18:55 - 27/12/2014

Τα τρία θηρία της Αποκάλυψης: Η ανίερη Τριάδα!

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

«και ιδού δράκων πυρρός μέγας, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού επτά διαδήματα, και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού, και έβαλεν αυτούς εις την γην». (Αποκάλυψις του Ιωάννου, κεφ. ιβ΄, 3-4)

«και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχον κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. και το θηρίον ό είδον ην όμοιον παρδάλει, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην». (Αποκάλυψις του Ιωάννου, κεφ. ιγ΄, 1-2)

«και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίω, και ελάλει ως δράκων. και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού. και ποιεί την γην και τους εν αυτή κατοικούντας ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον». (Αποκάλυψις του Ιωάννου, κεφ. ιγ΄, 11-12)

Είναι γνωστό ότι το ιερό και θεόπνευστο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννη είναι «βιβλίον κατεσφραγισμένον σφραγίσιν επτά», όπως ρητώς αναγράφεται στο τελευταίο αυτό κείμενο της Αγίας Γραφής στο κεφάλαιο ε΄, χωρίο 1. Κατά συνέπεια, εφόσον έτσι έκρινε ο ίδιος ο Κύριος για πολύ σοβαρούς λόγους που ασφαλώς αδυνατούμε να γνωρίζουμε, το περιεχόμενο του εν λόγω ιερού βιβλίου είναι δυσνόητο και η ερμηνεία του φοβερά δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην έρευνά μας, πάντοτε μέσα στα επίσημα εκκλησιαστικά πλαίσια, διότι ορισμένοι αιρετικοί έχουν κατά καιρούς προβεί σε παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις του θεοπνεύστου ετούτου κειμένου (π.χ. ορίζοντας χρονολογίες εμφάνισης του Αντιχρίστου ή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού κτλ.!)…

Σχετικά με το θέμα των τριών θηρίων που είδε στο όραμά του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και κατέγραψε στην Αποκάλυψη, έχουν τεθεί από πιστούς πολλές και εύλογες απορίες. Μας ζητήθηκε λοιπόν από αγαπητούς φίλους αναγνώστες μας να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα εν λόγω τρία θηρία: ποια είναι, τι ρόλο παίζει το καθένα εξ αυτών, κάποιες εξηγήσεις περί του ρόλου τους κτλ. Θα προσπαθήσουμε στο παρόν κείμενο να δώσουμε κάποιες χρήσιμες, νομίζουμε, πληροφορίες σχετικά με το όλο κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Το πρώτο θηρίο, που ο Ιωάννης αποκαλεί ως «δράκων πυρρός μέγας», είναι εμφανές ότι είναι ο ίδιος ο Διάβολος! Δράκοντας, που παραπέμπει σε μια περίοδο του πλανήτη όπου τον άνθρωπο βασάνιζαν φρικτά τα κακά αυτά όντα και ακόμη και σήμερα στις λαϊκές δοξασίες ανά τον κόσμο (όπως ακόμη και στα παιδικά παραμύθια κτλ.) η μορφή του δράκοντος έχει μία αρνητική χροιά και πάντοτε απεικονίζεται με αποκρουστική όψη… Ο συγκεκριμένος δράκων-Σατανάς χαρακτηρίζεται από τον Άγιο ως πυροκόκκινος (χρώμα της κολάσεως και του πυρήνα στο εσωτερικό της Γης), μεγάλος και ότι έχει εξουσία επί του ενός τρίτου των αστέρων: ως εκπεσών Εωσφόρος θεωρείται από τη θρησκευτική μας παράδοση ότι παρέσυρε μαζί του στον Άδη, μέσω της ανταρσίας του, το 1/3 των αγγέλων!

Αυτός ο δράκων, ο Σατανάς, εξουσιάζει τα άλλα δύο θηρία, τα οποία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αποκαλεί ως «πρώτο» και «δεύτερο» θηρίο. Το πρώτο θηρίο μοιάζει εξωτερικά με τον δράκοντα: είναι το θηρίο, το οποίο η χριστιανική παράδοση (και όχι μόνο) αποκάλεσε ως Αντίχριστο. Πάντως η λέξη αυτή (Αντίχριστος) δεν καταγράφεται πουθενά μέσα στο κείμενο της Αποκαλύψεως του Ιωάννη! Πρόκειται για μεταγενέστερη ονομασία, όπου Αντίχριστος σημαίνει «αντί του Χριστού», δηλ. ο ενάντιος ή ο αντικαταστάτης. Το δεύτερο θηρίο, που υπηρετεί τον επίγειο ρόλο του πρώτου, η χριστιανική παράδοση χαρακτήρισε επίσης αργότερα ως Ψευδοπροφήτη. Είναι εκείνο το πρόσωπο που θα παραπλανήσει και θα ξεγελάσει τους πιστούς, παρασύροντάς τους στην αιώνια κόλαση και τη «γέενα του πυρός»!…

Στην πραγματικότητα εδώ έχουμε να κάνουμε με την πλήρη διαστρέβλωση και αντιστροφή της Αγίας Τριάδας! Ενώ η Αγία Τριάδα είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, η Ανίερη Τριάδα είναι αντιστοίχως Σατανάς, Αντίχριστος και Ψευδοπροφήτης… Αυτό ακριβώς συμβολίζουν τα τρία αυτά θηρία, που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψή του. Μάλιστα, σύμφωνα με μία «τραβηγμένη» θεωρία, οι δύο αυτές Τριάδες (Ιερή και Ανίερη) εμπλέκονται στο σύμβολο του εβραϊσμού, το γνωστό εξάκτινο αστέρι ή άστρο του Δαβίδ-«εξάλφα»: το τρίγωνο που έχει την κορυφή του προς τα άνω είναι η Αγία Τριάδα, ενώ το αντίθετό του, με την κορυφή προς τα κάτω, είναι η σατανική Τριάδα (που μυστικιστικά, με όρους Απόκρυφης Γεωπολιτικής, καλείται με τη σλαβική λέξη «Τρόικα»…).

Ιδού τι γράφει σχετικά ο αρχιμ. Γεώργιος Ι. Δημόπουλος στη μελέτη του «Η Δευτέρα Παρουσία και ο Αντίχριστος»: «Εις τον πόλεμον αυτόν κατά του Κυρίου ο «δράκων»-σατανάς χρησιμοποιεί δύο φοβερά όργανα, που η Αποκάλυψις τα ονομάζει θηρία. Είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Και το μεν θηρίον-Αντίχριστος είναι έμβλημα της αντιχρίστου ισχυροτάτης επιγείου δυνάμεως και αντιθέου πολιτικής εξουσίας, που χρησιμεύει σαν όργανον του δράκοντος εις τον αγώνα κατά της βασιλείας του Θεού. Το άλλο θηρίον, που φέρει το όνομα του Ψευδοπροφήτου, έργον έχει να πλανήση τον κόσμον και να τον πείση, ότι όχι το «Αρνίον» – ο Χριστός – αλλά ο σατανάς είναι που διδάσκει την αλήθειαν και εις αυτόν πρέπει οι άνθρωποι να εμπιστευθούν και αυτόν να αναγνωρίσουν θεόν και να τον προσκυνούν».

Σύμφωνα με την αγαπητή μας φίλη και αδελφή, την Αναστασία Κόνη, δεν αποκλείεται τα τρία αυτά δαιμονικά θηρία να παριστάνουν την τριπλή εξουσία της παγκόσμιας κυβέρνησης υπό τον Αντίχριστο! Δηλ. τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία της πλανητικής τυραννίας που ετοιμάζουν οι σκοτεινοί κύκλοι που βρίσκονται πίσω από τις κυβερνήσεις-μαριονέτες των διαφόρων κρατών, όπως π.χ. στη (δήθεν) «Ευρωπαϊκή Ένωση» της φιδόψυχης Μέρκελ, του σάτυρου Ολάντ κτλ. ή στη δύστυχη Ελλάδα, την οποία κυβερνούν τα ανθελληνικά-αντίθεα όργανα που λέγονται Ιούδας Σαμαράς και Ευάγγελος Βουβουζέλος!…

Το θέμα ασφαλώς έχει και άλλες, ευρύτατες και τεράστιες, διαστάσεις. Άλλωστε μορφολογικά τα θηρία παραπέμπουν σε εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, συγκεκριμένα του προφήτη Δανιήλ, που επίσης είχε χρησιμοποιήσει τη μορφή θηρίων για να συμβολίσει τα μέλλοντα γεγονότα κτλ. Αλλά υπάρχει και ο γνωστός «αριθμός του θηρίου» (χξς΄ ή 666), που κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα είναι ο αριθμός του δευτέρου θηρίου, που υπηρετεί το πρώτο, δηλ. του Ψευδοπροφήτη. Αυτός ο αριθμός θα ενσωματωθεί στον ανθρώπινο οργανισμό, μέσω ηλεκτρονικής υψηλοτάτης νανοτεχνολογίας, και έχει επίσης ιστορική αναφορά. Αντιγράφουμε από το έργο «Αποκάλυψις του Ιωάννου» του γνωστού θεολόγου Νικολάου Π. Βασιλειάδη: «Όταν ο ευαγγελιστής Ιωάννης έγραφε την Αποκάλυψη «το χάραγμα» ή το σημάδεμα ήταν σε ευρύτατη εφαρμογή. Σημάδευαν με το χάραγμα ή τη σφραγίδα, που την απέθεταν με καμένο σίδερο, με πυρακτωμένο όργανο, στο χέρι ή στο μέτωπο, δούλους, δραπέτες, Ρωμαίους στρατιώτες με το σήμα της μονάδας τους».

Έτσι θα γίνει και τώρα. Με το «σφράγισμα» θα μας σημαδεύουν όπως κάνουν στα…ζώα (!), για να υπηρετήσουμε τον ίδιο τον Σατανά, το αφεντικό του κάθε ψυχάκια Σαμαρά και του κάθε Βουβουζέλου-Τούρκογλου! Πιστοί, γρηγορείτε!!! «Ο καιρός γαρ εγγύς»…

ΠΗΓΗ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (15)

 1. 0
  0
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΘΕΣΑΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ. ΑΥΤΟΙ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟ …
 2. 0
  0

  ΜΑ ΔΕΝ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ?? " ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΣ ΤΟΝ ΔΕ ΔΙΑΒΟΛΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΣ " ΔΕΝ ΜΑΣ ΨΕΛΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΣΧΑ ???

  ΝΙΚΗΣΕ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ Η ΟΧΙ ? ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ !

  Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Η, Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ, Ο ΠΡΟΧΟΡΟΣ ??

  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ? ΓΙΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο «ΧΡΙΣΜΕΝΟΣ» ΤΙ ΧΡΙΣΘΗΚΕ ΛΟΙΠΟΝ? ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΧΡΙΣΕ ?

  ΚΑΙ ΤΟ ΙΗΣΟΥΣ, ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΗΜΑ ΙΑΣΩ = ΘΕΡΑΠΕΥΩ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ. ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ?

  ΟΤΑΝ ΒΑΠΤΙΣΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ, ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΟΝΟΜΑ ?

  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ» ΑΛΛΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΙ ΡΑΒΒΙΝΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΤΣΕΠΑΚΙ ΤΟΥΣ !!!

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ??» ΕΒΡΑΙΟΣ Ο ΠΑΤΗΡ, ΕΒΡΑΙΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΚΟ «ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ» ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ !! ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΤΕΛΕΙΑ !

  ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΔΩ ΕΧΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ . ΚΥΤΤΑΞΤΕ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ !

  ΓΙΑΤΙ «ΠΙΣΤΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ» ΚΑΙ ΟΧΙ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ??

  ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΕΤΣΙ ??

  ΔΩΣΕ ΤΡΟΜΟ ΚΥΡ- ΗΣΑΪΑ ΜΕ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΩΣΕ !!

  « ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΓΙΝΑΜΕ ΟΛΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ»
  Π Α Π Α Σ Λ Ε Ω Ν Ι΄ ΕΡΕΥΝΕΙΣΤΕ !!

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • 0
   0
   Πές μας εσύ ποιά είναι η θρησκεία σου και να δούμε τα θετικά που αντιπροσωπέυει και εάν έχει αντίκρισμα στην πραγματικότητα.Εάν δεν το κάνεις,αυτό σημαίνει οτι είσαι και΄συ απλά λόγια του αέρα.Το να ειρωνέυεσαι και να βρίζεις άλλες θρησκείες δεν σε κάνει ανώτερο άτομο αλλά κατώτερο.Κοινώς φαίνεται σαν να έχεις απο τα λόγια σου το σύνδρομο της κατωτερότητας.Απέδειξε την ανωτερότητα της δικής σου θρησκείας για να αποδείξεις ταυτόχρονα αυτά που λές.Εάν εισαι άθεη ή αγνωστικίστρια που έχω φίλους με τέτοιες αντιλήψεις,μέσα απο τις συζητήσεις τους έμαθα οτι δεν ασχολούνται ποτε με θρησκείες και εύλογα.Τώρα,τι αντιπροσωπέυεις εσυ μπορείς να μας διαφωτίσεις φαντάζομαι.

   Νίκος Θεσσαλονίκη.
  • 0
   0
   Μην σχολιαζεις πραγματα που δεν μπορεις να κατανοησεις και μην ζητας να σου δωσουμε μασημενη τροφη….
   • 0
    0
    Αμάν με αυτη τη μασημενη τροφή ρε παιδια συνέχεια! Δίνετε την εντύπωση ότι όταν κάποιος σας βάζει λίγο πιο δύσκολα, το πετάτε συνέχεια μπροστά! Μοιάζει λίγο με απαντήσεις απο auto qeu, το σύστημα της τηλεόρασης με τη ανάγνωση απο οθόνη. Έλεος.
 3. 0
  0
  (που μυστικιστικά, με όρους Απόκρυφης Γεωπολιτικής, καλείται με τη σλαβική λέξη «Τρόικα»…).??
  Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Η, Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ, Ο ΠΡΟΧΟΡΟΣ ??

 4. 0
  0
  Δε διαβασα καθολου το κειμενο ειναι απλα χαμενος χρονος..
  Μια θεωρια απο τις τοσες που εχουν ειπωθει για την αποκαλυψη και τα θηρια που περιγραφει.
  Μια φορα το χρονο ή περισσοτερες φορες βλεπουμε τετοια παρομοια κειμενα με την αποκαλυψη τα θηρια της και τον Αντιχριστο κανεις δεν αναφερεται στο Χριστο ολοι απλα περιμενουν τον Αντιχριστο και τα θηρια.
  Πανε χρονια απο τοτε που ειχα διαβασει την αποκαλυψη τοτε την ειχα βρει ενδιαφερον σημερα σκεφτομαι οτι ηταν απλα χαμενος χρονος.
  Μια ιστορια με προφητειες και ψεμματα χωρις καν να ξερεις τι ειναι αληθεια και τι οχι απο αυτα που διαβαζεις.

  Θεος υπαρχει φυσικα και υπαρχει οπως και Χριστος υπηρξε οπως και θα ξαναυπαρξει..
  Απλα δεν ανακατευονται στις δουλειες των ανθρωπων τους αφηνουν να πραξουν οπως αυτοι θελουν τουλαχιστον στην εδω διασταση.

  Εαν θελεται να μαθεται την αληθεια για το τι προκιται να γινει κι αν αυτο που γινει σας βρει εν ζωη μεσα στα ανθρωπινα δοχεια σας θα πρεπει να εισται ξυπνιοι.
  Οχι οχι κανεις δεν ειναι ξυπνιος ολοι κοιμουνται κανεις δε βλεπει μπροστα κανεις δεν ακουει ολοι απλα ειναι στο σκοταδι.

  Εαν θελεται να βρειται την αληθεια θα πρεπει να ξυπνησεται κι αν θελεται να ξυπνησεται θα πρεπει πρωτα να βρειται το φως..

  Ασωτος
 5. 0
  0
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ! χμμμ..
  Απο που προερχεται το ονομα σου ; Και αν.., ξερεις…ποιου χρωματος ; μαυρου 'η ασπρου ;
  Γιατι δεν το αλλαζεις με μια απλη αιτηση ; ""Καλυψω 'η Ηρα ""..,ας πουμε !
  Θεωρεις το μυαλουδακι σου , "Αγγελικη" ανωτερο της μεσης ορθοδοξης-ου , Ελληνιδας-α και κανεις "αναλυσεις εκμαθησης και α-προσανατολισμου" ;
  Ο Διας ειναι τραπεζικο μασσονικο συστημα , και ο Ερμης ειναι ωραιοτατο γλυπτο και εξαισιο σαπουνι !!!
  Συμφωνεις ; 'η εχεις κατι καλυτερο απο αυτο ; Πες μου !
  Αγραμματος γαρ ειμι…ουγκ!!!
  ακκ
  • 0
   0
   Μηπως απλως λεει την γνωμη της και αν ναι αυτο ειναι κατηχηση η αποπροσανατολισμος; Πιστευεις οτι απαγορευεται να εκφραζομαστε ελευθερα; Αν ναι τοτε αυτο ειναι δημοκρατικο; Για πες μας κι εσυ τι πιστευεις και αφου μας το πεις, εξηγησε μας ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, να ξερουμε να διαλεξουμε βρε παιδι μου!
   Σε ρωταω γιατι και εγω αγραμματος ειμαι και θελω να μαθω! ΜΟΥΓΚ!
   ΓΙΑ ΠΕΣ!
   ακ κακ κακαρακ κουκουρουκου!
   • 0
    0
    Το ιδιο Τρολλακι που εγραψε ως Αγγελικη.Παιδια γραψτε τον στα @@ρια σας!Πες μας εσυ σε ρε αγραμματε ποια θρησκεια πιστευεις και μην το κουραζεις.Μας τα'πρηξες!
    Μουγκ και Βουγκ!!!Αι σιχτιρ που μας το παιζεις και δηθεν δημοκρατης @@ρα!!!Δημοκρατια σημαινει σεβομαι,και οχι βριζω τον συνανθρωπο μου.Σε οτι και να πιστευει.Μην κανεις κανα παραπονο οτι σε βριζω και τα δηθεν μηθεν…οπως μιλας στα αλλα παιδια ετσι θα σου μιλανε και οι αλλοι!!!Ουστττττττττττττττ…!!!

    ΥΓ:δεν προκειται να σου απαντησω σε ουτε ενα σχολιο.Να βραζεις στο ιδιο το ζουμι σου που κανεις δεν σου δινει σημασια!@@ρας γεννηθηκες,αυτο εισαι,και ετσι θα πεθανεις αμορφωτε!Πουλας και πνευμα…
    • 0
     0
     ΠΡΡΡΡ!!!!! ΖΩΟ!!! Χεσμένο σε κόβω!
    • 0
     0
     ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΑΛΗ, ΤΟΝ ΓΙΑΝΑΚΗ, ΤΟΝ ΦΙΛΛΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΑΝ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΊΣ ΑΥΤΟ, ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ;
    • 0
     0
     Μπράβο πνεύμα κατανόησης και ΑΓΆΠΗΣ ο εκπρόσωπος της… "χριστιανικής" ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ!
     Ωραίο παράδειγμα για να προσελκύσει πιστούς! Πρόσεχε γιατί έτσι φεύγει ο κοσμος απο την ΣΥΝΑΓΩΓΗ τεκνον μου και ας μακαριζουμε εκεί μέσα τους….. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΟΟΟΡΩΩΩΝ ΜΑΑΑΣ ΑΒΡΑΑΑΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΑΑΚ ΑΑΑΜΗΗΗΝ!!! ΗΣΑΙΑΑΑ ΧΟΟΟΡΕΕΕΥΕΕΕ (καλός χορευτης πρέπει να ήταν) και… ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ!!!!

     Ένας αγράμματος, που γεννήθηκα παπαρας και έτσι θα πεθάνω καθώς και αμόρφωτος και όλα αυτα επειδή έχω διαφορετική άποψη!
     Τι γλυκό να τα ακούς όλα αυτα απο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΆ ΧΕΊΛΗ!
     Όλοι στον εσπερινό λοιπόν να χορτασουμε ΑΓΆΠΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΛΌΓΟΥ!

     Αχ ρε Έλληνα, πως τους άφησες και σε κατάντησαν έτσι;
 6. 0
  0
  Κανετε επιθεση στην Αγγελικη αλλα δεν διαβασα καμια απαντηση στης ερωτησεις της οποιες εθεσε? Γιατι ? Δεν ξερετε ?
  • 0
   0
   Ο ΗΡΆΚΛΕΙΤΟΣ έλεγε… "ΜΗΝ ΤΑΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΆΡΙΑ"
   εννοώντας ότι αυτο που για εσενα άνθρωπε είναι πολύτιμο, για ένα ζώο όπως το γουρούνι, το όποιο θέλει μόνο λάσπη για να κυλιστεί και καλαμποκι για να φάει, του είναι απολύτως άχρηστο!
   Έτσι χάνεις και εσυ κάτι πολύτιμο και το ζωντανό δεν κερδίζει τίποτε!
   Πάλι καλά να λες που μιλούν και πληκτρολογουν. Κανονικά θα έπρεπε μόνο να μουγκριζουν και να ρουθουνιζουν!
   Ψάχνεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις;

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί