10:08 - 05/11/2014

Ο Φετινός Νοέμβριος θα έχει και «ΠΑΣΧΑ»;

Ο Φετινός Νοέμβριος θα έχει και «ΠΑΣΧΑ»;

Αν είναι έτσι θα έχουμε άραγε διακοπές, αργίες και ¨χαρές Θεού¨;

Ή θα έχουμε χρεωκοπίες , νέα μνημόνια, εμπλοκές, πολέμους, ανατροπές και όλα τα άλλα παρόμοια ¨καλούδια¨;


Γιατί λοιπόν θα γευτούμε νωρίτερα το ¨Πάσχα¨ εν μέσω φθινοπώρου;

Τι είδους Πάσχα-πἐρασμα θα είναι αυτό και που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα;

Μαθαίνουμε λοιπόν από τον Μητροπολίτη Ιταλίας Γεννάδιο για την επικείμενη συνάντηση στο Φανάρι του Οικουμενικού Πατριάρχου μας με τον Πάπα.

¨ Ἡ Συνάντησις εἰς τήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό Φανάριον, θά εἶναι «Πάσχα», θά εἶναι Ἀνάστασις, θά εἶναι χαρᾶς Εὐαγγέλια, μέ ἀναστάσιμον ἀγαλλίασιν, μέ ἄγκυρα ἐλπίδος, θά εἶναι μία Πασχαλινή ἀδελφική πορεία καί συμπόρευσις, μέ προορισμόν τήν ἐκπλήρωσιν καί τελείωσιν τῆς «Διαθήκης τοῦ Θεοῦ», ἡ ὁποία θά εἶναι διά τήν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν ἀνεπανάληπτη καί λίαν εὐπρόσδεκτη ἑορτή μετά τήν περίοδον τοῦ μεγάλου Σχίσματος, ἡ ἑορτή τῆς Ἐνότητος τῶν Χριστιανῶν.¨

«Τό μεγαλεῖον καί ἡ δύναμις τῆς ἀγάπης εἰς τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὁ σημερινός ἄνθρωπος» ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γενναδίου ΠΗΓΗ

Που είσαι Άγιε Μάρκε Ευγενικέ με την πεφιλημένη ανεξίτηλη πέννα της Ορθοδοξίας , που είσαι Μεγάλε Φώτιε με την Δογματική της Ορθοπραξίας, που είσαι Άγιε Νεκτάριε με τα αντιαιρετικά γραφόμενα σου , να φωνάξετε ….

«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Τίτ. γ”, 10)

Τελικά ποιόν εννοούσε ο Απόστολος Παύλος αιρετικόν;

Συνεχίζουμε λοιπόν παραθέτοντας αποσπάσματα από το ανωτέρω κείμενο για να κατανοήσουμε γιατί ο φετινός Νοέμβριος θα έχει το δικό του ¨Πάσχα¨.

¨Δέν εἶναι δυνατόν ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θέλει μίαν «Ἐκκλησίαν πτωχήν», ἤ ἕνας ἄλλος ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, νά μήν εἶναι ἀμφότεροι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, νά μήν εἶναι κεχαριτωμένοι μέ τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ:

Ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης καί ὁ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, οἱ δύο Πατριάρχαι Ἀνατολῆς καί Δύσεως, Κορυφαί τιμῆς καί ἀγάπης, ἀλλά καί πρῶτοι Διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐλευθερώνονται ἀπό τό ἐπικίνδυνον συναίσθημα τοῦ Συναγωνισμοῦ, τό ὁποῖον δημιουργεῖ πολεμικήν καί ἐχθρότητα, διαφοράς καί ἀνισότητας, ὄχι μόνον εἰς τήν πνευματικήν, ἀλλά καί εἰς τήν κοινωνικήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων.¨

¨Ἡ μεγαλοπρεπής, ἀλλά καί ἀδελφική, Συνάντησις τῶν δύο πρώτων πνευματικῶν Ἡγετῶν της Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τό ἐνδοξότατον Φανάριον, τήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁπωσδήποτε θά μείνῃ ἱστορική καί λαμπροτάτη μέσα εἰς τούς αἰῶνας τοῦ παρελθόντος καί τοῦ παρόντος, ἀλλά, βεβαίως, καί τοῦ μέλλοντος, ὅμως, νομίζω ταπεινά ὅτι ἡ Συνάντησις αὐτή θά μείνῃ εἰς τήν ζωήν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς μία σταθερή καί ἀσυναγώνιστη ἐμπειρία καί πραγματικότης καταλλαγῆς καί ἀδελφοσύνης, σημαντικοτέρα καί ἀξιολογωτέρα, βεβαίως, τῶν προηγουμένων Συναντήσεων, «Γέφυρα ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος καί ἑνότητος»…¨

¨ Ἡ Συνάντησις εἰς τήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἡ ὁποία θά εἶναι ἱστορική καί περίλαμπρος ἀπό πλευρᾶς Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ, θά χαρακτηρισθῇ, κατά τήν γνώμην μου, πρωτίστως ὡς «Ἀδελφική»…¨

¨ Οἱ δύο Θεοπρόβλητοι καί Θεοτίμητοι Ἐπίσκοποι Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, πατερικόν παράδειγμα ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος και ἑνότητος, εἰς Φανάριον, μέ τούς λόγους καί τήν ἐκκλησιαστικήν αὐτῶν συμπεριφοράν, θά καταδείξουν εἰς ὅλους τήν πορείαν τήν ὁποίαν ὀφείλει νά διατρέξῃ κάθε πιστός ἄνθρωπος καί κάθε ἄνθρωπος καλῆς θελήσεως, ἐάν θέλῃ νά ἐξέλθῃ ἀπό τήν κρίσιν¨

¨Ἡ ἐπιστροφή, λοιπόν, εἰς τούς χρόνους μας, τῆς πρώτης -ἀρχικῆς- θεϊκῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία χαριτώνει τήν ἀνθρωπίνην καί ἐκκλησιαστικήν πορείαν τῆς ζωῆς καί τῆς διακονίας τῶν Ἁγιωτάτων Μορφῶν τοῦ Πάπα καί τοῦ Πατριάρχου, ἡ πορεία αὐτή τῶν δύο σεπτῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποίους βλέπομεν καί ἀκούομεν, εἶναι ἡ μοναδική πορεία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τήν συμπόρευσιν πρός ἐκπλήρωσιν τῆς Διαθήκης τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ: «ἵνα ἕν ὦσιν»..¨

¨ Οἱ καροί οὐ μενετοί!

Εἶναι, ὅμως, φοβερόν διά τόν ἄνθρωπον τῶν καιρῶν μας νά μήν ἔχῃ ὑπομονήν, νά μή προσεύχεται μέ εὐλάβειαν καί προσοχήν, νά εἶναι ἀπαιτητικός, νά ζητῇ συνεχῶς καί νά μήν ἀγαπᾷ. Τό συμφέρον κυριαρχεῖ, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντέχει εἰς τάς δοκιμασίας, εἶναι ἀδύνατος νά βοηθήσῃ τόν ἑαυτόν του εἰς τήν σημερινήν πολύπλευρον κρίσιν. Καί αὐτή ἡ πίστις του εἶναι ἐπιφανειακή, ἡ δέ ἐπικοινωνία του μέ τόν Θεόν εἶναι χωρίς νόημα, διότι εἶναι ἀκατήχητος καί ἀγράμματος μέσα εἰς τήν κατανυκτικήν, μυσταγωγικήν καί ἁγίαν πορείαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μας.

¨Ἡ Συνάντησις εἰς τήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό Φανάριον, θά εἶναι «Πάσχα», θά εἶναι Ἀνάστασις, θά εἶναι χαρᾶς Εὐαγγέλια, μέ ἀναστάσιμον ἀγαλλίασιν, μέ ἄγκυρα ἐλπίδος, θά εἶναι μία Πασχαλινή ἀδελφική πορεία καί συμπόρευσις, μέ προορισμόν τήν ἐκπλήρωσιν καί τελείωσιν τῆς «Διαθήκης τοῦ Θεοῦ», ἡ ὁποία θά εἶναι διά τήν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν ἀνεπανάληπτη καί λίαν εὐπρόσδεκτη ἑορτή μετά τήν περίοδον τοῦ μεγάλου Σχίσματος, ἡ ἑορτή τῆς Ἐνότητος τῶν Χριστιανῶν¨

fanarion.blogspot.co.uk/ 11/04/2014

amethystosbooks.blogspot.gr

Πιθανώς μετά τα όσα βιώνει η πανανθρώπινη επικαιρότητα το τοιούτο ¨Πάσχα του Νοεμβρίου¨ να έχει μόνο ΣΤΑΥΡΩΣΗ και όχι ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Δηλ αν συναντηθούν στην Βασιλεύουσα των Πόλεων ¨οι δύο κορυφές της γεωπολιτικής¨ θα πληρωθεί ο κόσμος με αναστάσιμη χαρά ή με έρεβος;

Γιατί μας επισημαίνει άραγε τα παρακάτω ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς;

Α. ¨ Εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα, του πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις την αμαρτίαν είναι πάντοτε η ιδία: το να θέλη κάνεις να γίνη καλός δια του εαυτού του. το να θέλη κάνεις να γίνη τέλειος δια του εαυτού του. Το να θέλη κανείς να γίνη θεός δια του εαυτού του. Αλλά τοιουτοτρόπως ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με τον διάβολον.¨ Ανθρωπος και Θεάνθρωπος (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς) alopsis.gr

Β. ¨ Ἐπισφραγίζοντας τὰ λεγόμενά του γιὰ τὸν ἀνθρωπιστικὸ Οἰκουμενισμό, ὁ Γέρων Ἰουστῖνος παραθέτει αὐτούσια μερικὰ λόγια τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Ἀχρίδος καὶ Ζίτσης Νικολάου64 σχετικὰ μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τῆς Εὐρώπης κατὰ τὸν Β” Παγκόσμιο Πόλεμο. μερικὰ ἐξ αὐτῶν, σχετιζόμενα μὲ τὸ θέμα μας, παραθέτουμε αὐτούσια.

»Τί νομίζετε σεῖς διὰ τὴν Εὐρώπην; Ἡ Ἀφρικὴ καὶ ἡ Ἀσία ὀνομάζουν τοὺς Εὐρωπαίους, «λευκοὺς δαίμονας».Ἐπομένως, θὰ ἠδύναντο νὰ ὀνομάσουν τὴν Εὐρώπην: Λευκὴν Δαιμονίαν. Θὰ τὴν ὠνόμαζον «Λευκήν», ἕνεκα τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος, «Δαιμονίαν» δέ, ἕνεκα τῆς μελανότητος τῆς ψυχῆς της…Οὔτως, ἀδελφοί μου, ἀνέστη ὡς βρυκόλαξ εἰς τας ἡμέρας μας ἡ σατανικὴ Ρώμη, ἐκείνη ἡ Ρώμη, πρὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου,ἡ ὁποία ἐδίωκε μὲ πῦρ καὶ μάχαιραν τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἠμπόδιζε τὸν Χριστὸν νὰ εισέλθῃ εἰς τὴν Εὐρώπην. Μόνον ὅτι ἡ Λευκὴ δαιμονία ἔχει πέσει εἰς βαρυτέραν ἀσθένειαν ἀπὸ τὴν ἀρχαίαν Ρώμην. Διότι, ἐὰν ἡ εἰδωλολατρικὴ Ρώμη, ἐβασανίζετο ἀπὸ ἕνα δαίμονα, ἡ Λευκὴ Δαιμονία βασανίζεται ἀπὸ ἑπτὰ πονηρὰ πνεύματα, δεινότερα ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν δαίμονα τῆς Ρώμης. Ἰδοὺ λοιπὸν ἡ νέα εἰδωλολατρικὴ Ρώμη, ἰδοὺ νέον μαρτύριον διὰ τὸν Χριστιανισμόν. Νὰ εἶστε ἕτοιμοι εἰς μαρτύριον διὰ τὸν Χριστὸν ἐκ μέρους τῆς Λευκῆς Δαιμονίας¨ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ κατὰ τὸν Γέροντα Ἰουστῖνο Πόποβιτς Νικόλαος Ζήσης http://www.theodromia.gr/root.el.aspx/

Είναι αλήθεια ότι ο Πάπας φέρνει πάντα μαζί του ιδιαίτερες ευλογίες;

Όμως ΑΝΑΣΤΑΣΗ δεν πρόκειται να φέρει ποτέ του, ακριβώς γιατί δεν είναι μέτοχος της Ορθόδοξης ερμηνείας του Μυστηρίου Αυτής και του ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ που εκπορεύεται εκ του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ.

Πάσχα-πἐρασμα με σκέτο ¨Σταύρωση¨ μπορεί να φέρει…;

Μπορεί να κλείσουν όμως και τα άκρα της Ερυθράς Θαλάσσης όπως μετά την διάβαση της και να πνίξουν τον νοητό Φαραώ και τα στρατεύματα του;

Τελικά ο Νοέμβριος δεν θα έχει ¨Χαράς Ευαγγέλια¨ αλλά «αλλουνού παπά ευαγγέλιο»

Οι ισχυροί της γης δεν γνωρίζουν ότι ο ¨μαρμαρωμένος Βασιλιάς ¨ σουλατσάρει ήδη στις όπου γης Ορθόδοξες γειτονιές και προσμένει την ώρα του Ουρανού;

Μύθος ή πραγματικότητα;

Αυτός θα φέρει το πραγματικό Ορθόδοξο Πάσχα με την Χαρμόσυνη ΑΝΑΣΤΑΣΗ στην ΠΟΛΗ και την Οικουμένη…

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (9)

 1. 0
  0
  MHΠΩΣ TO ΠΑΣΧΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ?ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!
 2. 0
  0
  ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΦΑΡΙΣΑΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ!- ΑΡΧΙΖΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. ΑΚΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ'ΗΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΣΧΑΤΩΝ. ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΘΑΡΣΕΙΤΕ
 3. 0
  0
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΣΤΡΟΦΗ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΩΝΕΨΩ…: ΠΟΙΟ? ΓΙΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ..
 4. 0
  0
  2 πασχαλιές μαζί στο ίδιο έτος?Δηλαδή…………λες?
 5. 0
  0
  Οι Έλληνες έχουν πάντα δίκιο όσον αφορά τους εχθρούς τους. Οι ίδιοι ρασοφόροι μηχανορράφοι που επί αιώνες σακατεύουν τους γνήσιους Έλληνες πασχίζοντας να εξαλείψουν την αμφισβήτηση είναι εκείνοι που πουλάνε την Κωλούπολη στον Μωάμεθ και τα στίφη του. Ο βρωμο-πατριάρχης Σχολάριος αντί να μαζέψει άντρες, γυναίκες και παιδιά στα τείχη να πολεμήσουν για τις ζωές τους, ουρλιάζει στους δρόμους για το αντίθετο: “Είναι θέλημα Θεού να πέσει η Πόλη! Μαζευτείτε όλοι στην Αγιά Σοφιά! Θα κατέβει άγγελος Κυρίου και με την πύρινη ρομφαία του θα κατακάψει τους Αγαρηνούς!”. Ούτε άγγελος κατεβαίνει, ούτε η πουτάνα που είχε γίνει από την πολλή πούτσα Αρχιστράτηγος εμφανίζεται στο καταφύγιο. Μόνο οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα και τους κατακρεουργούν όλους εκτός φυσικά από τους παπάδες, γιατί έτσι έλεγε η συμφωνία.

  Ο αρματολός, φιλόσοφος και συγγραφέας Χριστόδουλος Παμπλέκης ή Ξηρομερίτης (β.ε.1733-1793), πεθαίνει στην Βιέννη έχοντας όμως προλάβει να γράψει το έργο του “Περί Θεοκρατίας”. Λέει λοιπόν αυτός ο πρώην μοναχός του Άθω που έχει δεί την Ορθόδοξη σαπίλα από μέσα και έχει αφυπνισθεί: “Το Γένος πριν αποπειραθεί να ελευθερωθεί από τον ξένο ζυγό, οφείλει πρώτα να απαλλαγεί από τον βαρύτερο ζυγό της Εκκλησίας”. Το σατανικό εβραιοπατριαχείο της Πόλης σπεύδει να ρίξει ανάθεμα όχι μόνο στον νεκρό διανοητή αλλά και στους …μελλοντικούς αναγνώστες του έργου του.
  • Ηλίας Κοζάνη 5 Νοεμβρίου 2014 @ 22:05
   0
   0
   Ενας μοναχός του ΑΘΩ που με το έργο του έμαθε τους παππούδες σου γράμματα και χάρη σε αυτόν δεν είσαι τώρα γιουσουφάκι μ'ένα κώλο ΝΑ.

   Ο Κοσμάς ο Αιτωλός (1714 – 1779), γνωστός και ως Πατροκοσμάς, ήταν Ελληνορθόδοξος μοναχός. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Κώνστας, ενώ το επώνυμό του παραμένει άγνωστο. Το 1961 ανακηρύχθηκε άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εορτάζεται στις 24 Αυγούστου.
   Γεννήθηκε στην Αιτωλία και όπως αναφέρει ο ίδιος αόριστα "Η πατρίδα μου είναι Ελλάδα από το Απόκουρον". Κατά τον βιογράφο και σύγχρονό τoυ Νικόδημο Αγιορείτη γεννήθηκε στο χωριό Μέγα Δένδρο Απόκουρου κοντά στο Θέρμο ενώ κάποιοι μελετητές θεωρούν πιθανό το γειτονικό Ταξιάρχη[1]. Ο πιθανός χρόνος γέννησής του είναι το 1714 διότι ο Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει πως πέθανε σε ηλικία 65 ετών. Οι Παπακυριακού και Κώνστας την τοποθετούν στα 1700-1707[2]. Πιστεύεται από χριστιανούς ότι διέθετε προφητικές και θαυματουργικές ικανότητες[3]. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κώνστας. [4]

   Μαθήτευσε στα διδασκαλεία της Παρνασσίδας και της Ναυπακτίας πλάι σε ονομαστούς ιεροδιδασκάλους: τα στοιχειώδη γράμματα τα έμαθε από τον ιεροδιάκονο Γεράσιμο Λύτσικα, ενώ γύρω στα είκοσι, τα γραμματικά, δηλαδή την εγκύκλιο παιδεία την έλαβε από τον ιεροδιάκονο Ανανια, ενώ δίδασκε συγχρόνως και ως υποδιδάσκαλος.[5] Το 1749 πήγε στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους (χερσόνησος του Άθω), όπου έκανε σπουδές ανωτέρου επιπέδου στη θεολογία και τη φιλοσοφία. Εκεί υπήρξε μοναχός για δύο περίπου χρόνια στη μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Στα 1759 εγκατέλειψε το μοναστήρι και με εντολή του Πατριάρχη Σεραφείμ ξεκίνησε τις περιοδείες του στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο τότε εξισλαμισμό των Χριστιανών[6]. Παρακινούσε με θέρμη τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να ιδρύσουν σχολεία που θα διδάσκουν την ορθοδοξία. Το σχολείο αντιμετωπίζεται από τον Κοσμά σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της ορθοδοξίας και η εκπαίδευση σαν ένα εργαλείο κατήχησης στην ορθοδοξία[7]. Εκτός από τη σημασία της Ελληνικής γλώσσας αναφέρεται συχνά και στο "ποθούμενο" που ήταν η απελευθέρωση του γένους. [εκκρεμεί παραπομπή] Η αποδοχή του κηρύγματός του συνδέεται με την αναβίωση των χιλιαστικών δοξασιών στα μέσα του 18ου αιώνα.[8] Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η απόλυτη αφιλοχρηματία. Έλεγε επί λέξει: «Δεν έχω άλλο ράσο από αυτό που φορώ».

   Μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσε περίπου 200 σχολεία[9]. Στις Διδαχές του παρότρυνε τους γονείς να σπουδάζουν τα παιδιά τους Ελληνικά, τα οποία είναι η «γλώσσα της Εκκλησίας».

   «Να σπουδάζετε και εσείς, αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα όσον ημπορείτε. Και αν δεν εμάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να μανθάνουν τα ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είνε εις την ελληνικήν. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβης εκείνα οπού ομολογεί η Εκκλησία μας».

   Σύμφωνα με τον ιστορικό Πασχάλη Κιτρομηλίδη, η δράση του Κοσμά αποτελεί "ιδιοσυγκρατική έκφραση της Ρωσικής προπαγάνδας"· Ο Κοσμάς σχετιζόταν με τον Ευγένιο Βούλγαρη και την Αθωνιάδα Σχολή, ενώ ο Πατριάρχης Σεραφείμ συνδεόταν με την πολιτική της Ρωσίας στην Οθωμανική αυτοκρατορία.[8] Μετά την Ελληνική επανάσταση του 1770 στην Πελοπόννησο, κατά την περίοδο των Ορλωφικών, οι Τούρκοι τον υποπτεύονταν ως πράκτορα των Ρώσων. Κατά άλλους ερευνητές στην καταδίκη του Κοσμά συνέβαλαν κάποιοι Εβραίοι της Ηπείρου διότι με το κήρυγμά του κατόρθωσε να μεταφερθεί η διενέργεια του παζαριού από την Κυριακή στο Σάββατο, γεγονός που έφερε οικονομικές ζημίες στους Εβραίους[10]. Τελικά συνελήφθη και εκτελέστηκε στις 24 Αυγούστου,ημέρα Σάββατο του 1779 στο χωριό Κολικόντασι κοντά στην πόλη του Βερατίου στην σημερινή Αλβανία[11].Ο Άγιος συχνά αναφερόταν στα κηρύγματά του αρνητικά για τους Εβραίους, πάντως σε κήρυγμά του είχε πει ρητά:«Όσοι αδικήσατε χριστιανούς ή Εβραίους ή Τούρκους, να δώσετε το άδικον οπίσω». Εναντίον του υπήρξαν επίσης οι Ενετοί, οι κοτσαμπάσηδες, οι πλούσιοι και άλλοι ισχυροί οι οποίοι θεωρούσαν ότι θίγονται.


 6. 0
  0
  Για πάμε για πάμε! Για να αποκατασταθεί επιτέλους η παράνομη πράξη του εικονομάχου αυτοκράτορα που πήρε τις μητροπόλεις της Ελλάδας από τον Αγιώτατο Πάπα Ρώμης και τις απέδωσε πεσκέσι στον Πατριάρχη Κων/πόλεως. Φραγκίσκου του Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί