10:18 - 17/07/2014

Για αυτό σκότωσαν τον Καποδίστρια. Απόρρητη εγκύκλιος κατά των μασονικών στοών!!!

Για αυτό σκότωσαν τον Καποδίστρια. Απόρρητη εγκύκλιος κατά των μασονικών στοών!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός το Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει… τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της ‘Ισπανίας και Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.

Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.

Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828

Ο Κυβερνήτης

Ι. Α. Καποδίστριας

lougantina.blogspot.gr

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. ΠΥΡΙΦΛΕΓΕΘΩΝ 17 Ιουλίου 2014 @ 12:02
  0
  0
  ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ… Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΙΤΚΗ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… ΕΠΙΣΗΣ, ΕΧΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ "ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ" ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Κ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΥΠΟΤΕΛΗ, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ… ΓΙ' ΑΥΤΟ ΒΑΛΑΝΕ Κ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο ΚΟΥΤΣΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΙΞΑΝΕ ΤΟ ΦΤΑΙΞΙΜΟ ΣΤΟΥΣ "ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΥΣ" ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΔΕΣ… ΜΕ ΕΝΑ ΣΜΠΑΡΟ ΔΥΟ ΤΡΥΓΩΝΙΑ… Η ΠΟΥΣΤΙΑ Κ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ…ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ Κ ΟΧΙ ΜΟΝΟ…
 2. 0
  0
  Στην Ελλαδα θα πρεπει αμεσα ολες οι Εβραικες Συναγωγες να τεθουν υπο απαγορευση και να γινει δημευση των περιουσιακων τους στοιχειων .
  Ετσι και τα 80 ακινητα του Κουβελη να περασουν στο κρατος .
  Οσοι Εβραιοι επιμενουν στις συναγωγες να οδηγηθουν στο Ισραηλ μαζι με τον Σαμαρα ,Βενιζελο , Μητσοτακη , Σαραγκουση , Δενδια , Δαμανακη , Χρυσοχοιδη , Χριστοφιλοπουλου ,Βαρβιτσιωτη , Τσιπρα ,Παπανδρεου ,Διαμαντοπουλου , Μοσιαλο , Ροζακη κλπ .
 3. 0
  0
  Οτι κακο συνεβη στην Ελλαδα ευθυνονται οι Εβραικες Συναγωγες της Θεσσαλονικης πρωτιστως και των Αθηνων .
  Η Εβραικη Συναγωγη Θεσσαλονικης βοηθησε τον Εβραιο Μπεν Σελον να κανει 15 πραξικοπηματα στην Ελλαδα .προκειμενου να κρατηθει στην εξουσια αυτος ο κοπρος που κατεστρεψε την Ελλαδα .
  Εβραιος χρηματοδοτησε τον Εβραιο Σταλιν να εκδιωξει τον Ελληνισμο απο τη Μαυρη Θαλασσα .
  Εβραιος χρηματοδοτησε τον Εβραιο Κεμαλ να εκδιωχθει ο Ελληνισμος απο τον Ποντο και τη Μικρα Ασια .
 4. ΠΥΡΙΦΛΕΓΕΘΩΝ 18 Ιουλίου 2014 @ 06:12
  0
  0
  KAMINH, H EΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ… ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ , ΛΟΙΠΟΝ, ΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21 ΝΙΚΗΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΗ… ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ, ΨΑΞ'ΤΟ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ… ΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΝΤΟΥ…ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΩ…
 5. ΠΥΡΙΦΛΕΓΕΘΩΝ 18 Ιουλίου 2014 @ 06:15
  0
  0
  ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΕΓΓΛΕΖΩΝ, ΒΕΒΑΙΑ

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί