10:43 - 27/01/2014

Αν ο Νους δεν Νοεί;

Τὰ δὲ περὶ τὸν νοῦν ἔχει τινὰς ἀπορίας· δοκεῖ μὲν γὰρ εἶναι τῶν φαινομένων θειότατον, πῶς δ’ ἔχων τοιοῦτος ἂν εἴη, ἔχει τινὰς δυσκολίας. εἴτε γὰρ μηδὲν νοεῖ, τί ἂν εἴη τὸ σεμνόν, ἀλλ’ ἔχει ὥσπερ ἂν εἰ ὁ καθεύδων· εἴτε νοεῖ, τούτου δ’ ἄλλο κύριον, οὐ γάρ ἐστι τοῦτο ὅ ἐστιν αὐτοῦ ἡ οὐσία νόησις, ἀλλὰ δύναμις, οὐκ ἂν ἡ ἀρίστη οὐσία εἴη· διὰ γὰρ τοῦ νοεῖν τὸ τίμιον αὐτῷ ὑπάρχει. ἔτι δὲ εἴτε νοῦς ἡ οὐσία αὐτοῦ εἴτε νόησίς ἐστι, τί νοεῖ; ἢ γὰρ αὐτὸς αὑτὸν ἢ ἕτερόν τι· καὶ εἰ ἕτερόν τι, ἢ τὸ αὐτὸ ἀεὶ ἢ ἄλλο. πότερον οὖν διαφέρει τι ἢ οὐδὲν τὸ νοεῖν τὸ καλὸν ἢ τὸ τυχόν; ἢ καὶ ἄτοπον τὸ διανοεῖσθαι περὶ ἐνίων; δῆλον τοίνυν ὅτι τὸ θειότατον καὶ τιμιώτατον νοεῖ, καὶ οὐ μεταβάλλει· εἰς χεῖρον γὰρ ἡ μεταβολή, καὶ κίνησίς τις ἤδη τὸ τοιοῦτον. πρῶτον μὲν οὖν εἰ μὴ νόησίς ἐστιν ἀλλὰ δύναμις, εὔλογον ἐπίπονον εἶναι τὸ συνεχὲς αὐτῷ τῆς νοήσεως· ἔπειτα δῆλον ὅτι ἄλλο τι ἂν εἴη τὸ τιμιώτερον ἢ ὁ νοῦς, τὸ νοούμενον. καὶ γὰρ τὸ νοεῖν καὶ ἡ νόησις ὑπάρξει καὶ τὸ χείριστον νοοῦντι, ὥστ’ εἰ φευκτὸν τοῦτο (καὶ γὰρ μὴ ὁρᾶν ἔνια κρεῖττον ἢ ὁρᾶν), οὐκ ἂν εἴη τὸ ἄριστον ἡ νόησις. αὑτὸν ἄρα νοεῖ, εἴπερ ἐστὶ τὸ κράτιστον, καὶ ἔστιν ἡ νόησις νοήσεως νόησις. φαίνεται δ’ ἀεὶ ἄλλου ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ αἴσθησις καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ διάνοια, αὑτῆς δ’ ἐν παρέργῳ. ἔτι εἰ ἄλλο τὸ νοεῖν καὶ τὸ νοεῖσθαι, κατὰ πότερον αὐτῷ τὸ εὖ ὑπάρχει; οὐδὲ γὰρ ταὐτὸ τὸ εἶναι νοήσει καὶ νοουμένῳ. ἢ ἐπ’ [1075a.1] ἐνίων ἡ ἐπιστήμη τὸ πρᾶγμα, ἐπὶ μὲν τῶν ποιητικῶν ἄνευ ὕλης ἡ οὐσία καὶ τὸ τί ἦν εἶναι, ἐπὶ δὲ τῶν θεωρητικῶν ὁ λόγος τὸ πρᾶγμα καὶ ἡ νόησις; οὐχ ἑτέρου οὖν ὄντος τοῦ νοουμένου καὶ τοῦ νοῦ, ὅσα μὴ ὕλην ἔχει, τὸ αὐτὸ ἔσται, καὶ ἡ νόησις τῷ νοουμένῳ μία. ἔτι δὴ λείπεται ἀπορία, εἰ σύνθετον τὸ νοούμενον· μεταβάλλοι γὰρ ἂν ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ ὅλου. ἢ ἀδιαίρετον πᾶν τὸ μὴ ἔχον ὕλην-ὥσπερ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἢ ὅ γε τῶν συνθέτων ἔχει ἔν τινι χρόνῳ (οὐ γὰρ ἔχει τὸ εὖ ἐν τῳδὶ ἢ ἐν τῳδί, ἀλλ’ ἐν ὅλῳ τινὶ τὸ ἄριστον, ὂν ἄλλο τι) οὕτως δ’ ἔχει αὐτὴ αὑτῆς ἡ νόησις τὸν ἅπαντα αἰῶνα;
Αριστοτέλης [Μετά τα Φυσικά]

Απόδοση:

Τα σχετικά τώρα με τον νου δημιουργούν ορισμένες απορίες διότι θεωρείται βέβαια ότι είναι το πιο θείο από τα φαινόμενα, το ερώτημα ομως για το σε ποια κατασταση θα πρέπει να είναι για να μπορεί να έχει αυτό τον χαρακτήρα δημιουργεί ορισμένες δυσκολίες.

Διότι άν δεν νοεί τίποτα, τότε σε τι θα έγκειται το ιερό μεγαλείο του, αφού θα είναι όπως κάποιος που κοιμάται.

Αν, πάλι, νοεί, αλλά ως όργανο άλλου, τότε, δεδομένου ότι αυτό που αποτελεί την ουσία του δεν είναι η νόηση αλλά ορισμένη δύναμη, δεν θα είναι η άριστη ουσία, καθότι η αξία του έγκειται στη νόηση. Ακόμα, είτε η ουσία του είναι νους είτε νόηση, τι είναι αυτό που νοεί;

Διότι ή νοεί τον εαυτό του ή κάτι άλλο’ αν νοεί κάτι άλλο, τότε ή [νοεί] πάντα το ίδιο πράγμα ή κάτι διαφορετικό. Υπάρχει, λοιπόν, κάποια διαφορά ή όχι ανάμεσα στο να νοεί το ωραίο ή οποιοδήποτε άλλο τυχαίο πράγμα; Ή μήπως υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι αδιανόητο να τα σκέπτεται;

Προφανώς, λοιπόν, νοεί το πιο θείο και το πιο πολύτιμο πράγμα, και αυτό είναι κάτι που δεν μεταβάλλεται, διότι [από το σημείο αυτό και πέρα] η μεταβολή είναι προς το χειρότερο, και άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν ήδη κίνηση. Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, αν [ο νους] δεν είναι νόηση, αλλά δύναμη, είναι φυσικό να είναι γι’ αυτόν επίπονο πράγμα η συνεχής νόηση• έπειτα, είναι φανερό ότι κάτι άλλο θα ήταν το πιο πολύτιμο και όχι ο νους, ήτοι το αντικείμενο της νόησης.

Διότι η διαδικασία και η ενέργεια της νόησης θα ανήκει και σε αυτόν που νοεί το χειρότερο πράγμα στον κόσμο, έτσι ώστε, αν αυτό μπορεί να το αποφεύγει κανείς (διότι και μερικά πράγματα είναι καλύτερο να μην τα βλέπουμε παρά να τα βλέπουμε), η ενέργεια της νόησης δεν θα μπορούσε να είναι το καλύτερο πράγμα. Τον εαυτό του, άρα, νοεί, αν όντως είναι το πιο σπουδαίο πράγμα, και έτσι η νόησή του είναι νόηση της νόησης.

Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, η επιστήμη, η αίσθηση, η γνώμη και η διάνοια δευτερευόντως μόνο αναφέρονται στον εαυτό τους. Ακόμα, αν το νοώ και το νοούμαι είναι διαφορετικά πράγματα, ως προς ποιο από τα δύο θα του ανήκει το καλό; Πράγματι, το νοούν δεν ταυτίζεται με το νοούμενο.

Ή μήπως σε ορισμένες περιπτώσεις η επιστήμη είναι το πράγμα, στις παραγωγικές επιστήμες η ουσία χωρίς την ύλη και το τι ήταν να είναι, και στις θεωρητικές ο ορισμός και η νόηση; Αφού, λοιπόν, το νοούμενο και ο νους δεν είναι διαφορετικά για όσα πράγματα δεν έχουν ύλη, τότε [ο θείος νους και το αντικείμενό του] θα ταυτίζονται, και η νόηση θα είναι ένα με το νοούμενο.

Απομένει, βέβαια, μια απορία, δηλαδή – αν το νοούμενο είναι σύνθετο» διότι [αν ήταν, η νόηση] θα μπορούσε να μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τα διάφορα μέρη του όλου.

Ή μήπως ό,τι δεν έχει ύλη είναι αδιαίρετο – όπως ακριβώς η ανθρώπινη νόηση, ή καλύτερα η νόηση των σύνθετων πραγμάτων σε ορισμένες χρονικές περιόδους (διότι δεν κατέχει το καλό την τάδε ή τη δείνα στιγμή, αλλά κατέχει το καλύτερο απ’ όλα, που είναι κάτι διαφορετικό από αυτή, σε μια ολοκληρωμένη χρονική περίοδο), και έτσι είναι στον αιώνα τον άπαντα η νόηση που νοεί τον εαυτό της;

ΠΗΓΗ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (22)

 1. 0
  0
  ΑΣ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΥΠΙΚΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ.

  Η ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΘΥΛΙΚΟ, Ο ΔΕ ΝΟΥΣ ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Ο ΝΟΥΣ- ΝΟΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΕΞΗ ΨΥΧΗ ΛΕΓΕΤΑΙ ANIMA, ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΑΝΕΜΟ Η ΕΣΤΩ ΠΝΟΗ, ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΙΝΕΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ…

  …"ΤΟ ANIMA, ΨΥΧΗ, ΚΕΙΤΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ANIMUS, ΝΟΥΣ. ANIMA RATIONIS PARTICEPS, ΨΥΧΗ ΛΟΓΟΥ ΜΕΤΟΧΟΣ"…

  ΒΕΒΑΙΩΣ ΜΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΘΕΝΟΣ – ΗΘΙΚΟ… ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΑ.. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ (ΩΚΥΠΕΤΗΣ) Κ.Λ.Π. ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

  ΟΤΑΝ Ο ΝΟΥΣ ΔΕΝ ΝΟΕΙ, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ "ΑΠΝΟΙΑ" ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΕΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑ… ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΦΑΣΙΑΣ… ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ BROCA (ΕΚΠΟΜΠΗΣ) ΚΑΙ WERNICKE (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΦΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ… ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ, ΚΩΦΩΣΗ, ΔΥΣΦΑΣΙΑ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΡΑΞΙΑ, ΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΩΣ ΚΟΛΑΣΜΟΣ ΨΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΕΝ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ… ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ…ΙΣΩΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ (ΑΝ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ) ΝΑ ΑΝΑΝΗΨΟΥΝ… ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΗΣ.

  ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ "ΘΕΙΟΣ ΝΟΥΣ" (ΚΟΡΩΝΟΣ ΝΟΥΣ) ΤΟΤΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΨΥΧΗ… ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΑΡΡΕΝ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ… ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΠΕΡΣΕΑ, ΗΡΑΚΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ… ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Γ΄ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

  ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΛΑΤΩΝΑ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ, ΠΡΟΚΛΟ Κ.Λ.Π. ΕΜΒΑΘΥΝΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΣΤΑ ΘΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ… ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ… ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΝΑ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘ' ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΚΤΙΣΤΩΝ Η ΑΚΤΙΣΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ.

  ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΟΤΙ Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ… ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ, ΜΕ ΑΛΛΗ ΓΗ, ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΗΛΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΛΛΗ ΣΥΩΝ… ΑΛΛΟΣ ΚΥΝΑΣ… ΑΛΛΟΣ ΖΩΟΔΟΤΗΣ ΗΛΙΟΣ. ΕΚΕΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ… ΟΤΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΗ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ… ΕΑΝ ΛΑΒΟΥΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ… ΤΟΤΕ ΕΚΕΙ, ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!.. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ. ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.

  ΑΥΤΑ.
 2. 0
  0
  Iσως το θέμα που κρύβετε σε λεπτομέρειες δεν ειναι και τόσο αυτό διότι τα περιεχόμενα τησ σ σκεψεως του συνολου αποσπούντε λόγω διαφορετικων τροφων και απαγόρευσης ηχων λόγωβ λακείας η μήπως κατι αλλο.Τώρα αρκετοί λένε ομ ομ ομ χανει η μι τόνια Ν το κουρδισμα της μι γλωσσσα στον ουραν ισκο χειλικα ομ ομ νο σιν τονιζει Φυγη Σσσσ
 3. 0
  0
  Στο Ν εκ πιανου ακούμε τη μι νοτα πετρα.Αν όλοι το έκαναν θα μιλούσαν την ιδια γλώσσα με την γη μα το κάνουν μόνο οι μασόνοι φυσικά υπαρχουν κουρδισματα διαφορων τυπων αυξησης του κέντρου αποφάσεων επιλογής νου διοτι βαζο νου κανω νου γενω νου δινω νου αποκτω νου…. και συνεχεια ο δευτερευων και τριτευων νους
 4. 0
  0
  Το μειονεκτημα της μι αποκομενος στα αγα θα της γης
 5. 0
  0
  Τα περσοτερα οντα στην γη διότι η γη προηγήτε μιλούν την μι ακομα και οι γάτες εκτος αν τους πείσεις να λεν κατι αλλο οπότε αλοκοτιαζουν και τσακωνοντε.Καποιος μεμας τρελες αξιωσεις το διασκσεδαζει κι ολο τον πληρωνετε αδρανους
 6. 0
  0
  ΦΙΛΕ 2.17 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΧΑΛΑΣΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ..Ο ΚΛΗΡΙΚΟΣ Ο ΙΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΘΕΟΥ..ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΕΙ …ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΝΕΦΕΡΑ…ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΘΕΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ.. ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ…ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΣ ΕΣΥ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΑ… ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ …ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ …ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΟΥΣΙΑ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
 7. 0
  0
  O νους εν ντελικα παρουσιάζετε μόνο μεσα σε ένα γλυκο φως και ξεδιπλώνετε ως παπυρος γραπτος και ως υποβολή.Εκει τα είδε και ο Αριστοτέλης καθώς και τοσοι άλλοι.Σκέψεις διαφορετικές στην οθόνη του νου ειναι απο αμφίβολες εως επικίνδυνες η αλιώσεις δικες σας.Μα μπορείς σήμερα να τις διακρίνεις…οι κακοι αισθάνονται αποστροφή η ζαρώνουν τα χειλη τους αν δουν γραφές φωτός οι καλοί τα διαβάζουν όλα και ο νούς τους οδηγει…αργά ίσως οι πιο κα΄λοι τα βλέπουν αμέσως και οι…
 8. 0
  0
  Μα τί να το κάνεις κολόχαρτο τα κάνουν όλα χλευαζωντας κυριως αδιαφοροντας για την πορεία της ψυχης και την ευτυχία τ ους
 9. 0
  0
  Την σαντα σ ι ώ ν οι περισοτεροι την ζήλεψαν ως εσχατων την κυνηγησαν λες και μπορούν να την βλαψουν σιονιστες ποιοι είναι αυτοί οι τύποι sony kaha
 10. 0
  0
  ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ… ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ.

  ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΙΑΝΝΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ… ΟΤΙ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΝΑ "ΦΤΙΑΞΩ" Η ΝΑ "ΧΑΛΑΣΩ" ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΩΝΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΦΤΙΑΞΕΙ Η ΝΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΙ;

  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΜΑΣ… ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΓΡΑΦΩ, ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.

  ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 3ις ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΕΝΑΣ ΗΓΕΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ… ΟΠΟΥ ΥΠΟΨΗΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΒΡΙΣΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ.

  ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ… ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!… ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ;

  ΑΛΛΟ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ… ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ. ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ… ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ!

  ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ… ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ.

  ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ… ΕΙΧΕ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ… ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΧΑΝ "ΡΙΞΕΙ" ΣΤΙΣ ΜΠΙΖΝΕΣ… ΣΤΗΝ ΚΟΝΟΜΑ… ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ… ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ, ΗΤΑΝ MERCEDES Η BMW; iPAD Η iPHONE;

  ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ… ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΔΡΟΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ, ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ… ΟΙ ΕΣΤΩ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ…

  ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ… ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ.. ΟΠΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ.. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ… ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ… ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ… ΔΙΠΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ…. ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ. ΛΟΓΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ.

  ΑΝ Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΦΑΣΙΑ… Κ.Λ.Π. ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΟΥ… ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ… ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΡΑΞΙΑ.

  ΕΔΩ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Η ΧΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ… ΦΟΒΑΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΕΤΗ, ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ!! ΟΥΑΙ ΤΙ ΑΠΡΑΞΙΑ.

  ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΦΗΜΕΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΑΣΟΚΑΤΖΗΣ… ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΑΛΙΑ… ΜΕΤΑ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ… ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ!

  ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑ… ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΟΤΑΝ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΗΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ… ΟΠΟΥ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ… ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ!

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….
 11. 0
  0
  ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΟΜΑΙ ΦΑΙΔΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ… ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ… ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΥΓΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.

  ΤΟΣΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΣΟ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ… ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΘΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ… ΟΥΑΙ ΤΙ ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ.

  ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΙΑΝΝΗ… ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΤΡΟΠΟΝ ΤΙΝΑ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ… ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΟΥ… ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΤΗΝ ΛΕΞΗ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ" ΤΗΝ ΤΟΝΙΖΩ)… ΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΑΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΠΙΣΩ ΜΟΥ.. ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΜΠΡΟΣ ΜΟΥ… ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.

  ΑΥΤΑ.

  ΥΓ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗ… ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ… ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ… ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥΣ… ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΑΡΝΗΘΗ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ, ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ… ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ Η ΕΣΤΩ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ… ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΥ… ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΠΕΡΙ, ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑ ΘΕΟΥ… ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑ ΘΕΟΥ… ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΛΑΚΟ ΛΕΩΝΤΩΝ.
 12. 0
  0
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΦΙΛΕ12.19…ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΣΕΣ …ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ …ΧΑΡΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΩ …Η ΑΠΑΝΤΑΣ Η ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ…ΞΕΡΕΙΣ ΣΤΟ SITE TI ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΠΑΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠ' ΟΛΑ..ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΕΤΑΝΕ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ …ΚΑΙ ΕΠΑΝΗΛΛΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΠΑΞΙΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ …ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΧΙ ΛΑΘΟΣ …ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ…ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΛΕΩ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΣΤΡΑΒΩΝΟΥΝ …ΔΕΚΤΟ …ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ ΣΕ ΦΙΛΟ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑ ΤΟ ΣΤΥΛΑΚΙ …ΟΤΙ ΕΙΠΑ ΕΙΠΑ Η ΟΠΟΙΟΣ ΛΑΤΑΛΑΒΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ….ΠΟΤΕ…ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΟΥΝ ΓΝΩΜΕΣ …ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ …ΟΧΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΥΤΑΡΕΣΚΟ ΚΑΤΕΒΑΤΟ..ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΣΑ ΧΤΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΓΝΩΜΗ …ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ…ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΟΥ…ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ …ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ …ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑ ΜΕ ΕΡΑΝΟΥΣΣ…ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑ ΕΣΥ ΦΙΛΕ ΠΟΣΑ ΕΔΩΣΕΣ …ΠΕΝΤΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑΞΕ…ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ…ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΥ ΦΙΛΕ ΚΡΙΝΕΙΣ ΑΙΝΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ…ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΩΣ ΟΧΙ …ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΜΕ …ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΝΑΙ …ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΚΡΙΝΟΥΜΕ …Ο ΘΕΟΣ ΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ…ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΕΠΑΡΣΗ ΚΑΥ ΕΓΩΙΣΜΟ…ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΜΟΟΥΝ [ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ] …ΓΕΝΙΚΑ ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΙΛΑΩ …ΜΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΩ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
 13. 0
  0
  To μάτι παν τα σκανδαλίζει και ασχολείτε με το τί ένανε ο ένας και ό άλλος τι έκανε ο παπας τι έκανε ο πολιτικός και χτίζεις σιγα σιγα τι… την αποδόμιση…μιά λύση είναι να βγεί…Στούς ναους πηγαίνουμε να καθαρήσουμε απο τα δαιμόνια…αν δέν τα βλέπεις μικρος τα βλέπεις αν το μελετήσεις.Ο πρώτος που μπαίνει σε κάθε ναό είναι ο Χριστός…τα βήματά του αποτυπωνονται στήν είσοδο.Ο ιερέας κάνει μιά εργασία πήγα ινε δεν θα σε βλάψει.Αν ο ιερέας δέν κάνει σωστά το έργο του θα τον διώξουν.Στήν προσωπική του ζωή άλλος κρίνει και όχι εσύ.
 14. 0
  0
  Οσο τα αφηνεις τα δαιμόνια τοσο μεγαλώνουν η παρουσιάζοντε καινούρια αυτό απο αρχαιοτάτων χρώνων.Ο παν μεταμορφωμένος σήμερα έχει τον τρόπο να εμπλέκει την αλήθεια με το ψεύδος.Προς θεού τι κάνουν τόσοι ναοι,τρέλλοι είναι αυτοί που έκαμαν τους ναούς και την θεία λειτουργία και ω παν ο γνωστικός …που σε τραβά ως αδειο δοχείο για να σέ αδειάσει παραπανω
 15. 0
  0
  ΟΛΟΙ οι ανθρωποι πρίν γίνουν δυνατοί έχουν αδυναμίας.Ο καθε νας΄λέει ότι θέλει σου λένε γίνε πονηρός και αρπαξε πρίν σου αρπάξουν γιατί ο πονηρός είναι πιό εξυπνος κι απ τον εξυπνο θα γίνεις μεγάλος μια μέρα φουσκώνεις εσι μα για να το κάνεις πρεπει να καπνίζεις ελα μωρε μια ζωή την έχουμε….Οι δαίμονες έχουν πολλά τρικ και φλυαρια.Λόγω της αδιαφορίας μας το κακό και το καλό έχουν έρθει τόσο κοντά που μοιάζουν ορισμένεσ αρκετές φορές το κακό το ξεπερνά και ιδού τα αποτελέσματα έλειψη επικοινωνίας εως θάνατος.Μοναδική ασχολία είναι τι εκανε ο ταδε και ο δείνα και πολιτικατζα.Ο εαυτός αδύνατος πλέον να αντιμετωπιση προβλήματα του εαυτού του γινοντας ερμαιο των δαιμόνων που σε έχουν πεισει οτι δέν υπάρχουν
 16. 0
  0
  Καθε άνθρωπος που γενιεται έχει την εντύπωση πως ο κόσμος ξεκίνησε με την γεννησή του,εκπαιδεύεται σε ενα σωρό ανόητα πολλές φορές πράγματα χωρίς να βλέπει το παρελθόν διοτι το νοει ως νεκρο η ως απλά ιστορια ξεχνώντας την μοναδικηλιζα αδη κηλι δαν.Τι οφείλη η ύλη; τι ωφείλεις στήν μητερα σου;
 17. 0
  0
  Οταν ανάβεις φωτιές εσύ ο μικρός θα σου φανεί περίεργο να σου ρίξουν φωτια
 18. 0
  0
  Η ΛαμΨη αυτή η λυκοφως των Θεων σΚυνας Σ κυλου η διαφορετικη ονομασια μα πια η σωστη την δέχετε ο ανθρωπος με δυο τρόπους λη κοφως η ληκο φως αν βιαστει η δέν την καταλάβει νομίζει πως είναι θεος και Ψ όπως τοτε εις τους κέλτες σκανδιναβους όπου ανοιγαν κεφάλια με σφυρια Δυο φυλές δέν κατανόησαν κα η λη και λους το κελι νεοτερους γε ρ μαν ους και τ σιν ους.Μετά χαθήκαν μεπροσμίξει ς αρα βες τ ουρ κοι στο τσι ρκ ο ερ μη νους minous minor lila to keli 33
 19. 0
  0
  ακουστικο ς ς τελ νουν ς ο ς γραμμικη γρα φηε ς σχημα του οτος ακου στικοι τύποι καταδικασμενοι; οπτικοι τυποι; ποιο το οχη μα τ ου οτος οχο
 20. 0
  0
  για να εμβαθύνει κανείς ουσιαστικά στη νόηση που νοεί τον εαυτό της….
  ή ακόμα και στη κατανόηση των Α-ΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ…
  "δείται Δηλίου κολυμβητού" – όπως έλεγε ο Σωκράτης για την κατανόηση του Ηράκλειτου…
  κάτι που η πλειοψηφία στερούμεθα σήμερα…

  θα μείνω σε "ΑΥΤΑ" που έγραψε ανώνυμα…. ενας σχολιαστής στο παρελθόν και το αφιερώνω σε όλους μας..


  "…. ΥΨΗΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΤΑΠΕΙΝΑ, ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΑ…"  η "Ψυχαγωγός"
 21. 0
  0
  Θα θελα νάξερα ποιός κλωτσάει τους τεραστιους μετεωρίτες οπως το φεγγαρι που έφερε την ζωή στην γη ηρε μι σι.Εκπεμπει εκ παραδρομης δορυ φορ σι έτσι η νεότερη ιστορία ακόμα και η λέξη σι μ παν είναι λανθασμένη καθώς και πολλές άλλες θεωριες και τρόποι ζωής ες εσι το κατανοης
 22. 0
  0
  Si ba si ΚΑ τα κυμματα ες ες ςι ερχοντε απ την σεληνη και παν στα ωτα σου είν η μάνα σου η σ ελληνη σαν σωμα; μα η μα να σ ου δεν ειναι

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί