. 0
  0
  Τέσσερα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν:

  1. Αυτές όλες οι προϋποθέσεις για τον δανεισμό των ΟΤΑ είναι με νόμους που επέβαλε η Τρόικα μετά τα μνημόνια προς όφελος των τραπεζιτών;;;;;

  2. Ποιός εμποδίζει τους Δημάρχους να ζητήσουν προσφορές ΚΑΙ από τις τράπεζες ώστε να είναι νόμιμη η διαδικασία;;;;

  3. Οι τράπεζες θα δεχθούν να δώσουν δάνεια με τους όρους που ζητά ο Σώρρας, τη στιγμή που το 175ΔΚΚ (που αναφέρει και η γνωμάτευση) ΔΕΝ εξασφαλίζει με κανένα τρόπο ότι ο δανειστής θα πάρει πίσω τα χρήματά του;;;;;

  4. Αφού οι τράπεζες ΔΕΝ δίνουν σχετικά μικρά δάνεια, ακόμα και με προσημειώσεις, σε ιδιώτες και εταιρείες (αυτό είναι άλλως τε και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ύφεσης, η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων), πώς θα δώσουν πολύ μεγαλύτερα δάνεια σε Δήμους όταν με βάση το 176ΔΚΚ ΔΕΝ μπορεί να υποθηκεύσει δημόσια περιουσία, τη στιγμή μάλιστα που τα έσοδα του δήμου (ειδικά αυτά μέσω ΔΕΗ που είναι τα κύρια έσοδα) και οι κρατικές χορηγήσεις είναι ακατάσχετα από τους δανειστές;;;;
 12. 0
  0
  Άρα λοιπόν Φιλονόη, παίρνουμε πλέον σαν δεδομένο ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά οι νόμοι είναι τέτοιοι που απλώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούνε, αυτό δεν λέει ο πώς τον λένε ;
  Δηλαδή κάποιος όντως μπορεί να βοηθήσει αλλά κάποιοι έχουν φροντίσει να μην μπορεί κανένας.
  Αλλά παρ' όλα αυτά εσύ ως απατεώνα και προδότη παρουσιάζεις τον Σώρρα, όχι εκείνους που δεν τροποποιούν αμέσως τον νόμο ώστε να μπορέσει, καλά δεν κατάλαβα ;
  Τελικά δηλαδή το κόλλημα είναι στον νόμο, όχι στο αν υπάρχουν λεφτά….γιατί λεφτά υπάρχουν. Αν ο Ζυγούρης πίστευε ότι δεν υπάρχουν, δε θα καθόταν να γράψει το πόρισμα. Ούτε και εσύ θα τσακιζόσουν να το δημοσιεύσεις. Ε Φιλονόη ;
 13. 0
  0
  Μιλαμε εχετε πολυ αξιοπιστες πηγες !!!
  ας μην σχολιασω καλυτερα
 14. 0
  0
  Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους,ο Σώρρας δεν δίνει χρήματα ρε παιδιά εγγυητής μπαίνει για να παρθούνε τα χρήματα πότε θα το καταλάβουν ορισμένοι και να πάψουν να λένε ότι ο καθένας νομίζει;Αυτή η ασχετίλα αρχίζει και μου τη δίνει.
 15. 0
  0
  Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΝΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.Ο ΣΩΡΡΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ.Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΖΗΤΑ ΤΙ ΕΡΓΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ.Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ.
 16. 0
  0
  Ο Σωρρας ειναι ο ενσαρκωμενος ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ,εχει την προστασια του αστροσκαφους ΑΘΗΝΑ ,μπαινει στον ΟΗΕ και στεκονται σουζα απ ακρη σε ακρη .τον ομπαμα τον βλεπει οποτε και οποια ωρα θελει .εδωσε 250.000.000 δολαρια και αγορασε ενα σπανιο βιβλιο για το καλο της ελλαδας μας ,ειναι εντεταλμενος τοποτιρητης του πλανητη μας ,αυτος και η ομαδα του κατεχει αγνωστη τεχνολογια που δεν τολμαει κανενας να τα βαλει με την ελλαδα ,μπορει με ενα κουνημα του χεριουτου να καταστρεψει ολοκληρο κρατος .δεν ειναι τυχαιο οτι τα τρις τα εχει απο την αγνωστη τεχνολογια του ΔΙΑ και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ που πουλησε στους αμερικανους ,και ετσι ελυσαν το προβλημα των διαστημοπλοιων απο ενεργεια ,τωρα δεν τους κοστιζουν τιποτα οι βολτες στο διαστημα,κατ αρχην συνοδευεται απο αορατους φυλακες οντοτητες απο την ανδρομεδα που οι αισθησεις μας δεν μπορουν να αντιληφθουν,και καμια ανθρωπινη δυναμη δεν εχει εξουσια πανω του , αυτη η οντοτητα ειρθε να σωσει την χωρα και εσεις δεν το θελετε ,ντροπη σας μονο αυτο σας ταιριαζει.φανατικος οπαδος της E.N.D.και του ΣΩΡΡΑ
  • 0
   0
   ΣΕ ΛΥΠΑΜΑΙ ,ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΑΣΑΛΕΥΜΕΝΟ ΨΥΧΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ,ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΡΑΥΤΑ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΟΥΝ ΚΡΙΜΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ .
 17. 0
  0
  Πρωτα απο ολα θελω να υπενθυμησω στους αγαπητους σχολιαστες οτι τα χρηματα που θα παρουν οι δημοι με εγγυητη τον Κ. Σωρρα ειναι ελληνικα χρηματα απο το παγκοσμιο καταπιστευμα ειναι δικα μας χρηματα ελληνικα. Το προβλημα με καποιους ειναι οτι δεν γνωριζουν τι είναι τα καταπιστευματα γι αυτο καποιοι μπερδευονται Ο κοντος ειναι πανεξυπνος τα γνωριζει ολα γι αυτό και ειναι εγγυητης και οχι τραπεζιτης ιδιωτης που νομιζουν καποιοι. Δεν δινει δανεικα απλα βαζει δικα του χρηματα σαν εγγύηση.
  • 0
   0
   ΣΩΣΤΑ ,ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ,ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΕΙΧΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ .ΤΩΡΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ΚΑΙ ΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΗ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ,ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ .ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ 80%ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ .ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑΤΙ ΒΡΕΘΗΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΟΠΟΥ ΕΝΑΣ ΕΙΧΕ ΒΓΕΙ ΣΤΙΣ ΡΟΥΓΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΚΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΑΡΑΜΑΣΧΑΛΑ ΚΑΙ ΕΨΑΧΝΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ,ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ .ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΑ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΧΑ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΙΣΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ,ΟΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΥΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ -E.N.D.ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ .ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΩΣ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΣΑ -ΤΡΙΣ – ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΕΣΤΩ 100-200 € ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΕΣΤΩ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΔΑ .ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΣΚΕΦΤΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ .ΑΥΤΑ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΟΠΟΥ ΕΙΜΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ,ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ .-ΕΛΕΝΑ-
 18. 0
  0
  ΠΛΗΡΩΘΗΚΕΣ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΑΥΤΑ?????? ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ ΘΑ ΚΑΟΥΝ ΤΑ ΜΥΑΛΑ!
 19. 0
  0
  Ὁ κύριος Ζυγούρης εἶναι νομικὸς σύμβουλος Δήμων καὶ Κοινοτήτων.

  Ἔκατσε λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος καὶ μελέτησε τὰ ὅσα τοῦ παρουσίασαν…

  Καί ποῦ κατέληξε;

  Στὰ πασιφανῆ…

  1ον. Γιὰ νὰ γίνῃ δανειοδότησις τοῦ Δήμου πρέπει νὰ ἀκολουθηθῇ ἡ γνωστὴ διαδικασία τοῦ …ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!!! Νὰ τηρῇ ἐπίσης ὁ Δῆμος τὴν τακτικὴ τῶν ἴσων ἀποστάσεων. Δῆλα δὴ νὰ μπορῇ, οὐσιαστικῶς, νὰ ἀποδείξῃ πὼς ΠΡΑΓΜΑΤΙ ἠ προσφορὰ ποὺ ἐπέλεξε ἄξιζε τὸν κόπο, δίχως ὅμως νὰ ἀδικῇ τοὺς ὑπολοίπους!!!.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ Ω Ρ Ε Α Ν ΜΕ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ;;;ή ΕΝΟΧΛΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΣΩΡΡΑ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΡΩΝΕ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ;;;;;ο(Ο

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί